Navigacija

Mobilnost studenata

Trenutno otvorene mobilnosti:

Arhiva

OPŠTE INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA ZA AKADEMSKO I PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH I STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU

 

Univerzitet u Beogradu svojim studentima i zaposlenima nudi više mogućnosti za privremeno akademsko i profesionalno usavršavanje u inostranstvu kroz različite vidove akademske mobilnosti.

Kada je reč o studentskoj mobilnosti, napominjemo da ona podrazumeva privremeno studiranje u inostranstvu. Student može boraviti u inostranstvu najmanje jedan, a najviše dva semestra tokom jednog nivoa studija.

Tokom ovog perioda student ostaje upisan na svoj matični fakultet Univerziteta u Beogradu, gde će, po povratku sa mobilnosti, nastaviti svoje studije, a po uspešnom završetku i dobiti diplomu Univerziteta u Beogradu. ESPB bodovi stečeni u inostranstvu priznaju se po povratku na Univerzitet u Beogradu, a u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti, pravilima konkretnog vida razmene i uz potpunu i urednu dokumentaciju (npr. uredno popunjen i pre početka mobilnosti potpisan Ugovor o učenju, kao i Prepis ocena koje strani univerzitet izdaje po uspešnom okončanju mobilnosti).

Zaposlenima u nastavi nude se kraći boravci za nastavne aktivnosti, a postoje i mogućnosti za usavršavanje zaposlenih u administraciji.

Važno: Svaki kandidat je dužan da se uputi u pravila konkretnog vida ili programa mobilnosti, uslove konkursa, kao i u opšta pravila o mobilnosti oba univerziteta, a u skladu sa svojim statusom. Takođe, svaki dobitnik stipendije dužan je da propisno reguliše svoj status za vreme trajanja mobilnosti, i da, u skladu sa konkretnim vidom mobilnosti, dobije urednu saglasnost matičnog fakulteta UB.

Tri najčešća vida mobilnosti za kandidate sa Univerziteta u Beogradu jesu mobilnosti po bilateralnim sporazumima, zatim razmena u okviru CEEPUS programa, i - svakako najpopularniji - Erazmus+ program.

 

ERASMUS+ KA1 – Mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

 

Ovaj vid saradnje odvija se na osnovu takozvanih inter-institucionalnih sporazuma potpisanih između Univerziteta u Beogradu i partnerskih inostranih univerziteta, a  u okviru Erasmus+ programa, ključna akcija 1, sa predefinisanom finansijskom podrškom za učesnike (stipendija za studente, dnevnice za osoblje), kao i fiksnom naknadom za putne troškove.

Iznosi dnevnica, stipendije i naknade za putne troškove zavise od zemlje u koju se ide, a možete ih pogledati na sledećem linku: https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/scholarshipoverview

Važno: Sve prijave i evaluacije svih prijava (studenata i osoblja) obavljaju se isključivo preko online platforme za mobilnost Univerziteta u Beogradu: mobion.bg.ac.rs

Procedura za prijavu i spisak potrebnih dokumenata: https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/applicationprocedure

Studenti i osoblje Univerziteta u Beogradu mogu se prijaviti za Erasmus+ stipendiju tokom trajanja konkursa. Spisak otvorenih konkursa možete pratiti na platformi mobion: https://mobion.bg.ac.rs/opencalls

Detaljne informacije o Erasmus+ KA1 stipendijama za studente i zaposlene Univerziteta u Beogradu, kao i instrukcije za korišćenje platforme mobion, možete pogledati na Youtube kanalu Univerziteta u Beogradu: https://www.youtube.com/watch?v=vsch7YhX5Ss

 

CEEPUS PROGRAM

 

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) je program akademske razmene studenata i profesora zemalja Srednje i Istočne Evrope, i zasniva se na međunarodnom sporazumu čije su potpisnice Austrija, Albanija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Makedonija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Studentska razmena odvija se u okviru univerzitetskih mreža. Svaka mreža fokusira se na određeni broj predmetnih oblasti. Saradnja se odvija na osnovu korespondencije instituta i fakulteta pojedinih univerziteta koji su aktivni u istom predmetnom području.

Studentske stipendije uključuju oslobađanje od plaćanja školarine i određenu novčanu naknadu. Iznos novčane naknade zavisi od države u koju student putuje.

Važno: Prijave se isključivo vrše putem zvanične Internet platforme, a pre prijave studenti i profesori treba da se konsultuju s nacionalnom CEEPUS kancelarijom, kao i sa koordinatorima programa na svom UB fakultetu. Više informacija o samom programu kao i spisak Nacionalnih CEEPUS kancelarija, i uputstvo za prijavljivanje mogu se naći na zvaničnoj Internet platformi CEEPUS programa www.ceepus.info

Informacije o realizaciji ovog programa u Republici Srbiji mogu se naći na adresi Nacionalne CEEPUS kancelarije www.erasmusplus.rs, ili dobiti putem sledećeg mejla ceepus@tempus.ac.rs

 

BILATERALNA SARADNJA

 

Ovaj vid saradnje obuhvata sporazume između Univerziteta u Beogradu i partnerskih univerziteta u inostranstvu, i u zavisnosti od konkretnog dogovora najčešće podrazumeva oslobađanje od školarine na partnerskoj instituciji u inostranstvu, bez pokrivanja drugih troškova. Ipak, svi kandidati koji se prijavljuju za ovaj vid mobilnosti dužni su da se informišu i upute u konkretne uslove saradnje po konkretnom sporazumu, pre prijave za mobilnost.

Studenti i zaposleni se za mobilnost po bilateralnoj saradnji prijavljuju blagovremeno (najkasnije početkom jednog semestra za idući semestar), u nadležnim službama svog matičnog fakulteta UB, i uz saglasnost ESPB koordinatora svog UB fakulteta.

Važno: Svaki kandidat dužan je da se o uslovima prijave i mobilnosti po konkretnom ugovoru raspita pre prijave na mobilnost. Informacije o potrebnim dokumentima mogu se dobiti u nadležnim službama svog matičnog fakulteta UB, ili u Sektoru za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Beogradu.

Spisak važećih međuuniverzitetskih sporazuma možete videti na sajtu Univerziteta u Beogradu: http://bg.ac.rs/sr/saradnja/sporazumi.php

 

OPŠTE INFORMACIJE ZA UB STUDENTE

O PRIJAVI ZA MOBILNOST I POTREBNOJ DOKUMENTACIJI

 

• Neophodno je da univerzitet za koji je student zainteresovan ima studijski program kompatibilan sa studijskim programom matičnog UB fakulteta, i da student može da pronađe dovoljan broj ispita po semestru ili akademskoj godini koji bi mogli da budu priznati po povratku na UB. Preporučuje se da se ovo obavlja u dogovoru i uz podršku nadležnih profesora.

 

• Preporučeni minimalni broj ESPB/ECTS kredita po semestru je 19.

 

• Neophodno je da student ove ispite unese u tzv. ugovor o učenju (learning agreement), koji će pre početka mobilnosti potpisati student, zatim nadležna osoba tj. ESPB koordinator na matičnom UB fakultetu studenta, kao i nadležna osoba na stranom univerzitetu.

 

• U okviru svoje prijave, student treba da pripremi: predlog pomenutog ugovora o učenju, transkript dosada položenih ispita, biografija sa relevantnim informacijama, motivaciono pismo, preporuku relevantnog profesora, kopiju pasoša, sva navedena dokumenta u originalu i zvaničnom prevodu na engleski ili jezik zemlje za koju se prijavljuje.

 

• Student je dužan da se pre podnošenja prijave, po bilo kom vidu mobilnosti, detaljno informiše o uslovima i pravilima konkretne saradnje i uputi u eventualnu dodatnu dokumentaciju koju treba da priloži u svojoj prijavi.

 

• U vezi sa sadržajem Ugovora o učenju, kao i sa odgovarajućim obrascem za odabrani vid mobilnosti, obratite se nadležnoj službi i ESPB koordinatoru na svom UB fakultetu.