Navigacija

Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Katedra za mikroelektroniku i tehničku fiziku, u okviru obrazovne i naučne delatnosti, bavi se sledećim oblastima: primenjenom fizikom, mikro i nanoelektronikom, fotonskim komponentama i sistemima, senzorima i industrijskim video sistemima, fizikom plazme, primenama jonizujućeg i nuklearnog zračenja u medicini, industriji i energetici, dozimetrijom i zaštitom od zračenja, formiranjem i obradom medicinske slike i biomedicinskim i elektrotehničkim materijalima.

Zvanični sajt Katedre

Šef katedre: prof. dr Slobodan Petričević

Zamenik: prof. dr Jelena Radovanović

Sekretar: as. ms Petar Atanasijević, dipl. inž. el. i rač.

Osoblje

profesor emeritus

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Saradnik u nastavi

Ostali