Navigacija

Samovrednovanje 2012/2013

Elektrotehnički fakultet u Beogradu redovno sprovodi postupak samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i uslova rada, kao i analize ocena i prolaznosti studenata.

U 2012. godini Elektrotehnički fakultet je u skladu sa zakonskim obavezama pristupio izradi
Izveštaja o postupku i rezultatima samovrednovanja.

Izveštaj o samovrednovanju strukturiran je u skladu sa standardima za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta visokoškolskih ustanova (standardi 1-14):

Ankete koje se sprovode na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu svake godine su:

Anketa 1 Anketa novoupisanih studenata
Anketa 2 Anketa o oceni rada službi fakulteta od strane studenata
Anketa 3 Anketa o kvalitetu predmeta
Anketa 4 Anketa o kvalitetu nastave
Anketa 5 Anketa za poslodavce
Anketa 6 Anketa za zaposlene koji su se školovali na ETF
Anketa 7 Procena kvaliteta od strane zaposlenih
Anketa 8 Anketa o proceni objektivnosti
Anketa 9 Ocena studenata o zavrpenim studijskim programima
Anketa 10 Anketa o proceni broja ESPB po predmetima