Navigacija

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo


Obaveštenje o drugom upisnom roku na master akademske studije u školskoj 2021/22. godini

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo,  preostalo je 35 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu prijava na konkurs u drugom upisnom roku na master akademske studije je 20. i 21. oktobra 2021. godine, u Studentskom odseku , na šalteru za master studije.

Dokumenta za prijavu:

 • popunjen i potpisan prijavni list (preuzeti)
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300
 • overena fotokopija diplome o završenim osnovnim studijama
 • overena fotokopija dodatka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima sa osnovnih studija
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije
 • rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu za kandidate koji su prethodne studije završili u inostranstvu

Kandidati koji su osnovne studije završili na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu predaju samo popunjen Prijavni list i priznanicu o uplaćenoj nadokandi za prijavu na konkurs. Ostala dokumenta (overene fotokopije predaju pri upisu).  

Bliže uslove upisa na master studije možete naći  u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2021/22. godini, na sajtu Fakulteta, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo.


Nakon današnjeg upisa studenata po rang listi za upis na master akademske studije koji se finansiraju iz budžeta, ostalo je neupisano dva kandidata. Prozivka za ta dva mesta obaviće se, kao što je planirano, sutra, u četvrtak, 14.10. u 10 časova ispred sale 60. Molimo kandidate koji su ispod ranga 364 da prisustvuju prozivci i eventualno ostvare pravo na upis na teret budžeta.


Konačna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2021/2022. godinu

Objavljujemo  Konačnu rang listu kandidata za upis na master akademske za školsku 2021/2022. godinu:

Konačna rang lista kandidata za upis

Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis, 350 kandidata na rang listi steklo je pravo upisa  na teret budžeta, trenutna crta je na rangu 364. Ostali kandidati na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu strani državljani upisuju se u statusu samofinasirajućih studenata. Strani državljani su kandidati koji nemaju državljanstvo Republike Srbije, osim  državljana  Republike Srpske koji se upisuju pod istim uslovima kao državljani Republike Srbije. Strani državljani plaćaju školarinu za strane studente od 2500 evra u dinarskoj protivvrednosti. Školarina se može platiti u četiri rate, a  prva rata plaća se pri upisu.

Upis kandidata koji su stekli pravo finasiranja na teret budžeta,  obaviće se  u utorak, 12. oktobra  i  u sredu, 13. oktobra, od 11 do 15 časova. 

U četvrtak 14. oktobra u 10 časova, u sali 60 obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. Kandidati koji su ispod ranga 364, a koji eventualno mogu biti upisani na teret budžeta moraju biti prisutni u 10 časova na prozivci. Odmah nakon prozivke nastaviće se sa upisom prozvanih kandidata koji se upisuju na teret budžeta.

U četvrtak, 14.10. od 11 do 15 časova nastavljamo sa upisom kandidata u statusu samofinasiranja . Kandidati koji su već bili upisani na master studije na ETF-u uz dokumenta za upis podnose i molbu za priznavanje položenih ispita.

Za upražnjena preostala mesta po završetku prvog upisnog roka, raspisaće se novi konkurs, o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje.

Za upis je potrebno:

 • indeks  (dobija se na upisu)
 • popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20  (dobija se pri upisu)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 •  priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • Samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „ ( uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)
 • overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije
 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid
 • Izjava o ovlašćenju  za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)
 • strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta, a do dostavljanja Rešenja biće im zadržan indeks.

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara. Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara uplaćuje se prilikom upisa. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina- prva rata

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu broja ESPB za dopunske ispite (1.800 dinara po bodu).

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore studentski nalog u Računskom centru kako bi pristupili servisima. Po otvaranju naloga studenti su u obavezi da prijave predmete preko studentskih servisa prema pravilima upisanog modula. Po pravilu, ako drugačije nije propisano, najmanje 3 predmeta obavezno su iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta. Po prijavi predmeta saglasnost za izbor predmeta daje Rukovodilac modula.

Preporučeni termini za upis:

Utorak , 12. oktobar

od 11 do 12 časova,  od ranga 1 do 50

od 12 do  13 časova, od ranga 51 do 100

pauza od 13  do 13, 30

od 13,30 do 15 časova , od ranga 101 do 200

Sreda, 13. oktobar

od 11 do 12 časova,  od ranga 201 do 250

od 12 do  13 časova, od ranga 251 do 300

pauza od 13  do 13, 30

od 13,30 do 15 časova , od ranga 301 do 350

Četvrtak , 14. oktobar

od 11 do 12 časova,  od ranga 351 do 400

od 12 do  14 časova, od ranga 401 do  kraja rang liste


Preliminarna rang lista kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2021/2022. godinu

Objavljujemo Preliminarnu rang listu kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2021/22. godinu. Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis,  350 kandidata na rang listi steklo je pravo na finansiranje iz budžeta. Ostali kandidati na rang listi  do ranga 482 mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Preliminarna rang lista

Spisak kandidata koji se mogu upisati uz dopunske ispite:

Kandidati koji se mogu upisati uz dopunske ispite

Primedbe na preliminarnu rang listu mogu se podneti  sutra, u petak, 08.10.2021. godine od 10 do 12  časova u Studentskom odseku, šalter za master studije.

Rešenja o primedbama biće istaknuta na sajtu Fakulteta  istog dana, 08.10.2021. godine, po rešavanju primedbi od strane Komisije za studije drugog stepena.

Kandidati kojima primedbe na prelimiranu rang listu ne budu prihvaćene imaju pravo drugostepene žalbe Dekanu fakulteta, koja se podnosi pismeno u Studentskom odseku,  u ponedeljak, 11.10.2021. godine, od  9 do 10 časova. Rešenja po žalbama Dekanu biće istaknuta istog dana, 11.10.2021. godine do 12 časova.

Konačna rang lista biće objavljena u ponedeljak, 11.10.2021. godine sa obaveštenjem o upisu.


Zbog kratkih rokova konkursa, objavljivanje Preliminarne rang liste kandidata za upis na master akademske studije očekuje se sutra, u četvrtak, 07.10. u kasnijim popodnevnim časovima. Eventualne žalbe na Preliminarnu rang listu kandidati će moći da ulože u petak, 08.10. od 10 do 12 časova u Studentskom odseku, što će biti potvrđeno uz Preliminarnu rang listu.


Konačni spisak prijavljenih kandidata za upis na master akademske studije u školskoj 2021/2022. godini u prvom upisnom roku: SPISAK

Preliminarna rang lista kandidata za upis biće objavljena u petak, 8.10. u popodnevnim časovima


Preliminarna lista prijavljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2021/22. godinu

Objavljujemo  Preliminarnu listu prijavljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2021/22. godinu.

Eventualne primedbe na listu prijavljenih  kandidata možete uložiti u ponedeljak, 04.10.  u Studentskom odseku, na šalteru za master studije, od 11 do 12 časova.

Konačna lista prijavljenih kandidata biće objavljena  04.10. u večernjim časovima. Na konačnoj listi prijavljenih će se naći kandidati koji su završili osnovne akademske studije.


Prema raspisanom konkursu Univerziteta u Beogradu za upis na master akademske studije za školsku 2021/2022. godinuOpštim uslovima o upisu na ETF i Pravilnika o master akademskim studijama,  Elektrotehnički fakultet objavljuje

OBAVEŠTENJE O UPISU NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2021/22. GODINI ZA STUDIJSKI PROGRAM ELEKTROTEHNIKA I RAČUNARSTVO

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2021/2022. godini upisuje 500 studenata, 350 budžetskih i 150 samofinansirajućih studenata. U prvu godinu master akademskih studija, studijski program Elektrotehnika i računarstvo, upis je na sledeća izborna područja (module):

I    Opšti uslovi konkursa

U prvu godinu master akademskih studija, u obimu od 60 ESPB, može se upisati:

 • Lice koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije u trajanju od najmanje osam semestara na Elektrotehničkom ili nekom drugom srodnom fakultetu ostvarivši 240 ESPB;
 •  Lice koje ima stečeno visoko obrazovanje u trajanju od najmanje osam semestara po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16)
 • Lice koje je završilo integrisane studije, odnosno master akademske studije, i ostvarilo najmanje 300 ESPB bodova

Pravo  prijave na konkurs imaju i kandidati – studenti koji u trenutku konkurisanja nisu još diplomirali, s tim da moraju da završe osnovne studije do 30.09.2021. godine.

U prvom konkursnom roku konkurišu i studenti koji su izgubili status studenta, odnosno koji 01.oktobra 2021. gube status studenta master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu.

Kandidati koji su prethodni stepen studija završili pre školske 2020/21. godine prilikom prijave dostavljaju i potpisanu izjavu da nisu bili upisani master akademske  studije u budžetskom statusu. Studenti koji konkurišu za upis na master akademske studije ne mogu da se finansiraju iz budžeta ako su to pravo već koristili na ranije upisanim master studijama.

Programi master akademskih studija su prilagođeni studentima koji su završili osnovne akademske studije iz oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, na odgovarajućim studijskim programima  i modulima na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Za kandidate koji nemaju odgovarajuću predspremu mogu se propisati dopunski ispiti iz predmeta osnovnih akademskih studija, u zavisnosti od programa njihovih osnovnih studija.

Po završetku master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu stiče se akademski naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva.

Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se prema rang listi na osnovu Pravilnika o master akademskim studijama.

II   Studijski program Elektrotehnika i računarstvo

U okviru master akademskih studija polažu se predmeti koji nose ukupno 30 ESPB. Preostalih 30 ESPB odnose se na stručnu praksu (3 ESPB), studijski istraživački rad (14) i master rad (13 ESPB). Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, predmeti imaju po 5 časova nedeljno i nose po 6 ESPB.

U okviru svakog modula data je lista predmeta, od kojih student upisan na taj modul mora da odabere najmanje tri, ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno.

Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, preostala dva predmeta mogu se birati sa liste istog ili bilo kog drugog modula uz saglasnost rukovodioca modula . Pri tome, ukoliko rukovodilac modula to odobri, jedan od ta dva predmeta može se zameniti sa dva predmeta iz grupe Opšteobrazovnih predmeta  koji nose po 3 ESPB.

Ponuda izbornih predmeta po modulima se ažurira svake školske godine sa ciljem da se prate kretanja u struci. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog semestra donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.

Administrativna procedura vezana za prijavljivanje, izradu i odbranu master rada je definisana Pravilnikom o master akademskim studijama.

III Upis kandidata koji su završili prethodno obrazovanje u inostranstvu

Državljani Republike Srbije i strani državljani koji su završili prethodno obrazovanje ili  deo obrazovanja u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Proces priznavanja se radi na Univerzitetu u Beogradu  i mora biti okončan pre upisa na master studije.

IV Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, osim što plaća školarinu, ili ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.

Pri upisu kandidat strani državljanin je dužan da podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje.

  Školarina

Visina školarine za samofinansirajuće studente master akademskih studija iznosi 147.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane studente master akademskih studija iznosi 2.500,00 evra (plaća se u dinarskoj protivvrednosti)

Školarina se može platiti u četiri jednake rate.

VI   Konkursni rokovi

Prijave na konkurs u prvom konkursnom roku  za upis studenata na master akademske studije primaju se od 20. septembra do 01. oktobra 2021. godine do 13 časova.

VII     Prijava na konkurs

1. Kandidati koji su završili (ili u trenutku prijave završavaju) osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu prijavu na konkurs obavljaju elektronskim putem, slanjem dokumenata  na e-mejl adresu:

master_konkurs@etf.bg.ac.rs

Dokumenta za prijavu za kandidate koji se prijavljuju elektronski (kandidati koji su završili ili završavaju osnovne studije na ETFu):

 • skeniran popunjen prijavni list (preuzeti)
 • skenirana priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300
 • skeniran izvod iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije

2. Ostali kandidati (kandidati koji nisu završili, niti studiraju osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu) podnose lično prijavu i dokumenta u vreme prijave, od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, šalter 4.

Dokumenta za prijavu za kandidate koji se prijavljuju lično (ostali kandidati):

 • popunjen prijavni list (preuzeti)
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije
 • fotokopije dokumenata (originali se donose na uvid) i to:
  1. diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama
  2. dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima sa osnovnih studija
 • Kandidati koji su prethodne studije završili u inostranstvu pored dokumenata podnose i kopiju rešenja o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu, http://bg.ac.rs/sr/studije/str-isprave.php

Nakon završetka prijave  u petak, 01. oktobra, biće objavljena preliminarna lista prijavljenih kandidata na sajtu Fakulteta, opcija Upis/master akademske studije, studijski program ER (https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo)

Primedbe na objavljenu listu prijavljenih kandidata mogu se dostaviti lično u ponedeljak, 4. oktobra, od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku, šalter za master studije. Konačna lista prijavljenih kandidata u prvom uppisnom roku biće objavljena istog dana u popodnevnim časovima. Na konačnoj listi prijavljenih kandidata, koja se dostavlja Univerzitetu, mogu biti samo kandidati koji su diplomirali zaključno sa 30. septembrom 2021. godine.

VIII Uslovi za upis na pojedine module master akademskih studija na  Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Prilikom izbora pojedinih modula kandidati mogu imati direktnu prohodnost, bez polaganja dopunskih ispita, mogu im biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis. Student koji se upisuje uz dopunske ispite kada položi sve dopunske ispite može polagati ispite master programa.

1. Kandidati koji nisu završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na nekom drugom fakultetu nemaju direktnu prohodnost na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu  imaju prohodnost na određene module prema uslovima koji su dati na sajtu Fakulteta, https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/master-akademske-studije

Obaveštenja o rezultatima konkursa biće objavljivana na sajtu Fakulteta https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-master-akademske-studije/studijski-program-elektrotehnika-i-racunarstvo, prema rokovima koji su predviđeni konkursom. Molimo vas da ih redovno pratite.