Navigacija

Disciplinska odgovornost studenata

Zakon i akta koja regulišu disciplinsku odgovornost studenta

Zakon o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj 88/2017)

Izvod iz Zakona:

Disciplinska odgovornost studenta

Član 108.

Student odgovara za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila utvrđena opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove.

Za težu povredu obaveze studentu se može izreći i mera isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi.

Disciplinski postupak ne može se pokrenuti po isteku tri meseca od dana saznanja za povredu obaveze i učinioca, a najkasnije godinu dana od dana kada je povreda učinjena.

Opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove utvrđuju se lakše i teže povrede obaveza studenata, disciplinski organi i disciplinski postupak za utvrđivanje odgovornosti studenta.

Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu

Obrazac disciplinske prijave možete popuniti u okviru aplikacije za zaposlene (opcija Ispiti unutar menija - Disciplinska prijava).

Disciplinski organi

  • Disciplinska komisija Fakulteta kao prvostepeni organ
  • Disciplinska komisija Univerziteta kao drugostepeni organ

Disciplinska komisija Fakulteta ima tri člana od kojih svaki ima zamenika. Predsednika, jednog člana i njihove zamenike bira Nastavno-naučno veće Fakulteta sa mandatom od tri godine, a jednog člana i njegovog zamenika bira Studentski parlament sa mandatom od jedne godine.

Vrste disciplinskih mera

  • ukor;
  • strogi ukor;
  • zabrana polaganja nekih predispitnih obaveza u jednom ili više termina;
  • zabrana polaganja nekih ispita u jednom ili više ispitnih rokova;
  • zabrana polaganja svih ispita u jednom ili više ispitnih rokova,
  • privremeno udaljavanje sa Elektrotehničkog fakulteta – Univerziteta u Beogradu;
  • isključenje sa studija Elektrotehničkog fakulteta – Univerziteta u Beogradu.