Navigacija

Javne nabavke

Plan nabavki

PLAN JAVNIH NABAVKI 2020

PLAN JAVNIH NABAVKI 2019

Izmena PLANA JAVNIH NABAVKI 2019

PLAN JAVNIH NABAVKI 2018

PLAN JAVNIH NABAVKI 2017

Izmena 2 PLANA JAVNIH NABAVKI 2017

Izmena PLANA JAVNIH NABAVKI 2017

PLAN JAVNIH NABAVKI 2016

Izmena PLANA JAVNIH NABAVKI 2016 [02.02.2016.]

Otvoreni postupak

Otvoreni postupak je postupak u kome sva zainteresovana lica mogu podneti ponudu.

Otvoreni postupak →

Javne nabavke male vrednosti

Javna nabavka male vrednosti je nabavka istovrsnih dobara, usluga ili radova čija je procenjena vrednost na godišnjem nivou manja od vrednosti određene u zakonu kojim se uređije godišnji budžet Republike Srbije.

Javne nabavke male vrednosti →

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda je postupak u kojem naručilac neposredno pregovara sa jednim ili više ponuđača o elementima ugovora o javnoj nabavci.

Pregovarački postupci bez objavljivanja poziva →