Navigacija

Upis kandidata na doktorske akademske studije

Obaveštenje o prijavi na konkurs za upis na doktorske akademske studije
za školsku 2021/22. godinu
 

Prema konkursu Univerziteta u Beogradu, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2021/22. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, na sledeća izborna područja (module): 

Na studijski program doktorskih akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo upisuje se 100 studenata, i to:

  • na srpskom jeziku – 30 budžetskih i 50 samofinansirajućih  studenata
  • na engleskom jeziku može se upisati 20 samofinansirajućih studenata

 

I Studijski program

Studijski program doktorskih akademskih studija sadrži predmete u ukupnom obimu od 180 ESPB bodova .

Godina Obaveze ESPB
1. 3 predmeta sa izabranog modula 3x9=27
1. 1 predmet sa bilo kog modula 9
1. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze I 24
2. 1 predmet sa izabranog modula 9
2. 1 predmet sa bilo kog modula 9
2.

Bira se
1 predmet sa bilo kog modula
1 opšteobrazovni predmet + Naučno-stručni rad


9
6+3
2. Studijski istraživački rad u vezi doktorske teze II 24
2. Pripremni rad za prijavu teme doktorske teze 9
3. Završni rad – istraživanje 40
3. Završni rad – izrada i odbrana 20

 

II Opšti uslovi konkursa

Za upis na doktorske studije može konkurisati lice koje ima završene master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB bodova, odnosno završene najmanje četvorogodišnje studije po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8. Takođe mogu konkurisati i lica koja imaju opštu prosečnu ocenu manju od 8, ukoliko imaju ostvarene naučne radove objavljene u časopisima sa liste resornog ministarstva pre upisa na doktorske studije, u skladu sa opštim aktima fakulteta odnosno Univerziteta (navedeno u merilima za rangiranje).

Na doktorske studije može se upisati lice koje na prethodnim nivoima studija ima položene ispite iz predmeta koji predstavljaju potrebnu predspremu za studijsko područje (modul) za koje se prijavljuje.

Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

 

III Merila za utvrđivanje redosleda kandidata

Redosled kandidata za upis na doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama, dužine studiranja na osnovnim i master studijama, ostvarenih naučnih rezultata i drugih uslova propisanih  Pravilnikom o doktorskim studijama fakulteta.

Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB bodovima (OSbod i MSbod):

Opšta prosečna ocena (OPO) = 

Za kandidate koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja i ostvareni naučni rezultati.

Za kandidate koji su stekli visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, uzima se prosečna ocena sa osnovnih studija koja uključuje diplomski rad, ukoliko isti postoji, dužina studiranja i ostvareni naučni rezultati.

Na doktorske studije može se upisati i lice koje zadovoljava opšte uslove konkursa, ako ima ostvarene naučne radove u odgovarajućem obimu, odnosno čiji je ukupan broj bodova UB najmanje 8 (osam) računat na sledeći način:

UB = OPO + BN / 20

gde je OPO opšta prosečna ocena, a BN broj bodova dobijen na ostvarene naučne radove. Bodovi za naučne radove se odnose samo na radove kategorije M20-M60 definisane Pravilnikom o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača (“Sl. glasnik RS”, broj 24/16 i 21/17) (Član 9 Pravilnika). Maksimalan broj bodova za naučne radove, objavljene tokom prethodne dve godine, koji se može ostvariti iznosi 10.

Redosled na jedinstvenoj listi određuje se na osnovu broja bodova BB

                                                
gde je M broj meseci za koje je student savladao prethodne nivoe studijskih programa. Kandidati prilikom rangiranja za budžet mogu ostvariti pravo na dobijanje korekcionog faktora KK=1 ukoliko su zaposleni u zvanju saradnika u nastavi ili je započet postupak izbora u zvanje asistenta na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

 

IV Upis studenata

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

Kandidat se može upisati na doktorske akademske studije ako pri upisu ima saglasnost mentora za studijski  istraživački  rad.

 

V Upis stranih studenata

Strani državljanin, može konkurisati i upisati se na studijski program pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin se može upisati samo u  statusu samofinasniranja.

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave.
Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu/Univerzitetu podnese dokaze:
- da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
- da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.

 

VI  Upis državljana Republike Srbije koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu

Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako ima rešenje o priznavanju strane visokoškolske isprave za nastavak obrazovanja na Univerzitetu u Beogradu i upis konkretnog studijskog programa. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

 

VII Školarina

Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za državljane Republike Srbije iznosi 259.200 dinara.
Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za strane državljane iznosi 4.000 evra.
Visina godišnje školarine doktorskih akademskih studija za studije na engleskom jeziku: 10.000,00 evra.
Školarina se može platiti u četiri jednake rate, prema utvrđenoj dinamici.

 

VIII Prijava na konkurs

Prijave na konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija podnose se od ponedeljka  04.  do ponedeljka 11.  oktobra 2021. godine.

Kandidati su u obavezi da popunjenu i potpisanu prijavu sa skeniranim potrebnim dokumentima pošalju elektronski na e-meil  adresu: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Uz popunjen prijavni list kandidati podnose skenirana i sledeća dokumenta:

  • diploma  ili uverenje o završenim prethodnim nivoima studija;
  • dodatak diplomi, ili uverenja o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija;
  • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom prethodnih studija nisu položili ispit iz stranog jezika);
  • biografiju kandidata;
  • dokaz o uplati naknade za troškove prijave na konkurs u iznosu od 4.000 dinara na žiro-račun Fakulteta  840-1438666-48, model 97, poziv na broj 62400.

Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove:

  • bibliografiju sa punom paginacijom referenci
  • elektronske verzije radova sa vidljivim DOI brojem

O daljim informacijama i toku konkursa kandidati će biti redovno obaveštavani na ovoj stranici.