Navigacija

Doktorske akademske studije

I Studijski program

Studijski program doktorskih studija odgovara opterećenju od 180 ESPB bodova, a studije traju tri studijske godine. Studijski program definisan je  Pravilnikom o doktorskim studijama- prečišćen tekst.

 

II Opšti uslovi upisa

Na studijske programe doktorskih akademskih studija mogu se upisati:

  • lica koja imaju završene master akademske studije, sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim akademskim i diplomskim akademskim studijama;
  • lica koja imaju završene master akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i ostvarene naučne radove, na način uređen opštim aktom fakulteta;
  • lice koje ima akademski stepen magistra nauka, ako ne prijavi doktorsku disertaciju, u skladu s odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju; i
  • lica koja su stekla, ili steknu VII-1 stepen prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, ukoliko su završili osnovne studije sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i ukoliko nije drugačije utvrđeno posebnim uslovima upisa na određeni studijski program.

Student poslediplomskih magistarskih studija, upisan po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona, može u toku studija preći na studijski program doktorskih studija, u okviru istih ili srodnih oblasti studija, pod uslovima koje propisuje Naučno-nastavno veće fakulteta.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna bar jedan svetski jezik.

Posebni uslovi za upis na studijske programe su sastavni deo odnosnih studijskih programa.

III Akta vezana za doktorske studije

Plan studija (formulari):

Dokumenta za prijavu teme za izradu doktorske disertacije i podnošenje doktorske disertacije na ocenu: