Navigacija

Katedra za opštu elektrotehniku

Katedra za opštu elektrotehniku se bavi teorijom elektromagnetskih polja, numeričkom elektromagnetikom sa posebnim akcentom na antene i mikrotalasna kola, elektromagnetskom kompatibilnošću, teorijom električnih kola i sistema, i obradom slike.

Šef katedre: dr Branko Kolundžija, red. prof

Zamenik: dr Ilić Milan, red. prof.

Sekretar: dr Aleksandra Krneta, docent

Osoblje

Redovni profesor

Vanredni profesor

Docent

Asistent

Saradnik u nastavi