Navigacija

Mobilnost studenata

Trenutno otvorene mobilnosti:
  • Otvoren je novi konkurs za studente Univerziteta u Beogradu za mobilnost na univerzitetu Université Paris-Est Créteil Val de Marne, France, za studente osnovnih i master akademskih studija, prijava do 13. novembra
  • Otvoren je novi konkurs za studente Univerziteta u Beogradu za mobilnost na univerzitetu University of Valencia, Spain, za studente osnovnih akademskih studija, prijava do 13. novembra
  • Otvoren je novi konkurs za studente Univerziteta u Beogradu za mobilnost na univerzitetu University of Granada (UGR), Spain, za studente osnovnih akademskih studija, prijava do 18. novembra

Predviđen boravak na partner univerzitetu u prolećnom semestru školske 2019/2020 godine.
Više detalja o pomenutim mobilnostima je moguće videti na linku https://mobion.bg.ac.rs/searchmobility/2, ako se izabere program Erasmus + / KA1 mobility, kao matična isntitucija School of Electrical Engineering, a zatim zemlja i partnerski univerzitet koji se u njoj nalazi. Kao oblast interesovanja treba izabrati onu koja ima oznaku 071.
Tada će se pojaviti nivo studija koji se zahteva, rok za prijavljivanje i dodatne informacije možete dobiti ako kliknete na crveni krug iza natpisa Additional info about mobility.
U bilo kom trenutku sve otvorene mobilnosti možete videti na linku https://mobion.bg.ac.rs/opencalls, pri čemu treba izabrati opciju I am a student at the University of Belgrade interested in mobility.

Arhiva

 

OPŠTE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA ZA AKADEMSKO I PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH I STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU

 

Univerzitet u Beogradu svojim studentima i zaposlenima nudi više mogućnosti za privremeno akademsko i profesionalno usavršavanje u inostranstvu kroz različite vidove akademske mobilnosti.
Kada je reč o studentskoj mobilnosti, napominjemo da ona podrazumeva privremeno studiranje u inostranstvu. Student može boraviti u inostranstvu najmanje jedan, a najviše dva semestra tokom jednog nivoa studija.
Tokom ovog perioda student ostaje upisan na svoj matični fakultet Univerziteta u Beogradu, gde će, po povratku sa mobilnosti, nastaviti svoje studije, a po uspešnom završetku i dobiti diplomu Univerziteta u Beogradu. ESPB bodovi stečeni u inostranstvu priznaju se po povratku na Univerzitet u Beogradu, a u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti, pravilima konkretnog vida razmene i uz potpunu i urednu dokumentaciju (npr. uredno popunjen i pre početka mobilnosti potpisan Ugovor o učenju, kao i Prepis ocena koje strani univerzitet izdaje po uspešnom okončanju mobilnosti).

Zaposlenima u nastavi nude se kraći boravci za nastavne aktivnosti, a postoje i mogućnosti za usavršavanje zaposlenih u administraciji.

Važno: Svaki kandidat je dužan da se uputi u pravila konkretnog vida ili programa mobilnosti, uslove konkursa, kao i u opšta pravila o mobilnosti oba univerziteta, a u skladu sa svojim statusom. Takođe, svaki dobitnik stipendije dužan je da propisno reguliše svoj status za vreme trajanja mobilnosti, i da, u skladu sa konkretnim vidom mobilnosti, dobije urednu saglasnost matičnog fakulteta UB.

Tri najčešća vida mobilnosti za kandidate sa Univerziteta u Beogradu jesu mobilnosti po bilateralnim sporazumima, zatim razmena u okviru CEEPUS programa, i - svakako najpopularniji - Erazmus+ program.

 

ERASMUS+ KA1 – Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

 

Ovaj vid saradnje odvija se na osnovu takozvanih inter-institucionalnih sporazuma potpisanih između Univerziteta u Beogradu i partnerskih inostranih univerziteta, a  u okviru Erasmus+ programa, ključna akcija 1, sa predefinisanom finansijskom podrškom za učesnike (stipendija za studente, dnevnice za osoblje), kao i fiksnom naknadom za putne troškove.

Iznosi dnevnica, stipendije i naknade za putne troškove zavise od zemlje u koju se ide, a možete ih pogledati na sledećem linku: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/scholarshipoverview

Važno: Sve prijave i evaluacije svih prijava (studenata i osoblja) obavljaju se isključivo preko online platforme za mobilnost Univerziteta u Beogradu: mobion.bg.ac.rs

Procedura za prijavu i spisak potrebnih dokumenata: https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/applicationprocedure

Studenti i osoblje Univerziteta u Beogradu mogu se prijaviti za Erasmus+ stipendiju tokom trajanja konkursa. Spisak otvorenih konkursa možete pratiti na platformi mobion: https://mobion.bg.ac.rs/opencalls

Detaljne informacije o Erasmus+ KA1 stipendijama za studente i zaposlene Univerziteta u Beogradu, kao i instrukcije za korišćenje platforme mobion, možete pogledati na Youtube kanalu Univerziteta u Beogradu: https://www.youtube.com/watch?v=vsch7YhX5Ss

Neophodna dokumentacija koju studenti treba da pripreme za konkurisanje na MOBION
   1. Transcript of Records
   2. Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees
   3. Learning agreement
   4. Recommendation letter
   5. Motivation letter
   6. Confirmation of Enrollment
   7. Language certificate (minimum B2)
   8. Copy of passport
   9. CV
  10. Photo
  11. Invitation letter for PhD students

Obaveze studenata
  1.  Treba da prikupe svu neophodnu dokumentaciju (i ugovor o učenju Learning agreement i pozivno pismo od strane mentora za studente doktorskih studija) i tek nakon toga da apliciraju na Mobion.
  2.  Treba uredno da popune (i potpišu) ugovor o učenju, unesu predmete koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, treba da imaju minimum 19 ESPB (spisak predmeta treba da potraže na linku stranog univerziteta). Ugovor po učenju za studente potpisuje prodekan Fakulteta, nakon što studenti obezbede saglasnost odgovarajućih nastavnika.
  3.  Studenti doktorskih studija treba dodatno da se angažuju i pronađu mentora na stranom univerzitetu, kao i da dobiju pozivno pismo od strane mentora, koji se prilaže na platformi Mobion.
  4.  Treba da dogovaraju sve pojedinosti u vezi sa popunjavanjem aplikacije sa koordinatorom na matičnom fakultetu.
  5.  Studenti treba pre popunjavanja ugovora o učenju samostalno da pogledaju da li je studijski program na engleskom jeziku ili na nacionalnom jeziku države u koju odlazi.(često su osnovne studije isključivo na nacionalnom jeziku države).

 

CEEPUS PROGRAM

 

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je program akademske razmene studenata i profesora zemalja Srednje i Istočne Evrope, i zasniva se na međunarodnom sporazumu čije su potpisnice Austrija, Albanija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Makedonija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Studentska razmena odvija se u okviru univerzitetskih mreža. Svaka mreža fokusira se na određeni broj predmetnih oblasti. Saradnja se odvija na osnovu korespondencije instituta i fakulteta pojedinih univerziteta koji su aktivni u istom predmetnom području.

Studentske stipendije uključuju oslobađanje od plaćanja školarine i određenu novčanu naknadu. Iznos novčane naknade zavisi od države u koju student putuje.

Važno: Prijave se isključivo vrše putem zvanične Internet platforme, a pre prijave studenti i profesori treba da se konsultuju s nacionalnom CEEPUS kancelarijom, kao i sa koordinatorima programa na svom UB fakultetu. Više informacija o samom programu kao i spisak Nacionalnih CEEPUS kancelarija, i uputstvo za prijavljivanje mogu se naći na zvaničnoj Internet platformi CEEPUS programa www.ceepus.info

Informacije o realizaciji ovog programa u Republici Srbiji mogu se naći na adresi Nacionalne CEEPUS kancelarije www.erasmusplus.rs, ili dobiti putem sledećeg mejla ceepus@tempus.ac.rs

 

BILATERALNA SARADNJA

 

Ovaj vid saradnje obuhvata sporazume između Univerziteta u Beogradu i partnerskih univerziteta u inostranstvu, i u zavisnosti od konkretnog dogovora najčešće podrazumeva oslobađanje od školarine na partnerskoj instituciji u inostranstvu, bez pokrivanja drugih troškova. Ipak, svi kandidati koji se prijavljuju za ovaj vid mobilnosti dužni su da se informišu i upute u konkretne uslove saradnje po konkretnom sporazumu, pre prijave za mobilnost.

Studenti i zaposleni se za mobilnost po bilateralnoj saradnji prijavljuju blagovremeno (najkasnije početkom jednog semestra za idući semestar), u nadležnim službama svog matičnog fakulteta UB, i uz saglasnost ESPB koordinatora svog UB fakulteta.

Važno: Svaki kandidat dužan je da se o uslovima prijave i mobilnosti po konkretnom ugovoru raspita pre prijave na mobilnost. Informacije o potrebnim dokumentima mogu se dobiti u nadležnim službama svog matičnog fakulteta UB, ili u Sektoru za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Beogradu.

Spisak važećih međuuniverzitetskih sporazuma možete videti na sajtu Univerziteta u Beogradu: http://bg.ac.rs/sr/saradnja/sporazumi.php

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA UB STUDENTE

O PRIJAVI ZA MOBILNOST I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI

 

• Neophodno je da univerzitet za koji je student zainteresovan ima studijski program kompatibilan sa studijskim programom matičnog UB fakulteta, i da student može da pronađe dovoljan broj ispita po semestru ili akademskoj godini koji bi mogli da budu priznati po povratku na UB. Preporučuje se da se ovo obavlja u dogovoru i uz podršku nadležnih profesora.

 

• Preporučeni minimalni broj ESPB/ECTS kredita po semestru je 19.

 

• Neophodno je da student ove ispite unese u tzv. ugovor o učenju (learning agreement), koji će pre početka mobilnosti potpisati student, zatim nadležna osoba tj. ESPB koordinator na matičnom UB fakultetu studenta, kao i nadležna osoba na stranom univerzitetu.

 

• U okviru svoje prijave, student treba da pripremi: predlog pomenutog ugovora o učenju, transkript dosada položenih ispita, biografija sa relevantnim informacijama, motivaciono pismo, preporuku relevantnog profesora, kopiju pasoša, sva navedena dokumenta u originalu i zvaničnom prevodu na engleski ili jezik zemlje za koju se prijavljuje.

 

• Student je dužan da se pre podnošenja prijave, po bilo kom vidu mobilnosti, detaljno informiše o uslovima i pravilima konkretne saradnje i uputi u eventualnu dodatnu dokumentaciju koju treba da priloži u svojoj prijavi.

 

• U vezi sa sadržajem Ugovora o učenju, kao i sa odgovarajućim obrascem za odabrani vid mobilnosti, obratite se nadležnoj službi i ESPB koordinatoru na svom UB fakultetu.