Navigacija

Upis kandidata na master akademske studije


Obaveštenje o drugom upisnom roku na master akademske studije u školskoj 2020/21. godini [22.10.2020.]

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija preostalo je 17 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu prijava na konkurs u drugom upisnom roku na master akademske studije je od 22. do 24. oktobra 2020. godine.

Prijava se obavlja elektronski slanjem skeniranih dokumenata na adresu: master_konkurs@etf.bg.ac.rs

Dokumenta:

  • popunjen i potpisan prijavni list (preuzeti)
  • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300
  • diploma o završenim osnovnim studijama
  • dodatak diplomi, odnosno uverenje o položenim ispitima sa osnovnih studija
  • fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije
  • rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu za kandidate koji su prethodne studije završili u inostranstvu

Bliže uslove upisa na master studije možete naći  u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2020/21. godini, na sajtu Fakulteta, opcija Upis/Master studije.