Navigacija

Cenovnik

ODLUKA
o utvrđivanju cena redovnih i vanrednih usluga studentima
za školsku 2023/24. godinu

Školarine

Član 1.

Školarinom su utvrđeni troškovi studija za jednu školsku godinu, odnosno za sticanje 60 ESPB bodova.

Školarine su utvrđenje metodologijom iz Uredbe o normativima i standardima uslova rada fakulteta za delatnosti koje se finansiraju iz budžeta (Služeni glasnik RS, br. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007, 110/2007) i na osnovu neto jedinstvene cene rada za zaposlene u visokom obrazovanju a uzimajući u obzir socijalni status studenta Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Školarine za školsku godinu 2023/2024 iznose:

 

Državljani Srbije

Strani državljani

Nastava na engleskom jeziku

Osnovne akademske studije

Elektrotehnika i računarstvo

126.000

2.000 €

 

Osnovne akademske studije

Softversko inženjerstvo

282.000

3.000 €

 

Master akademske studije

Elektrotehnika i računarstvo

171.000

2.500 €

9.000 €

Master akademske studije

Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

246.000

(za tri semestra)

3.700 €

(za tri semestra)

 

Doktorske akademske studije

Elektrotehnika i računarstvo

300.000

4.000 €

10.000 €

 

Član 2.

Školarina obuhvata:

1. Sve oblike nastave predviđene studijskim programom: predavanja, vežbe i konsultacije;

2. Sve predispitne obaveze predviđene studijskim programom: laboratorijske vežbe, kolokvijume, testove. praktikume, seminare, domaće zadatke, projekte i slično;

3. Tri prijave ispita;

4. Prijavu, izradu i odbranu završnog rada na svim nivoima studija pri izradi završnih radova, mentorstvo i stručnu pomoć;

5. Istraživački rad na doktorskim studijama, mentorstvo i stručnu pomoć;

6. Usluge biblioteke i čitaonice;

7. Administrativne troškove za upis školske godine;

8. Administrativne troškove izdavanja uverenja o statusu studenta;

9. Opšte materijalne troškove fakulteta: električna energija, grejanje, komunalne usluge, usluge komunikacija, troškovi finansiranja studentskih organizacija i takmičenja i drugi troškovi koji nisu u celini pokriveni iz sredstava budžeta.

10. Redovno obnavljanje i održavanje elektronske opreme, softvera i elektronske podrške (internet, računarske laboratorije, troškovi softvera za otkrivanje plagijata, itd.) neophodnih za moderno izvođenje nastave na fakultetu.

11. Nabavku udžbenika, naučne i stručne literature i časopisa za biblioteku fakulteta koji su neophodni za pripremanje ispita, studentske radove i naučna istraživanja, kao i troškove pristupa elektronskim bazama podataka, itd.

12. Investiciono i tekuće održavanje koje nije u celini pokriveno iz sredstava budžeta.

13. Akreditaciju studijskih programa fakulteta koji nisu pokriveni iz sredstava budžeta.

14. Naučno-istraživački i stručni rad za podizanje kvaliteta studija.

15 Deo troškova za funkcionisanje i realizovanje aktivnosti Univerziteta u Beogradu (međunarodna saradnja, jedinstveni informacioni sistem, izdavanje diploma, itd.).

16. Usluge za rad administrativno stručnih službi fakulteta.

17. Druge troškove od značaja za uspešno realizovanje nastave.

Školarina ne obuhvata usluge za rad administrativno stručnih službi Univerziteta. Cenu ovih naknada utvrđuje Univerzitet u Beogradu.

Član 3.

Student koji se sam finansira plaća deo školarine obračunat prema predmetima za koje se opredelio.

Fakultativne, diferencijalne i dopunske predmete studenti plaćaju srazmerno školarini za odgovarajući studijski program prijavljenog predmeta. Studenti koji se finansiraju iz budžeta nisu oslobođeni plaćanja dela školarine za ovako prijavljene predmete.

Oslobađanje dela školarine

Član 4.

Student osnovnih akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo, koji se sam finansira, može biti oslobođen plaćanja dela školarine za godinu koju upisuje, na osnovu socijalnog statusa, ukoliko pri upisu podnese molbu sa dokazima o lošem imovnom stanju. Oslobađanje od školarine po ovom osnovu student može ostvariti samo jednom za istu školsku godinu, a najviše ukupno jedne cele školarine tokom studija. Studenti koji su u školskoj godini prvi put upisani u prvu studijsku godinu ne mogu po ovom osnovu biti oslobođeni plaćanja dela školarine. Odluku o oslobađanju donosi Prodekan za nastavu.

Student osnovnih akademskih studija može biti oslobođen plaćanja dela školarine za prijavljene fakultativne predmete na osnovu uspešnosti studiranja, u skladu sa Pravilnikom o osnovnim akademskim studijama.

Student osnovnih akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo koji u školskoj godini ponovo upisuje nepoložene predmete iz prethodne školske godine, a sam se finansira, plaća 2/3 dela školarine za te predmete.

Student doktorskih akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo koji u školskoj godini ponovo upisuje nepoložene predmete iz prethodne školske godine, ne plaća deo školarine za te predmete.

Studenti na svim nivoima studija i na svim studijskim programima u okviru dvostrukog trajanja redovnog trajanja studija ne plaćaju deo školarine za izradu i odbranu završnog rada (i stručne prakse na osnovnim akademskim studijama) ako su taj deo školarine platili jednom u toku studiranja, ili su u završnoj studijskoj godini bili finansirani iz budžeta.

Oslobađanje dela školarine na osnovu ponovljene godine za studente po Zakonu koji je važio pre 2005. godine, odnosno deo školarine koji treba da plate su:

 

Državljani Srbije

Strani državljani

Osnovne studije

Elektrotehnički odseci

(ponovljena godina - generacija 2005 i starije)

50.000

700 €

Osnovne studije

Odsek za softversko inženjerstvo

(ponovljena godina - generacija 2005 i starije)

100.000

1.000 €

 

Član 5.

Školarina, odnosno deo školarine, se plaća u četiri rate u rokovima definisanim kalendarom školske godine.

Naknade za administrativne troškove koji nisu obuhvaćeni školarinom

Član 6.

REDOVNE USLUGE NA ZAHTEV STUDENTA:

Uverenje o položenim ispitima studentima

600

Overa plana i programa

3.200

Izdavanje diplome, dodatka diplome

Osnovne i master akademske studije

(uključuje uverenje o diplomiranju i spisak položenih ispita)

7.000

Izdavanje diplome, dodatka diplome, promocija1

Doktorske akademske studije

(uključuje uverenje o diplomiranju i spisak položenih ispita)

20.000

Izdavanje duplikata indeksa

4.000

Izdavanje duplikata diplome, dodatka diplome2

Osnovne i master akademske studije

7.000

Ispis sa Fakulteta

4.000

  1. Uplaćuje se 1.500,00 dinara na žiro račun Fakulteta i 18.500,00 dinara na žiro račun Univerziteta
  2. Uplaćuje se na žiro račun Univerziteta

Član 7.

VANREDNE USLUGE NA ZAHTEV STUDENTA:

Uverenja i potvrde po zahtevu studenta a koje fakultet sme da izda

1.500

Prijava ispita koji je prijavljivan više od tri puta (po ispitu)

(na doktorskim akademskim studijama se ne naplaćuje)

2.000

Poništavanje ispita (po ispitu)1

2.000

Prijava ispita ili kolokvijuma posle predviđenog roka (po ispitu)2

3.000

Prijava predmeta posle predviđenog roka (po predmetu)3

3.000

Zamena predmeta posle predviđenog roka (po predmetu)4

5.000

Nadoknada jedne laboratorijske vežbe koju student nije odradio u predviđenom terminu5

1.500

Promena teme i/ili mentora završnog rada6

5.000

Prelazak sa drugog odseka ili smera6

10.000

Prijava teme master rada posle predviđenog roka

5.000

Predaja master rada posle predviđenog roka

10.000

Upis školske godine posle predviđenog roka

10.000

  1. Moguće samo u školskoj godini kada je predmet položen
  2. Moguće uz uslov da spiskovi prijavljenih studenata budu konačni najkasnije dva radna dana pre početka ispitnog kolokvijumskog roka
  3. Moguće samo uz odobrenje Prodekana za nastavu
  4. Moguće samo uz odobrenje Prodekana za nastavu, a najkasnije do kraja semestra u kome se izvodi nastava na predmetu
  5. Moguće samo uz odobrenje nadležnog rukovodioca laboratorijskih vežbi
  6. Moguće samo uz odobrenje nadležne Komisije

Uz odobrenje Prodekana za nastavu student može biti oslobođen plaćanja dela ovih administrativnih troškova.

Član 8.

UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM PO KONKURSU:

Prijava na konkurs za upis na osnovne akademske studije

10.000

Prijava na konkurs za upis na master akademske studije

5.000

Prijava na konkurs za upis na doktorske akademske studije

5.000

Administrativni troškovi za upis na studijski program po konkursu obuhvataju

1. sprovođenje konkursa

2. organizaciju prijemnog ispita ako postoji na tom nivou studija

3. troškove upisa

4. troškove izdavanje indeksa

Član 9.

UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM UZ PRIZNAVANJE ISPITA:

Upis na osnovne akademske studije na osnovu zavšenog drugog studijskog programa

20.000

Prelazak sa drugog studijskog programa osnovnih akademskih studija

40.000

Prelazak sa drugog studijskog programa master akademskih studija

20.000

Prelazak sa drugog studijskog programa doktorskih akademskih studija

40.000

Priznavanje ispita pri ponovnom upisu

Osnovne akademske studije

20.000

Priznavanje ispita pri ponovnom upisu

Master akademske studije

10.000

Priznavanje ispita pri ponovnom upisu

Doktorske akademske studije

20.000

Priznavanje ispita na Doktorskim akademskim studijama na osnovu ispita položenih na Postdiplomskim (magistarskim) studijama (po ispitu)

5.000

Upis bez prijemnog ispita na Osnovne akademske studije

na osnovu studiranja po Zakonu pre 2005. godine

30.000

Administrativni troškovi  za upis na studijski program bez konkursa obuhvataju

1. troškove upisa

2. troškove priznavanja dela studijskog programa

3. troškove izdavanje indeksa

Naknada adminstrativnih troškova za studente
po zakonu koji je bio važeći pre 2005. godine

Član 10.

OSNOVNE STUDIJE:

Prijava ispita po isteku apsolventskog staža (po ispitu)

2.000

Prijava i odbrana diplomskog ispita po isteku apsolventskog staža

5.000

Podnošenje molbe za prelaz na Nastavni plan 0005 po isteku apsolventskog  staža

10.000

  

Državljani Srbije

Strani državljani

Izdavanje diplome osnovnih studija i duplikata

7.000

200 €

NAKNADE ZA MAGISTARSKE TEZE PO STAROM ZAKONU:

 

Državljani Srbije

Strani državljani

Pregled i ocena teze

25.000

1.000 €

Ponovna prijava teme

35.000

1.000 €

Odbrana teze

25.000

1.000 €

Izdavanje magistarske diplome i duplikata

5.000

300 €

 

NAKNADE ZA DOKTORSKE DISERTACIJE PO STAROM ZAKONU:

 

Državljani Srbije

Strani državljani

Prijava teme doktorske disertacije

70.000

2.000 €

Ponovna prijava teme doktorske disertacije

40.000

2.000 €

Pregled i ocena doktorske disertacije

70.000

2.000 €

Odbrana doktorske disertacije

70.000

2.000 €

Izdavanje diplome sa promocijom

14.000

500 €

Naknade za administrativne troškove
fizičkim licima koji nisu studenti na odgovarajućem studijskom programu

Član 11.

BIVŠI STUDENTI:

Uverenje o položenim ispitima

3.000

Overa plana i programa

6.000

Uverenja i potvrde po zahtevu a koje fakultet sme da izda

2.000

Potvrda o ekvivalenciji prava diplomiranih studenata po petogodišnjem programu sa pravima mastera

5.000

POSTUPAK ZA STICANJE NAUČNIH ZVANJA:

Istraživač pripravnik

25.000

Istraživač saradnik

35.000

Naučni saradnik

45.000

Viši naučni saradnik

55.000

Naučni savetnik

65.000

Naknade za proveru (verifikaciju) izdatih dokumenata

Član 12.

Po zahtevu inostrane institucije u dolarima

55 $

Po zahtevu inostrane institucije u evrima

50 €

Po zahtevu insitucije u Republici Srbiji

6.000