Navigacija

Master akademske studije

 studijski program Elektrotehnika i  računarstvo

1. Osnovne postavke

  1. Master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu traju dva semestra i nose 60 ESPB bodova. Ukupan broj bodova potreban za sticanje akademskog naziva master inženjer  je 300 ESPB, pa se na ove studije mogu upisati samo kandidati koji su na osnovnim akademskim studijama stekli 240 ESPB i to na Elektrotehničkom ili nekom drugom srodnom fakultetu.
  2. Po završetku master akademskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo stiče se akademski naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva.
  3. U okviru master akademskih studija polažu se predmeti koji nose ukupno 30 ESPB. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, predmeti nose po 6 ESPB i imaju po 5 časova nedeljno. Preostalih 30 ESPB odnosi se na stručnu praksu (3 ESPB), studijski istraživački rad  (14 ESPB) i master rad (13 ESPB)
  4. Administrativna procedura vezana za izbor predmeta, prijavljivanje, izradu i odbranu master rada definisana je Pravilnikom o master akademskim studijama
  5. U okviru svakog modula data je lista predmeta, od kojih student upisan na taj modul mora da odabere najmanje tri, ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno.
  6. Ukoliko pravilima modula nije drugačije određeno, preostala dva predmeta mogu se birati sa liste istog ili bilo kog drugog modula. Pri tome, ukoliko rukovodilac modula to odobri, jedan od ta dva predmeta može se zameniti sa dva kursa iz grupe opšteobrazovnih predmeta, koji nose po 3 ESPB.
  7. Ponuda izbornih predmeta po modulima se može ažurirati svake školske godine sa ciljem da se prate kretanja u struci. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog semestra donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.
  8. Programi su napravljeni za studente koji su završili osnovne studije na odgovarajućim studijskim programima i modulima Elektrotehničkog fakulteta. Za sve ostale kandidate mogu se definisati dodatni diferencijalni ispiti u zavisnosti od programa njihovih osnovnih studija.
  9. Predmeti položeni tokom osnovnih studija , koji su ušli u dodatak diplomi osnovnih studija, ne mogu se ponovo izabrati na master akademskim studijama.

2. Stručna praksa

Stručna praksa u trajanju min. 90 sati  nosi 3 ESPB i sastavni je obavezni deo plana master studija.

Student preko servisa podnosi zahtev za stručnu praksu. Overenu potvrdu i dnevnik da je praksa obavljena student podnosi rukovodiocu stručne prakse upisanog modula. Ocenu o obavljenoj stručnoj praksi rukovodilac  prakse podnosi Studentskom odseku u cilju evidentiranja odrađene studijske obaveze. 

POTPISNICI STRUČNE PRAKSE NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA

Formulari i uputstva za popunjavanje:

3. Studijski istraživački rad

Studijski istraživački rad nosi 14 ESPB i predstavlja pripremu studenta za izradu master rada.

Izveštaj o urađenom studijskom istraživačkom radu podnosi mentor i predaje se u obliku izveštaja, po pravilu u okviru izveštaja o pregledu i oceni master rada.

 Detaljnije  informacije pogledajte u Pravilniku o master akademskim studijama (čl. 29)

Primer za pisanje Izveštaja o studijskom istraživačkom radu ( kada se piše odvojeno od Izveštaja o pregledu i oceni urađenog master rada)

4. Master rad

Završni – master rad je rezultat samostalnog rada studenta kojim se sistematizuju i primenjuju naučna i stručna znanja u cilju rešavanja konkretnih problema iz oblasti Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo.

Master radom student dokazuje sposobnost rešavanja problema, originalnost u pristupu, sposobnost da izvede odgovarajuće zaključke, kao i sposobnost da stručnoj javnosti izloži određenu materiju.

Detaljnije o master radu pogledajte u Pravilniku o master akademskim studijama (čl. 30)

Formulari i uputstva za popunjavanje:

5. Uslovi za upis na pojedine module master akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Prilikom izbora pojedinih modula kandidati mogu imati direktnu prohodnost, bez polaganja dopunskih ispita, mogu im biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

Kandidat kome su propisani dopunski ispiti ne može da polaže predmete sa master akademskih studija dok ne položi sve dopunske ispite.

1. Kandidati koji nisu završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu

Kandidati koji su osnovne akademske studije završili na nekom drugom fakultetu nemaju direktnu prohodnost na master akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo.

2.1 Modul Audio i video tehnologije

2.1.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.1.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.2 Modul Biomedicinski i ekološki inženjering

2.2.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita

2.2.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.3 Modul Energetska efikasnost

2.3.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.3.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.4 Modul Elektroenergetski sistemi

2.4.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Energetika, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.4.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Energetika nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

2.5 Modul Elektronika i digitalni sistemi

2.5.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.5.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.6 Modul Mikrotalasna tehnika

2.6.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.6.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

2.7.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.7.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Fizička elektronika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na bilo kojem modulu imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9 Modul Računarska tehnika i informatika

2.9.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.9.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.10 Modul Signali i sistemi

2.10.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.10.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Signali i sistemi imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.11 Modul Informaciono komunikacione tehnologije

2.11.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Telekomunikacije i informacione tehnologije, bez obzira na smer, imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.11.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Telekomunikacije i informacione tehnologije imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

2.12 Modul Softversko inženjerstvo

2.12.1 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

2.12.2 Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na modulu koji nije Računarska tehnika i informatika imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3. Kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Softversko inženjerstvo

3.1 Modul Audio i video tehnologije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.2 Modul Biomedicinski i ekološki inženjering

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.3 Modul Energetska efikasnost

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.4 Modul Elektroenergetski sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.5 Modul Elektronika i digitalni sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.6 Modul Mikrotalasna tehnika

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.7 Modul Nanoelektronika i fotonika

Kandidati imaju direktnu prohodnost ali u dogovoru sa rukovodiocem modula biraju predmete na master studijama. Nemaju dopunskih ispita.

3.8 Modul Primenjena matematika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.9 Modul Računarska tehnika i informatika

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

3.10 Modul Signali i sistemi

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.11 Modul Informaciono komunikacione tehnologije

Kandidati nemaju direktnu prohodnost. Studijski program svakog kandidata se posebno analizira i kandidatima mogu biti propisani dopunski ispiti, ili odbijena prijava za upis.

3.12 Modul Softversko inženjerstvo

Kandidati imaju direktnu prohodnost. Nemaju dopunskih ispita.

Slike

  • /uploads/attachment/strana/21/master1.jpg