Navigacija

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo

Konačna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija u trećem upisnom roku za školsku 2022/2023. godinu

Objavljujemo  Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije u trećem upisnom roku za školsku 2022/2023. godinu:

Konačna rang lista kandidata za upis – studijski program Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku

Kandidati na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Upis kandidata obaviće se  u sredu, 9. novembra i četvrtak, 10. novembra  od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, šalter 4.

Za upis je potrebno:

 • indeks  (dobija se na upisu)
 • popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20  (dobija se pri upisu)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u iznosu od 1.600 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „
 • overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije
 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid
 • izjava o ovlašćenju  za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)
 • strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika
 • popunjen Plan studija *

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta, a do dostavljanja Rešenja biće im zadržan indeks.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara i može se platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara uplaćuje se prilikom upisa. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina - prva rata.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu broja ESPB za dopunske ispite (1.800 dinara po bodu).

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore studentski nalog kako bi pristupili servisima. Obavezno je popuniti elektronski ŠV-20 obrazac.

*Studenti moraju da prijave predmete prema pravilima upisanog modula. Po pravilu, ako drugačije nije propisano, najmanje 3 predmeta obavezno su iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta. Po prijavi predmeta saglasnost za izbor predmeta daje Rukovodilac modula.


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija,za školsku 2022/2023. godinu u trećem upisnom roku

Objavljujemo Preliminarnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2022/23. godinu.

Spisak kandidata koji se mogu upisati uz dopunske ispite:

Primedbe na preliminarnu rang listu mogu se podneti  u  ponedeljak, 7. novembra 2022. godine od 11 do 13  časova u Studentskom odseku, šalter 4.

Rešenja o primedbama biće istaknuta na sajtu Fakulteta  7. novembra 2022. godine do 18 časova, po rešavanju primedbi od strane Komisije za studije drugog stepena.

Kandidati kojima primedbe na preliminarnu rang listu ne budu prihvaćene imaju pravo drugostepene žalbe Dekanu fakulteta, koja se podnosi pismeno u Studentskom odseku, u utorak, 8. novembra 2022. godine, od  11 do 12 časova. Rešenja po žalbama Dekanu biće istaknuta istog dana, do 17 časova.

Konačna rang lista biće objavljena u utorak, 8. novembra 2022. godine u 18 časova sa obaveštenjem o upisu.


Prijavljeni kandidati za upis na master akademske studije Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku za školsku 2022/23. godinu  u trećem upisnom roku

Redni broj prijave

Ime

Srednje ime

Prezime

1

Ivan

Mića

Tomić

2

Nataša

Miodrag

Trninić

3

Irina

Iljdus

Hakimova

4

Đorđe

Dragan

Lukić

5

Rastko

Ilija

Đekić

6

Uroš

Ljubiša

Ilić

Eventualne primedbe na listu prijavljenih kandidata mogu se dostaviti u petak, 4. novembra 2022. godine od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, na šalteru 4.


Obaveštenje o trećem upisnom roku na master akademske studije u školskoj 2022/23. godini na studijski program Elektrotehnika i računarstvo na engleskom jeziku

Posle završenog upisa u prvom i drugom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo na engleskom jeziku,  preostalo je 10 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu prijava na konkurs u trećem upisnom roku na master akademske studije je 2. i 3. novembra 2022. godine, u Studentskom odseku , na šalteru broj 4,  u periodu od 11 do 13 časova.

Dokumenta za prijavu:

 • popunjen i potpisan prijavni list (preuzeti)
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200
 • fotokopije dokumenata (originali se donose na uvid) i to:
  1. diploma o završenim osnovnim akademskim studijama ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
  2. dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima sa osnovnih akademskih studija
 • potpisana izjava za uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka (preuzeti)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije
 • fotokopija rešenja o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu (samo za kandidate koji su prethodne studije završili u inostranstvu)
 • fotokopija pasoša za strane državljane

Bliže uslove upisa na master studije možete naći  u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2022/23. godini, na sajtu Fakulteta, https://www.etf.bg.ac.rs/en/enrollment-into-the-school-of-electrical-engineering/enrollment-into-master-studies/study-program-electrical-engineering-and-computing

Obaveštenje o trećem upisnom roku na master akademske studije u školskoj 2022/23. godini, na studijski program Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku

Posle završenog upisa u prvom i drugom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku,  preostalo je 31 slobodno  mesto za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu prijava na konkurs u trećem upisnom roku na master akademske studije je 2. i 3. novembra 2022. godine, u Studentskom odseku , na šalteru broj 4,  u periodu od 11 do 13 časova.

Dokumenta za prijavu:

 • popunjen i potpisan prijavni list (preuzeti)
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200
 • fotokopije dokumenata (originali se donose na uvid) i to:
  1. diploma o završenim osnovnim akademskim studijama ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
  2. dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima sa osnovnih akademskih studija
 • potpisana izjava za uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka (preuzeti)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije
 • fotokopija rešenja o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu (samo za kandidate koji su prethodne studije završili u inostranstvu)
 • fotokopija pasoša za strane državljane

Kandidati koji su osnovne studije završili na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu predaju samo popunjen Prijavni list i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs. Ostala dokumenta (overene fotokopije predaju pri upisu).  

Bliže uslove upisa na master studije možete naći  u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2022/23. godini, na sajtu Fakulteta, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo


Konačna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija u drugom upisnom roku za školsku 2022/2023. godinu

Objavljujemo  Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije u drugom upisnom roku za školsku 2022/2023. godinu:

Konačna rang lista kandidata za upis – studijski program Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku

Kandidati na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Upis kandidata obaviće se  u četvrtak, 27. oktobra  od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, šalter 4.

Za upis je potrebno:

 • indeks  (dobija se na upisu)
 • popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20  (dobija se pri upisu)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 •  priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u iznosu od 1.600 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „
 • overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije
 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid
 • izjava o ovlašćenju  za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)
 • strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika
 • popunjen Plan studija *

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta, a do dostavljanja Rešenja biće im zadržan indeks.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara i može se platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara uplaćuje se prilikom upisa. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina - prva rata.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu broja ESPB za dopunske ispite (1.800 dinara po bodu).

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore studentski nalog kako bi pristupili servisima. Obavezno je popuniti elektronski ŠV-20 obrazac.

*Studenti moraju da prijave predmete prema pravilima upisanog modula. Po pravilu, ako drugačije nije propisano, najmanje 3 predmeta obavezno su iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta. Po prijavi predmeta saglasnost za izbor predmeta daje Rukovodilac modula.


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2022/2023. godinu u drugom upisnom roku

Objavljujemo Preliminarnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2022/23. godinu.

 Preliminarna rang lista – Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku

Spisak kandidata koji se mogu upisati uz dopunske ispite:

Kandidati koji se mogu upisati uz dopunske ispite

Primedbe na preliminarnu rang listu mogu se podneti  sutra, u  utorak, 25. oktobra 2022. godine od 11 do 13  časova u Studentskom odseku, šalter 4 za master studije.

Rešenja o primedbama biće istaknuta na sajtu Fakulteta  25. oktobra 2022. godine do 18 časova, po rešavanju primedbi od strane Komisije za studije drugog stepena.

Kandidati kojima primedbe na preliminarnu rang listu ne budu prihvaćene imaju pravo drugostepene žalbe Dekanu fakulteta, koja se podnosi pismeno u Studentskom odseku, u sredu, 26. oktobra 2022. godine, od  11 do 12 časova. Rešenja po žalbama Dekanu biće istaknuta istog dana, do 17 časova.

Konačna rang lista biće objavljena najkasnije u sredu, 26. oktobra 2022. godine u 18 časova sa obaveštenjem o upisu.


Prijavljeni kandidati za upis na master akademske studije Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku za školsku 2022/23. godinu  u drugom upisnom roku

Redni broj prijave

Ime

Srednje ime

Prezime

1

Milena

Milan

Josipović

2

Đorđe

Lazar

Popović

3

Aleksandra

Neđeljko

Milović

4

Nedeljko

Radosav

Đurić

5

Vlada

Nenad

Kočinac

6

Luka

Radomir

Milekić

7

Pavle

Novak

Joksović

8

Marko

Milomir

Nešović

9

Petar

Ivan

Arnautović

Eventualne primedbe na listu prijavljenih kandidata mogu se dostaviti u ponedeljak, 24. oktobra 2022. godine od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, na šalteru 4.


Drugi upisni rok na master akademske studije za školsku 2022/2023. godinu za studijski program Elektrotehnika i računarstvo na engleskom jeziku

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo na engleskom jeziku,  preostalo je 10 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu prijava na konkurs u drugom upisnom roku na master akademske studije je 19., 20. i 21. oktobra 2022. godine, u Studentskom odseku , na šalteru broj 4,  u periodu od 11 do 13 časova.

Dokumenta za prijavu:

 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200
 • fotokopije dokumenata (originali se donose na uvid) i to:
  1. diploma o završenim osnovnim akademskim studijama ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
  2. dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima sa osnovnih akademskih studija
 • potpisana izjava za uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka (preuzeti)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije
 • fotokopija rešenja o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu (samo za kandidate koji su prethodne studije završili u inostranstvu)
 • fotokopija pasoša za strane državljane

Bliže uslove upisa na master studije možete naći  u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2022/23. godini, na sajtu Fakulteta, https://www.etf.bg.ac.rs/en/enrollment-into-the-school-of-electrical-engineering/enrollment-into-master-studies/study-program-electrical-engineering-and-computing


Drugi upisni rok na master akademske studije za školsku 2022/2023. godinu

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku,  preostalo je 40 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu prijava na konkurs u drugom upisnom roku na master akademske studije je 19., 20. i 21. oktobra 2022. godine, u Studentskom odseku , na šalteru broj 4,  u periodu od 11 do 13 časova.

Dokumenta za prijavu:

 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 5.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200
 • fotokopije dokumenata (originali se donose na uvid) i to:
  1. diploma o završenim osnovnim akademskim studijama ili uverenje o završenim osnovnim akademskim studijama
  2. dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima sa osnovnih akademskih studija
 • potpisana izjava za uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka (preuzeti)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije
 • fotokopija rešenja o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu (samo za kandidate koji su prethodne studije završili u inostranstvu)
 • fotokopija pasoša za strane državljane

Kandidati koji su osnovne studije završili na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu predaju samo popunjen Prijavni list i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs. Ostala dokumenta (overene fotokopije predaju pri upisu).  

Bliže uslove upisa na master studije možete naći  u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2022/23. godini, na sajtu Fakulteta, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo


Konačna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2022/2023. godinu

Objavljujemo  Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske za školsku 2022/2023. godinu:

Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku, 351 kandidat na rang listi stekao je pravo upisa na teret budžeta, trenutna crta je na rangu 380. Ostali kandidati na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu strani državljani upisuju se u statusu samofinansirajućih studenata. Strani državljani su kandidati koji nemaju državljanstvo Republike Srbije, osim  državljana  Republike Srpske koji se upisuju pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije. Strani državljani plaćaju školarinu za strane studente od 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti. Školarina se može platiti u četiri rate, a  prva rata plaća se pri upisu.

Upis kandidata koji su stekli pravo finansiranja na teret budžeta,  obaviće se  u utorak, 11. oktobra, sredu, 12. oktobra i četvrtak, 13. oktobra, od 11 do 15 časova u preporučenim terminima za upis (na kraju obaveštenja). 

U petak 14. oktobra u 10,30 časova, u sali 60 obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. Kandidati koji su ispod ranga 380, a koji eventualno mogu biti upisani na teret budžeta moraju biti prisutni u 10,30 časova na prozivci. Odmah nakon prozivke nastaviće se sa upisom prozvanih kandidata koji se upisuju na teret budžeta.

U petak, 14. oktobra od 11 do 15 časova nastavljamo sa upisom kandidata u statusu samofinansiranja. Kandidati koji su već bili upisani na master studije na ETF-u uz dokumenta za upis podnose i molbu za priznavanje položenih ispita.

Za upražnjena preostala mesta po završetku prvog upisnog roka, raspisaće se novi konkurs, o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje.

Upis kandidata na studijskom program Elektrotehnika i računarstvo na engleskom jeziku obaviće se u petak, 14. oktobra u 15 časova.

Za upis je potrebno:

 • indeks  (dobija se na upisu)
 • popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20  (dobija se pri upisu)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „ ( uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)
 • overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije
 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid
 • Izjava o ovlašćenju  za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)
 • strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta, a do dostavljanja Rešenja biće im zadržan indeks.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara. Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara uplaćuje se prilikom upisa. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina- prva rata

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu broja ESPB za dopunske ispite (1.800 dinara po bodu).

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore studentski nalog u Računskom centru kako bi pristupili servisima. Po otvaranju naloga studenti su u obavezi da prijave predmete preko studentskih servisa prema pravilima upisanog modula. Po pravilu, ako drugačije nije propisano, najmanje 3 predmeta obavezno su iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta. Prijava predmeta je moguća do 16. oktobra do 23.59 časova.

Po prijavi predmeta saglasnost za izbor predmeta daje Rukovodilac modula.

Preporučeni termini za upis:

Utorak , 11. oktobar

 • od 11 do 12,30 časova,  od ranga 1 do 60
 • pauza od 12,30  do 13 časova
 • od 13 do  15 časova, od ranga 61 do 130

Sreda, 12. oktobar

 • od 11 do 12,30 časova,  od ranga 131 do 190
 • pauza od 12,30  do 13 časova
 • od 13 do  15 časova, od ranga 191 do 260

Četvrtak , 13. oktobar

 • od 11 do 12,30 časova,  od ranga 261 do 321
 • pauza od 12,30  do 13 časova
 • od 13 do  15 časova, od ranga  321 do 380

Petak, 14. oktobar
Prozivka – 10,30

 • od 11 do  12,30 časova, od ranga 381 do  440
 • pauza od 12,30  do 13 časova
 • od 13 do  15 časova, od ranga  441 do kraja rang liste

Rešenja Komisije na podnete žalbe na preliminarnu rang listu  kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2022/23. godini

Komisija za studije drugog stepena studija i upis na master akademske studije razmatrala je podnetu žalbu kandidata na objavljenu preliminarnu rang listu za upis u školskoj 2022/23. godini i donela sledeće rešenje:

Rešenje na žalbu kandidata Tijane Krezović

Protiv donetog  rešenja kandidat ima pravo žalbe Dekanu Elektrotehničkog fakulteta. Eventualna žalba Dekanu može se podneti u ponedeljak, 10. oktobra 2022. godine, od 10  do 12 časova, u Studentskom odseku.


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2022/2023. godinu

Objavljujemo Preliminarnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2022/23. godinu

Preliminarna rang lista – Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku

Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis, 350 kandidata na rang listi steklo je pravo na finansiranje iz budžeta. Ostali kandidati na rang listi do ranga 462 mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Preliminarna rang lista – Elektrotehnika i računarstvo na engleskom jeziku

Spisak kandidata koji se mogu upisati uz dopunske ispite:

Kandidati koji se mogu upisati uz dopunske ispite

Primedbe na preliminarnu rang listu mogu se podneti  sutra, u petak, 07. oktobra 2022. godine od 11 do 13  časova u Studentskom odseku, šalter za master studije.

Rešenja o primedbama biće istaknuta na sajtu Fakulteta  do subote, 08. oktobra 2022. godine do 12 časova, po rešavanju primedbi od strane Komisije za studije drugog stepena.

Kandidati kojima primedbe na preliminarnu rang listu ne budu prihvaćene imaju pravo drugostepene žalbe Dekanu fakulteta, koja se podnosi pismeno u Studentskom odseku, u ponedeljak, 10. oktobra 2022. godine, od  10 do 12 časova. Rešenja po žalbama Dekanu biće istaknuta istog dana, 10. oktobra 2022. godine do 16 časova.

Konačna rang lista biće objavljena u ponedeljak, 10. oktobra 2022. godine u 17 časova sa obaveštenjem o upisu.


Konačni spisak prijavljenih kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2022/2023. godini u prvom upisnom roku: SPISAK

Preliminarna rang lista kandidata za upis biće objavljena u četvrtak, 6.oktobra 2022. godine na kojoj će se naći kandidati koji ispunjavaju uslove za upis.


Preliminarna lista prijavljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2022/23. godinu

Objavljujemo  Preliminarnu listu prijavljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2022/23. godinu.

Eventualne primedbe na listu prijavljenih kandidata možete uložiti u ponedeljak, 03. oktobra  u Studentskom odseku, na šalteru za master studije, od 10 do 12 časova.

Konačna lista prijavljenih kandidata biće objavljena u utorak 04.oktobra


Upis školske 2022/23. godine za studente master akademskih studija

Upis će se obaviti radnim danima od utorka, 04. oktobra do petka, 7. oktobra 2022. godine od 13 do 15 časova,  u sali 60.

 • Pre upisa potrebno je da studenti provere podatke na svojim servisima (da li su unete sve ocene, matične podatke....). Sve nepravilnosti obavezno prijaviti Studentskom odseku.  
 • Pre upisa studenti su u obavezi da preko svojih servisa popune elektronski upisni list- obrazac ŠV-20. Papirni obrasci za upis se ne popunjavaju.
 • Pre upisa studenti su u obavezi da popune studentsku anketu.

Podsećamo vas da neupisivanjem školske godine student gubi status studenta.

I  Obaveštenje za studente master akademskih studija koji su master studije prvi put upisali školske 2021/22. godine

Studenti koji su master akademske studije prvi put upisali školske 2021/22. godine,  koji do 30. septembra 2022. godine ne završe master studije, a žele da nastave studije, moraju da upišu školsku 2022/23. godinu.

Studenti upisani prvi put u prvu godinu šk. 2021/22. godine u statusu finansiranja iz budžeta zadržavaju status finansiranja iz budžeta i u školskoj 2022/23. godini.

Samofinansirajući studenti  plaćaju školarinu za prenete, nepoložene ispite po ceni od  2450 dinara po kreditu.

Samofinansirajući studenti koji su master akademske studije prvi put upisali školske 2021/22. godine, kredite za master rad ne plaćaju, jer su obračunati u školarini za školsku 2021/2022. godinu. 

Za izmenu plana studija, studenti pri upisu podnose molbu za zamenu predmeta. Samofinansirajući studenti plaćaju novoizabrani predmet po punoj ceni.

II Obaveštenje za studente master akademskih studija koji su master studije prvi put upisali školske 2020/21. godine

Studenti koji su prvi put upisali master studije školske 2020/21. godine, a ne završe master studije do 30. septembra 2022. godine, mogu podneti molbu za produžetak master studija u trostrukom trajanju studija pri upisu školske 2022/23. godine. 

Ovi studenti mogu da se upišu u statusu samofinansiranja i plaćaju bodove za prenete, nepoložene ispite i 30 ESPB bodova za master rad  po ceni od 2450 dinara po bodu. 

Studenti koji su master studije upisali 2020/21. godine, a ne podnesu molbu za  produžetak master studija u trostrukom trajanju studija i ne upišu školsku 2022/23.godinu  gube status studenta.

Za upis je potrebno:

 • indeks 
 • uplatnica za Univerzitet u iznosu od 100- dinara, koju plaćaju svi studenti 
 • uplatnica za Univerzitet u iznosu od 1.000- dinara, koju plaćaju studenti koji se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata. 

Uplate se vrše na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta  broj 840-1438666-48, model 97,  sa pozivom na br. 80200, svrha: “za Univerzitet“ 

Uplata za Univerzitet za samofinansirajuće studente može se objediniti i uplatiti u iznosu od 1100 dinara na jednoj uplatnici.

Školarina se može uplatiti u četiri rate. Rok za uplatu prve rate je 31. oktobar 2022. godine. 

III   Obaveštenje za studente master akademskih studija koji gube status studenta

Studenti koji su master studije upisali pre školske 2020/21. godine, a koji  ne završe master studije do 30. septembra 2022. godine, odnosno oni koji nemaju mogućnost produžetka roka za završetak studija,  gube status studenta.

Studenti koji gube ili su već izgubili status studenta master studija mogu konkurisati i  upisati se ponovo na master studije u prvom upisnom roku za master studije u školskoj 2022/23. godini. Prijava na konkurs je u periodu od 20. do  30. septembra 2022. godine.  Više informacija o konkursu za  upis možete naći na sajtu Fakulteta, na stranici:

https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo

Pri ponovnom upisu studenti podnose molbu za moguće priznavanje položenih ispita u prethodnom upisu uz dokaz o uplati u iznosu od 7000 dinara, svrha: priznavanje ispita, na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta  broj 840-1438666-48, model 97,  sa pozivom na br. 80200.

Ukoliko je student koristio status finansiranja iz budžeta na master studijama, pri ponovnom upisu na master studije može se upisati samo kao samofinansirajući student. 


OBAVEŠTENJE O UPISU NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2022/23. GODINI ZA STUDIJSKI PROGRAM ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

Prijave na konkurs u prvom konkursnom roku za upis studenata na master akademske studije primaju se od 20. do 30. septembra 2022. godine.

Prijava na konkurs:

 1. Kandidati koji su završili (ili u trenutku prijave završavaju) osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu prijavu na konkurs obavljaju elektronskim putem, slanjem dokumenata od 20. do 30.septembra do 13 časova, na adresumaster_konkurs_prijava@etf.bg.ac.rs

Dokumenta za prijavu za kandidate koji se prijavljuju elektronski (kandidati koji su završili ili završavaju osnovne studije na ETF-u):

 • skeniran popunjen i potpisan prijavni list (preuzeti)
 • skenirana priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200
 • skeniran izvod iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije
 • skenirana potpisana izjava za uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka (preuzeti)
 • skenirana potpisana izjava o korišćenju budžetskog statusa (za kandidate koji su osnovne akademske studije završili pre školske 2021/2022. godine)*
 1. Ostali kandidati (kandidati koji nisu završili osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu) podnose lično prijavu i dokumenta u vreme prijave, od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, šalter 4.

Dokumenta za prijavu za kandidate koji se prijavljuju lično (ostali kandidati):

 • popunjen prijavni list (preuzeti)
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih (za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije)
 • fotokopija pasoša za strane državljane
 • fotokopije dokumenata (originali se donose na uvid) i to:
 1. diploma o završenim osnovnim studijama ili uverenje o završenim osnovnim studijama
 2. dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima sa osnovnih studija
 • potpisana izjava za uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka (preuzeti)
 • fotokopija rešenja o priznavanju strane visokoškolske isprave (samo za kandidate koji su osnovne studije završili u inostranstvu)
 • izjava o korišćenju budžetskog statusa (za kandidate koji su osnovne akademske studije završili pre školske 2021/2022. godine)*

U prvu godinu master akademskih studija, studijski program Elektrotehnika i računarstvo, upis je na sledeća izborna područja (module):

 

Uslovi za upis na pojedine module master akademskih studija na  Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Prilikom izbora pojedinih modula kandidati mogu imati direktnu prohodnost, bez polaganja dopunskih ispita, mogu im biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis. Student koji se upisuje uz dopunske ispite kada položi sve dopunske ispite može polagati ispite master programa.

Kandidati koji nisu završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na nekom drugom fakultetu nemaju direktnu prohodnost na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu  imaju prohodnost na određene module prema uslovima koji su dati na sajtu Fakulteta, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/master-akademske-studije

*Studenti koji konkurišu za upis na master akademske studije ne mogu da se finansiraju iz budžeta ako su to pravo već koristili na ranije upisanim master studijama.

** U prvom konkursnom roku mogu konkurisati i studenti koji su ranije upisivali master akademske  studije, a koji su izgubili status studenta, odnosno koji 01. oktobra 2022. gube status studenta na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Kalendar konkursa:

 • Prijava:

od utorka, 20. do petka, 30. septembra 2022. godine do 13 časova

 • Lista prijavljenih kandidata:

subota, 01. oktobra

 • Primedbe na podatke u listi prijavljenih:

ponedeljak 03. oktobra, od 10 do 12 časova, u Studentskom odseku

 • Konačna lista prijavljenih kandidata:

utorak, 04 oktobra

 • Preliminarna rang lista:

četvrtak, 6. oktobra

 • Žalbe na preliminarnu rang listu :

petak, 7. oktobra od 11-13 časova u Studentskom odseku

 • Podnošenje žalbi dekanu na Rešenje komisije:

ponedeljak, 10. oktobra od 10 do 12 časova u Studentskom odseku

 • Dekan donosi rešenja po žalbama:

ponedeljak, 10. oktobra do 16 časova

ponedeljak, 10. oktobra u 17 časova

 • Upis kandidata:

u periodu od 11. do 14. oktobra, prema rasporedu čija satnica će biti objavljena

Dokumenta potrebna za upis:

 • indeks (studenti dobijaju na fakultetu)
 • dve fotografije 4,5h3,5cm
 • original izvoda iz matične knjige rođenih (za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije)  
 • overena  kopija  uverenja  o  završenim  osnovnim  akademskim  studijama  i
 • overena kopija uverenja o položenim ispitima (kandidati kojima diploma i dodatak nisu izdati u obavezi su da, najkasnije u roku od godinu dana, dostave overenu kopiju diplome i dodatak diplomi)
 • overena kopija diplome i overena kopija dodatka diplomi o završenim osnovnim akademskim studijama (kandidati kojima su ova dokumenta izdata)
 • popunjen upisni list, obrazac ŠV- 20  

 

Informacije i obaveštenja o rezultatima konkursa biće objavljivana na sajtu Fakulteta https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo, prema rokovima koji su predviđeni konkursom.

 Molimo vas da ih redovno pratite.