Navigacija

Upis kandidata na master akademske studije

Novosti

Molimo kandidate da redovno pratite obaveštenja na sajtu.

24.10.2017.

Obaveštenje o upisu na master akademske studije u drugom upisnom roku u školskoj 2017/18. godini

I Objavljujemo listu kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija u drugom upisnom roku za školsku 2017/2018. godinu, koji se mogu upisati u statusu samofinansiranja

Lista primljenih  kandidata

II Kandidati uslovno primljeni na master akademske studije uz polaganje dopunskih ispita:

Modul: Softversko inženjerstvo

  Ime i prezime Završen fakultet Dopunski ispiti
1. Aleksandar (Branislav) Karastojanović Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MEF
 1. Konkurentno i distribuirano programiranje
 2. Algoritmi i struktura podataka 1
 3. Zaštita podataka
 4. Mikroprocesorski sistemi
 5. Performanse računarskih sistema
 6. Objektno orijentisano programiranje 2
 7. Programski prevodioci 1
2. Srđan (Žarko) Dobrota Džon Nezbit Univerzitet – Fakultet za kompjuterske nauke
 1. Konkurentno i distribuirano programiranje
 2. Mikroprocesorski sistemi
 3. Performanse računarskih sistema
 4. Zaštita podataka
 5. Objektno orijentisano programiranje 2
 6. Programski prevodioci 1

Modul: Signali i sistemi

  Ime i prezime Završen fakultet Dopunski ispiti
1. Nikola (Tomislav) Savkić Vojna Akademija
 1. Stohastički sistemi i estimacija
 2. Senzori i aktuatori

Modul: Računarska tehnika i informatika

 

Ime i prezime

Završen fakultet

Dopunski ispiti

1.

Miloš (Boško) Dražeta

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MEF

 1. Konkurentno i distribuirano programiranje
 2. Algoritmi i struktura podataka
 3. Osnovi računarske tehnike 2
 4. Arhitektura i organizacija računara 1
 5. Performanse računarskih sistema
 6. Računarski VLSI sistemi
 7. Mikoprocesorski sistemi
 8. Programski prevodioci 1
 9. Sistemski softver

Upis će se obaviti u sredu, 25. oktobra i u četvrtak, 26. oktobra 2017. godine u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku.

Pri upisu obavezno je predati popunjen PLAN STUDIJA. Molimo studente da pri izboru predmeta provere pravila biranja na modulima (sajt Fakulteta, opcija Studiranje - Master studije - Akreditacija 2013, /index.php?option=com_content&task=view&id=2008&Itemid=220 )

Za studente koji su već bili upisani na master studije i izgubili status studenta u Planu studija, za položene ispite navode naznaku „položen“.

Školarina za samofinansirajuće studente koji se prvi put upisuju u prvu godinu master studija, iznosi 147.000,00 dinara i može se platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 uplaćuje se prilikom upisa.

Za studente sa dopunskim ispitima školarina je uvećana za iznos za dopunske ispite. Školarina za dopunske ispite se obračunava prema broju ESPB za dopunski ispit po ceni od 1.800 dinara po kreditu

Kandidati koji su već bili upisani i izgubili status studenta i ponovo upisuju master akademske studije, a imaju položene ispite i ostvareno manje od 30 ESPB bodova, pri upisu uplaćuju 7000 dinara na ime ponovnog upisa i priznavanja ispita, a školarina će im biti određena na osnovu preostalih kredita za nepoložene ispite i za master rad, što će videti na svojim servisima po obavljenom upisu. Školarina se može platiti u četiri rate, a rok za plaćanje prve rate školarine je 31. oktobar 2017. preko studentskih servisa.

III Upis prijavljenih kandidata koji su već bili upisani i izgubili status studenta i ponovo upisuju master akademske studije, a imaju položene ispite i ostvarenih 30 ESPB bodova, obaviće se  do petka 27. oktobra  2017. godine u Studentskom odseku od 11 do 13 časova. Ovi kandidati se ne nalaze na rang listi i upisuju se van upisne kvote.

Za upis je potrebno:

 • indeks (dobija se na upisu)
 • popunjen prijavni list (obrazac ŠV-20) (dobija se na upisu)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet na iznos 1600 dinara (svrha uplate „za Univerzitet“)

Uplate se vrše na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200.

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa indeksom otvore nalog u Računskom centru kako bi pristupili studentskim servisima.

Po obavljenom upisu, studenti su u obavezi da preko svojih servisa popune elektronski upisni list (obrazac ŠV-20).

17.10.2017.

O B A V E Š T E Nj E
o drugom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija
za školsku 2017/18. godinu

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu master akademskih studija, preostalo je 37 slobodnih mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prijava kandidata je u sredu, 18. oktobra i u četvrtak, 19. oktobra 2017. godine, u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku, šalter 4.

Bliže uslove upisa na master studije možete pročitati u tekstu objavljenog konkursa za upis u školskoj 2017/18. godini, na sajtu Fakulteta, opcija Upis/Master studije.

Uz popunjen prijavni list podnose se sledeća dokumenta:

 • overena fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatak diplome – original na uvid
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • za kandidate koji su osnovne studije završili u inostranstvu potrebno je priložiti i overenu fotokopiju rešenja o priznavanju visokoškolske isprave za nastavak studija – original na uvid
 • priznanica za prijavu na konkurs (uplaćuje se 4000 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200)

U datim rokovima mogu se prijaviti za ponovni upis studenti master studija kojima je istekao zakonski rok za završetak studija i oni koji su izgubili status studenta. Ovi studenti uz molbu za ponovni upis plaćaju 7000 dinara za ponovni upis i priznavanje ispita. Za nepoložene predmete i master rad plaćaju školarinu po ceni od 2.450 dinara po bodu. Školarina će biti obračunata posle priznavanja i prijave predmeta i može se uplatiti u četiri rate. Prva rata se plaća do 31.oktobra 2017. godine.

Studenti koji se ponovo upisuju, potrebno je da donesu:

 • Molbu (formular iz Skriptarnice) sa ispunjenim podacima iz „starog“ indeksa, u kojoj će navesti „ponovni upis na master akademske studije“.
 • na poleđini molbe je potrebno navesti Plan studija. Položene predmete označiti sa „položen“.
 • overenu fotokopiju uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overenu fotokopiju uverenja o položenim ispitima ili dodatak diplome – original na uvid
 • overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
 • „stari“ indeks sa master studija koji će biti zadržan u Studentskom odseku

Molimo kandidate da prate informacije koje se odnose na upis master akademskih studija na sajtu Fakulteta, u opciji Upis / Master studije


10.10.2017.

Konačna rang lista za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

Objavljujemo konačnu rang listu primljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2017/18. godinu. Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis, kandidati koji se nalaze do 350. mesta na rang listi stekli su pravo na finansiranje iz budžeta. Kandidati ispod 350. mesta na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Kandidati koji se upisuju uslovno  uz dopunske ispite ne nalaze se na rang listi. U prilogu je spisak kandidata koji se upisuju uz dopunske ispite

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na teret budžeta,  obaviće se  u sredu, 11.10. i u četvrtak, 12.10, a upis samofinansirajućih studenata je u petak 13.10.2017. godine,  u terminu od 13 do 16 časova u sali 60.

U petak, 13.10.2017. godine u 12,30  časova obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. U 13 časova nastavljamo sa upisom kandidata u statusu samofinansirajućih studenata.

Za upražnjena i preostala mesta po završetku prvog upisnog roka, raspisaće se novi konkurs, , o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje.

Za upis je potrebno:

 • indeks se dobija na upisu
 • popunjen prijavni list (obrazac ŠV-20) dobija se pri upisu
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • Samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet „ ( uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • overene fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta.

Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara  uplaćuje se prilikom upisa. Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu kredita za dopunske ispite (1.800 dinara po kreditu).

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru (promena lozinke) kako bi pristupili servisima i prijave predmete preko studentskih servisa (ukupno 5 predmeta), na osnovu pravila „3 + 2“, gde su najmanje 3 predmeta obavezno iz A grupe predmeta upisanog modula. Preostala 2 predmeta mogu biti predmeti A ili B grupe upisanog modula, ili predmeti nekog drugog modula. Jedan predmet iz grupe B može se zameniti sa dva predmeta iz grupe opšteobrazovnih predmeta.

09.10.2017.

Ispravke na preliminarnoj rang listi za upis na prvu godinu master akademskih studija za školsku 2017/2018. godinu

Zbog tehničkog propusta  na rang listi, sledeći kandidati, koji su bili prijavljeni, nisu rangirani na preliminarnoj rang listi:

 1. Marko Krajinović, broj prijave 455
 2. Marjan Milosavljević, broj prijave 456
 3. Filip Samardžić, broj prijave 457
 4. Dušan Bešević, broj prijave 458
 5. Darko Ivković, broj prijave 459

 Posle unetih  ispravki  objavljujemo ispravljenu rang listu:

Izvinjavamo se kandidatima  zbog napravljene greške.

Konačna rang lista će biti objavljena u utorak, 10.10.2017. godine.

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na teret budžeta,  obaviće se  u sredu, 11.10. i u četvrtak, 12.10, a upis samofinansirajućih studenata je u petak 13.10.2017. godine,  u terminu od 13 do 16 časova, u sali 60.

U petak, 13.10.2017. godine u 12,30  časova obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. U 13 časova nastavljamo sa upisom kandidata u statusu samofinansirajućih studenata.

Za upis je potrebno:

 • indeks se dobija na upisu
 • popunjen  prijavni list (obrazac ŠV-20),  dobija se na upisu
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • Samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate „za Univerzitet“
 • overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih
 • overene fotokopija uverenja o diplomiranju ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima ili dodatka diplome – original na uvid

Kandidati koji su osnovne studije završili u inostranstvu, ne računajući Republiku Srpsku, prilikom upisa moraju priložiti rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za odgovarajuće prethodne nivoe studija od strane Univerziteta u Beogradu. Ako je postupak o priznavanju strane visokoškolske isprave od strane Univerziteta u Beogradu u toku, prilikom upisa moraju podneti dokaz o tome. Rešenje o priznavanju moraju dostaviti Studentskom odseku odmah po dobijanju od strane Univerziteta.

Samofinansirajući studenti školarinu mogu platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 dinara  uplaćuje se prilikom upisa. Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 147.000,00 dinara. Uplata školarine se vrši na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 80200, svrha uplate: školarina.

Školarina za studente sa dopunskim ispitima biće obračunata na osnovu kredita za dopunske ispite (1.800 dinara po kreditu).

Kako bismo izbegli gužve, upis studenata obaviće se po sledećem rasporedu:

Sreda, 11. oktobar

 • Od 13 do 14 časova, kandidati sa rangom  od 1 do 50
 • Od 14 do 15,  kandidati sa rangom  od 51 do 100
 • Od 15 do 16,  kandidati sa rangom  od 101 do 175

 

Četvrtak, 12. oktobar

 • Od 13 do 14 časova, kandidati sa rangom od 176 do 230
 • Od 14 do 15, kandidati sa rangom  od 231 do 280
 • Od 15 do 16, kandidati sa rangom  od 281 do 350

 

Petak, 13. Oktobar

Posle prozivke za eventualno slobodna mesta na budžetu, obaviće se  upis studenata po prozivci na teret budžeta.

Nastavak upisa kandidata na samofinansiranju:

 • Od 13 do 14 časova, kandidati sa rangom od 351 do 400
 • Od 14 do 15, kandidati sa rangom  od 401 do 450
 • Od 15 do 16, kandidati sa rangom  od 451 do kraja rang liste. 

Po završetku prvog upisnog roka za upražnjena preostala mesta objaviće se drugi upisni rok, o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje.

06.10.2017.

Preliminarne rang liste za upis na master akademske studije u školskoj 2017/2018. godini

Objavljujemo preliminarnu rang listu primljenih kandidata za upis na master akademske studije za školsku 2017/18. godinu. Na osnovu konkursa i odobrenog broja studenata za upis, kandidati koji se nalaze do 350. mesta na rang listi stekli su pravo na finansiranje iz budžeta. Kandidati ispod 350. mesta na rang listi mogu se upisati u statusu samofinansiranja.

Kandidati koji se upisuju uslovno  uz dopunske ispite ne nalaze se na rang listi. U prilogu je spisak kandidata koji se upisuju uz dopunske ispite

Primedbe na preliminarnu rang listu mogu se podneti u ponedeljak 09.10.2017. godine do 10 do 12 časova  u Studentskom odseku, šalter za master studije.

Rešenja o primedbama biće istaknuta u istog dana, 09.10.2017. godine do 15 časova.

Kandidati imaju pravo žalbe Dekanu fakuleteta, koja se podnosi pismeno u Studentskom odseku,  u utorak, 10.10.2017. godine, od 10 do 11 časova. Rešenja po žalbama Dekanu biće istaknuta istog dana, 10.10.2017. godine do 15 časova.

Konačna rang lista će biti objavljena u utorak, 10.10.2017. godine u popodnevnim časovima.

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa na teret budžeta,  obaviće se  u sredu, 11.10. i u četvrtak, 12.10, a upis samofinansirajućih studenata je u petak 13.10.2017. godine,  u terminu od 13 do 16 časova.

U petak, 13.10.2017. godine u 12,30  časova obaviće se prozivka za eventualno preostala slobodna mesta za finansiranje iz budžeta. U 13 časova nastavljamo sa upisom kandidata u statusu samofinansirajućih studenata.

Za eventualno upražnjena i preostala mesta, raspisaće se novi konkurs, po završetku prvog upisnog roka, o čemu će biti istaknuto novo obaveštenje.

 

Prema raspisanom konkursu Univerziteta u Beogradu za upis na master akademske studije za školsku 2017/2018. godinu, Elektrotehnički fakultet objavljuje:

KONKURS ZA UPIS
NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE  U ŠKOLSKOJ 2017/18. GODINI

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2017/2018. godini upisuje 450 studenata (350 budžetskih i 100 samofinansirajućih) u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module):

 1. Audio i video komunikacije
 2. Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo
 3. Elektronika
 4. Elektroenergetski sistemi
 5. Energetska efikasnost
 6. Mikrotalasna tehnika
 7. Nanoelektronika i fotonika
 8. Računarska tehnika i informatika
 9. Signali i sistemi
 10. Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije
 11. Softversko inženjerstvo
 12. Primenjena matematika

I    Opšti uslovi konkursa

 1. U prvu godinu master akademskih studija, koje imaju 60 ESPB, može se upisati lice:
  • koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije na Elektrotehničkom ili nekom drugom srodnom fakultetu ostvarivši 240 ESPB;
  • koje je steklo visoko obrazovanje na ovom Fakultetu, po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, u trajanju od 8 semestara.
 2. Pravo  prijave na konkurs imaju i kandidati koji u trenutku konkurisanja nisu završili osnovne akademske studije. Kandidati koji konkurišu na ovaj način će biti rangirani na osnovu svog trenutnog uspeha, a da bi se upisali moraju da završe osnovne studije do  30.09.2017. godine.
 3. U prvom konkursnom roku mogu da konkurišu kandidati koji nisu upisani na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu  i studenti koji su izgubili status studenta master akademskih studija.
 4. Studenti master akademskih studija koji su izgubili status studenta i imaju ostvarenih 30 ESPB u toku master studija, a koji nisu iskoristili pravo ponovnog upisa na taj način, mogu se upisati u drugom upisnom roku. Ovi studenti se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata uz mogućnost priznavanja položenih ispita i imaju pravo studiranja jednu školsku godinu. Pravo upisa na ovaj način se može koristiti samo jedanput.
 5. Veće Fakulteta, na predlog katedre odgovorne za odgovarajući modul, utvrđuje koji su studijski programi i moduli u okviru studijskog programa osnovnih akademskih studija odgovarajući za nastavak studija na studijskom programu master akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo, odnosno modulu studijskog programa.
 6. Programi master akademskih studija su prilagođeni studentima koji su završili osnovne akademske studije na odgovarajućim studijskim programima i modulima u okviru njih na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Za sve ostale kandidate mogu se propisati dopunski ispiti iz predmeta osnovnih akademskih studija, u zavisnosti od programa njihovih osnovnih studija.
 7. Po završetku master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu stiče se akademski naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva.
 8. Redosled kandidata za upis na master akademske studije utvrđuje se na osnovu čl. 48 Pravilnika o osnovnim i (diplomskim) master akademskim studijama.

II   Studijski program

 1. U okviru master akademskih studija polažu se predmeti koji nose ukupno 30 ESPB. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, predmeti imaju po 5 časova nedeljno i nose po 6 ESPB. Izrada master rada nosi dodatnih 30 ESPB.
 2. U okviru svakog modula data je lista predmeta, od kojih student upisan na taj modul mora da odabere najmanje tri, ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno.
 3. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, preostala dva predmeta mogu se birati sa liste istog ili bilo kog drugog modula. Pri tome, ukoliko rukovodilac modula to odobri, jedan od ta dva predmeta može se zameniti sa dva kursa iz grupe Opšteobrazovnih predmeta, koji nose po 3 ESPB.
 4. Ponuda izbornih predmeta po modulima se ažurira svake školske godine sa ciljem da se prate kretanja u struci. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog semestra donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.
 5. Ukoliko je student tokom osnovnih akademskih studija položio neki od predmeta sa liste kao izborni, pa su mu ESPB bodovi za taj predmet dodeljeni u okviru predviđenih 240 ESPB za osnovne akademske studije, on ne može ponovo izabrati taj predmet na master akademskim studijama. Ukoliko je predmet položen kao fakultativni pa bodovi za taj predmet nisu dodeljeni u okviru predviđenih 240 ESPB, on se može izabrati i priznati na master akademskim studijama
 6. Administrativna procedura vezana za prijavljivanje, izradu i odbranu master rada je definisana Pravilnikom o osnovnim i (diplomskim) master studijama (Izmene pravilnika) i Odlukom Nastavno naučnog veća

III Upis kandidata koji su završili prethodno obrazovanje u inostranstvu

Državljani Republike Srbije i strani državljani koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se prizna stečena strana školska odnosno visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. Proces priznavanja se radi na Univerzitetu u Beogradu  i mora biti okončan pre upisa na master studije.

IV Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, osim što plaća školarinu.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje.

V   Školarina

Visina školarine za samofinansirajuće studente master akademskih studija iznosi 147.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane studente master akademskih studija iznosi 2.500,00 EUR-a.

Školarina se može platiti u četiri jednake rate.

VI   Konkursni rokovi

Prijave na konkurs u prvom konkursnom roku  za upis studenata na master akademske studije primaju se od 11. do 15. septembra 2017. godine od 11 do 13 časova u Studentskom odseku, šalter 4.

Ukoliko posle upisa u prvom upisnom roku preostane slobodnih mesta biće raspisan drugi upisni rok, o čemu će biti  postavljeno novo obaveštenje na sajtu Fakulteta.

U okviru drugog upisnog roka prijavu za upis podnose i studenti master akademskih studija koji su izgubili status studenta, koji su položili sve ispite i ostvarili 30 ESPB  u toku master studija i nisu već koristili ovaj način upisa. Ovi studenti se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata uz mogućnost priznavanja položenih ispita i imaju pravo studiranja jednu školsku godinu. Pravo upisa na ovaj način se može koristiti samo jedanput.

VII Prijava na konkurs

 1. Prilikom prijave na konkurs kandidati podnose:
  • popunjen prijavni list (preuzeti)
  • priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za prijavu na konkurs za upis na master akademske studije u iznosu od 4.000,00 dinara na žiro-račun Fakulteta 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 71300.
 2. Kandidati koji nisu završili osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu  pored prijavnog lista i uplatnice,  predaju fotokopije dokumenata, i to:
  • diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama
  • dodatak diplomi , odnosno uverenje o položenim ispitima sa osnovnih  studija
  • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih

VIII Uslovi za upis na pojedine module master akademskih studija na  Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Prilikom izbora pojedinih modula kandidati mogu imati direktnu prohodnost, bez polaganja dopunskih ispita, mogu im biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.
Student koji se upisuje uz dopunske ispite može studirati samo u statusu samofinansirajućeg studenta. Kada student položi sve dopunske ispite može polagati ispite master programa.

 1. Kandidati koji nisu završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na nekom drugom fakultetu nemaju direktnu prohodnost na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

 1. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo.

2.1 Modul Audio i video komunikacije

2.1.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.2 Modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

2.2.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.2.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.3 Modul Energetska efikasnost

2.3.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.3.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.4 Modul Elektroenergetski sistemi

2.4.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.4.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.5 Modul Elektronika

2.5.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.5.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.6 Modul Mikrotalasna tehnika

2.6.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.6.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

2.7.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.7.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na bilo kojem modulu imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9 Modul Računarska tehnika i informatika

2.9.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.10 Modul Signali i sistemi

2.10.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.10.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.11 Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

2.11.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.11.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti.

2.12 Modul Softversko inženjerstvo

2.12.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.12.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

 1. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Softversko inženjerstvo

3.1 Modul Audio i video komunikacije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.2 Modul Biomedicinsko i ekološko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.3 Modul Energetska efikasnost

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.4 Modul Elektroenergetski sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.5 Modul Elektronika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.6 Modul Mikrotalasna tehnika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.9 Modul Računarska tehnika i informatika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.10 Modul Signali i sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.11 Modul Sistemsko inženjerstvo i radio komunikacije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.12 Modul Softversko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.