Navigacija

Upis na osnovne akademske studije

Ako vas interesuje elektrotehnika i računarstvo, imate jakih sklonosti ka matematici i fizici i ako ste bili uspešni u srednjoj školi onda je ETF fakultet za vas.

Elektrotehnički fakultet ima dva akreditovana studijska programa na osnovnim akademskim studijama:

Elektrotehnika i računarstvo sa 540 akreditovanih mesta i

Softversko inženjerstvo sa 180 akreditovanih mesta.

Na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo izbor jednog od šest modula, odseka,  vrši se posle prve godine studija. Moduli su: Elektronika i digitalni sistemiEnergetikaRačunarska tehnika i informatikaSignali i sistemiTelekomunikacije i informacione tehnologije i Fizička elektronika

Na studijskom programu Softversko inženjerstvo nema modula niti smerova; program je jedinstven

Ko sve može da se upiše na ETF?

Za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu da konkurišu svi koji imaju završenu četvorogodišnju srednju školu. Svi obrazovni profili su prohodni za upis na Elektrotehnički fakultet. Uslove pod kojima se mogu upisati državljani Republike Srbije, pripadnici srpske manjine iz susednih zemalja i strani državljani propisuje Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

Kada se vrši prijavljivanje?

Prijavljivanje se vrši po objavljivanju Konkursa za upis na fakultete koji objavljuje Univerzitet u Beogradu. Uobičajeno je da se dokumenta predaju krajem juna, a prijemni ispit se obavlja u poslednjoj nedelji juna ili prvoj nedelji jula meseca. Ukoliko ima nepopunjenih mesta dopunski upis se organizuje početkom septembra.

Koliko studenata se prima na prvu godinu osnovnih studija?

Poslednjih nekoliko godina Elektrotehnički fakulet je upisivao 400 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 140 samofinansirajućih studenata na studijski program Elektrotehnika i računarstvo, kao i 30 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 150 samofinansirajućih studenata na studijski program Softversko inženjerstvo. Za svaki konkurs Ministarstvo prosvete Republike Srbije daje saglasnost na broj budžetskih i samofinansirajućih mesta koji se objavljuje u konkursu.

Koja je procedura upisa?

Postupak podnošenja dokumenata, održavanja prijemnog ispita i samog upisa detaljno su opisani na sajtu fakulteta kao i u Informatoru. Predaja dokumenata traje tri dana. Svi kandidati polažu prijemni ispit iz matematike ili fizike ili iz oba predmeta, izuzev ukoliko posebnom odlukom nisu oslobođeni polaganja istih (poseban uspeh na republičkim i saveznim takmičenjima u trećem ili četvrtom razredu srednje škole iz date oblasti). Prvog dana se održava ispit iz matematike, a drugog dana ispit iz fizike. Po objavljivanju rezultata ispita, formiraju se rang-liste po kojima se vrši upis zainteresovanih kandidata.

Koje su opcije prilikom upisa?

Prilikom prijavljivanja kandidati se opredeljuju na koji studijski program žele da se upišu. Kandidati koji konkurišu na ETF-u konkurišu istovremeno za oba studijska programa,pod uslovom da polažu odgovarajući prijemni ispit. Opredeljuju se za jedan studijski program, kao prvu želju, i ako na njemu dobiju budžetsko mesto neće se naći na listi drugog studijskog programa.

Prijemni ispiti?

Prijemni ispit za upis na ETF je prva prepreka koja se postavlja pred buduće studente.

Prilikom prijave na Konkurs kandidati biraju iz kojih predmeta će polagati prijemni: ili iz matematike ili iz fizika ili iz oba.

Prilikom prijave na Konkurs kandidati se opredeljuju za jedan studijski program, kao prvu želju, i ako na njemu dobiju budžetsko mesto neće se naći na listi drugog studijskog programa.

Kandidati koji polažu prijemni ispit iz matematike, ili su konkurisali sa nagradom iz matematike, mogu se naći na listama oba studijska programa.Kandidati koji polažu prijemni ispit samo iz Fizike, ili su konkurisali samo sa nagradom iz fizike,nalaze se samo na listi studijskog program Elektrotehnika i računarstvo.

Kandidati koji su konkurisali sa nagradom iz informatike, nagrada se vrednuje samo na listi studijskog program Softversko inženjerstvo.

Za upis na studijski program Elektrotehnika i računarstvo:

  1. Vrednuje se prijemni ispit iz oba predmeta (matematika i/ili fizika). U slučaju da je kandidat polagao oba prijemna ispita uzima se u obzir bolji rezultat u računanju ukupnog broja bodova. Ispit iz oba predmeta se podjednako boduje.
  2. Priznaje se položen prijemni ispit iz matematike ili fizike sa punim brojem osvojenih bodova ukoliko je kandidat osvojio jednu od prve tri nagrade na republičkom, saveznom ili međunarodnom takmičenju iz ovih oblasti, kao učenik trećeg ili četvrtog razreda. Priznaju se samo republička takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Za upis na studijski program Softversko inženjerstvo:

  1. Vrednuje se prijemni ispit iz matematike.
  2. Priznaje se položen prijemni ispit sa punim brojem osvojenih bodova ukoliko je kandidat osvojio jednu od prve tri nagrade na republičkom ili međunarodnom takmičenju iz oblasti  matematike ili informatike, kao učenik trećeg ili četvrtog razreda. Priznaju se samo republička takmičenja u organizaciji Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Procedura upisa stranih studenata

Strani državljanin može da se upiše na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, ako mu se prizna stečena strana školska isprava u skladu sa Zakonom i opštim aktom Univerziteta. 

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, pored ostalih dokumenata podnosi i rešenje o priznavanju strane školske isprave o završenoj srednjoj školi ili potvrdu o tome da je započet postupak, ukoliko je srednja škola završena u inostranstvu. 

Prilikom upisa, kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu podnese dokaze: 

  • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje 
  • da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi. 

Strani državljanin plaća školarinu u toku celog školovanja, osim ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. 

Ukoliko je kandidat - strani državljanin započeo studije u inostranstvu, postupak priznavanja isprave o pređenom delu studijskog programa radi uključivanja u već započeti nivo visokog obrazovanja pokreće se podnošenjem zahteva za priznavanje na Univerzitetu u Beogradu.