Navigacija

Izveštaji Komisije o pregledu i oceni doktorske disertacije

Napomena: Doktorske disertacije i izveštaji Komisija o pregledu i oceni doktorskih disertacija mogu se videti u Biblioteci Fakulteta u roku od 30 dana od dana objave obaveštenja.

08.09.2023.

 • Tamara Muškatirović-Zekić
  "Modeli digitalne predistorzije za hibridne masivne višeantenske predajnike sa formiranjem snopa primenom neuralnih mreža"

18.07.2023

 • Bojana Škrbić
  "Optimalna struktura i prostorna alokacija obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sistemu sa redukovanom proizvodnjom iz termoelektrana"
 • Natalija Katić
  "Dekodiranje neuralnih mehanizama pomoću „in silico” modela i eksperimenata na životinjama sa ciljem obnavljanja somatosenzornog osećaja primenom neuroproteza"
 • Ana Kalinić
  "Interakcija jona sa grafen-izolator-grafen kompozitnim sistemima"

12.05.2023

 • Filip Zec
  "Predikcija stanja izolacionog sistema visokonaponske elektroenergetske  opreme primenom zakona porasta verovatnoće"
 • Uroš Radoman
  "Unapređenje detaljnog termo-hidrauličkog modela energetskih uljnih transformatora i proširenje spektra njegovih primena"
 • Miodrag Stanojević
  "Procena indeksa privatnosti u zgradama na osnovu ugaone raspodele incidentne energije"
 • Bojan Jokanović
  "Procena preostalog životnog veka izolacionog sistema obrtne električne mašine u uslovima kombinovanog naprezanja utvrđivanjem karakteristike veka trajanja"
 • Vladimir Polužanski
  "Primena veštačke inteligencije u izražavanju merne nesigurnosti neiterativnog algoritma za akustičko lociranje parcijalnog pražnjenja u mineralnom ulju"
 • Marko Ikić
  "Komponente snage i harmonijska izobličenja napona i struja fotonaponskih sistema"
 • Ilija Klasnić
  "Estimacija i predikcija termičkog stanja rotora hidrogeneratora i uticaj na granične vrednosti reaktivnih snaga"

07.04.2023

 • Ivana Nikolić
  "Određivanje specifične toplote i specifične električne otpornosti čvrstih elektroprovodnih materijala strujno impulsnom metodom u širokom opsegu temperatura"
 • Marija Nenezić Jović
  "Raslojene familije funkcija u teoriji analitičkih nejednakosti sa primenama"
 • Slobodan Drašković
  "Adaptivna tehnika filtriranja nestacionarnih signala primenom apsolutnih konačnih razlika"
 • Taufik Taluo
  "Algoritam upravljanja dvostrano napajanim reluktantnim generatorom u uslovima nesimetričnog mrežnog napona"

10.03.2023

 • Jovana Petrović
  "Numerička elektromagnetska analiza korišćenjem metoda momenata sa integracijom visoke tačnosti"

17.02.2023

 • Đorđe Dukanac
  "Primena UHF davača za nadziranje i određivanje mesta parcijalnih pražnjenja u energetskim transformatorima"

13.01.2023

 • Darko Vračar
  "Pretvarač sa aktivnim odsijecanjem vršnog napona prekidača kao pomoćno napajanje primarne strane sistema za bežično induktivno punjenje baterija električnih automobila"
 • Jamal Bzai
  "Poboljšanje performansi obrade velikih količina podataka primenom sličnosti nad detektovanim zajednicama u mrežnom okruženju"

2022. godina

02.12.2022

04.11.2022

 • Marija Gavrilović
  "Objektivizacija ljudskog hoda primenom metode glavnih komponenti dobijenih sa signala dinamike stopala"
 • Milan Simaković
  "Sistem za nadgledanje performansi mreže kablovskog operatora zasnovan na tehnologiji velikih podataka"

07.10.2022

 • Dejan Ivić
  " Razvoj upravljačkih algoritama za upravljanje jednosmernim portovima u distributivnim mrežama sa distribuiranim generatorima"
 • Denis Ilić
  "Dijagnostika stanja elektroizolacionih sistema sinhronih generatora zasnovana na veštačkoj inteligenciji"
 • Filip Haralambos Apostolakopoulos
  " Odziv termoluminiscentnih i optički stimulisanih luminiscentnih pasivnih personalnih dozimetrijskih sistema u realnim polienergetskim i multidirekcionim fotonskim poljima zračenja "
 • Abdalgalil Alsagir Mohamed Abdulla
  "Algoritam praćenja pokretnih objekata u sekvenci slika primenom čestičnog filtra"

09.09.2022

 • Branko Mrdaković
  " Algoritmi za površinsku segmentaciju optimizovani za efikasnu elektromagnetsku analizu "
 • Marko Davidović
  "Uticaj primene LED tehnologije na energetsku efikasnost i kvalitet električne energije u adaptivnom uličnom osvetljenju"

06.07.2022

10.06.2022

 • Ana Petrović
  " Optimalno planiranje elektroenergetske infrastrukture vetroelektrana velikih snaga"
 • Srđan Durković
  " Arhitektura paketskog sviča za efikasno komutiranje unikast i multikast saobraćaja"
 • Milan Vujović
  " Radijaciona stabilnost polimernih, geopolimernih i kompozitnih materijala za primene u upravljanju radioaktivnim otpadom"

13.05.2022

08.04.2022

 • Miloš Kotlar
  " Detekcija anomalija korišćenjem meta podataka u automatizovanim sistemima za mašinsko učenje"
 • Valentina Timčenko
  " Detekcija napada u računarskim mrežama zasnovana na analizi strukture saobraćaja primenom kombinovanih algoritama mašinskog učenja"
 • Vladimir M. Petrović
  " Primena virtuelnih svetova u istraživanju teorije agenata i inženjerskom obrazovanju"

10.03.2022

 • Milica Popović Saković
  " Određivanje uticaja arhitekture mobilne mreže na ukupnu izloženost stanovništva elektromagnetskom polju"

18.02.2022

 • Jelena Stojković
  " Novi decentralizovani pristup za primenu brze regulacije frekvencije u elektroenergetskim sistemima sa malom inercijom"

14.01.2022

2021. godina

13.12.2021

 • Dejan Dunđerski
  " Sistem za inteligentno otkrivanje uzroka problema u relacionim bazama podataka u klaud okruženju"

12.11.2021

11.09.2021

 • Milan Ignjatović
  " Dinamika naelektrisanja korone u cilindričnoj geometriji usled atmosferskih pražnjenja"

10.09.2021

 • Dragan Knežević
  " Karakterizacija termovizijskih sistema sa panoramskim prikazom za nadzor pokretnih objekata"
 • Marko Krajinović
  " Rešenje za mapiranje doze na koži za fluoroskopski vođene procedure u interventnoj radiologiji i kardiologiji"
 • Živojin Šuštran
  " Poboljšanje performansi asimetričnih višejezgarnih procesora kroz migraciju transakcija i prilagođenje podsistema keš memorija"

02.07.2021

04.06.2021

07.05.2021

 • Maja Trumić
  " Estimacija krutosti i adaptivno upravljanje kod popustljivih robota"
 • Miloš Jevtić
  " Višeciljna optimizacija impulsne povorke u poluprovodničkom impulsnom Dopler radaru"
 • Stefan Kostić
  " Predikcija gubitka korisnika u mobilnim telekomunikacionim mrežama primenom nenadgledanog mašinskog učenja"
 • Vladan Durković
  " Razvoj novih tehničkih rješenja i matematičkih modela za analizu proizvodnje električne energije iz fotonaponskih elektrana velikih snaga"

02.04.2021

2020. godina

14.12.2020

 • Maja Rosić
  " Pasivni model pozicioniranja u bežičnim senzorskim mrežama zasnovan na adaptivnim hibridnim heurističkim algoritmima"
 • Ali Ramadan Ahmed Khalf
  "Uticaj površinskih procesa na strujno-naponsku karakteristiku organskih solarnih ćelija"
 • Željko Nedeljković
  "Optimizacija sistema za automatsko prepoznavanje govornih emocija"

13.11.2020

 • Miloš Pavković
  " Poboljšanje performansi prikupljanja korisnički generisanih sadržaja na Vebu primenom adaptivnih inteligentnih metoda"
 • Predrag Božović
  "Procena doze za očno sočivo u interventnim procedurama na osnovu dozimetra za celo telo primenom metoda eksperimentalne i računarske dozimetrije"
 • Vladislava Bobić
  " Sistem za podršku odlučivanju, evaluaciju i praćenje stanja pacijenata obolelih od neurodegenerativnih bolesti"

09.10.2020

24.07.2020

17.07.2020

18.06.2020

 • Milica Budimir
  "Modifikacija ugljeničnih nanokompozita elektromagnetnim zračenjem za biomedicinsku primenu"
 • Dimitrije Kotur
  "Optimalno prostorno i vremensko upravljanje potrošnjom u elektroenergetskom sistemu sa visokim stepenom penetracije obnovljivih izvora energije"
 • Dejan Milošević
  "Nove tehnike za unapređenje tranzijentne stabilnosti aktivnih distributivnih mreža"
 • Željko Janićijević
  "Kompozitni rezervoari sa umreženim hidrogelom poli(akrilne kiseline) za kontrolisanu dostavu lekova putem nespecifičnih električnih interakcija"
 • Vladimir Bečejac
  "Optimalna postavka sinhrofazorskih uređaja za obezbeđenje potpune topološke opservabilnosti primenom metode Grebnerove baze"

21.05.2020

06.03.2020

 • Jelena Kocić
  "Autonomno održanje vozila u kolovoznoj traci analizom informacija sa vizuelnih senzora korišćenjem neuralne mreže"

07.02.2020

 • Milica Isaković
  "Generisanje eksterocepcije pri korišćenju mioelektrične proteze šake primenom električne stimulacije"
 • Milan Pajnić
  "Upravljanje mekim prekidanjem kod dvosmernog buck/boost pretvarača zasnovano na elementu sa strujno regulisanim koeficijentom magnetne sprege"
 • Nikola Slavković
  "Detekcija promene sastava i geometrije puta obradom izmerenih parametara za potrebe kategorizacije putne infrastrukture"
 • Nikola Kržanović
  "Ispitivanje aktivnih elektronskih dozimetara u cilju harmonizacije merenja operativnih dozimetrijskih veličina u oblasti zaštite od zračenja"
 • Luka Perazić
  "Fizički i funkcionalni efekti elektronegativnog gasa u trokomponentnoj smeši radnog gasa za detekciju jonizujućeg zračenja pomoću Gajger-Milerovog brojača"

2019. godina

27.12.2019

10.12.2019

11.10.2019

 • Nemanja Kojić
  "Optimizacija pristupa podacima u objektno-relacionom mapiranju zasnovana na automatskoj denormalizaciji"

13.09.2019

 • Nebojša Vojnović
  "Primena bazisnih funkcija višeg reda pri proceni oblika metalnih i dielektričnih objekata"

08.07.2019

07.06.2019

10.05.2019

 • Milenko Milićević
  "Pojačavači snage u klasi A sa istovremenim konjugovanim prilagođenjem i prilagođenjem po snazi pri velikim signalima na izlaznom pristupu"
 • Nedžad Hadžiefendić
  "Uticaj loših električnih kontakata na nastanak početnog požara i metoda za njihovo otkrivanje u niskonaponskim električnim instalacijama"
 • Nataša Štrbac Hadžibegović
  "Unapređena metoda za određivanje refleksionih osobina kolovoznih površina merenjima na terenu"
 • Nemanja Mitrović
  "Određivač pravca zasnovan na pasivnoj višekanalnoj detekciji elektromagnetskog signala"
 • Dragan Pavlović 
  "Evolucija plazma kanala kod trigerovanih atmosferskih pražnjenja"

05.04.2019

08.03.2019

08.02.2019

11.01.2019

 • Giuma Saleh Isa Abudagel
  "Eksperimentalna karakterizacija magneto-optičkih
  osobina Faradejevog kristala namenjenog za konstrukciju senzora magnetskog polja"
 • Safaa Ibrahim Ismael Al-Musawi
  "Evaluacija preostalog radnog veka energetskog transformatora visokog napona u radnim uslovima"
 • Milan Pavlović
  "Karakterizacija zvučnog polja u prostorijama primenom multifraktalne analize"

2018. godina

03.12.2018

 • Marijana Terzić
  "Određivanje toplotne provodnosti slabo provodnih čvrstih materijala metodom jednostrane zaštićene tople ploče"
 • Marko Batić 
  "Softverski sistem za više-kriterijumsko planiranje i upravljanje hibridnom mikro-mrežom"

05.10.2018

 • Nikola Jovalekić
  "Poboljšanje performansi bežičnih primopredajnika zasnovanih na LoRa modulaciji"
 • Spasoje Mirić
  "Metod za računarski efikasnu simulaciju energetskih pretvarača zasnovan na modelu stanja i superpoziciji prekidačkih efekata"

10.09.2018

 • Mohamed Jannat
  "Analiza optimalne snage i lokacije otočnih baterija kondenzatora u aktivnim distributivnim mrežama"

27.07.2018

 • Nenad Stepanić
  "Unapređenje postupka zaštićene tople ploče za određivanje toplotne provodnosti termoizolacionih materijala"
 • Dražen Drašković
  "Softverski sistem za učenje i primenu algoritama veštačke inteligencije"

09.07.2018

08.06.2018

 • Majda Petrić
  "Određivanje pozicije mobilnih korisnika u javnim mobilnim sistemima korišćenjem metoda zasnovanih na Support Vector Machine algoritmima"
 • Draško Furundžić
  "Ocena kvaliteta artikulacije glasova srpskog jezika primenom neuronskih mreža"
 • Boriša Jovanović 
  "Efikasan mehanizam kriptografske sinhronizacije u algoritmima selektivnog šifrovanja multimedijalnih sistema nove generacije"

11.05.2018

13.04.2018

 • Angelina Totović
  "Modelovanje poluprovodničkih  optičkih pojačavača za primene u optičkim pristupnim mrežama "
 • Marko Opačić
  "Razdvajanje faza na nanoskali u superprovodnicima na bazi gvožđa korišćenjem Ramanove spektroskopije"
 • Nikola Vuković
  "Risken-Numedal-Graham-Haken nestabilnosti i samo-pulsiranje u kvantnim kaskadnim laserima "

12.03.2018

 • mr Branko Marković
  "Analiza obeležja u govornom signalu za potrebe prepoznavanja multimodalnog govora"
 • Miloš Bjelić
  "Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke primenom mikrofonskog niza"
 • Aleksandra Krneta
  "Funkcije bazisa ultra visokog reda i singularne funkcije bazisa u analizi aksijalno simetričnih metalnih struktura"

09.02.2018

12.01.2018

2017. godina

04.12.2017

 • Jelena Tomić
  "Primena soft computing tehnika za predviđanje nivoa buke drumskog saobraćaja"
 • Mileta Žarković
  "Monitoring i dijagnostika razvodnog postrojenja na bazi fazi modela stanja visokonaponske opreme"
 • Sofija Spasojević
  "Kvantitativna analiza pokreta u rehabilitaciji neuroloških poremećaja korišćenjem vizuelnih i nosivih senzora "

03.11.2017

06.10.2017

08.09.2017

24.07.2017

03.07.2017

09.06.2017

12.05.2017

10.04.2017

 • Uroš Ralević
  "Nanoskopija i primene dvodimenzionalnih i kvazi dvodimenzionalnih sistema"
 • Marijana Gavrilović
  "Uzajamno dejstvo kavitacionog mehura i zračenja plazme kod proboja indukovanog jednim laserskim impulsom na meti u tečnosti"

10.03.2017

13.01.2017

 • Maja Lutovac Banduka
  "Softverski sistem za daljinsko upravljanje i nadzor robota baziran na Android operativnom sistemu i bežičnoj komunikaciji"
 • Nenad Korolija
  "Ubrzavanje izvršavanja vremenski zahtevnih softverskih aplikacija konfigurisanjem namenskog hardvera u vreme izvršavanja programa na višeprocesorskim računarima"

2016. godina

12.12.2016

10.11.2016

14.10.2016

15.07.2016

05.07.2016

03.06.2016

13.05.2016

18.04.2016

21.03.2016

19.02.2016

18.01.2016

2015. godina

18.12.2015

30.11.2015

19.10.2015

14.09.2015

13.07.2015

08.06.2015.

18.05.2015.

06.04.2015.

16.03.2015.

09.02.2015.

2014. godina

2013. godina

2012. godina