Navigacija

Izveštaji Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije

Napomena: Doktorske disertacije i izveštaji Komisija o pregledu i oceni doktorskih disertacija mogu se videti u Biblioteci Fakulteta u roku od 30 dana od dana objave obaveštenja.

05.04.2019

08.03.2019

08.02.2019

11.01.2019

 • Giuma Saleh Isa Abudagel
  "Eksperimentalna karakterizacija magneto-optičkih
  osobina Faradejevog kristala namenjenog za konstrukciju senzora magnetskog polja"
 • Safaa Ibrahim Ismael Al-Musawi
  "Evaluacija preostalog radnog veka energetskog transformatora visokog napona u radnim uslovima"
 • Milan Pavlović
  "Karakterizacija zvučnog polja u prostorijama primenom multifraktalne analize"

03.12.2018

 • Marijana Terzić
  "Određivanje toplotne provodnosti slabo provodnih čvrstih materijala metodom jednostrane zaštićene tople ploče"
 • Marko Batić 
  "Softverski sistem za više-kriterijumsko planiranje i upravljanje hibridnom mikro-mrežom"

05.10.2018

 • Nikola Jovalekić
  "Poboljšanje performansi bežičnih primopredajnika zasnovanih na LoRa modulaciji"
 • Spasoje Mirić
  "Metod za računarski efikasnu simulaciju energetskih pretvarača zasnovan na modelu stanja i superpoziciji prekidačkih efekata"

10.09.2018

 • Mohamed Jannat
  "Analiza optimalne snage i lokacije otočnih baterija kondenzatora u aktivnim distributivnim mrežama"

27.07.2018

 • Nenad Stepanić
  "Unapređenje postupka zaštićene tople ploče za određivanje toplotne provodnosti termoizolacionih materijala"
 • Dražen Drašković
  "Softverski sistem za učenje i primenu algoritama veštačke inteligencije"

09.07.2018

08.06.2018

 • Majda Petrić
  "Određivanje pozicije mobilnih korisnika u javnim mobilnim sistemima korišćenjem metoda zasnovanih na Support Vector Machine algoritmima"
 • Draško Furundžić
  "Ocena kvaliteta artikulacije glasova srpskog jezika primenom neuronskih mreža"
 • Boriša Jovanović 
  "Efikasan mehanizam kriptografske sinhronizacije u algoritmima selektivnog šifrovanja multimedijalnih sistema nove generacije"

11.05.2018

13.04.2018

 • Angelina Totović
  "Modelovanje poluprovodničkih  optičkih pojačavača za primene u optičkim pristupnim mrežama "
 • Marko Opačić
  "Razdvajanje faza na nanoskali u superprovodnicima na bazi gvožđa korišćenjem Ramanove spektroskopije"
 • Nikola Vuković
  "Risken-Numedal-Graham-Haken nestabilnosti i samo-pulsiranje u kvantnim kaskadnim laserima "

12.03.2018

 • mr Branko Marković
  "Analiza obeležja u govornom signalu za potrebe prepoznavanja multimodalnog govora"
 • Miloš Bjelić
  "Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke primenom mikrofonskog niza"
 • Aleksandra Krneta
  "Funkcije bazisa ultra visokog reda i singularne funkcije bazisa u analizi aksijalno simetričnih metalnih struktura"

09.02.2018

12.01.2018

04.12.2017

 • Jelena Tomić
  "Primena soft computing tehnika za predviđanje nivoa buke drumskog saobraćaja"
 • Mileta Žarković
  "Monitoring i dijagnostika razvodnog postrojenja na bazi fazi modela stanja visokonaponske opreme"
 • Sofija Spasojević
  "Kvantitativna analiza pokreta u rehabilitaciji neuroloških poremećaja korišćenjem vizuelnih i nosivih senzora "

03.11.2017

06.10.2017

08.09.2017

24.07.2017

03.07.2017

09.06.2017

12.05.2017

10.04.2017

 • Uroš Ralević
  "Nanoskopija i primene dvodimenzionalnih i kvazi dvodimenzionalnih sistema"
 • Marijana Gavrilović
  "Uzajamno dejstvo kavitacionog mehura i zračenja plazme kod proboja indukovanog jednim laserskim impulsom na meti u tečnosti"

10.03.2017

13.01.2017

 • Maja Lutovac Banduka
  "Softverski sistem za daljinsko upravljanje i nadzor robota baziran na Android operativnom sistemu i bežičnoj komunikaciji"
 • Nenad Korolija
  "Ubrzavanje izvršavanja vremenski zahtevnih softverskih aplikacija konfigurisanjem namenskog hardvera u vreme izvršavanja programa na višeprocesorskim računarima"

12.12.2016

10.11.2016

14.10.2016

15.07.2016

05.07.2016

03.06.2016

13.05.2016

18.04.2016

21.03.2016

19.02.2016

18.01.2016

18.12.2015

30.11.2015

19.10.2015

14.09.2015

13.07.2015

08.06.2015.

18.05.2015.

06.04.2015.

16.03.2015.

09.02.2015.

22.12.2014.

17.11.2014.

13.10.2014.

22.09.2014.

14.07.2014.

23.06.2014.

02.06.2014.

05.05.2014.

10.03.2014.

10.02.2014.

03.02.2014.

27.01.2014.

23.12.2013.

16.12.2013.

9.12.2013.

25.11.2013.

14.11.2013.

12.11.2013.

29.10.2013.

16.09.2013.

26.08.2013.

19.08.2013.

15.07.2013.

08.07.2013.

01.07.2013.

10.06.2013.

03.06.2013.

20.05.2013.

22.04.2013.

08.04.2013.

01.04.2013.

18.03.2013.

11.03.2013.

18.02.2013.

28.01.2013.

24.12.2012.