Навигација

Ценовник

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

На основу члана 71. став 5. Закона о високом образовању (Служени гласник РС, бр. 88/2017 i 27/2018), члана 41 Статута Универзитета у Београду (Гласник Универзитета у Београду, бр 201), члана 27. Статута Електротехничког факултета у Београду, Одлуке о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину основних, мастер и докторских студија Универзитета у Београду од 29.10.2014. године, Уредбе о нормативима и стандардима услова рада факултета за делатности које се финансирају из буџета (Службени гласник РС, бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007, 110/2007), одлукe Савета број 174/2-2 о висини школарине за школску 2018/19. годину, Савет Електротехничког факултетa на седници одржаној 27.09.2018. доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању цена редовних и ванредних услуга студентима
за школску 2018/19. годину

 

Школарине

Члан 1.

Школарином су утврђени трошкови студија за једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова.

Школарине су утврђење методологијом из Уредбе о нормативима и стандардима услова рада факултета за делатности које се финансирају из буџета (Служени гласник РС, бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007, 110/2007) и на основу нето јединствене цене рада за запослене у високом образовању а узимајући у обзир социјални статус студента Електротехничког факултета у Београду.

Школарине за школску годину 2018/2019 износе:

  Држављани Србије
(RSD)
Страни држављани
(EUR)
Настава на енглеском језику
(EUR)
Основне академске студије
Електротехника и рачунарство
108.000 2.000 €  
Основне академске студије
Софтверско инжењерство
243.500 3.000 €  
Мастер академске студије
Електротехника и рачунарство
147.000 2.500 € 9.000 €
Докторске академске студије
Електротехника и рачунарство
259.200 4.000 € 10.000 €

Члан 2.

Школарина обухвата:

 1. Све облике наставе предвиђене студијским програмом: предавања, вежбе и консултације;
 2. Све предиспитне обавезе предвиђене студијским програмом: лабораторијске вежбе, колоквијуме, тестове, практикуме, семинаре, домаће задатке, пројекте и слично;
 3. Три пријаве испита;
 4. Пријаву, израду и одбрану завршног рада на свим нивоима студија при изради завршних радова, менторство и стручну помоћ;
 5. Истраживачки рад на докторским студијама, менторство и стручну помоћ;
 6. Услуге библиотеке и читаонице;
 7. Административне трошкове за упис школске године;
 8. Администравтне трошкове издавања уверења о статусу студента;
 9. Опште материјалне трошкове факултета: електрична енергија, грејање, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови финансирања студентских организација и такмичења и други трошкови који нису у целини покривени из средстава буџета.
 10. Редовно обнављање и одржавање електронске опреме, софтвера и електронске подршке (интернет, рачунарске лабораторије, трошкови софтвера за откривање плагијата, итд.) неопходних за модерно извођење наставе на факултету.
 11. Набавку уџбеника, научне и стручне литературе и часописа за библиотеку факултета који су неопходни за припремање испита, студентске радове и научна истраживања, као и трошкове приступа електронским базама података, итд.
 12. Инвестиционо и текуће одржавање које није у целини покривено из средстава буџета.
 13. Акредитацију студијских програма факултета који нису покривени из средстава буџета.
 14. Научно-истраживачки и стручни рад за подизање квалитета студија.
 15. Део трошкова за функционисање и реализовање активности Универзитета у Београду (међународна сарадња, јединствени информациони систем, издавање диплома, итд.).
 16. Услуге за рад административно стручних служби факултета.
 17. Друге трошкове од значаја за успешно реализовање наставе

Школарина не обухвата услуге за рад административно стручних служби Универзитета. Цену ових накнада утврђује Универзитет у Београду.

Члан 3.

Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према предметима за које се определио.

Факултативне, диференцијалне и допунске предмете студенти плаћају сразмерно школарини за одговарајући студијски програм пријављеног предмета. Студенти који се финансирају из буџета нису ослобођени плаћања дела школарине за овако пријављене предмете.

Ослобађање дела школарине

Члан 4.

Студент који се сам финансира може бити ослобођен плаћања школарине у висини од 100%, уколико је током претходне године имао смртни случај у ужој породици.

Студент основних академских студија Електротехника и рачунарство, који се сам финансира, може бити ослобођен плаћања дела школарине за годину коју уписује, на основу социјалног статуса, уколико при упису поднесе молбу са доказима о лошем имовном стању. Ослобађање од школарине по овом основу студент може остварити само једном за исту школску годину, а највише укупно 100% школарине током студија. Студенти који су у школској години први пут уписани у прву студијску годину не могу по овом основу бити ослобођени плаћања дела школарине.

Студент основних академских студија може бити ослобођен плаћања дела школарине за пријављене факултативне предмете на основу успешности студирања. Одлуку о ослобађању доноси Продекан за наставу.

Студент основних академских студија Електротехника и рачунарство који у школској години поново уписује неположене предмете из претходне школске године, а сам се финансира, плаћа 2/3 дела школарине за те предмете.

Студент докторских академских студија Електротехника и рачунарство који у школској години поново уписује неположене предмете из претходне школске године, не плаћа део школарине за те предмете.

Студенти на свим нивоима студија и на свим студијским програмима не плаћају део школарине за израду и одбрану завршног рада ( и стручне праксе на основним академским студијама) ако су тај део школарине платили једном у току студирања у оквиру двоструког трајања редовног трајања студија, или су у завршној студијској години били финансирани из буџета.

Ослобађање дела школарине на основу поновљене године за студенте по Закону који је важио пре 2005. године, односно део школарине који треба да плате су:

  Држављани Србије
(RSD)
Страни држављани
(EUR)
Основне студије
Електротехнички одсеци
(поновљена година - генерација 2005 и старије)
36.000 700 €
Основне студије
Одсек за софтверско инжењерство
(поновљена година - генерација 2005 и старије)
81.167 1.000 €

Члан 5.

Школарина, односно део школарине, се плаћа у четири рате у роковима дефинисаним календаром школске године.

Накнаде за административне трошкове који нису обухваћени школарином

Члан 6.

Редовне услуге на захтев студента:

  RSD
Уверење о положеним испитима студентима 500
Овера плана и програма 3.000
Издавање дипломе, додатка дипломе
Основне и мастер академске студије
(укључује уверење о дипломирању и списак положених испита)
5.000
Издавање дипломе, додатка дипломе, промоција
Докторске академске студије
(укључује уверење о дипломирању и списак положених испита)
20.000
Издавање дупликата индекса 3.000
Издавање дупликата дипломе, додатка дипломе
Основне и мастер академске студије
5.000
Испис са Факултета 2.500

Члан 7.

Ванредне услуге на захтев студента:

  RSD
Уверења и потврде по захтеву студента а које факултет сме да изда 1.000
Пријава испита који је пријављиван више од три пута (по испиту)
(на докторским академским студијама се не наплаћује)
1.000
Поништавање испита (по испиту)1 1.500
Пријава испита или колоквијума после предвиђеног рока (по испиту)2 1.500
Пријава предмета после предвиђеног рока (по предмету)3 2.000
Замена предмета после предвиђеног рока (по предмету)4 4.000
Надокнада једне лабораторијске вежбе коју студент није одрадио у предвиђеном термину5 1.000
Промена теме и/или ментора завршног рада6 5.000
Прелазак са другог одсека или смера6 10.000
Пријава теме мастер рада после предвиђеног рока 5.000
Предаја мастер рада после предвиђеног рока 10.000
Упис школске године после предвиђеног рока 4.000
 1. Могуће само у школској години када је предмет положен
 2. Могуће само до почетка колоквијумског односно испитног рока
 3. Могуће само уз одобрење Продекана за наставу
 4. Могуће само уз одобрење Продекана за наставу, а најкасније до краја семестра у коме се изводи настава на предмету
 5. Могуће само уз одобрење надлежног руководиоца лабораторијских вежб
 6. Могуће само уз одобрење надлежне Комисије

Уз одобрење Продекана за наставу студент може бити ослобођен плаћања дела ових административних трошкова.

Члан 8.

Упис на студијски програм по конкурсу:

  RSD
Пријава на конкурс за упис на основне академске студије 8.000
Пријава на конкурс за упис на мастер академске студије 4.000
Пријава на конкурс за упис на докторске академске студије 4.000

Административни трошкови за упис на студијски програм по конкурсу обухватају:

 1. спровођење конкурса
 2. организацију пријемног испита ако постоји на том нивоу студија
 3. трошкове уписа
 4. трошкове издавање индекса

Члан 9.

Упис на студијски програм без конкурса:

  RSD
Упис на основне академске студије на основу завшеног другог студијског програма 10.000
Прелазак са другог студијског програма основних академских студија 30.000
Прелазак са другог студијског програма мастер академских студија 10.000
Прелазак са другог студијског програма докторских академских студија 20.000
Признавање испита при поновном упису
Основне академске студије
10.000
Признавање испита при поновном упису
Мастер академске студије
7.000
Признавање испита при поновном упису
Докторске академске студије
15.000
Упис на докторске академске студије на основу одбрањеног
Магистарског рада
10.000
Упис без пријемног испита на Основне академске студије
на основу студирања по Закону пре 2005. године
30.000

Административни трошкови за упис на студијски програм без конкурса обухватају:

 1. трошкове уписа
 2. трошкове признавања дела студијског програма
 3. трошкове издавање индекса

Накнада админстративних трошковa за студенте
по закону који је био важећи пре 2005. године

Члан 10.

Основне студије:

  RSD
Пријава испита по истеку апсолвентског стажа (по испиту) 1.500
Пријава и одбрана дипломског испита по истеку апсолвентског стажа 3.000
Подношење молбе за прелаз на Наставни план 0005 по истеку апсолвентског стажа 10.000

Накнаде за магистарске тезе по старом закону:

  Држављани Србије
(RSD)
Страни држављани
(EUR)
Преглед и оцена тезе 25.000 1.000 €
Поновна пријава теме 35.000 1.000 €
Одбрана тезе 25.000 1.000 €
Издавање магистарске дипломе и дупликата 15.000 300 €

Накнаде за докторске дисертације по старом закону:

  Држављани Србије
(RSD)
Страни држављани
(EUR)
Пријава теме докторске дисертације 70.000 2.000 €
Поновна пријава теме докторске дисертације 40.000 2.000 €
Преглед и оцена докторске дисертације 70.000 2.000 €
Одбрана докторске дисертације 70.000 2.000 €
Издавање дипломе са промоцијом 20.000 500 €

Накнаде за административне трошкове
физичким лицима који нису студенти на одговарајућем студијском програму

Члан 11.

Бивши студенти:

  RSD
Уверење о положеним испитима 1.500
Овера плана и програма 4.000
Уверења и потврде по захтеву а које факултет сме да изда 1.000
Потврда о еквиваленцији права дипломираних студената по петогодишњем програму са правима мастера 3.000

Стицање научних звања:

  RSD
Истраживач сарадник 30.000
Научни сарадник 40.000
Виши научни сарадник 50.000
Научни саветник 60.000