Navigacija

Katedre

 

Katedre su nastavno-naučne jedinice Fakulteta. Katedre se osnivaju u funkciji nastavnog i naučnog rada za jednu ili više srodnih užih naučnih oblasti. Katedre obavljaju svoje aktivnosti na svim vrstama i nivoima studija, naučno-istraživačke poslove, kao i ostale aktivnosti iz delatnosti Fakulteta.

U sastavu katedara se obrazuju odgovarajuće laboratorije u kojima se izvode vežbe i praktičan rad sa studentima, vrše istraživanja, ekspertize i druge usluge u skladu sa zakonom i opštim aktima Fakulteta.

Na Fakultetu su organizovane sledeće katedre:

 1. Katedra za elektroniku
 2. Katedra za elektroenergetske sisteme
 3. Katedra za energetske pretvarače i pogone
 4. Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku
 5. Katedra za opštu elektrotehniku
 6. Katedra za opšte obrazovanje
 7. Katedra za primenjenu matematiku
 8. Katedra za računarsku tehniku i informatiku
 9. Katedra za signale i sisteme
 10. Katedra za telekomunikacije


Članovi katedre su nastavnici, saradnici i istraživači u naučnom zvanju koji su u radnom odnosu sa punim i nepunim radnim vremenom na Fakultetu i koji obavljaju nastavno-naučni rad iz istih ili srodnih užih naučnih oblasti. Svaki nastavnik, saradnik i istraživač je član samo jedne fakultetske katedre.

Katedra :

 • predlaže programe predmeta koji su joj povereni;
 • predlaže pokretanje postupka za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika;
 • predlaže sastav komisije za pripremu izveštaja za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika;
 • predlaže raspored nastavnika po predmetima za svaki semestar;
 • predlaže angažovanje gostujućih profesora, profesora emeritusa i nastavnika drugih fakulteta;
 • daje mišljenje o studijskim programima Fakulteta;
 • podnosi izveštaj o realizaciji nastave i ispita Veću Fakulteta;
 • daje mišljenje o programima naučnih istraživanja na Fakultetu;
 • daje mišljenje o naučnim radovima i naučnim projektima u kojima učestvuju nastavnici i saradnici katedre;
 • stara se o redovnom odvijanju nastave, kao i o njenoj pokrivenosti udžbenicima i potrebnom literaturom;
 • imenuje recenzente udžbenika i drugih publikacija Fakulteta i razmatra i prihvata recenzije istih;
 • podnosi predloge i izveštaje iz delokruga svog rada na zahtev Veća i dekana;
 • daje mišljenje o zahtevima nastavnika i saradnika za odsustvima u trajanju preko 30 dana;
 • obavlja i druge poslove koji proističu iz delokruga katedre, odnosno u skladu sa ovim Statutom i opštim aktima Fakulteta.