Navigacija

Upis kandidata na master akademske studije

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo

Studijski program Napredne informacione tehnologije u digitalnoj transformaciji

Procedura upisa stranih studenata

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta.

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet.

Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. 

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu podnese dokaze:

  • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
  • da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.

Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno.