Navigacija

Cenovnik

REPUBLIKA SRBIJA
UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 71. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju (Služeni glasnik RS, br. 88/2017 i 27/2018), člana 41 Statuta Univerziteta u Beogradu (Glasnik Univerziteta u Beogradu, br 201), člana 27. Statuta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Odluke o utvrđivanju redovnih usluga koje obuhvata naknada za školarinu za jednu školsku godinu osnovnih, master i doktorskih studija Univerziteta u Beogradu od 29.10.2014. godine, Uredbe o normativima i standardima uslova rada fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta (Službeni glasnik RS, br. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007, 110/2007), odluke Saveta broj 174/2-2 o visini školarine za školsku 2018/19. godinu, Savet Elektrotehničkog fakulteta na sednici održanoj 27.09.2018. donosi

ODLUKU

o utvrđivanju cena redovnih i vanrednih usluga studentima
za školsku 2018/19. godinu

 

Školarine

Član 1.

Školarinom su utvrđeni troškovi studija za jednu školsku godinu, odnosno za sticanje 60 ESPB bodova.

Školarine su utvrđenje metodologijom iz Uredbe o normativima i standardima uslova rada fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta (Služeni glasnik RS, br. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007, 110/2007) i na osnovu neto jedinstvene cene rada za zaposlene u visokom obrazovanju a uzimajući u obzir socijalni status studenta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Školarine za školsku godinu 2018/2019 iznose:

  Državljani Srbije
(RSD)
Strani državljani
(EUR)
Nastava na engleskom jeziku
(EUR)
Osnovne akademske studije
Elektrotehnika i računarstvo
108.000 2.000 €  
Osnovne akademske studije
Softversko inženjerstvo
243.500 3.000 €  
Master akademske studije
Elektrotehnika i računarstvo
147.000 2.500 € 9.000 €
Doktorske akademske studije
Elektrotehnika i računarstvo
259.200 4.000 € 10.000 €

Član 2.

Školarina obuhvata:

 1. Sve oblike nastave predviđene studijskim programom: predavanja, vežbe i konsultacije;
 2. Sve predispitne obaveze predviđene studijskim programom: laboratorijske vežbe, kolokvijume, testove, praktikume, seminare, domaće zadatke, projekte i slično;
 3. Tri prijave ispita;
 4. Prijavu, izradu i odbranu završnog rada na svim nivoima studija pri izradi završnih radova, mentorstvo i stručnu pomoć;
 5. Istraživački rad na doktorskim studijama, mentorstvo i stručnu pomoć;
 6. Usluge biblioteke i čitaonice;
 7. Administrativne troškove za upis školske godine;
 8. Administravtne troškove izdavanja uverenja o statusu studenta;
 9. Opšte materijalne troškove fakulteta: električna energija, grejanje, komunalne usluge, usluge komunikacija, troškovi finansiranja studentskih organizacija i takmičenja i drugi troškovi koji nisu u celini pokriveni iz sredstava budžeta.
 10. Redovno obnavljanje i održavanje elektronske opreme, softvera i elektronske podrške (internet, računarske laboratorije, troškovi softvera za otkrivanje plagijata, itd.) neophodnih za moderno izvođenje nastave na fakultetu.
 11. Nabavku udžbenika, naučne i stručne literature i časopisa za biblioteku fakulteta koji su neophodni za pripremanje ispita, studentske radove i naučna istraživanja, kao i troškove pristupa elektronskim bazama podataka, itd.
 12. Investiciono i tekuće održavanje koje nije u celini pokriveno iz sredstava budžeta.
 13. Akreditaciju studijskih programa fakulteta koji nisu pokriveni iz sredstava budžeta.
 14. Naučno-istraživački i stručni rad za podizanje kvaliteta studija.
 15. Deo troškova za funkcionisanje i realizovanje aktivnosti Univerziteta u Beogradu (međunarodna saradnja, jedinstveni informacioni sistem, izdavanje diploma, itd.).
 16. Usluge za rad administrativno stručnih službi fakulteta.
 17. Druge troškove od značaja za uspešno realizovanje nastave

Školarina ne obuhvata usluge za rad administrativno stručnih službi Univerziteta. Cenu ovih naknada utvrđuje Univerzitet u Beogradu.

Član 3.

Student koji se sam finansira plaća deo školarine obračunat prema predmetima za koje se opredelio.

Fakultativne, diferencijalne i dopunske predmete studenti plaćaju srazmerno školarini za odgovarajući studijski program prijavljenog predmeta. Studenti koji se finansiraju iz budžeta nisu oslobođeni plaćanja dela školarine za ovako prijavljene predmete.

Oslobađanje dela školarine

Član 4.

Student koji se sam finansira može biti oslobođen plaćanja školarine u visini od 100%, ukoliko je tokom prethodne godine imao smrtni slučaj u užoj porodici.

Student osnovnih akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo, koji se sam finansira, može biti oslobođen plaćanja dela školarine za godinu koju upisuje, na osnovu socijalnog statusa, ukoliko pri upisu podnese molbu sa dokazima o lošem imovnom stanju. Oslobađanje od školarine po ovom osnovu student može ostvariti samo jednom za istu školsku godinu, a najviše ukupno 100% školarine tokom studija. Studenti koji su u školskoj godini prvi put upisani u prvu studijsku godinu ne mogu po ovom osnovu biti oslobođeni plaćanja dela školarine.

Student osnovnih akademskih studija može biti oslobođen plaćanja dela školarine za prijavljene fakultativne predmete na osnovu uspešnosti studiranja. Odluku o oslobađanju donosi Prodekan za nastavu.

Student osnovnih akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo koji u školskoj godini ponovo upisuje nepoložene predmete iz prethodne školske godine, a sam se finansira, plaća 2/3 dela školarine za te predmete.

Student doktorskih akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo koji u školskoj godini ponovo upisuje nepoložene predmete iz prethodne školske godine, ne plaća deo školarine za te predmete.

Studenti na svim nivoima studija i na svim studijskim programima ne plaćaju deo školarine za izradu i odbranu završnog rada ( i stručne prakse na osnovnim akademskim studijama) ako su taj deo školarine platili jednom u toku studiranja u okviru dvostrukog trajanja redovnog trajanja studija, ili su u završnoj studijskoj godini bili finansirani iz budžeta.

Oslobađanje dela školarine na osnovu ponovljene godine za studente po Zakonu koji je važio pre 2005. godine, odnosno deo školarine koji treba da plate su:

  Državljani Srbije
(RSD)
Strani državljani
(EUR)
Osnovne studije
Elektrotehnički odseci
(ponovljena godina - generacija 2005 i starije)
36.000 700 €
Osnovne studije
Odsek za softversko inženjerstvo
(ponovljena godina - generacija 2005 i starije)
81.167 1.000 €

Član 5.

Školarina, odnosno deo školarine, se plaća u četiri rate u rokovima definisanim kalendarom školske godine.

Naknade za administrativne troškove koji nisu obuhvaćeni školarinom

Član 6.

Redovne usluge na zahtev studenta:

  RSD
Uverenje o položenim ispitima studentima 500
Overa plana i programa 3.000
Izdavanje diplome, dodatka diplome
Osnovne i master akademske studije
(uključuje uverenje o diplomiranju i spisak položenih ispita)
5.000
Izdavanje diplome, dodatka diplome, promocija
Doktorske akademske studije
(uključuje uverenje o diplomiranju i spisak položenih ispita)
20.000
Izdavanje duplikata indeksa 3.000
Izdavanje duplikata diplome, dodatka diplome
Osnovne i master akademske studije
5.000
Ispis sa Fakulteta 2.500

Član 7.

Vanredne usluge na zahtev studenta:

  RSD
Uverenja i potvrde po zahtevu studenta a koje fakultet sme da izda 1.000
Prijava ispita koji je prijavljivan više od tri puta (po ispitu)
(na doktorskim akademskim studijama se ne naplaćuje)
1.000
Poništavanje ispita (po ispitu)1 1.500
Prijava ispita ili kolokvijuma posle predviđenog roka (po ispitu)2 1.500
Prijava predmeta posle predviđenog roka (po predmetu)3 2.000
Zamena predmeta posle predviđenog roka (po predmetu)4 4.000
Nadoknada jedne laboratorijske vežbe koju student nije odradio u predviđenom terminu5 1.000
Promena teme i/ili mentora završnog rada6 5.000
Prelazak sa drugog odseka ili smera6 10.000
Prijava teme master rada posle predviđenog roka 5.000
Predaja master rada posle predviđenog roka 10.000
Upis školske godine posle predviđenog roka 4.000
 1. Moguće samo u školskoj godini kada je predmet položen
 2. Moguće samo do početka kolokvijumskog odnosno ispitnog roka
 3. Moguće samo uz odobrenje Prodekana za nastavu
 4. Moguće samo uz odobrenje Prodekana za nastavu, a najkasnije do kraja semestra u kome se izvodi nastava na predmetu
 5. Moguće samo uz odobrenje nadležnog rukovodioca laboratorijskih vežb
 6. Moguće samo uz odobrenje nadležne Komisije

Uz odobrenje Prodekana za nastavu student može biti oslobođen plaćanja dela ovih administrativnih troškova.

Član 8.

Upis na studijski program po konkursu:

  RSD
Prijava na konkurs za upis na osnovne akademske studije 8.000
Prijava na konkurs za upis na master akademske studije 4.000
Prijava na konkurs za upis na doktorske akademske studije 4.000

Administrativni troškovi za upis na studijski program po konkursu obuhvataju:

 1. sprovođenje konkursa
 2. organizaciju prijemnog ispita ako postoji na tom nivou studija
 3. troškove upisa
 4. troškove izdavanje indeksa

Član 9.

Upis na studijski program bez konkursa:

  RSD
Upis na osnovne akademske studije na osnovu zavšenog drugog studijskog programa 10.000
Prelazak sa drugog studijskog programa osnovnih akademskih studija 30.000
Prelazak sa drugog studijskog programa master akademskih studija 10.000
Prelazak sa drugog studijskog programa doktorskih akademskih studija 20.000
Priznavanje ispita pri ponovnom upisu
Osnovne akademske studije
10.000
Priznavanje ispita pri ponovnom upisu
Master akademske studije
7.000
Priznavanje ispita pri ponovnom upisu
Doktorske akademske studije
15.000
Upis na doktorske akademske studije na osnovu odbranjenog
Magistarskog rada
10.000
Upis bez prijemnog ispita na Osnovne akademske studije
na osnovu studiranja po Zakonu pre 2005. godine
30.000

Administrativni troškovi za upis na studijski program bez konkursa obuhvataju:

 1. troškove upisa
 2. troškove priznavanja dela studijskog programa
 3. troškove izdavanje indeksa

Naknada adminstrativnih troškova za studente
po zakonu koji je bio važeći pre 2005. godine

Član 10.

Osnovne studije:

  RSD
Prijava ispita po isteku apsolventskog staža (po ispitu) 1.500
Prijava i odbrana diplomskog ispita po isteku apsolventskog staža 3.000
Podnošenje molbe za prelaz na Nastavni plan 0005 po isteku apsolventskog staža 10.000

Naknade za magistarske teze po starom zakonu:

  Državljani Srbije
(RSD)
Strani državljani
(EUR)
Pregled i ocena teze 25.000 1.000 €
Ponovna prijava teme 35.000 1.000 €
Odbrana teze 25.000 1.000 €
Izdavanje magistarske diplome i duplikata 15.000 300 €

Naknade za doktorske disertacije po starom zakonu:

  Državljani Srbije
(RSD)
Strani državljani
(EUR)
Prijava teme doktorske disertacije 70.000 2.000 €
Ponovna prijava teme doktorske disertacije 40.000 2.000 €
Pregled i ocena doktorske disertacije 70.000 2.000 €
Odbrana doktorske disertacije 70.000 2.000 €
Izdavanje diplome sa promocijom 20.000 500 €

Naknade za administrativne troškove
fizičkim licima koji nisu studenti na odgovarajućem studijskom programu

Član 11.

Bivši studenti:

  RSD
Uverenje o položenim ispitima 1.500
Overa plana i programa 4.000
Uverenja i potvrde po zahtevu a koje fakultet sme da izda 1.000
Potvrda o ekvivalenciji prava diplomiranih studenata po petogodišnjem programu sa pravima mastera 3.000

Sticanje naučnih zvanja:

  RSD
Istraživač saradnik 30.000
Naučni saradnik 40.000
Viši naučni saradnik 50.000
Naučni savetnik 60.000