Navigacija

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo


Konačna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija u drugom upisnom za školsku 2020/2021. godinu

Primedbi na prelimnarnu rang listu za upis nije bilo. Objavljujemo konačnu rang listu primljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2020/21. godinu u drugom upisnom roku. 

Konačna rang lista kandidata za upis

Kandidati na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa  obaviće se  u petak, 30. oktobra   od 11 do 15 časova u Studentskom odseku (šalter 4).

Za upis je potrebno:

 • indeks se dobija na upisu
 • popunjen prijavni list (obrazac ŠV-20) dobija se pri upisu
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1600  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid
 • kandidati rođeni van teritorije Republike Srbije i strani državljani prilažu i izvod iz Matične knjige rođenih
 • strani državljani moraju priložiti potvrdu o znanju srpskog jezika i potvrdu da su zdravstveno osigurani

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta.

Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate. Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara  uplaćuje se prilikom upisa. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu kredita za dopunske ispite (1.800 dinara po kreditu).

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog  kako bi pristupili servisima i da prijave predmete preko studentskih servisa.

Prema pravilu „3 + 2“, bira se najmanje 3 predmeta obavezno iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta.


Preliminarna rang lista za upis na master akademske studije u drugom upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu

Posle završenog upisa u prvom  upisnom roku ostalo je 17 neupisanih slobodnih mesta na samofinansiranju za drugi upisni rok.

Zbog kratkih rokova, objavljujemo listu prijavljenih i rangiranih kandidata na preliminarnoj rang listi:

PRELIMINARNA  RANG  LISTA

Primedbe na listu prijavljenih kandidata i Preliminarnu rang listu mogu se dostaviti u četvrtak, 29. oktobra, do 13 časova u Studentskom odseku, šalter 4.


Obaveštenje o drugom upisnom roku na master akademske studije u školskoj 2020/21. godini [22.10.2020.]

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija preostalo je 17 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu prijava na konkurs u drugom upisnom roku na master akademske studije je od 22. do 24. oktobra 2020. godine.

Prijava se obavlja elektronski slanjem skeniranih dokumenata na adresu: master_konkurs@etf.bg.ac.rs

Dokumenta:

 • popunjen i potpisan prijavni list (preuzeti)
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300
 • diploma o završenim osnovnim studijama
 • dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima sa osnovnih studija
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije
 • rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu za kandidate koji su prethodne studije završili u inostranstvu

Bliže uslove upisa na master studije možete naći  u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2020/21. godini, na sajtu Fakulteta, opcija Upis/Master studije.


Konačna rang lista i upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu [16.10.2020]

Objavljujemo konačnu rang listu primljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2020/21. godinu:

 Konačna rang lista kandidata za upis

Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis, 350 kandidata na rang listi steklo je pravo upisa  na teret budžeta, a u statusu samofinansiranja može se upisati 145 kandidata sa rang liste.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu strani državljani upisuju se u statusu samofinasirajućih studenata. Strani državljani su kandidati koji nemaju državljanstvo Republike Srbije, osim  državljana  Republike Srpske koji se upisuju pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije. Strani državljani plaćaju školarinu za strane studente od 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti. Školarina se može platiti u četiri rate, a prva rata plaća se pri upisu.

Upis:

Upis kandidata koji su stekli pravo finasiranja na teret budžeta,  obaviće se  u ponedeljak, 19. i u utorak 20. oktobra 2020. godine.

 Podnošenje dokumenata  za upis je u čitaonici Fakulteta:

 • U ponedeljak, 19. oktobra, od 10 do 15 časova prema preporučenim terminima na kraju obaveštenja
 • U utorak, 20. oktobra  nastavljamo sa upisom kandidata na teret budžeta prema preporučenim terminima, od 10 do 12 časova. 

U utorak, 20. oktobra, u 13 časova, posle završenog upisa po rang listi za finansiranje na budžetu, u Studentskom odseku obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. Kandidati koji su ispod ranga 367, a koji eventualno mogu biti upisani na teret budžeta moraju obavezno biti prisutni u 13 časova na prozivci. Odmah nakon prozivke obaviće se upis prozvanih kandidata, čime će biti završen upis kandidata koji se upisuju na teret budžeta.

U utorak, 20.10.2020. godine nastavljamo sa upisom kandidata  u statusu samofinansiranja po rang listi do ranga 495, od 14 do 16 časova . Podnošenje dokumenata  za upis je u čitaonici Fakulteta prema preporučenim terminima. Kandidati koji se nalaze ispod ranga 495 moraju biti prisutni u 16 časova da  bi se upisali  ukoliko preostane upražnjenih mesta na samofinansiranju.

Po završetku prvog upisnog roka za eventualno upražnjena preostala mesta  raspisaće se novi konkurs, o čemu će biti istaknuto obaveštenje.

Za upis je potrebno:

• indeks (dobija se na upisu)

• popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20 (dobija se pri upisu)

• dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm

• priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu,  u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)

• samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“  ( uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)

• overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije

• overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid

• overena fotokopija dodatka diplome ili uverenja o položenim ispitima– original na uvid

• ovlašćenje za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)

• strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika

Kandidati koji su već bili upisani na master studije podnose i molbu za priznavanje položenih ispita iz prethodnog indeksa.

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta, a do dostavljanja Rešenja biće im zadržan indeks.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara. Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara uplaćuje se prilikom upisa. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu kredita za dopunske ispite (1.800 dinara po kreditu).

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore novi nalog  (promena lozinke - za bivše studente ETF-a) kako bi pristupili servisima. Po otvaranju naloga studenti su u obavezi da prijave predmete preko studentskih servisa do četvrtka, 22. oktobra, do 24 h, prema pravilima modula. Po pravilu, ako drugačije nije propisano, najmanje 3 predmeta obavezno su iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta. Po prijavi predmeta saglasnost za izbor predmeta daje Rukovodilac modula.

 Preporučeni termini za upis:

Ponedeljak, 19. oktobar

od 10 do 11 časova, od ranga 1 do 50

od 11 do 12 časova, od ranga 51 do 100

od 12 do 13 časova, od ranga 101 do 150

pauza od 13  do 14 časova

od 14 do 15 časova , od ranga 151 do 200

od 15 do 16 časova, od ranga 201 do 250

 Utorak, 20. oktobar

od 10 do 11 časova,  od ranga 251 do 300

od 11 do  12 časova, od ranga 301 do 367

Prozivka za eventualno upražnjena mesta na teret budžeta u 13 časova.

pauza od 12  do 14 časova

od 14 do 15 časova , od ranga 368 do 450

od 15 do 16 časova, od ranga  451 do ranga 495

U utorak, 20. oktobra, u 16 časova biće završen upis kandidata po rang listi koji su stekli pravo upisa.

Kandidati ispod ranga 495 moraju biti prisutni u 16 časova kako bi se upisali na eventualno upražnjena neupisana mesta.


Obaveštenje o podnetim žalbama Dekanu na preliminarnu rang listu za upis na master akademske studije [15.10.2020]

Kandidati: Milena Stevanović, Jana Savić, Aleksa Lazović i David Novaković  podneli su žalbe Dekanu Fakulteta na odluku Komisije za studije drugog stepena na preliminarnu rang listu za upis na master akademske studije.

 Dekan je razmotrio podnete žalbe i doneo odluku da su podnete primedbe neprihvatljive.

Rešenja Dekana mogu se preuzeti u Studentskom odseku.

Obaveštenje o podnetim žalbama na preliminarnu rang listu za upis na master akademske studije za školsku 2020/2021. godinu [14.10.2020]

Komisija za studije II stepena razmatrala je podnete žalbe kandidata na preliminarnu rang listu za upis na master akademske studije u školskoj 2020/2021. godini:

Nakon razmatranja pristiglih žalbi  Komisija je donela sledeću odluku:

Usvojene su žalbe kandidata:

- Gavrić Tome - uvidom u dokaz o državljanstvu Republike Srbije kandidat ima pravo finansiranja iz budžeta

- Radonjić Andrije-  ispravlja se ukupan broj bodova sa 7,17 na 7,21.

Odbijene su žalbe kandidata:

-Stevanović Milene
-Savić Jane
-Polovina Mileta
-Petrović Stefana
-Lazović Alekse
-Novaković Davida
-Stojković Milice

Komisija je konstatovala da su podnete primedbe neprihvatljive i neosnovane.

 Rešenja Komisije po podnetim žalbama mogu se preuzeti u četvrtak, 15.10.2020. godine u 10 časova u Studentskom odseku, na šalteru za master studije.

Kandidati, kojima žalbe na preliminarnu rang listu nisu prihvaćene, imaju pravo drugostepene žalbe Dekanu Fakulteta  koja se podnosi pismeno u Studentskom odseku u četvrtak, 15.10.2020. godine od 10 do 11 časova.


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2020/2021. godinu

Objavljujemo preliminarnu rang listu primljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2020/21. godinu. Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis,  350 kandidata na rang listi steklo je pravo na finansiranje iz budžeta. Ostali kandidati na rang listi  do ranga 495 mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Pravo upisa  na teret budžeta stekli su kandidati  na  preliminarnoj rang listi zaključno sa rangom 367.

U prilogu je spisak kandidata koji se mogu upisati uz dopunske ispite:

Primedbe na preliminarnu rang listu mogu se podneti u sredu, 14.10.2020. godine od 11 do 14  časova u Studentskom odseku, šalter za master studije.

Rešenja o primedbama biće istaknuta na sajtu Fakulteta  istog dana, 14.10.2020. godine, po rešavanju primedbi od strane Komisije za studije drugog stepena.

Kandidati kojima primedbe na prelimiranu rang listu ne budu prihvaćene imaju pravo drugostepene žalbe Dekanu fakuleteta, koja se podnosi pismeno u Studentskom odseku,  u četvrtak, 15.10.2020. godine, od 10 do 11 časova. Rešenja po žalbama Dekanu biće istaknuta istog dana, 15.10.2020. godine do 14 časova.

Konačna rang lista biće objavljena u petak, 16.10.2020. godine.

Po objavljivanju konačne rang liste upis kandidata po rang listi  obaviće se u ponedeljak, 19.10. i  u utorak, 20.10. od 11 do 15 časova. Kandidati koji su stekli pravo upisa na teret budžeta moraju se upisati u ponedeljak, 19.10.  najkasnije do 15 časova. U utorak 20.10.2020. godine. U terminu od 11 do 15 časova nastavljamo sa upisom studenata po rang listi.  Upis će se obaviti  u sali  60.

U utorak, 20.10. , u 10 časova, ispred sale 60, obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. Kandidati koji su ispod ranga 367 moraju biti prisutni na prozivci za slobodna mesta na budžetu. Posle  prozivke  nastavljamo sa upisom studenata.


Obaveštenje o upisu na master akademske studije
u školskoj 2020/21. godini

Prema raspisanom Konkursu Univerziteta u Beogradu za upis na master akademske studije za školsku 2020/2021. godinuOpštim uslovima upisa na ETF i Pravilniku o master akademskim studijama, Elektrotehnički fakultet objavljuje obaveštenje za:

UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2020/21. GOD.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2020/2021. godini upisuje 500 studenata, 350 budžetskih i 150 samofinansirajućih studenata (145 studenata za studije na srpskom jeziku i 5 studenata za studije na engleskom jeziku). U prvu godinu master akademskih studija, studijski program Elektrotehnika i računarstvo, upis je na sledeća izborna područja (module):

I Opšti uslovi konkursa

 1. U prvu godinu master akademskih studija, u obimu od 60 ESPB, može se upisati:
  • Lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije u trajanju od najmanje osam semestara na Elektrotehničkom ili nekom drugom srodnom fakultetu ostvarivši 240 ESPB;
  • Lice koje ima stečeno visoko obrazovanje u trajanju od 8 semestara po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16);
  • U prvu godinu master akademskih studija može se upisati i lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, ostvarivši najmanje 300 ESPB bodova
 2. Pravo prijave na konkurs imaju i kandidati, koji u trenutku konkurisanja nisu završili osnovne akademske studije. Kandidati koji konkurišu na ovaj način moraju da završe osnovne studije do 30.09.2020. godine.
 3. U prvom konkursnom roku konkurišu i studenti koji su izgubili status studenta, odnosno koji 01.oktobra 2020. gube status studenta master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.
 4. Studenti koji konkurišu za upis na master studije ne mogu da se finansiraju iz budžeta ako su to pravo već koristili na master studijama.
 5. Programi master akademskih studija su prilagođeni studentima koji su završili osnovne akademske studije na odgovarajućim studijskim programima i modulima na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Za sve ostale kandidate mogu se propisati dopunski ispiti iz predmeta osnovnih akademskih studija, u zavisnosti od programa njihovih osnovnih studija.
 6. Po završetku master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu stiče se akademski naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva.
 7. Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se na osnovu Pravilnika o master akademskim studijama.

II Studijski program

 1. U okviru master akademskih studija polažu se predmeti koji nose ukupno 30 ESPB. Preostalih 30 ESPB odnose se na stručnu praksu (3 ESPB), studijski istraživački rad (14 ESPB) i master rad (13 ESPB). Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, predmeti imaju po 5 časova nedeljno i nose po 6 ESPB.
 2. U okviru svakog modula data je lista predmeta, od kojih student upisan na taj modul mora da odabere najmanje tri (18 ESPB), ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno (Pravila studiranja, čl. 12- Pravilnik o master akademskim studijama.
 3. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, preostala dva predmeta mogu se birati sa liste istog ili bilo kog drugog modula uz saglasnost rukovodioca modula . Pri tome, ukoliko rukovodilac modula to odobri, jedan od ta dva predmeta može se zameniti sa dva predmeta iz grupe Opšteobrazovni predmeti, koji nose po 3 ESPB.
 4. Ponuda izbornih predmeta po modulima se ažurira svake školske godine sa ciljem da se prate kretanja u struci. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog semestra donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.
 5. Administrativna procedura vezana za prijavljivanje, izradu i odbranu master rada je definisana Pravilnika o master akademskim studijama.

III Upis kandidata koji su završili prethodno obrazovanje u inostranstvu

Državljani Republike Srbije i strani državljani koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se prizna stečena strana školska odnosno visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Proces priznavanja se radi na Univerzitetu u Beogradu i mora biti okončan pre upisa na master studije.

IV Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, osim što plaća školarinu.

Pre upisa, kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje i da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kom se izvodi nastava

V Školarina

Visina školarine za samofinansirajuće studente master akademskih studija iznosi 147.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane studente master akademskih studija iznosi 2.500 evra (plaća se u dinarskoj protivvrednosti)

Školarina za studije na engleskom jeziku 9.000 evra (plaća se u dinarskoj protivvrednosti).

Školarina se može platiti u četiri jednake rate.

VI Konkursni rokovi

Prijave na konkurs u prvom konkursnom roku za upis studenata na master akademske studije primaju se od 25. septembra do 07. oktobra 2020. godine.

VII  Prijava na konkurs, dokumenta:

 • popunjen prijavni list (preuzeti)
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300
 • fotokopije dokumenata (originali na uvid):
 • diploma o završenim osnovnim studijama
 • dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima sa osnovnih studija
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije
 • rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu za kandidate koji su prethodne studije završili u inostranstvu

Predaja dokumenata za kandidate koji nisu završili ETF u Beogradu je u vreme prijave na konkurs, od 11 do 13 časova u Studentskom odseku (šalter za master studije)

Kandidati, studenti ETF-a u Beogradu, prijavu na konkurs u vreme prijave na konkurs obavljaju slanjem skeniranog popunjenog i potpisanog prijavnog lista i priznanice na e-mejl adresu: master_konkurs@etf.bg.ac.rs Ostala dokumenta ne predaju pri prijavi (podatke imamo u fakultetskoj bazi).

VIII Uslovi za upis na pojedine module master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Prilikom izbora pojedinih modula kandidati mogu imati direktnu prohodnost, bez polaganja dopunskih ispita, mogu im biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis. Student koji se upisuje uz dopunske ispite kada položi sve dopunske ispite može polagati ispite master programa.

1. Kandidati koji nisu završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na nekom drugom fakultetu nemaju direktnu prohodnost na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo.

2.1 Modul Audio i video tehnologije

2.1.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.1.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.2 Modul Biomedicinski i ekološki inženjering

2.2.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.2.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.3 Modul Energetska efikasnost

2.3.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.3.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.4 Modul Elektroenergetski sistemi

2.4.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.4.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.5 Modul Elektronika i digitalni sistemi

2.5.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.5.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita

2.6 Modul Mikrotalasna tehnika

2.6.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.6.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

2.7.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.7.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost, ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na bilo kojem modulu imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9 Modul Računarska tehnika i informatika

2.9.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.10 Modul Signali i sistemi

2.10.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.10.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.11 Modul Informaciono komunikacione tehnologije

2.11.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.11.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti.

2.12 Modul Softversko inženjerstvo

2.12.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.12.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Softversko inženjerstvo

3.1 Modul Audio i video tehnologije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.2 Modul Biomedicinski i ekološki inženjering

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.3 Modul Energetska efikasnost

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.4 Modul Elektroenergetski sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.5 Modul Elektronika i digitalni sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.6 Modul Mikrotalasna tehnika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.9 Modul Računarska tehnika i informatika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.10 Modul Signali i sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.11 Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.12 Modul Softversko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.