Navigacija

Rukovodstvo

Dekana i prodekane izabrao je Savet fakulteta na osnovu člana 63 i člana 64 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 88/2017) i člana 25 Statuta Elektrotehničkog fakuleta u Beogradu na svojoj sednici održanoj 29.05.2018. godine za mandatni period od tri godine.

Student prodekan izabran je za mandatni period od jedne godine odnosno za školsku 2018/2019 godinu.

Sekretar Fakulteta izabran je odlukom Saveta fakulteta 1989 godine i na dužnosti je i dalje.


Milo Tomašević

Dekan

dr Milo Tomašević, redovni profesor

Zlatan Stojković

Prodekan za nauku

dr Zlatan Stojković, redovni profesor

Predrag Ivaniš

Prodekan za nastavu

dr Predrag Ivaniš, redovni profesor

Zaharije Radivojevic

v.d. Prodekana za finansije

dr Zaharije Radivojević, vanredni profesor

Kosta Jovanovic

Prodekan za saradnju sa privredom

dr Kosta Jovanović, docent

Zorica Kostić

Sekretar

Diplomirani pravnik Zorica Kostić

Nikola Subasic

Student prodekan

Nikola Subašić