Navigacija

Rukovodstvo

Dekana i prodekane izabrao je Savet fakulteta na osnovu člana 63 i člana 64 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 88/2017) i člana 27 Statuta Elektrotehničkog fakuleta u Beogradu na svojoj sednici održanoj 28.12.2021. godine za mandatni period od tri godine.

Student prodekan izabran je za mandatni period od dve godine, odnosno za školsku 2021/2022. i 2022/2023. godinu.


Dejan Gvozdić

Dekan

dr Dejan Gvozdić, redovni profesor

Dragan Olćan

Prodekan za nauku

dr Dragan Olćan, redovni profesor

Aleksandra Krstić

Prodekan za nastavu

dr Jelena Ćertić, vanredni profesor

Saša Stojanović

Prodekan za finansije

dr Saša Stojanović, docent

Mileta Žarković

Prodekan za saradnju sa privredom

dr Mileta Žarković, docent

Miloš Divjak

Sekretar

Diplomirani pravnik Miloš Divjak

Lazar Vujčić

Student prodekan

Lazar Vujčić