Navigacija

Rukovodstvo

Dekana i prodekane izabrao je Savet fakulteta na osnovu člana 63 i člana 64 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“ br. 88/2017) i člana 25 Statuta Elektrotehničkog fakuleta u Beogradu na svojoj sednici održanoj 28.12.2021. godine za mandatni period od tri godine.

Student prodekan izabran je za mandatni period od jedne godine odnosno za školsku 2021/2022 godinu.

Sekretar Fakulteta izabran je odlukom Saveta fakulteta 1989 godine i na dužnosti je i dalje.


Dejan Gvozdić

Dekan

dr Dejan Gvozdić, redovni profesor

Dragan Olćan

Prodekan za nauku

dr Dragan Olćan, redovni profesor

Aleksandra Krstić

Prodekan za nastavu

dr Aleksandra Krstić, docent

Saša Stojanović

Prodekan za finansije

dr Saša Stojanović, docent

Mileta Žarković

Prodekan za saradnju sa privredom

dr Mileta Žarković, docent

Zorica Kostić

Sekretar

Diplomirani pravnik Zorica Kostić

Lazar Vujčić

Student prodekan

Lazar Vujčić