Navigacija

Rukovodstvo

Dekana i prodekane izabrao je Savet fakulteta na osnovu člana 53 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 76/05) i člana 25 stav 1 tačka 2 Statuta Elektrotehničkog fakuleta u Beogradu na svojoj sednici održanoj 28.09.2015. godine za mandatni period od tri godine.

Student prodekan izabran je za mandatni period od jedne godine odnosno za školsku 2017/2018 godinu.

Sekretar Fakulteta izabran je odlukom Saveta fakulteta 1989 godine i na dužnosti je i dalje.


Milo Tomašević

v.d. Dekan

dr Milo Tomašević, redovni profesor

Predrag Ivaniš

Prodekan za nastavu

dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor

Goran Kvaščev

Prodekan za finansije

dr Goran Kvaščev, docent

Zorica Kostić

Sekretar

Diplomirani pravnik Zorica Kostić

Milica Kuzmanović

Student prodekan

Milica Kuzmanović