Navigacija

Upis kandidata na doktorske akademske studije

Obaveštenje o trećem upisnom roku na doktorske akademske studije u školskoj 2022/2023. godini na studijski program Elektrotehnika i računarstvo

Posle završenog upisa u drugom upisnom roku na prvu godinu doktorskih akademskih studija, preostalo je 34 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja na studijski program Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku i 20 slobodnih mesta na studijski program Elektrotehnika i računarstvo na engleskom jeziku.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu prijava na konkurs u trećem upisnom roku na doktorske akademske studije je 16. i 17. novembra 2022.  godine do 15 časova.

Kandidati su u obavezi da popunjenu i potpisanu prijavu sa skeniranim potrebnim dokumentima pošalju elektronski na e-meil  adresu: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Uz popunjen, potpisan i skeniran prijavni list - preuzeti  (prijavni list eng) kandidati podnose i skenirana  sledeća dokumenta:

 • diploma  ili uverenje o završenim prethodnim nivoima studija,
 • dodatak diplomi, ili uverenja o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija,
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom prethodnih studija nisu položili ispit iz stranog jezika),
 • biografiju kandidata,
 • izvod iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije,
 • rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave (samo za kandidate koji su prethodne nivoe studija završili u inostranstvu),
 • potpisana izjava o korišćenju budžetskog statusa(preuzeti) (za kandidate koji su master akademske studije završili pre školske 2021/2022. godine)
 • potpisana izjava za uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka (preuzeti)
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs u iznosu od 5.000 dinara na žiro-račun Elektrotehničkog fakulteta  840-1438666-48, model  97, poziv na broj 62400.

Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove:

 • bibliografiju sa punom paginacijom referenci
 • elektronske verzije radova sa vidljivim DOI brojem

Obaveštenje o konačnoj rang listi kandidata koji su konkurisali za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini u drugom konkursnom roku

Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije na srpskom jeziku u školskoj 2022/23. godini  u drugom konkursnom roku

Informacije o upisu:

Kandidat koji je ostvario pravo na upis na doktorske studije, mora se upisati najkasnije do isteka roka definisanog tekstom Konkursa, nakon čega gubi pravo na upis.

Prilikom upisa kandidati predaju saglasnost mentora za studijski istraživački rad, inače gube pravo upisa.

Upis primljenih kandidata koji su stekli pravo upisa u drugom konkursnom roku, u statusu samofinansirajućih studenata, obaviće se u ponedeljak 14.11.2022. godine u Studentskom odseku u terminu od 11 do 13 časova.

Za upis je potrebno:

 • indeks  (dobija se na upisu)
 • popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20  (dobija se pri upisu)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400 svrha uplate „za Univerzitet „ (uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)
 • overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije
 • overena fotokopija uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima na prethodnim niovima studija ili dodatka diplome – original na uvid
 • izjava o ovlašćenju  za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)
 • izjava o korišćenju budžetskog statusa, za kandidate koji su master akademske studije završili pre školske 2021/2022. godine (dobija se pri upisu)
 • strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika
 • Priznanicu o uplaćenoj školarini (prvoj rati), na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400. Školarina za samofinasirajuće studente za školsku 2022/23. godinu iznosi 259.200 dinara i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara.

  Prilikom upisa neophodno je priložiti:
 1. Potpisanu saglasnost mentora
 2. Plan studija za prvu godinu studija (Predmeti se biraju iz  Nastavnog plana 2019
 3. Plan studijsko –istraživačkog rada u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Nakon obavljenog upisa studenti su u obavezi da pristupe studentskom servisu i popune ŠV 20 obrazac.


Preliminarna rang lista kandidata za upis na studijski program doktorskih akademskih studija Elektrotehika i računarstvo na srpskom jeziku u školskoj 2022/23. godini u drugom konkursnom roku

Preliminarna rang lista kandidata za upis na studijski program doktorskih akademskih studija Elektrotehika i računarstvo na srpskom jeziku u školskoj 2022/23. godini u drugom konkursnom roku

Eventualne žalbe na preliminarne rang liste mogu se podneti u utorak 08.11.2022. godineu periodu od 11 do 13 časova, šalter br. 5.

Upis kandidata obaviće se nakon objavljivanja konačnih rang lista, u naknadno  objavljenim terminima.


Obaveštenje o drugom upisnom roku na doktorske akademske studije u školskoj 2022/2023. godini na studijski program Elektrotehnika i računarstvo

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu doktorskih akademskih studija, preostalo je 36 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja na studijski program Elektrotehnika i računarstvo na srpskom jeziku i 20 slobodnih mesta na studijski program Elektrotehnika i računarstvo na engleskom jeziku.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu prijava na konkurs u drugom upisnom roku na doktorske akademske studije je 03. i 04. novembra 2022.  godine

Kandidati su u obavezi da popunjenu i potpisanu prijavu sa skeniranim potrebnim dokumentima pošalju elektronski na e-mail adresu: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Uz popunjen, potpisan i skeniran prijavni list - preuzeti  (prijavni list eng) kandidati podnose i skenirana  sledeća dokumenta:

 • diploma  ili uverenje o završenim prethodnim nivoima studija,
 • dodatak diplomi, ili uverenja o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija,
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom prethodnih studija nisu položili ispit iz stranog jezika),
 • biografiju kandidata,
 • izvod iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije,
 • rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave (samo za kandidate koji su prethodne nivoe studija završili u inostranstvu),
 • potpisana izjava o korišćenju budžetskog statusa (preuzeti) (za kandidate koji su master akademske studije završili pre školske 2021/2022. godine)
 • potpisana izjava za uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka (preuzeti)
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs u iznosu od 5.000 dinara na žiro-račun Elektrotehničkog fakulteta  840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400.

Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove:

 • bibliografiju sa punom paginacijom referenci
 • elektronske verzije radova sa vidljivim DOI brojem

Obaveštenje o slobodnom budžetskom mestu za upis na doktorske akademske studije

Nakon završetka upisa kandidata prema rang listi za upis na doktorske akademske studije, koji se finansiraju iz budžeta, ostalo je jedno upražnjeno mesto.  Prozivka za budžetsko mesto, kako je planirano, obaviće se u utorak, 01.11.2022. godine u 14 časova u Studentskom odseku.
Zainteresovani kandidati za upis na teret budžeta, ispod 30. mesta na rang listi, moraju biti prisutni na prozivci. Prozvani kandidati su u obavezi da se odmah upišu.

Istovremeno je i nastavak upisa za samofinansirajuće studente od 14 do 16 časova.


Obaveštenje o konačnoj rang listi kandidata koji su konkurisali za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2022/2023. godini

Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije na srpskom jeziku u školskoj 2022/23. godini  

Na konačnoj rang listi 30 kandidata sa rang liste steklo je pravo da se finansira iz budžeta.

Kandidati koji se upisuju uz dodatne ispite

Informacije o upisu:

Kandidat koji je ostvario pravo na upis na doktorske studije, mora se upisati najkasnije do isteka roka definisanog tekstom Konkursa, nakon čega gubi pravo na upis.

Prilikom upisa kandidati predaju saglasnost mentora za studijski istraživački rad, inače gube pravo upisa.

Prilikom upisa prvo se upisuju kandidati koji su stekli pravo na budžetsko finansiranje. Budžetska mesta koja preostanu, dodeljuju se po redosledu sa rang liste kandidatima koji nisu do tada ostvarili pravo na budžetsko finansiranje na način definisan tekstom Konkursa.

Upis primljenih kandidata koji su stekli pravo upisa na teret budžeta obaviće se u petak 28.10.2022. godine i ponedeljak 31.10.2022. godine u Studentskom odseku u terminu od 11 do 13 časova.

U ponedeljak  31.10.2022. godine posle završenog upisa biće objavljeno obaveštenje o eventualno slobodnim budžetskim mestima i pomeranju budžetske crte. U slučaju pomeranja budžetske crte i ažuriranja redosleda na rang listi po članu 18 Pravilnika, za preostala slobodna budžetska mesta biće organizovana prozivka kandidata prema rang listi ispod 30. ranga na listi za budžet.

Svi zainteresovani kandidati za preostala slobodna mesta za budžet moraju biti prisutni u utorak 01.11.2022. u 14 časova, u Studentskom odseku, zbog eventualne prozivke po rang listi, sa spremljenim dokumentima za upis. Prozvani kandidati su u obavezi da se odmah upišu. Istovremeno je i nastavak upisa za samofinansirajuće studente od 14 do 16 časova.

Za upis je potrebno:

 • indeks  (dobija se na upisu)
 • popunjen prijavni list - obrazac ŠV-20  (dobija se pri upisu)
 • dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 • priznanica o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 100  dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj, 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400, svrha uplate „za Univerzitet“ (plaćaju svi studenti)
 • samofinansirajući studenti podnose i priznanicu o uplaćenoj nadoknadi za Univerzitet u visini od 1.500 dinara na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400 svrha uplate „za Univerzitet „ (uplata se može objediniti na jednoj uplatnici 1600 dinara)
 • overena fotokopija Izvoda iz matične knjige rođenih za rođene van Republike Srbije
 • overena fotokopija uverenja o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija ili diplome – original na uvid
 • overena fotokopija uverenja o položenim ispitima na prethodnim niovima studija ili dodatka diplome – original na uvid
 • izjava o ovlašćenju  za korišćenje podataka studenta (dobija se pri upisu)
 • izjava o korišćenju budžetskog statusa, za kandidate koji su master akademske studije završili pre školske 2021/2022. godine (dobija se pri upisu)
 • strani državljani su u obavezi da prilože i potvrdu da su zdravstveno osigurani i potvrdu o znanju srpskog jezika
 • Priznanicu o uplaćenoj školarini (prvoj rati), na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400. Školarina za samofinasirajuće studente za školsku 2022/23. godinu iznosi 259.200 dinara i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara.

  Prilikom upisa neophodno je priložiti:
 1. Potpisanu saglasnost mentora
 2. Plan studija za prvu godinu studija (Predmeti se biraju iz  Nastavnog plana 2019)
 3. Plan studijsko –istraživačkog rada u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Potpisana saglasnost mentora je obavezan dokument za upis, a plan studija i plan studijsko-istraživačkog rada mogu se podneti do četvrtka 10.11.2022. godine.

Nakon obavljenog upisa studenti su u obavezi da pristupe studentskom servisu i popune ŠV 20 obrazac.


Preliminarna rang lista kandidata za upis na studijski program doktorskih akademskih studija Elektrotehika i računarstvo na srpskom jeziku u školskoj 2022/23. godini

Preliminarna rang lista kandidata za upis na studijski program doktorskih akademskih studija Elektrotehika i računarstvo na srpskom jeziku u školskoj 2022/23. godini

Kandidati kojima je odobren uslovni upis na doktorske akademske studije uz dopunske ispite

Na preliminarnoj rang listi prvih 30 kandidata sa rang liste steklo je pravo da se finansira iz budžeta.

Eventualne žalbe na preliminarne rang liste mogu se podneti u ponedeljak 24.10.2022. godineu periodu od 10 do 12 časova, šalter br. 5.

Upis kandidata obaviće se nakon objavljivanja konačnih rang lista, u naknadno  objavljenim terminima.


Prijavljeni kandidati za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2022/2023. godini:

Lista prijavljenih kandidata za doktorske akademske studije na srpskom jeziku

Eventualne primedbe na listu prijavljenih kandidata mogu se dostaviti najkasnije do sutra, srede, 19. oktobra, do 12 časova, u Studentskom odseku.

Na osnovu prijava kandidata biće urađena preliminarna rang lista.


Obaveštenje o prijavi na konkurs za upis na doktorske akademske studije za školsku 2022/23. godinu
 

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2022/23. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module): 

Na studijski program doktorskih akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo upisuje se 100 studenata, i to:

 • na srpskom jeziku – 30 budžetskih i 50 samofinansirajućih  studenata
 • na engleskom jeziku može se upisati 20 samofinansirajućih studenata

 

I Prijava na konkurs

Prijave na konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija podnose se od ponedeljka  03. oktobra  do ponedeljka  10.  oktobra 2022. godine.

Kandidati su u obavezi da popunjenu i potpisanu prijavu sa skeniranim potrebnim dokumentima pošalju elektronski na e-meil  adresu: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Uz popunjen, potpisan i skeniran prijavni list - preuzeti  (prijavni list eng) kandidati podnose i skenirana  sledeća dokumenta:

 • diploma  ili uverenje o završenim prethodnim nivoima studija,
 • dodatak diplomi, ili uverenja o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija,
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom prethodnih studija nisu položili ispit iz stranog jezika),
 • biografiju kandidata,
 • izvod iz matične knjige rođenih za kandidate koji nisu državljani Republike Srbije,
 • rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave (samo za kandidate koji su prethodne nivoe studija završili u inostranstvu),
 • potpisana izjava o korišćenju budžetskog statusa (preuzeti) (za kandidate koji su master akademske studije završili pre školske 2021/2022. godine)
 • potpisana izjava za uvid, pribavljanje i obradu ličnih podataka (preuzeti)
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs u iznosu od 4.000 dinara na žiro-račun Elektrotehničkog fakulteta  840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400.

Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove:

 • bibliografiju sa punom paginacijom referenci
 • elektronske verzije radova sa vidljivim DOI brojem

O daljim informacijama i toku konkursa kandidati će biti redovno obaveštavani na stranici https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-doktorske-akademske-studije.

II Školarina

Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za državljane Republike Srbije iznosi 259.200 dinara.
Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za strane državljane iznosi 4.000 evra.
Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za studije na engleskom jeziku: 10.000,00 evra.
Školarina se može platiti u četiri jednake rate, prema utvrđenoj dinamici.

III Studijski program

Studijski program doktorskih akademskih studija sadrži predmete u ukupnom obimu od 180 ESPB bodova .

Godina Obaveze ESPB
1. 3 predmeta sa izabranog modula 3x9=27
1. 1 predmet sa bilo kog modula 9
1. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze I 24
2. 1 predmet sa izabranog modula 9
2. 1 predmet sa bilo kog modula 9
2.

Bira se
1 predmet sa bilo kog modula ili
1 opšteobrazovni predmet + Naučno-stručni rad


9
6+3
2. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze II 24
2. Pripremni rad za prijavu teme doktorske teze 9
3. Završni rad – istraživanje 40
3. Završni rad – izrada i odbrana 20

IV Uslovi konkursa

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta odnosno Univerziteta (navedeno u merilima za rangiranje).

Na doktorske studije može se upisati lice koje na prethodnim nivoima studija ima položene ispite iz predmeta koji predstavljaju potrebnu predspremu za studijsko područje (modul) za koje se prijavljuje.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

Preduslov za upis na studije program koji se izvodi na engleskom jeziku jeste dokaz o poznavanju engleskog jezika na višem srednjem nivou kompetencije, B2 – sertifikat Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) ili IELTS (International English Language testing  System) ili završeno srednjoškolsko obrazovanje na engleskom jeziku.

V Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis na doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama, dužine studiranja na osnovnim i master studijama, ostvarenih naučnih rezultata i drugih uslova propisanih  Pravilnikom o doktorskim studijama fakulteta.

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

Opšta prosečna ocena (OPO) = 

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja i ostvareni naučni rezultati.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji, dužina studiranja i ostvareni naučni rezultati.

Na doktorske studije može se upisati i lice koje zadovoljava opšte uslove konkursa, ako ima ostvarene naučne radove u odgovarajućem obimu, odnosno čiji je ukupan broj bodova UB najmanje 8 (osam) računat na sledeći način:

UB = OPO + BN / 20

gde je OPO opšta prosečna ocena, a BN broj bodova dobijen na ostvarene naučne radove. Bodovi za naučne radove se odnose samo na radove kategorije M20-M60 definisane Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (“Sl. glasnik RS”, broj 24/16 i 21/17) (Član 9 Pravilnika). Maksimalan broj bodova za naučne radove, objavljene tokom prethodne dve godine, koji se može ostvariti iznosi 10.

Redosled na jedinstvenoj listi određuje se na osnovu broja bodova BB

                                                

gde je M broj meseci za koje je student savladao prethodne nivoe studijskih programa. Kandidati prilikom rangiranja za budžet mogu ostvariti pravo na dobijanje korekcionog faktora KK=1 ukoliko su zaposleni u zvanju saradnika u nastavi ili je započet postupak izbora u zvanje asistenta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

VI Upis studenata

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

Kandidat se može upisati na doktorske akademske studije ako pri upisu ima saglasnost mentora za studijski  istraživački  rad.

VII Upis stranih studenata

Strani državljanin, može konkurisati i upisati se na studijski program pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin  može ostvariti jedino status studenta koji se sam finansira i mora plaćati školarinu.

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave.
Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu/Univerzitetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.

VIII  Upis državljana Republike Srbije koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako ima rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu i upis konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

IX Procedura upisa stranih studenata

Strani državljanin, može konkurisati i upisati se na studijski program pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije.  

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave.  

Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku. 

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu/Univerzitetu podnese dokaze: 

 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje; 
 • da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi. 

Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja. 

Ukoliko je kandidat - strani državljanin započeo studije u inostranstvu, postupak priznavanja isprave o pređenom delu studijskog programa radi uključivanja u već započeti nivo visokog obrazovanja pokreće se podnošenjem zahteva za priznavanje  na Univerzitetu u Beogradu.