Navigacija

Upis kandidata na doktorske akademske studije


Obaveštenje o trećem  upisnom roku na doktorske akademske studije u školskoj 2020/21. godini

Posle završenog upisa u prvom upisnom roku na prvu godinu doktorskih akademskih studija preostalo je 37 slobodnih  mesta za upis studenata u statusu samofinansiranja.

Mesta za finansiranje iz budžeta su popunjena.

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu prijava na konkurs u trećem upisnom roku na doktorske akademske studije je 16. i 17. novembra 2020. godine.

Prijava na konkurs se obavlja elektronski slanjem skeniranih dokumenata na adresu: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Uz popunjen prijavni list (preuzeti) kandidati podnose sledeća dokumenta:

 • Fotokopije diploma  ili uverenja o završenim prethodnim nivoima studija
 • Fotokopije dodatka diplomi, ili uverenja o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija;
 • Fotokopija dokaza o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom studija nisu položili ispit iz stranog jezika);
 • biografiju kandidata
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs u iznosu od 4.000 dinara na žiro-račun Fakulteta  840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400.

Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove:

 • bibliografiju sa punom paginacijom referenci
 • elektronske verzije radova sa vidljivim DOI brojem

Obaveštenje o jednom neupisanom mestu na teret budžeta

Posle završenog upisa po rang listi na teret budžeta preostalo je jedno upražnjeno mesto.
Prema planu upisa prozivka po rang listi za to upražnjeno mesto je sutra, u sredu,  04.11.2020. godine , u 11 časova u Studentskom odseku. Kandidati za upis ispod 30. ranga su u obavezi da budu prisutni na prozivci. Nakon završenog upisa na teret budžeta, nastavljamo sa upisom samofinansirajućih studenata po rang listi do 15 časova.


Obaveštenje o konačnoj rang listi kandidata koji su konkurisali za upis u prvu godinu doktorskih akademskih studija u školskoj 2020/2021. godini

Konačna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2020/21. godini  

Na konačnoj rang listi 30 kandidata sa rang liste steklo je pravo da se finansira iz budžeta.

Informacije o upisu:


Kandidat koji je ostvario pravo na upis na doktorske studije, mora se upisati najkasnije do isteka roka definisanog tekstom Konkursa, nakon čega gubi pravo na upis.


Prilikom upisa kandidati predaju saglasnost mentora za studijski istraživački rad, inače gube pravo upisa.

Prilikom upisa prvo se upisuju kandidati koji su stekli pravo na budžetsko finansiranje. Budžetska mesta koja preostanu, dodeljuju se po redosledu sa rang liste kandidatima koji nisu do tada ostvarili pravo na budžetsko finansiranje na način definisan tekstom Konkursa.

Upis primljenih kandidata koji su stekli pravo upisa na teret budžeta i onih koji se sigurno upisuju u statusu samofinansiranja obaviće se u ponedeljak  02.11.2020. godine i utorak 03.11.2020. godine u Studentskom odseku u terminu od 11 do 13 časova.

U utorak  03.11.2020. godine posle završenog upisa biće objavljeno obaveštenje o eventualno slobodnim budžetskim mestima i pomeranju budžetske crte. U slučaju pomeranja budžetske crte i ažuriranja redosleda na rang listi po članu 18 Pravilnika, za preostala slobodna budžetska mesta biće organizovana prozivka kandidata prema rang listi ispod 30. ranga na listi za budžet.

Svi zainteresovani kandidati za preostala slobodna mesta za budžet moraju biti prisutni u sredu, 04.11.2020. u 11 časova, u Studentskom odseku, zbog eventualne prozivke po rang listi, sa spremljenim dokumentima za upis. Prozvani kandidati su u obavezi da se odmah upišu. Istovremeno je i nastavak upisa za samofinansirajuće studente do 15 časova.

 

Za upis je potrebno:

Overene fotokopije:

 • diploma i dodatak diplomi ili uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija  (osnovne i master studije) i uverenje o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija.
 • izvod iz matične knjige rođenih za kandidate rođene van teritorije Republike Srbije.
 1. Indeks se dobija na upisu
 2. Popunjen  prijavni list (obrazac ŠV 20) dobija se na upisu
 3. 2 fotografije veličine 4,5 h 3,5 cm
 4. Priznanice o uplaćenoj nadoknadi sa naznakom „za Univerzitet“, na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400, i to:
  • za studente koji se finansiraju iz budžeta, na iznos od 100 dinara
  • za samofinansirajuće studente, na 1.500 dinara
 5. Priznanicu o uplaćenoj školarini (prvoj rati), na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400. Školarina za samofinasirajuće studente za školsku 2020/21. godinu iznosi 259.200 dinara i može se platiti u četiri jednake rate po 64.800 dinara.

  Prilikom upisa neophodno je priložiti:
 1. Potpisanu saglasnost mentora
 2. Plan studija za prvu godinu studija (Predmeti se biraju iz tabele Nastavnih planova 2019
 3. Plan studijsko –istraživačkog rada u dogovoru sa mentorom i rukovodiocem modula.

Po obavljenom upisu studenti su u obavezi da sa novim indeksom otvore nalog u Računskom centru (promena lozinke) kako bi pristupili servisima. Nakon otvaranja naloga potrebno je da popune obrazac ŠV 20 na studentskom servisu.


Rešenja Komisije na podnete žalbe na preliminarnu rang listu  kandidata za upis na doktorske akademske studije u školksoj 2020/21. godini

Komisija za upis na doktorske akademske studije odbila je podnete žalbe kandidata na objavljenu preliminarnu rang listu za upis u školskoj 2020/21. godini:

Protiv donetih  rešenja kandidati imaju  pravo žalbe Dekanu Elektrotehničkog fakulteta. Žalbe Dekanu mogu se podneti u petak, 30.10.2020. godine,  do 13 časova.

Komisija za studije trećeg stepena i upis na doktorske akademske studije


PRELIMINARNA RANG LISTA ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ  2020/21. GODINI

Preliminarna rang lista kandidata koji su konkurisali za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2020/21. godini.

Na preliminarnoj rang listi prvih 30 kandidata sa rang liste steklo je pravo da se finansira iz budžeta.

Eventualne žalbe na preliminarne rang liste mogu se podneti u četvrtak 29.10.2020. godineu periodu od 10 do 12 časova, u Studentskom odseku. šalter 5.

Upis kandidata obaviće se nakon objavljivanja konačnih rang lista, u naknadno  objavljenim terminima.


Prijavljeni kandidati za upis na doktorske akademske studije u školskoj 2020/2021. godini:

Spisak prijavljenih kandidata

Eventualne primedbe mogu se dostaviti najkasnije do petka, 23. oktobra, do 12 časova, u Studentskom odseku.

Na osnovu prijava kandidata biće urađena preliminarna rang lista.


Prema raspisanom konkursu Univerziteta u Beogradu za upis na doktorske akademske studije za školsku 2020/2021. godinu, Elektrotehnički fakultet objavljuje:

Konkurs za upis na doktorske akademske studije
za školsku 2020/21. godinu

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2020/21. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module): https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/doktorske-akademske-studije/2019

 • Elektroenergetske mreže i sistemi
 • Elektronika i digitalni sistemi
 • Energetski pretvarači i pogoni
 • Mikrotalasna tehnika
 • Nanoelektronika i fotonika
 • Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika
 • Primenjena matematika
 • Računarska tehnika i informatika
 • Softversko inženjerstvo
 • Telekomunikacije
 • Upravljanje sistemima i obrada signala

Na studijski program doktorskih akademskih studija upisaće se do 100 studenata, i to:

 • na srpskom jeziku - 30 budžetskih i 50 samofinansirajućih studenata 
 • na engleskom jeziku može se ipisati 20 samofinansirajućih studenata.

I Studijski program

Studijski program doktorskih akademskih studija sadrži predmete u ukupnom obimu od 180 ESPB bodova.

Plan studija:

Godina

        Obaveze

ESPB

1.

3 predmeta sa izabranog modula

3x9=27

1.

1 predmet sa bilo kog modula

9

1.

Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze I

24

2.

1 predmet sa izabranog modula

9

2.

1 predmet sa bilo kog modula

9

2.

1 predmet sa bilo kog modula

1 opšteobrazovni predmet + Naučno-stručni rad

9
ili
6+3

2.

Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze II

24

2.

Pripremni rad za prijavu teme doktorske teze

9

3.

Završni rad – istraživanje

40

3.

Završni rad – izrada i odbrana teze

20

 

II Opšti uslovi konkursa

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta odnosno Univerziteta (navedeno u merilima za rangiranje).

Na doktorske studije može se upisati lice koje na prethodnim nivoima studija ima položene ispite iz predmeta koji predstavljaju potrebnu predspremu za studijsko područje (modul) za koje se prijavljuje.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

III Merila za utvrđivanje redosleda kandidata
 

Redosled kandidata za upis na doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama, dužine studiranja na osnovnim i master studijama, ostvarenih naučnih rezultata i mišljenja Komisije za upis.

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

 

Opšta prosečna ocena (OPO) =

 

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja i ostvareni naučni rezultati.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji, dužina studiranja i ostvareni naučni rezultati.

 

Na doktorske studije može se upisati i lice koje zadovoljava opšte uslove konkursa, ako ima ostvarene naučne radove u odgovarajućem obimu, odnosno čiji je ukupan broj bodova UB najmanje 8 (osam) računat na sledeći način:

 

UB = OPO + BN / 20

 

gde je OPO opšta prosečna ocena, a BN broj bodova dobijen na ostvarene naučne radove. Bodovi za naučne radove se odnose samo na radove kategorije M20-M60 definisane Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (“Sl. glasnik RS”, broj 24/16 i 21/17) (Član 9 Pravilnika). Maksimalan broj bodova za naučne radove, objavljene tokom prethodne dve godine, koji se može ostvariti iznosi 10.

Redosled na jedinstvenoj listi određuje se na osnovu broja bodova BB

                                               

 

gde je M broj meseci za koje je student savladao prethodne nivoe studijskih programa. Kandidati prilikom rangiranja za budžet mogu ostvariti pravo na dobijanje korekcionog faktora KK=1 ukoliko su zaposleni u zvanju saradnika u nastavi ili je započet postupak izbora u zvanje asistenta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. (Uslovi definisani članom 15. stav 4. tačka 2, 3 i 4. se neće razmatrati i prihvatati.)

IV Upis studenata

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

Kandidat se može upisati na doktorske akademske studije ako pri upisu ima saglasnost mentora za studijski  istraživački  rad.

V Upis stranih studenata

Strani državljanin, može konkurisati i upisati se na studijski program pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin može ostvariti jedino status studenta koji se sam finansira i mora plaćati školarinu.
Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave.
Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Pri upisu kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.

VI  Upis državljana Republike Srbije koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu

Državljanin Republike Srbije koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako ima rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu i upis konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

VII Školarina

Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za državljane Republike Srbije iznosi 259.200 dinara.
Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za strane državljane iznosi 4.000 evra
Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za studije na engleskom jeziku: 10.000 evra.
Školarina se može platiti u četiri jednake rate, prema utvrđenoj dinamici.

VIII Prijava na konkurs

Prijave na konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija je od ponedeljka 12.  do petka 16.  oktobra 2020.

Kandidati su u obavezi da popunjenu i potpisanu prijavu i  potrebna dokumentasa skeniranim potrebnim dokumentima pošalju elektronski na e-meil  adresu: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Uz popunjen prijavni list kandidati podnose sledeća dokumenta:

 • Fotokopije diploma  ili uverenja o završenim prethodnim nivoima studija
 • Fotokopije dodatka diplomi, ili uverenja o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija;
 • Fotokopija dokaza o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom studija nisu položili ispit iz stranog jezika);
 • biografiju kandidata
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs u iznosu od 4.000 dinara na žiro-račun Fakulteta  840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400.

Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove:

 • bibliografiju sa punom paginacijom referenci
 • elektronske verzije radova sa vidljivim DOI brojem