Navigacija

Konkursi za izbore u zvanja

19.06.2024.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

raspisuje konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektronika, na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom.

* Docent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 dr. zakon i 76/2023), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

29.05.2024.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

raspisuje konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Vanredni profesor za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika, na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 dr. zakon i 76/2023), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

17.04.2024.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

raspisuje konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Vanredni profesor za užu naučnu oblast Automatika, na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom – dva izvršioca.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 dr. zakon i 76/2023), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

06.03.2024.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Redovni profesor za užu naučnu oblast Automatika, na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom

* Vanredni profesor za užu naučnu oblast Primenjena matematika, na određeno vreme od 5 godine sa punim radnim vremenom

* Docent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika, dva izvršioca – na određeno vreme od 5 godina sa punim radnim vremenom

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 dr. zakon i 76/2023), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

31.01.2024.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od godinu dana

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 dr. zakon i 76/2023), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta. Posebni uslovi: svi obavezni predmeti sa Katedre za energetske pretvarače i pogone.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

20.12.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Docent za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi, sa punim radnim vremenom, na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 dr. zakon i 76/2023), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

22.11.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Vanredni profesor za užu naučnu oblast Telekomunikacije, sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 godina

* Asistent za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi, sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 godine

POSEBNI USLOVI: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena - Osnovi elektrtehnike, Teorija električnih kola, Elektromagnetika, antene i prostiranje, Mikrotalasna tehnika, Mikrotalasna elektronika i Elektromagnetna kompatabilnost.

* Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektronika, sa punim radnim vremenom – tri izvršioca, na određeno vreme od 1 godine

POSEBNI USLOVI: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena - Osnovi digitalne elektronike, Digitalna elektronika, Analogna elektronika, Namenski računarski sistemi.

* Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni, sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 godine

POSEBNI USLOVI: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena - Elektroenergetske instalacije niskog napona, Električne instalacije niskog napona 2, Električno osvetljenje, Projekat iz električnih instalacija, Specijalne električne instalacije.

OPŠTI USLOVI: Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na pisarnicu Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

01.11.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Nastavnik stranog jezika – engleski jezik, za užu naučnu oblast Opšte obrazovanje, sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 4 godine

* Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni, sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 godine

POSEBNI USLOVI: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena – svi obavezni predmeti sa Katedre za energetske pretvarače i pogone.

OPŠTI USLOVI: Opšti uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 - dr. zakon i 76/2023), podzakonskim aktima, opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

25.10.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Vanredni profesor za užu naučnu oblast Telekomunikacije, sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 godina

* Vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektronika, sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 godina

* Asistent za užu naučnu oblast Telekomunikacije - dva izvršioca sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 godine

POSEBNI USLOVI: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena - Telekomunikacije, Telekomunikacioni sistemi, Radio komunikacije, Radio sistemi, Usmerene radio veze, Javni mobilni sistemi, Obrada signala, IoT mreže.

* Asistent za užu naučnu oblast Automatika, sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 godine

POSEBNI USLOVI: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena - Upravljanje industrijskim procesima, Upravljanje u realnom vremenu i Nelinearni sistemi upravljanja.

* Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Fizička elektronika, sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 godine

POSEBNI USLOVI: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena - Elementi elektronskih uređaja, Fizičko tehnička merenja, Senzori i pretvarači, Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja, Laserska tehnika, Fiberoptički senzori, Optoelektronski i laserski merni sistemi i Optičke mreže.

* Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika, sa nepunim radnim vremenom od 50% na određeno vreme od 1 godine

POSEBNI USLOVI: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena - svi predmeti sa Katedre za RTI.

OPŠTI USLOVI: Opšti uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021, 67/2021 - dr. zakon i 76/2023), podzakonskim aktima, opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

27.09.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Vanredni profesor za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi, sa punim radnim vremenom.

* Vanredni profesor za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni, sa punim radnim vremenom. 

* Asistent za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika, sa punim radnim vremenom - dva izvršioca.

Posebni uslov - Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Svi stručni predmeti sa Katedre za RTI.

* Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika, sa punim radnim vremenom - dva izvršioca.

Posebni uslov - Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Svi stručni predmeti sa Katedre za RTI.

* Saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Automatika, sa punim radnim vremenom - dva izvršioca.

Posebni uslov - Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Sistemi automatskog upravljanja, Nelinearni sistemi upravljanja.

Opšti uslovi: Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

19.07.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi, na neodređeno vreme

* Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi, na određeno vreme od 5 godina

* Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika, na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

28.06.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina - 2 izvršioca

* Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 5 godina

* Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

14.06.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 5 godina - 2 izvršioca

* Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 3 godine

* Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

03.05.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

*Redovni profesor za užu naučnu oblast Elektronika na neodređeno vreme
*Redovni profesor za užu naučnu oblast Telekomunikacije sa 50% radnog vremena na neodređeno vreme
*Vanredni profesor za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina
*Docent za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

29.03.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

*Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u ili na USB fleš memoriji, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

15.03.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET raspisuje konkurse za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

* Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na neodređeno vreme

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

* Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

* Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

* Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

* Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od jedne godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Posebni uslov: predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: prosečna ocena iz svih matematičkih predmeta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

* Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika - 2 izvršioca na određeno vreme od jedne godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - dr. zakon, 11/2021 - Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021 - dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Posebni uslov: predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena - Osnovi digitalne elektronike, Digitalna elektronika, Integrisani računarski sistemi, Sistemi u realnom vremenu i Namenski računarski sistemi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73, Beograd. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkursi su objavljeni u Publikaciji „Poslovi“ 15.03.2023. godine.

01.02.2023.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkursi su objavljeni u publikaciji Poslovi dana, 1.02.2023. godine

30.01.2023.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija, potvrda o upisu na master akademske studije i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

2022. godina

21.12.2022.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Nuklearna tehnika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Nuklearna medicinska tehnika, Dozimetrija i zaštita od zračenja, Fizika medicinskog slikanja i radioterapije i Upravljanje radioaktivnim otpadom.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika – 4 izvršioca na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkursi su objavljeni u publikaciji Poslovi dana, 21.12.2022. godine

23.11.2022.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na neodređeno vreme
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Osnovi analogne elektronike, Osnovi digitalne elektronike, Namenski računarski sistemi, Sistemi u realnom vremenu i Integrisani višeprocesorski sistemi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkursi su objavljeni u publikaciji Poslovi dana, 23.11.2022. godine

21.11.2022.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Radio komunikacije, Telekomunikacioni sistemi, Radio sistemi, Usmerene radio veze, Javni mobilni sistemi, Telekomunikacije, Osnove i primena interneta, Mrežna administracija i programiranje, Komutacioni sistemi, Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama.

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi matematički predmeti studijskog programa Matematika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija, potvrda o upisu na master akademske studije  i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

26.10.2022.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na neodređeno vreme
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: : Osnovi elektrotehnike, Teorija električnih kola, Elektromagnetika, Mikrotalasna tehnika, Mikrotalasna elektronika, Antene i prostiranje, Elektromagnetska kompatibilnost i Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika – 2 izvršioca na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkursi su objavljeni u publikaciji Poslovi dana, 26.10.2022. godine.

24.10.2022.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Osnovi elektrotehnike, Teorija električnih kola, Elektromagnetika, Antene i prostiranje, Mikrotalasna tehnika, Mikrotalasna elektronika i Elektromagnetska kompatibilnost.

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Teorija kola i sistema

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Osnovi elektrotehnike i Teorija električnih kola.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa i prilozima (biografija, spisak naučnih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija, potvrda o upisu na master akademske studije  i kopija uverenja o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

17.10.2022.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

28.09.2022.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na neodređeno vreme
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni – 3 izvršioca na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Električne mašine, Elektroenergetske instalacije niskog napona, Asinhrone mašine, Energetski transformatori, Energetski pretvarači 1, Elektromotorni pogoni, Sinhrone mašine, Termički procesi u elektroenergetici.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Telekomunikacije 1, Telekomunikacioni sistemi, Radio komunikacije, Radio tehnologije, Radio sistemi, Usmerene radio veze, Javni mobilni sistemi, Mrežna administracija i programiranje, Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama i Komutacioni sistemi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 28.09.2022. godine.

20.07.2022.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 

 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na neodređeno vreme
 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na neodređeno vreme
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika – 2 izvršioca na određeno vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika – 2 izvršioca na određeno vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom užu naučnu oblast Biomedicinska tehnika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Signali i sistemi u organizmu, Akvizicija elektrofizioloških signala, Električna merenja, Metode analize elektrofizioloških signala, Kliničko inženjerstvo, Neuralno inženjerstvo i Tehnike obrade biomedicinskih signala.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 20.07.2022. godine.

29.06.2022.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Nuklearna tehnika na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 29.06.2022. godine.

01.06.2022.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa nepunim radnim vremenom od 25% za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 01.06.2022. godine.

30.03.2022.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 30.03.2022. godine.

07.03.2022.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Telekomunikacije, Obrada signala, Radio komunikacije, Usmerene radio veze i Javni mobilni sistemi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

02.02.2022.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na neodređeno vreme
 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika na neodređeno vreme

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni  na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Energetski pretvarači, Energetski pretvarači 2, Projekat iz energetskih pretvarača, Upravljanje energetskim pretvaračima i Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 02.02.2022. godine.

 

2021. godina

29.12.2021.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika - 4 izvršioca na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 29.12.2021. godine

 

01.12.2021.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi uže-stručni predmeti modula elektronika - oblast analogna elektronika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 01.12.2021. godine

29.11.2021.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Osnove i primena Interneta, Mrežna administracija i programiranje, Uvod u telekomunikacione mreže, Internet programiranje i Programiranje komunikacionog hardvera.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

27.10.2021.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja, Fiberoptički senzori, Elementi elektronskih uređaja, Senzori i pretvarači.

 •  Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Robotika i automatizacija, CNC sistemi i fleksibilna automatizacija, Teorija robotskih sistema i Robotski sistemi.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 27.10.2021. godine

18.10.2021.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Matematička analiza 1 i 2, Linearna algebra, Algebra 1, Kompleksna analiza, Diferencijalne jednačine, Numerička matematika i Verovatnoća i statistika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

11.10.2021.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika – 3 izvršioca

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje, 67/2021 i 67/2021-dr.zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Signali i sistemi, Sistemi automatskog upravljanja 1, Sistemi automatskog upravljanja 2, Stohastički sistemi i estimacija, Digitalna obrada signala i Upravljanje u realnom vremenu

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

29.09.2021.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje i 67/2021), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi – 2 izvršioca na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje i 67/2021), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Obnovljivi izvori energije, Elementi elektroenergetskih sistema, Regulacija elektroenergetskih sistema, Razvodna postrojenja i Distributivne i industrijske mreže.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 29.09.2021. godine

01.09.2021.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021- Autentično tumačenje i 67/2021), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 01.09.2021. godine.

23.08.2021.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021-Autentično tumačenje i 67/2021), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi užestručni predmeti modula elektronika - oblast namenskih računarskih sistema

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa do povratka zaposlenog sa neplaćenog odsustva, a najduže za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019, 6/2020-dr. zakon, 11/2021- i 67/2021), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi užestručni predmeti modula elektronika - oblast namenskih računarskih sistema

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

23.06.2021.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Analiza 1A, Analiza 1B, Linearna algebra A, Linearna algebra B, Diferencijalne  jednačine A i Diferencijalne jednačine B.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 23.06.2021. godine.

21.06.2021.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

26.05.2021.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na neodređeno vreme
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 26.05.2021. godine.

21.04.2021.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 21.04.2021. godine.

24.03.2021.

         UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na neodređeno vreme
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Fizička elektronika čvrstog tela, Mikroelektronika i nanoelektronika, Poluprovodničke kvantne nanostrukture, Nanoelektronske naprave i Mikroelektromehanički sistemi.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 24.03.2021. godine.

03.03.2021.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

               Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Asistent sa doktoratom sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za telekomunikacije.

Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Električna vozila, Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima, Digitalno upravljanje energetskim pretvaračima i pogonima 2, Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije, Energetski transformatori, Asinhrone mašine i Sinhrone mašine.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 03.03.2021. godine.

03.02.2021.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 3 godine – 2 izvršioca

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Elektroenergetske instalacije niskog napona, Električne instalacije niskog napona 2, Električno osvetljenje, Energetski efikasni sistemi osvetljenja i Termički procesi u elektroenergetici.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 3.02.2021. godine.

 

2020. godina

30.12.2020.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Nastavnik stranog jezika sa punim radnim vremenom za engleski jezik na određeno vreme od 4 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Analiza elektroenergetskih sistema, Tehnika visokog napona, Elektrane, Relejna zaštita i Obnovljivi izvori energije.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 30.12.2020. godine 

28.12.2020.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine, odnosno do povratka zaposlene sa bolovanja:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Matematička analiza 1 i 2, Linearna algebra, Algebra 1, Kompleksna analiza, Diferencijalne jednačine, Numerička matematika i Verovatnoća i statistika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

02.12.2020.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 02.12.2020. godine 

30.11.2020.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Nuklearna tehnika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Metode formiranja medicinske slike, Nuklearna medicinska tehnika, Nuklearna fizika, Dozimetrija i zaštita od zračenja i Nuklearna tehnika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

28.10.2020.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa nepunim radnim vremenom od 20% za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika – 2 izvršioca na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi uže-stručni predmeti modula Elektronika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 28.10.2020. godine

26.10.2020.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi uže-stručni predmeti modula elektronika - oblast analogna elektronika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

19.10.2020.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika – 3 izvršioca

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

23.09.2020.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Analiza 1A, Analiza 1B, Linearna algebra A, Linearna algebra B i Diskretna matematika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 23.09.2020. godine

08.07.2020.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Biomedicinska tehnika na određeno vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Analiza 1A, Analiza 1B, Linearna algebra A, Linearna algebra B, Verovatnoća i statistika A i Verovatnoća i statistika B.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 08.07.2020. godine

11.06.2020.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Tehnička akustika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Osnovi digitalne elektronike, Digitalna elektronika, Namenski računarski sistemi, Digitalna obrada signala, Digitalna obrada slike, Uvod u projektovanje VLSI sistema i Digitalni procesori signala.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Statistička fizika, Optičke telekomunikacije i Optičke telekomunikacije 2.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 10.06.2020. godine

11.05.2020.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine, odnosno do povratka zaposlene sa bolovanja:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018, 67/2019 i 6/2020-dr. zakon), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Matematička analiza 1 i 2, Linearna algebra, Algebra 1, Kompleksna analiza, Diferencijalne jednačine, Numerička matematika, Verovatnoća i statistika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

26.02.2020.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Redovni profesor sa punim radnim vremena za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na neodređeno vreme
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremena za užu naučnu oblast Nuklearna tehnika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018 i 67/2019), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 26.02.2020. godine

05.02.2020.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa nepunim radnim vremenom od 25% za užu naučnu oblast Telekomunikacije

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018 i 67/2019), podzakonskim aktima, uslovima predviđenim opštim aktima Univerziteta u Beogradu i opštim aktima Fakulteta.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 05.02.2020. godine

2019. godina

25.12.2019.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na neodređeno vreme

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 25.12.2019. godine

04.12.2019.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Osnovi elektrotehnike, Teorija električnih kola, Elektromagnetika, Antene i prostiranje, Mikrotalasna tehnika, Mikrotalasna elektronika i Elektromagnetska kompatibilnost.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 04.12.2019. godine

27.11.2019.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Osnovi elektrotehnike, Teorija električnih kola, Elektromagnetika, Mikrotalasna tehnika, Mikrotalasna elektronika, Antene i prostiranje, Elektromagnetska kompatibilnost i Osnovni optimizacioni algoritmi u inženjerstvu.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Biomedicinska tehnika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Signali i sistemi u organizmu, Akvizicija elektrofizioloških signala, Električna merenja, Metode analize elektrofizioloških signala, Kliničko inženjerstvo, Neuralno inženjerstvo i Tehnike obrade biomedicinskih signala.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Telekomunikacije 1, Telekomunikacioni sistemi, Radio komunikacije, Radio tehnologije, Usmerene radio veze, Radio sistemi, Javni mobilni sistemi, Mrežna administracija i programiranje, Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama i Komutacioni sistemi.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi užestručni predmeti modula elektronika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 27.11.2019. godine

25.11.2019.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.                                                                            

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Relejna zaštita, Obnovljivi izvori energije, Analiza elektroenergetskih sistema, Distributivne i industrijske mreže i Tehnika visokog napona.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

30.10.2019.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 3 godine - 4 izvršioca

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 3 godine – 3 izvršioca

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi obavezni stručni predmeti Katedre za energetske pretvarače i pogone.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 30.10.2019. godine

14.10.2019.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika – 2 izvršioca

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.                                                                            

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika - tri izvršioca

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon, 73/2018 i 67/2019), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.                                                                                      

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Signali i sistemi, Sistemi automatskog upravljanja 1, Sistemi automatskog upravljanja 2, Stohastički sistemi i estimacija, Digitalna obrada signala i Upravljanje u realnom vremenu.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

02.10.2019.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Teorija kola i sistema na neodređeno vreme
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Biomedicinska tehnika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Analiza 1A, Analiza 1B, Linearna algebra A, Linearna algebra B, Verovatnoća i statistika A, Verovatnoća i statistika B.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 02.10.2019. godine

30.09.2019.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.                                                                                                

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Matematička analiza 1 i 2, Linearna algebra, Kompleksna analiza, Diferencijalne jednačine, Numerička matematika i Verovatnoća i statistika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome sa spiskom položenih ispita u toku studija i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

04.09.2019.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom izmeni i dopuni Pravilnika o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 04.09.2019. godine

26.06.2019.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na neodređeno vreme
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika na određeno vreme od 5 godine
 • Nastavnik stranog jezika sa punim radnim vremenom za engleski jezik na određeno vreme od 4 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Telekomunikacije, Telekomunikacione mreže, Komutacioni sistemi, Obrada signala, Radiotehnika, Javni mobilni sistemi i Bežične senzorske mreže.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 26.06.2019. godine

29.05.2019.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na neodređeno vreme
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 29.05.2019. godine

27.03.2019.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 27.03.2019. godine

25.03.2019.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.                                                                                                

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Statistička fizika, Optičke telekomunikacije i Optičke telekomunikacije 2.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

30.01.2019.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

Asistent sa doktoratom sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Fizička elektronika čvrstog tela, Kvantna mehanika, Poluprovodničke kvantne nanostrukture.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 30.01.2019. godine.

2018. godina

19.12.2018.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 5 godina - 2 izvršioca
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Robotika i automatizacija, CNC sistemi i fleksibilna automatizacija, Teorija robotskih sistema i Robotski sistemi.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Energetski pretvarači i Upravljanje energetskim pretvaračima.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektrotehnički materijali i tehnologije na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Biomaterijali, Osnovi biofizike, Senzori i pretvarači, Kvantna mehanika i Kvantna informatika

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 19.12.2018. godine

21.11.2018.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 5 godina
 • Vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 3 godine (3 izvršioca)

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Analiza elektroenergetskih sistema, Tehnika visokog napona, Elementi elektroenergetskih sistema, Razvodna postrojenja i Obnovljivi izvori energije.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja, Fiberoptički senzori, Elementi elektronskih uređaja, Senzori i pretvarači.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 21.11.2018. godine.

 

19.11.2018.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena:  Osnovi elektrotehnike, Teorija električnih kola, Elektromagnetika, Antene i prostiranje, Mikrotalasna tehnika, Mikrotalasna elektronika i Elektromagnetska kompatibilnost.

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena:  svi užestručni predmeti modula Elektronika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, spisak naučnih radova i radovi u elektronskoj formi na CD-u, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

31.10.2018.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Osnovi elektrotehnike, Teorija električnih kola, Elektromagnetika, Mikrotalasna tehnika, Elektromagnetska kompatibilnost, Formiranje mikrotalasnih slika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 31.10.2018. godine.

 

24.10.2018.

            UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • Docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 3 godine (3 izvršioca)

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

 • Asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018-dr.zakon i 73/2018), Statutom Univerziteta u Beogradu-Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Digitalni VLSI sistemi, Analogna elektronika, Digitalna obrada signala, Sistemi u realnom vremenu, Energetska elektronika.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Poslovi dana 24.10.2018. godine.

 

15.10.2018.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika (2 izvršioca)

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni (3 izvršioca)

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Električne mašine, Elektroenergetske instalacije niskog napona, Termički procesi u elektroenergetici, Elektromotorni pogoni, Energetski transformatori, Asinhrone mašine, Sinhrone mašine, Energetski pretvarači.

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018-dr. zakon i 73/2018), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Telekomunikacije, Telekomunikacioni sistemi, Radio komunikacije, Radio tehnologije, Radio sistemi, Javni mobilni sistemi, Usmerene radio veze

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

26.09.2018.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • jedan vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

 • jedan asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Distributivne i industrijske mreže, Analiza elektroenergetskih sistema, Tehnika visokog napona, Razvodna postrojenja i Projektovanje pomoću računara u elektroenergetici.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi“, broj 796 od 26. septembra 2018. godine.

 

13.08.2018.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017, 27/2018), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Linearna algebra, Kompleksna analiza, Analiza 1, Analiza 2, Verovatnoća, Statistika.

 Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

01.08.2018.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • jedan vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017, 27/2018), Statutom Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji “Poslovi” dana  01.08.2018. godine.

 

04.07.2018.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • dva redovna profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika
 • jedan vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • jedan vanredni profesor sa nepunim radnim vremenom od 25% za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa nepunim radnim vremenom od 25% za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji “Poslovi” dana 04.07.2018. godine.

 

30.05.2018.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • dva vanredna profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji “Poslovi” dana 30.05.2018. godine.

 

03.05.2018.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • dva vanredna profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 5 godina
 • jedan vanredni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji “Poslovi” dana 02.05.2018. godine.
 

30.04.2018.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Telekomunikacije, Telekomunikacione mreže, Komutacioni sistemi, Obrada signala, Radiotehnika, Javni mobilni sistemi, Usmerene radio veze.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

 

28.02.2018.

UNIVERZITET U BEOGRADU - ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET RASPISUJE KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, i to:

 • jedan redovni profesor sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na neodređeno vreme
 • dva vanredna profesora sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Telekomunikacije na određeno vreme od 5 godina
 • jedan docent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 5 godina

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta, Kriterijumima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

 • jedan asistent sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Fizička elektronika na određeno vreme od 3 godine

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta, Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u skladu sa kojima će biti izvršen izbor prijavljenih kandidata.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti za koje se traži prosečna ocena: Fizička elektronika čvrstog tela, Mikroelektronika i nanoelektronika, Poluprovodničke kvantne nanostrukture, Nanoelektronske naprave, Mikroelektromehanički sistemi.

 

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa Arhivi Fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra br. 73.

Konkurs je objavljen u publikaciji “Poslovi” dana 28.02.2018. godine.

 

2017. godina

18.12.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Relejna zaštita, Obnovljivi izvori energije, Razvodna postrojenja, Elementi elektroenergetskih sistema i Tehnika visokog napona.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

20.11.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Analiza elektroenergetskih sistema, Tehnika visokog napona, Razvodna postrojenja, Obnovljivi izvori energije, Elektrane.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

23.10.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Linearna elektronika, Elektronski merni sistemi, RF elektronika, Energetska elektronika, Računarska elektronika.

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom pri Katedri za mikroelektroniku i tehničku fiziku

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Fiberoptički senzori, Senzori i pretvarači, Elementi elektronskih uređaja, Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja, Mikroelektronska kola.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

16.10.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine, odnosno do povratka zaposlene sa bolovanja

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Analiza 1A, Analiza 1B, Linearna algebra A i Linearna algebra B.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

16.10.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Biomedicinska tehnika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Sistemi i signali u organizmu, Akvizicija elektrofizioloških signala, Električna merenja, Metode analize elektrofizioloških signala, Kliničko inženjerstvo.

Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Signali i sistemi, Sistemi automatskog upravljanja 1, Sistemi automatskog upravljanja 2, Stohastički sistemi i estimacija, Digitalna obrada signala i Upravljanje u realnom vremenu.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

09.10.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Šest saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 88/2017), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

26.06.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine, odnosno do povratka zaposlene sa bolovanja:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015, 87/16), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Analiza 1A, Analiza 1B, Linearna algebra A i Linearna algebra B.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

27.02.2017.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015, 87/2016), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Energetski pretvarači i Upravljanje energetskim pretvaračima.

Prijave kandidata sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

2016. godina

28.11.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015, 87/2016), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena:  Osnovi elektronike, Osnovi analogne elektronike, Osnovi digitalne elektronike, Analogna elektronika, Linearna elektronika, Energetska elektronika, Mikrotalasna elektronika, RF elektronika, Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

14.11.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine, odnosno do povratka zaposlenog sa usavršavanja:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015, 87/2016), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Električne mašine, Energetski transformatori, Asinhrone mašine, Sinhrone mašine.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

08.11.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015, 87/16), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Hidraulični i pneumatski sistemi, Robotika i automatizacija, Senzori u robotici, Teorija robotskih sistema.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

10.10.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Četiri saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

03.10.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine, odnosno do povratka zaposlene sa bolovanja:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Analiza 1, Analiza 2, Algebra 1, Algebra 2, Analiza 3, Linearna algebra i analitička geometrija, Kompleksna analiza.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

19.09.2016.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti iz kojih se traži prosečna ocena: Električne mašine, Energetski transformatori, Asinhrone mašine, Energetski pretvarači 1, Elektroenergetske instalacije niskog napona.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

2015. godina

14.12.2015.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: svi stručni predmeti sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija,kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

14.12.2015.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom pri Katedri za opštu elektrotehniku.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Osnovi elektrotehnike, Teorija električnih kola, Elektromagnetika, Antene i prostiranje, Mikrotalasna tehnika, Mikrotalasna elektronika i Elektromagnetska kompatibilnost.

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Energetski pretvarači i pogoni.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Predmeti uže naučne oblasti iz kojih se traži prosečna ocena: Energetski pretvarači 1, Energetski pretvarači 2, Upravljanje energetskim pretvaračima.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija,kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

05.10.2015.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

 • Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Automatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005,100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Traži se prosečna ocena iz predmeta: Sistemi automatskog upravljanja 1, Sistemi automatskog upravljanja 2, Upravljanje u realnom vremenu, Stohastički sistemi i estimacija, Nelinearni sistemi upravljanja, Multivarijabilni sistemi upravljanja.

 • Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 100/2007- autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-autentično tumačenje, 68/2015), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Poseban uslov: Traži se prosečna ocena iz svih stručnih predmeta sa Katedre za računarsku tehniku i informatiku.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija,kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

20.07.2015.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika. Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju („Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014), Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu i Pravilnikom o izboru u zvanja nastavnika i saradnika Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija,kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

19.01.2015.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa , za period od 1 godine :

Saradnik u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o viskokom obrazovanju ( „Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014 ) i Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima : (biografija,kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br 73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

2014. godina

01.12.2014.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014) i Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

29.10.2014.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika.

Konkurs za saradnika u nastavi se ponavlja, jer su se na konkurs od 2.10.2014. prijavila dva kandidata koja ne ispunjavaju uslove konkursa.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014) i Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

02.10.2014.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za period od 1 godine:

Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom pri Katedri za opštu elektrotehniku;

Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Primenjena matematika;

Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektronika;

Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika;

Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektrotehnički materijali i tehnologije.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 i 99/2014) i Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome, potvrda o upisu na master akademske studije i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

11.09.2014..

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA raspisuje interni oglas za poslove:

Laboratorijskog inženjera na određeno vreme do 1 (jedne) godine.

U skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 113/2013, 21/2014 i 66/2014) za navedene poslove Fakultet mora tražiti saglasnost Ministarstva finansija preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ministarstvo finansija daje saglasnost na svaka tri meseca.

Uslovi oglasa: diplomirani inženjer elektrotehnike i računarstva odnosno diplomirani inženjer elektrotehnike i sklonost i iskustvo u održavanju laboratorijske opreme.

Prijave kandidata sa prilozima (CV, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenja o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Fakulteta).

2013. godina

14.11.2013.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa:

Dva saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Računarska tehnika i informatika.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju (“Sl. Glasnik RS” br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) i Statutom Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenje koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br.73, u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.

21.10.2013.

DEKAN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU raspisuje KONKURS za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa:

 1. Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektromagnetika, antene i mikrotalasi.
 2. Saradnika u nastavi sa punim radnim vremenom za užu naučnu oblast Elektroenergetski sistemi.

Uslovi konkursa utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanjau („Sl. Glasnik RS“ br. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) i Statutom Elektrotehničkog Fakulteta u Beogradu.

Prijave kandidata sa prilozima: (biografija sa spiskom objavljenih radova, kopija diplome odnosno uverenja koje važi do izdavanja diplome i uverenje o državljanstvu) podnose se Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 73, u roku od 8. (osam) dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Fakulteta.