Navigacija

Javne usmene odbrane doktorskih disertacija

28.07.2020. godine u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Asem Al-Hasaeri, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Adaptivne tehnike u sistemima za praćenje pokretnih ciljeva pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Rapaić, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Marija Rašajski, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandra Marjanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 28.07.2020. godine u 12 časova, u sali 61.

08.07.2020. godine u 14 časova, u sali 309

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Jelena Kocić, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Autonomno održanje vozila u kolovoznoj traci analizom informacija sa vizuelnih senzora korišćenjem neuralne mreže pred komisijom u sastavu: dr Nenad Jovičić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Perić, viši naučni saradnik, Institut Vlatakom, Beograd, dr Marko Barjaktarović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 08.07.2020. godine u 14 časova, u sali 309.

17.06.2020. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  mr Nikola Slavković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Detekcija promene sastava i geometrije puta obradom izmerenih parametara za potrebe kategorizacije putne infrastrukture“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Bjelica,  redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Simić Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Čeperić, docent, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ana Gavrovska, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u  sredu 17.06.2020. godine u 16 časova, u sali 61.

05.06.2020. godine u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Milica Isaković, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Generisanje eksterocepcije pri korišćenju mioelektrične proteze šake primenom električne stimulacije“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Popović, redovni profesor u penziji, akademik SANU, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljubica Konstantinović, redovni profesor, Medicinski fakultet u Beogradu, u petak 05.06.2020. godine u 12 časova, u sali 61.

05.06.2020. godine u 9 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Milan Pajnić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Upravljanje mekim prekidanjem kod dvosmernog buck/boost pretvarača zasnovano na elementu sa strujno regulisanim koeficijentom magnetne sprege pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Radivoje Đurić docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Institut “Nikola Tesla” u Beogradu, dr Željko Despotović, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin u Beogradu, u petak 05.06.2020. godine u 9 časova, u sali 61.

03.06.2020. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Ivan Milosavljević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Sintetizator učestanosti za integrisane FMCW radarske senzore u milimetarskom talasnom opsegu pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Grujić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Popović-Božović,  docent, Elektronski fakultet u Beogradu, dr Vladimir Milovanović, docent, Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, dr Milan Ilić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 03.06.2020. godine u 14 časova, u sali 61.

02.06.2020. godine u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Luka Perazić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Fizički i funkcionalni efekti elektronegativnog gasa u trokomponentnoj smeši radnog gasa za detekciju jonizujućeg zračenja pomoću Gajger-Milerovog brojača pred komisijom u sastavu: dr Koviljka Stanković,  docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Vujisić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milorad Kuraica, redovni profesor, Fizički fakultet u Beogradu, dr Olivera Ciraj-Bjelac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milić Pejović, docent, Elektronski fakultet u Nišu, u utorak 02.06.2020. godine u 13 časova, u sali 61.

02.06.2020. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava javnost da će Nikola Kržanović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ispitivanje aktivnih elektronskih dozimetara u cilju harmonizacije merenja operativnih dozimetrijskih veličina u oblasti zaštite od zračenja “ pred komisijom u sastavu: dr Koviljka Stanković,  docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Olivera Ciraj-Bjelac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Živanović, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke “Vinča“, dr Miloš Vujisić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ivan Videnović, vanredni profesor, Fizički fakultet u Beogradu, u utorak 02.06.2020. godine u 14 časova, u sali 61.

12.03.2020. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će se Jovan Ciganović, dipl. inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Dejstvo impulsnog lasera na titanijumsku metu: površinski efekti“ pred komisijom u sastavu: dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Stašić, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, dr Miloš Momčilović, naučni sardnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 12.03.2020. godine u 16 časova, u sali 61.

09.03.2020. godine u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Miodrag Forcan, master inž. elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Poprečna diferencijalna zaštita dvostrukih nadzemnih vodova“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Stojanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tomislav Šekara, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Beograd, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelisaveta Krstivojević, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 09.03.2020. godine u 18 časova, u sali 61.

27.01.2020. godine u 10 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Nemanja Kojić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Optimizacija pristupa podacima u objektno-relacionom mapiranju zasnovana na automatskoj denormalizaciji pred komisijom u sastavu: dr Dragan Milićev, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Bojić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Saša Malkov, vanredni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 27.01.2020. godine u 10 časova, u sali 61.

26.12.2019. godine u 15 časova, u Microsoft sali 4, Računski centar

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Nenad Vukmirović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Koherentna  direktna lokalizacija u distribuiranim masivnim višeantenskim sistemima pred komisijom u sastavu: dr Miljko Erić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Ivaniš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Đurić, Distinguished Proffesor, Department of Electrical and Computer Engineering Stony Brook University, NY, USA, dr Marija Stevanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Simić Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 26.12.2019. godine u 15 časova, u Microsoft sali 4, Računski centar.

23.12.2019. godine u 16 časova, u sali 57

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  mr Dejan Misović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Inteligentni sistem za upravljanje saobraćajem baziran na primeni fazi logike pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Saša Milić, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, dr Milica Kalić, redovni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Goran Kvaščev, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 23.12.2019. godine u 16 časova, u sali 57.

22.11.2019. godine u 13 časova, u sali 64

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Nebojša Vojnović, master.inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Primena bazisnih funkcija višeg reda pri proceni oblika metalnih i dielektričnih objekata pred komisijom u sastavu: dr Marija Stevanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nebojša Dončov, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Antonije Đorđević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 22.11.2019. godine u 13 časova, u sali 64.

26.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  mr Srđan Bojičić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređenje metoda za numeričku simulaciju zvučnog polja u prostorijama pred komisijom u sastavu: dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Vojnović, naučni saradnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Beograd, u četvrtak 26.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

25.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nataša Štrbac Hadžibegović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređena metoda za određivanje refleksionih osobina kolovoznih površina merenjima na terenu pred komisijom u sastavu: dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovana Gojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Dramlić, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Trifunović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 25.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

17.9.2019. godine u 14.15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Nemanja Mitrović, dipl. inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivač pravca zasnovan na pasivnoj  višekanalnoj detekciji elektromagnetskog signala pred komisijom u sastavu: dr Milan Ponjavić, vanredni profesor, Elektrotehnički faakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički faakultet u Beogradu, dr Petar Lukić, redovni profesor, Mašinski fakultet u Beogradu, dr Marija Stevanović, vanredni profesor, Elektrotehnički faakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički faakultet u Beogradu, u utorak 17.9.2019. godine u 14.15 časova, u sali 61.

5.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragan Pavlović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Evolucija plazma kanala kod trigerovanih atmosferskih pražnjenja pred komisijom u sastavu:  dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tomislav Šekara, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milorad Kuraica, redovni profesor, Fizički fakultet u Beogradu, dr Gradimir Milovanović, član Srpske akademije nauka i umetnosti i dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u četvrtak 5.9.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

4.9.2019. godine u 17 časova, u sali 65

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nedžad Hadžiefendić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Uticaj loših električnih  kontakata na nastanak početnog požara i metoda za njihovo otkrivanje u niskonaponskim električnim instalacijama pred komisijom u sastavu:  dr Miomir Kostić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Đorđević, naučni savetnik, Institut za za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Trifunović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 4.9.2019. godine u 17 časova, u sali 65.

30.8.2019. godine u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Milenko Milićević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Pojačavači snage u klasi A sa istovremenim konjugovanim prilagođenjem i prilagođenjem po snazi pri velikim signalima na izlaznom pristupu“ pred komisijom u sastavu: dr Dušan Grujić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Radivoje Đurić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Radić, docent, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Milan Ilić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 30.8.2019. godine u 18 časova, u sali 61.

10.7.2019. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marija Puač, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje proboja u gasovima Monte Karlo tehnikom pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lj.Petrović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Antonije Đorđević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u sredu 10.7.2019. godine u 15 časova, u sali 61.

8.7.2019. godine u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Mladen Ostojić, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Digitalna zaštita sinhronih generatora i motora od ispada iz sinhronizma i ulaska generatora u motorni režim pred komisijom u sastavu: dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Tasić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Nišu, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelisaveta  Krstivojević, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 8.7.2019. godine u 12 časova, u sali 61.

27.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Jovan Galić, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Prepoznavanje multimodalnog govora zasnovano na statističkom pristupu pred komisijom u sastavu: dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Vojnović, naučni saradnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ana Gavrovska, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 27.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

20.6.2019. godine u 16 časova, u sali 65

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će  Miloš Ječmenica, master.inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metodologija optimalnog projektovanja statorskog namotaja šestofaznih mašina uz uvažavanje frekvencijske zavisnosti parametara i magnetskog zasićenja pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, dr Dragan Mihić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mladen Terzić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 20.6.2019. godine u 16 časova, u sali 65.

19.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Aleksandra Pavlović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Detekcija namerno izazvanih promena u sadržaju slike, pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andreja Samčović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ana Gavrovska, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 19.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

11.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marija Mrvić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Mikrotalasni filtri nepropusnici opsega učestanosti sa rezonantnim pregradama u E i H ravni talasovoda pred komisijom u sastavu: dr Milka Potrebić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlata Cvetković, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u  utorak 11.6.2019. godine u 17 časova, u sali 61.

30.5.2019. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Safaa Ibrahim Ismael Al-Musawi, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Evaluacija preostalog radnog veka energetskog transformatora visokog napona u radnim uslovima pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Đorđe Janaćković, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, u četvrtak 30.5.2019. godine u 16 časova, u sali 61.

24.5.2019. godine u 17 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Bojan Banjac, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Sistem za automatsko dokazivanje nekih klasa analitičkih nejednakosti pred komisijom u sastavu: dr Branko Malešević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Tatjana Lutovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Janičić, redovni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ratko Obradović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, u petak 24.5.2019. godine u 17 časova, u sali 56.

10.5.2019. godine u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Rade Božović, dipl.inž.elektrotehnike,braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizovan postupak za analizu spektra u kognitivnom radiju primenom detektora energije“ pred komisijom u sastavu: dr Mirjana Simić-Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Gordana Gardašević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Banjoj Luci, dr Jelena Popović Božović, docent, Elektrotehnički fakultet  u Beogradu, dr Predrag Ivaniš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, upetak 10.5.2019. godine u 18 časova, u sali 61.

18.4.2019. godine u 16.30 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Krstić, master.inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Personalizovani programski vodiči za digitalnu televiziju“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Bjelica, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Simić-Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Čeperić, docent, Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Irini Reljin, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, četvrtak 18.4.2019. godine u 16.30 časova, u sali 61.

22.3.2019. godine u 16.30 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Milan Pavlović, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Karakterizacija  zvučnog polja u prostorijama primenom multifraktalne analize pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andreja Samčović, redovni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Ana Gavrovska, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 22.3.2019. godine u 16.30 časova, u sali 61.

07.03.2019. godine u 18.30 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   kandidat Giuma Saleh Isa Abudagel, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Eksperimentalna karakterizacija magneto-optičkih osobina Faradejevog kristala namenjenog za konstrukciju senzora magnetskog polja“ pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nebojša Romčević, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marko Barjaktarović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 07.03.2019. godine u 18.30 časova, u sali 61.

07.03.2019. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   kandidat Marko Batić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Softverski sistem za više-kriterijumsko planiranje i upravljanje hibridnom mikro-mrežom“ pred komisijom u sastavu: dr Sanja Vraneš, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Tomašević, naučni saradnik, Institut „Mihajlo Pupin, Beograd“, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 07.03.2019. godine u 16 časova, u sali 61.

11.2.2019. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marijana Terzić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Određivanje toplotne provodnosti slabo provodnih čvrstih materijala metodom jednostrane zaštićene tople ploče pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marko Barjaktarović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Milošević, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jasna Crnjanski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 11.2.2019. godine u 16 časova, u sali 61.

21.12.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   kandidat Spasoje Mirić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Metod za računarski efikasnu simulaciju energetskih pretvarača zasnovan na modelu stanja i superpoziciji prekidačkih efekata“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodan Vukosavić,  redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd, u petak  21.12.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

18.12.2018. godine u 14 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   kandidat Nikola Jovalekić, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Poboljšanje performansi bežičnih primopredajnika zasnovanih na LoRa modulaciji pred komisijom u sastavu: dr Vujo Drndarević, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Jevtić, docent, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Ivan Popović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak  18.12.2018. godine u 14 časova, u sali 55.

7.12.2018. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će kandidat Mohamed Jannat, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Analiza optimalne snage i lokacije otočnih baterija kondenzatora u aktivnim distributivnim mrežama pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurišić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Čedomir Zeljković,  docent, Elektrotehnički fakultet u Banja Luci, dr Nikola Rajaković, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Savić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak  7.12.2018. godine u 16 časova, u sali 61.

6.11.2018. godine u 15 časova, u sali 41

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Alaulddin Adel Hamoodi Albla, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Električne mašine u vazduhoplovstvu - Nadgledanje zagrevanja u toku rada bez davača temperature pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda,  viši naučni saradnik, Institut „Nikola Tesla“, Beograd, u utorak 6.11.2018. godine u 15 časova, u sali 41.

28.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nenad Stepanić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Unapređenje postupka zaštićene tople ploče za određivanje toplotne provodnosti termoizolacionih materijala pred komisijom u sastavu: dr Dejan Raković, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Milošević, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Ivan Popović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u petak 28.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

28.9.2018. godine u 16.30 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dražen Drašković, master. inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Softverski sistem za učenje i primenu algoritama veštačke inteligencije pred komisijom u sastavu: dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Ševarac, docent, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Predrag Tadić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u petak 28.9.2018. godine u 16.30 časova, u sali 56.

28.9.2018. godine u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Zoran Babović, dipl.inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Semantička integracija senzorskih mreža pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelica Protić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Saša Malkov, vanredni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, u petak 28.9.2018. godine u 12 časova, u sali 61.

18.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Majda Petrić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje pozicije mobilnih korisnika u javnim mobilnim sistemima korišćenjem metoda zasnovanih na Support Vector Machine algoritmima pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Tomašević, naučni saradnik, Institut Mihajlo Pupin, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Simić Pejović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 18.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

13.9.2018. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Boriša Jovanović, dipl.inž. računarske tehnike i informatike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Efikasan mehanizam kriptografske sinhronizacije u algoritmima selektivnog šifrovanja multimedijalnih sistema nove generacije pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr  Pavle Vuletić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladan Devedžić, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, u četvrtak 13.9.2018. godine u 16 časova, u sali 61.

10.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Draško Furundžić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Ocena kvaliteta artikulacije glasova srpskog jezika primenom neuronskih mreža“ pred komisijom u sastavu: dr Srđan Stanković, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Šarić, naučni savetnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Beograd, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miško Subotić, naučni saradnik, Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora, Beograd, u ponedeljak 10.9.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

9.7.2018. godine u 17 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Danka Stojanović, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Prostiranje elektromagnetnih talasa kroz hiralne metamaterijale u terahercnom frekventnom opsegu pred komisijom u sastavu: dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petra Beličev, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Milan Ilić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 9.7.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

9.7.2018. godine u 14 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragomir El Mezeni, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Lokalni operator za reprodukciju slika širokog dinamičkog opsega uz očuvanje detalja pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Popović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marko Barjaktarović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Popović Božović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 9.7.2018. godine u 14 časova, u sali 61.

5.7.2018. godina u 14 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Vladisav Jelisavčić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Struktuirano učenje nad velikim podacima zasnovano na verovatnosnim grafovskim modelima“ pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović,redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boško Nikolić,redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Mitić, vanredni profesor, Matematički fakultet u Beogradu u četvrtak 5.7.2018. godine u 14 časova, u sali 61.

4.7.2018. godine u 10 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marija Tomić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Dvoručna robotska manipulacija inspirisana ljudskim veštinama“ pred komisijom u sastavu: dr Kosta Jovanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Christine Chevallereau, naučni direktor, CNRS, Le Laboratoire des Sciences du Numerique de Nantes-LS2N, Francuskadr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu,dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, dr Yannick Aoustin, redovni profesor Universite de Nantes, Francuska, dr Philippe Fraisse, redovni profesor, Universite de Montpellier, Francuska, sredu 4.7.2018. godine u 10 časova, u sali 61.

19.6.2018. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da ćemr Branko Marković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Analiza obeležja u govornom signalu za potrebe prepoznavanja multimodalnog govorapred komisijom u sastavu:dr Miomir Mijić,redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović,vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miško Subotić, naučni saradnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Beograd u utorak 19.6.2018. godine u 14 časova, u sali 61.

15.6.2018. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Angelina Totović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje poluprovodničkih  optičkih pojačavača za primene u optičkim pristupnim mrežama pred komisijom u sastavu: dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jasna Crnjanski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Šoškić, redovni profesor, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, dr Nataša Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marko Krstić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 15.6.2018. godine u 16 časova, u sali 61.

8.6.2018. godine u 11 časova, u sali 62

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će    Marko Opačić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razdvajanje faza na nanoskali u superprovodnicima na bazi gvožđa korišćenjem Ramanove spektroskopije pred komisijom u sastavu: dr Zoran Popović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Lazarević, viši naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u petak 8.6.2018. godine u 11 časova, u sali 62.

7.6.2018. godine u 16 časova, u sali 65

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Miloš Bjelić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke primenom mikrofonskog niza pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljiljana Brajović, vanredni profesor, Građevinski fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Merkle, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u četvrtak 7.6.2018. godine u 16 časova, u sali 65.

6.6.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Nikola Vuković, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Risken-Numedal-Graham-Haken nestabilnosti i samo-pulsiranje u kvantnim kaskadnim laserima“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u sredu 6.6.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

4.6.2018. godine u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Aleksandra Krneta, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Funkcije bazisa ultra visokog reda i singularne funkcije bazisa u analizi aksijalno simetričnih metalnih struktura pred komisijom u sastavu: dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branka Jokanović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Milan Ilić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Tasić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 4.6.2018. godine u 18 časova, u sali 61.

19.04.2018. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Mioljub Nešić, master.inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razvoj tehnika za rešavanje inverznog fotoakustičkog problema pred komisijom u sastavu: dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodanka Galović, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, dr Vladimir Arsoski,  docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 19.04.2018. godine u 17 časova, u sali 61.

12.3.2018. godine u 15 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Mohamed Marouf, dipl.inž., braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Aproksimacija i adaptivno smanjenje visokofrekventnog šuma u EKG signalima pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu,  dr Miodrag Popović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Popović, naučni savetnik, Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, dr Jelena Popović Božović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 12.3.2018. godine u 15 časova, u sali 55.

07.03.2018. godine u 15.30 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Sofija Spasojević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Kvantitativna analiza pokreta u rehabilitaciji neuroloških poremećaja korišćenjem vizuelnih i nosivih senzora pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jose Santos-Victor, redovni profesor, Univerzitet u Lisabonu-Visoki tehnički Institut, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin u Beogradu, dr Jorge Marques, redovni profesor, Univerzitet u Lisabonu-Visoki tehnički Institut, dr Luis Alexandre, redovni profesor, Univerzitet Beira Interior, u sredu 07.03.2018. godine u 15.30 časova, u sali 61.

14.2.2018. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Jelena Tomić, master inženjer elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Primena soft computing tehnika za predviđanje nivoa buke drumskog saobraćaja, pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Šoškić, redovni profesor, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 14.2.2018. godine u 16 časova, u sali 61.

13.2.2018. godine u 15 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Mileta Žarković, master inženjer elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: Monitoring i dijagnostika razvodnog postrojenja na bazi fazi modela stanja visokonaponske opreme, pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Ranković, vanredni profesor, Fakultet tehnčkih nauka u Čačku, dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 13.2.2018. godine u 15 časova, u sali 59.

29.12.2017. godine u 11 časova, u sali 62

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Sanja Vujnović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Detekcija stanja rotacionih aktuatora zasnovana na analizi akustičkih signala pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Perić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Bebić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 29.12.2017. godine u 11 časova, u sali 62.

22.12.2017. godine u 18 časova, u sali 104

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će   Slobodan Todosijević, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razvoj fotoakustičkog mernog sistema za termičku karakterizaciju tankih uzoraka pred komisijom u sastavu: dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slobodanka Galović, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd, dr Peđa Mihailović,  vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Šoškić, redovni profesor, Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 22.12.2017. godine u 18 časova, u sali 104.

23.11.2017. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Filip Pantelić, dipl.inž., braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Analiza korelacije između mehaničkih i akustičkih osobina kontrabasa“ pred komisijom u sastavu: dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, mr Jelena Matić, vanredni profesor, Šumarski fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 23.11.2017. godine u 14 časova, u sali 61.

16.11.2017. godine u 13 časova, u sali 310

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jelena Smiljanić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ispitivanje svojstava kompleksnih mreža sa diskretnom dinamikom“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marija Mitrović Dankulov, naučni saradnik, Institut za fiziku, Beograd, dr Marija Rašajski, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antun Balaž, naučni savetnik, Institut za fiziku, Beograd, u četvrtak 16.11.2017. godine u 13 časova, u sali 310.

27.10.2017. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Ljubinko Kevac, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje i upravljanje kablovski vođenim robotskim sistemima“ pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Rakić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Filipović, viši naučni saradnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, u petak 27.10.2017. godine u 16 časova, u sali 61.

25.10.2017. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Đorđe Grozdić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Primena neuralnih mreža u prepoznavanju šapata“ pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miško Subotić, naučni saradnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 25.10.2017. godine u 14 časova, u sali 61.

13.10.2017. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Aleksandra Marjanović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “ Upravljanje temperaturnom raspodelom u kotlovima termoenergetskih sistema na bazi extremum seeking strategije“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Krstić, redovni profesor, University of California, San Diego, USA dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Tadić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 13.10.2017. godine u 16 časova, u sali 61.

9.10.2017. godine u 15 časova, u sali 1, Lola

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Branka Stojanović, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razdvajanje preklopljenih otisaka prstiju bazirano na tehnologiji mašinskog učenja“ pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Tomašević, naučni saradnik, Institut Mihajlo Pupin, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Bjelica, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 9.10.2017. godine u 15 časova, u sali 1, Lola.

9.10.2017. godine u 18 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Matija Štrbac, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti ,doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razvoj kompjuterske vizije za upravljanje funkcionalnom električnom stimulacijom“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Popović, član SANU, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Igor Tartalja, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Jovičić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Popović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u ponedeljak 9.10.2017. godine u 18 časova, u sali 59.

29.9.2017. godine u 17 časova, u sali 62

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragan Mihić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Prekidački reluktantni motori sa bipolarnim strujama“ pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, viši naučni saradnik, Institut Nikola Tesla u Beogradu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Despotović, viši naučni saradnik, Institut Mihajlo Pupin u Beogradu, u petak 29.9.2017. godine u 17 časova, u sali 62.

29.9.2017. godine u 13 časova, u sali 76

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Mladen Banjanin, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Zaštita nadzemnih vodova od atmosferskih prenapona u ekstremnim uslovima“ pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 29.9.2017. godine u 13 časova, u sali 76.

7.9.2017. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nenad Munić, dipl.inž., braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje karakteristika elektromagnetske emisije uređaja merenih u Faradejevom kavezu pomoću tehnike obrade retkih signala“ pred komisijom u sastavu:dr Marija Stevanović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Kovačević, naučni saradnik, Tehnički opitni centar, dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antonije Đorđević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 7.9.2017. godine u 17 časova, u sali 61.

4.9.2017. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Uroš Ralević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Nanoskopija i primene dvodimenzionalnih i kvazi dvodimenzionalnih sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Isić, naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milka Potrebić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 4.9.2017. godine, u 15 časova, u sali 61.

23.8.2017. godine u 11 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Aleksandra Lekić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Stabilno prekidačko upravljanje DC-DC konvertorima“ pred komisijom u sastavu: dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Kostić, redovni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Dušan Stipanović, associate professor, University of Illinois, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 23.8.2017. godine u 11 časova, u sali 56.

30.6.2017. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marijana Gavrilović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Uzajamno dejstvo kavitacionog mehura i zračenja plazme kod proboja indukovanog jednim laserskim impulsom na meti u tečnosti“ pred komisijom u sastavu: dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marko Cvejić, naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, u petak 30.6.2017. godine u 16 časova, u sali 61.

18.5.2017. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Mišić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređenja sistema za detekciju plagijarizma u izvornom programskom kodu“ pred komisijom u sastavu: dr Jelica Protić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ivan Obradović, redovni profesor u penziji, Rudarsko-geološki fakultet u Beogardu, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 18.5.2017. godine u 15 časova, u sali 61.

11.5.2017. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Ilija Popadić, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Primena tehnike formiranja slika proširenog dinamičkog opsega u monitoringu loše osvetljene scene“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željen Trpovski, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, dr Marko Barjaktarović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 11.5.2017. godine u 16 časova, u sali 61.

11.5.2017. godine u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Goran Savić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Hardverska realizacija brzog dekodera komprimovane slike sa minimalnim zahtevanim resursima“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Popović Božović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Lutovac, redovni profesor, Tehnički fakultet-Univerzitet Singidunum, dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ivan Popović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Ponjavić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 11.5.2017. godine u 18 časova, u sali 61.

12.4.2017. godine u 14 časova, u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Srđan Brkić, master inž. elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Dekodovanje kodova sa malom gustinom provera parnosti u prisustvu grešaka u logičkim kolima“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandra Smiljanić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bane Vasić, redovni profesor, University of Arizona, Department of ECE , dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Đorđević, vanredni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, u sredu 12.4.2017. godine u 14 časova, u sali Računskog centra.

21.3.2017. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Maja Lutovac Banduka braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Softverski sistem za daljinsko upravljanje i nadzor robota baziran na Android operativnom sistemu i bežičnoj komunikaciji“ pred komisijom u sastavu: dr Boško Nikolić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Kvrgić, viši naučni saradnik, Lola institut, dr Kosta Jovanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Veljko Potkonjak, redovni profesor, Fakultet informacionih tehnologija, Metropolitan univerzitet u Beogradu, u utorak 21.3.2017. godine, u 15 časova, u sali 61.

10.3.2017. godine, u 18 časova, u Laboratoriji 25 Paviljona Rašović

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nenad Korolija braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ubrzavanje izvršavanja vremenski zahtevnih softverskih aplikacija konfigurisanjem namenskog hardvera u vreme izvršavanja programa na višeprocesorskim računarima“ pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Cvetanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Zaharije Radivojević, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Ponjavić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 10.3.2017. godine, u 18 časova, u Laboratoriji 25 Paviljona Rašović.

2.3.2017. godine u 18 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Milan Žeželjmaster inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje i optimizacija transportnih procesa u savremenim nanoelektronskim uređajima“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Igor Stanković, viši naučni saradnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jovan Radunović redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Malešević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 2.3.2017. godine u 18 časova, u sali 56.

17.2.2017. godine u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Branko Bukvićmaster inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Rekonfigurabilni i podesivi efikasni pojačavači snage za predajnike telekomunikacionih uređaja“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Ilić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antonije Đorđević, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Đurađ Budimir, reader, University of Westminster, London, UK, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 17.2.2017. godine u 17 časova, u sali 61.

08.02.2017. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Srđan Marjanovićmaster inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Monte Karlo simulacija transporta pozitrona u realnim sistemima ispunjenim gasom“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lj. Petrović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bratislav Iričanin, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 8.2.2017. godine, u 14 časova, u sali 61.

19.1.2017. godine, u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Mladenović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Elektronska svojstva organskih poluprovodnika na granicama domena“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović,  redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Vukmirović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antun Balaž, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 19.1.2017. godine, u 17 časova, u sali 61.

21.10.2016. godine, u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nemanja Lučić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Propagacija svetlosti u determinističkim aperiodičnim nizovima talasovoda“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jasna Crnjanski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Timotijević, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu, dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 21.10.2016. godine, u 17 časova, u sali 61.

30.9.2016. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Danijela Aranđić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Uticaj parametara ekspozicije i tehnike snimanja na pacijentnu dozu i kvalitet slike u kompjuterizovanoj tomografiji“ pred komisijom u sastavu: dr Olivera Ciraj-Bjelac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ružica Maksimović, vanredni profesor, Medicinski fakultet u Beogradu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 30.9.2016. godine, u 16 časova, u sali 61.

29.9.2016. godine u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Srboljub Stanković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Eksperimentalna karakterizacija i Monte Karlo simulacija dozimetrijskih parametara MOSFET strukture u poljima jonizujućeg zračenja“pred komisijom u sastavu: dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Matović, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miloš Vujisić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 29.9.2016. godine, u 15 časova, u sali 61.

29.9.2016. godine u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Srđan Tadić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje trajektorije vozila pri sudaru upotrebom integrisanog sistema satelitske i inercijalne navigacije “ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Popović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Dukić, redovni profesor, Univerzitet Singidunum-Tehnički fakultet, dr Stevica Graovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 29.9.2016. godine, u 13 časova, u sali 61.

29.9.2016. godine u 10 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Obradov, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Plazmonske strukture za poboljšanje poluprovodničkih infracrvenih detektora“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Katarina Radulović, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 29.9.2016. godine, u 10 časova, u sali 61.

28.9.2016. godine, u 15 časova, u sali 65

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Goran Dobrić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Monitoring i dijagnostika stanja metaloksidnih odvodnika prenapona na bazi analize struje odvođenja pri radnom naponu mreže“ pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, naučni saradnik, Elektrotehnički institut Nikola Tesla u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 28.9.2016. godine, u 15 časova, u sali 65.

27.9.2016. godine, u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Goran Đukić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Robusna obrada signala u elektroenergetskim sistemima“pred komisijom u sastavu: dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Čukarić, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, dr Predrag Stefanov, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 27.9.2016. godine, u 12 časova, u sali 61.

27.9.2016. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Aleksandar Nedić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizacija konstruktivnih parametara energetskih niskofrekventnih prigušnica“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Janda, naučni saradnik, Institut Nikola Tesla u Beogradu, u utorak 27.9.2016. godine, u 15 časova, u sali 61.

23.9.2016. godine, u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Igor Ikodinović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metodologija za analizu performansi DRAM memorija sa tačnošću na nivou ciklusa“ pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Živković, Matematički fakultet u Beogradu, u petak 23.9.2016. godine, u 16 časova, u sali 61.

23.9.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragana Tošić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Sinteza i karakterizacija grafenskih nanotraka“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Raković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Marković, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Biljana Todorović Marković, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke „Vinča“, dr Miloš Vujisić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 23.9.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

23.9.2016. godine, u 11 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Aleksej Avramović, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Niskodimenzionalni prostorno-teksturalni deskriptori multispektralnih slika“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Bjelica, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zdenka Babić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Banja Luci, dr Miodrag Popović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Risojević, docent, Elektrotehnički fakultet u Banja Luci, u petak 23.9.2016. godine, u 11 časova, u sali 61

12.9.2016. godine, u 8 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Jovana Vuleta Radoičić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Upravljanje mrežnim uslugama i resursima u federativnim mrežnim okruženjima“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Pavle Vuletić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Slavko Gajin, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Stanisavljević, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 12.9.2016. godine, u 8 časova, u sali 61.

7.9.2016. godine, u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jiana Jarrouj, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: „Analiza performansi kognitivnih telekomunikacionih sistema sa kontrolisanim nivoom interferencije i nesavršenom procenom stanja u kanalu“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vesna Blagojević, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Marija Malnar, docent, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehni fakultet u Beogradu, u sredu 7.9.2016. godine, u 13 časova, u sali 61.

6.9.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Zoran Đorđević, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metod detekcije objekata sa malom refleksijom i velikom fluktuacijom na radarskoj slici“ pred komisijom u sastavu: dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Stevica Graovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Žarko Barbarić, redovni profesor, Državni univerzitet u Novom Pazaru, dr Veljko Papić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miljko Erić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 6.9.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

2.9.2016. godine, u 18 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Danko Bošnjakovićmaster inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje gasnih detektora čestica visokih energija primenom tehnike elektronskih rojeva“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Petrović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Antonije Đorđević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Saša Dujko, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 2.9.2016. godine, u 18 časova, u sali 59.

30.8.2016. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dejan Veljković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje mehaničkog naprezanja u poluprovodničkim nanostrukturama “ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Raković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nebojša Romčević, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jelena Popović Božović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 30.8.2016. godine, u 15 časova, u sali 61.

14.7.2016. godine, u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Mladen Koprivica, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Povećanje efikasnosti metoda za merenje intenziteta električnog polja u okolini baznih stanica javnih mobilnih sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Miloš Borenović, naučni saradnik, TeleSign, dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 14.7.2016. godine, u 17 časova, u sali 141 Građevinskog fakulteta.

12.7.2016. godine, u 12 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Jovan Popović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređenje metoda za procenu napora u softverskim projektima“ pred komisijom u sastavu: dr Dragan Bojić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Veljko Milutinović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, u utorak 12.7.2016. godine, u 12 časova, u sali 61.

7.7.2016. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Ružica Bilibajkić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Prepoznavanje artikulaciono-akustičkih odstupanja glasova u patološkom govoru“ pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Šarić, naučni savetnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Beograd, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miško Subotić, naučni saradnik, Centar za unapređenje životnih aktivnosti, Beograd, u četvrtak 7.7.2016. godine, u 15 časova, u sali 61.

5.7.2016. godine, u 16 časova, u sobi 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nemanja Ninković, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Nova rešenja za poboljšanje kvaliteta servisa u intradomenskom i interdomesnkom mrežnom okruženju “ pred komisijom u sastavu: dr Slavko Gajin, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Stojanović, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, u utorak 5.7.2016. godine, u 16 časova, u sali 61.

1.7.2016. godine u 14 časova

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dimitrije Bujaković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “ Ekspertski sistem za praćenje i prepoznavanje ciljeva u okruženju izviđačkih radara“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milenko Andrić, vanredni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu, dr Stevica Graovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Dikić, vanredni profesor, Univerzitet odbrane u Beogradu, u petak 1.7.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

30.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Sanja Antić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Primena metoda za detekciju otkaza zasnovanih na modelu u elektromehaničkim sistemima“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Bjekić, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, dr Radojka Krneta, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 30.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

29.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Emilija Kisić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Primena T² kontrolnih dijagrama i skrivenih Markovljevih modela na prediktivno održavanje tehničkih sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Denić, redovni profesor,Elektronski fakultet u Nišu, dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehni fakultet u Beogradu, dr Predrag Tadić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 29.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

29.6.2016. godine, u 11 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nikola Bežanić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “ Model implementacije servisno orijentisanih mreža pametnih pretvarača“ pred komisijom u sastavu: dr Ivan Popović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Lutovac, redovni profesor, Univerzitet Singidunum, dr Aleksandar Rakić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 29.6.2016. godine, u 11 časova, u sali 61.

28.6.2016. godine, u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Miloš Petrović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ispitivanje kompozitnih materijala pomoću ugrađenih fiberoptičkih senzora prilikom udara kontrolisanom energijom“ pred komisijom u sastavu: dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vesna Radojević, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Elazar, vanredni profesor, Državni univerzitet u Novom Pazaru, u utorak 28.6.2016. godine, u 16 časova, u sali 61.

27.6.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Tatjana Keča, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje i dizajn optičkih rezonatora u integrisanoj silicijumskoj tehnologiji“ pred komisijom u sastavu: dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Mašanović, reader, University of Southampton, dr Jovan Radunović, redovni profesor u penziji, Elektrotehni fakultet u Beogradu, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 27.6.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 61.

27.6.2016. godine, u 15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Aleksandra Grujić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje zone zaštite visokonaponskog postrojenja od direktnog atmosferskog pražnjenja“ pred komisijom u sastavu: dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Ranković, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, u ponedeljak 27.6.2016. godine, u 15 časova, u sali 61.

24.6.2016. godine, u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Ivana Jokić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Adsorpciono – desorpcioni šum i vremenski odziv MEMS hemijskih i bioloških senzora“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Đurić, naučni savetnik, Institut tehničkih nauka SANU, dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Petar Matavulj, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Dukić, redovni profesor, Univerzitet Singidunum, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 24.6.2016. godine, u 13 časova, u sali 61.

10.6.2016. godine u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Mališa Alimpijević, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Uticaj ekvivalentne temperature Maksvelovog spektra gasa slobodnih elektrona na proboj gasova pri malim vrednostima pritiska i međuelektrodnog rastojanja“ pred komisijom u sastavu: dr Jovan Cvetić, redovni pofesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milorad Kuraica, redovni profesor, Fizički fakultet u Beogradu, dr Branislav Jelenković, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu i dr Koviljka Stanković, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu u petak 10.6.2016. godine, u 13 časova, u sali 61.

9.6.2016. godine, u 13 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Miloš Frantlović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređenje inteligentnih industrijskih mernih instrumenata sa MEMS senzorima“ pred komisijom u sastavu: dr Srđan Stanković, prof. emeritus, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Goran Stojanović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Beogradu, u četvrtak 9.6.2016. godine, u 13 časova, u sali 61.

2.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dragan Tanasković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Nanoplazmonski metamaterijali za novu generaciju hemijskih, biohemijskih i bioloških senzora“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jakšić, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Katarina Radulović, naučni savetnik, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju i dr Nemanja Čukarić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 2.6.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

30.5.2016. godine, u 14.30 časova, u sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Iva Babićdipl. inž. elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje uticaja vremenskog profila solarnog zračenja na efekte rada fotonaponskih sistema u elektroenergetskom sistemu“pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladica Mijailović, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Čačku, dr Ivan Škokljev, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 30.5.2016. godine, u 14.30 časova, u sali 59.

25.05.2016. godine u 18 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Marko Rosić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Redukcija talasnosti kod direktne kontrole momenta asinhronog motora primenom komparatora sa više nivoa“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Bebić, docent, dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, dr Borislav Jeftenić, redovni profesor, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, dr Aleksandar Rakić, docent, dr Miroslav Bjekić, vanredni profesor, Univerzitet u Kragujevcu – FTN Čačak, u sredu, 25.05.2016. godine u 18 časova, u sali 61.

20.05.2016. godine u 14 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nada Vučijak, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Algoritam za određivanje fazne razlike sinusnih signala niskih učestanosti“ pred komisijom u sastavu: dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Stojanović, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rakić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 20.05.2016. godine u 14 časova, u sali 61.

13.05.2016. godine u 16 časova, u sali 57

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Vladimir Kovačević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Estimacija pokreta u video sekvencama prilagođena algoritmima za povećanje broja slika u sekundi“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Bjelica, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andreja Samčović, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 13.05.2016. godine u 16 časova, u sali 57.

12.05.2016. godine u 16 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Kosta Jovanović, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modeliranje i upravljanje antropomimetičkog robota sa antagonističkim pogonima u kontaktnim i beskontaktnim zadacima“ pred komisijom u sastavu: dr Veljko Potkonjak, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Mirjana Popović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Rodić, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin, Beograd, dr Alin Albu-Schäffer, redovni profesor, Tehnički Univerzitet u Minhenu, Institut za robotiku i mehatroniku, dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 12.05.2016. godine u 16 časova, u sali 61.

10.05.2016. godine, u 17 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Božimir Mišković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Povećanje broja HD programa u multipleksima DVB-T2 sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Aleksandar Nešković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željen Trpovski vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, drMilan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miroslav Lutovac, Univerzitet Singidunum, u utorak 10.05.2016. godine, u 17 časova, u sali 61.

21.4.2016. godine, u 16.15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Omran Al-Rasheed, dipl. inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Algoritmi dekodovanja male kompleksnosti pogodni za primenu u asimetričnim kriptosistemima“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Čiča, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Goran Đorđević, vanredni profesor, Univerzitet u Nišu-Elektronski fakultet, dr Aleksandra Smiljanić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Marija Rašajski, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 21.4.2016. godine, u 16.15 časova, u sali 61.

21.4.2016. godine, u 14 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Ilija Batas Bjelić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Spregnuta metoda za optimalno planiranje održivih energetskih sistema na bazi simulacija“ pred komisijom u sastavu: dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ivan Škokljev, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Milun Babić, redovni profesor, Univerzitet u Kragujevcu-Fakultet inženjerskih nauka, dr Neven Duić, redovni profesor, Sveučilište u Zagrebu-Fakulet strojarstva i brodogradnje, dr Goran Kvaščev, docent, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 21.4.2016. godine, u 14 časova, u sali 55.

19.4.2016. godine, u 12.15 časova, u sali 55

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Iva Salom, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Analiza akustičkih karakteristika zvuka zvona“ pred komisijom u sastavu: dr Miomir Mijić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Boris Despot, redovni profesor, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 19.4.2016. godine, u 12.15 časova, u sali 55.

25.3.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Jovan Trifunović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metodologija za uvažavanje nesavršenog kontakta između elektroda i tla pri proračunu otpornosti rasprostiranja konturnih uzemljivača“pred komisijom u sastavu: dr Miomir Kostić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Radaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Salamon, vanredni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlatan Stojković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu i dr Milan Ilić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 25.3.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 56.

18.3.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 56

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Krstić, master inž. elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Statičke i dinamičke karakteristike injekciono sinhronizovanih Fabri-Pero laserskih dioda“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jasna Crnjanski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Jovan Radunović, redovni profesor u penziji, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča i dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 18.3.2016. godine, u 17.30 časova, u sali 56.

4.3.2016. godine, u 12 časova, u sali 15 Paviljona Rašović

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nevena Zdjelarević, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Efekti jonizujućeg zračenja u fazno promenljivim memorijama“ pred komisijom u sastavu: dr Miloš Vujisić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branislav Vulević, naučni saradnik, Javno preduzeće Nuklearni objekti Srbije, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Koviljka Stanković, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 4.3.2016. godine, u 12 časova, u sali 15 Paviljona Rašović.

25.2.2016. godine, u 16.30 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jelena Stanković Petrović, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Spektrometrija fotonskog zračenja u radiološkom opsegu energija pomoću CdTe detektora“ pred komisijom u sastavu: dr Predrag Marinković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Jovan Cvetić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Đorđe Lazarević, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu-Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Olivera Ciraj-Bjelacvanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinčadr Koviljka Stanković, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet u četvrtak 25.2.2016. godine, u 16.30 časova, u sali 61.

22.2.2016. godine, u 17 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragan Ristić, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Karakterizacija teksture impulsnog odziva prostorija primenom multifraktalne analize“ pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Dragan Kandić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Mašinski fakultet, dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Jelena Ćertić, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 22.2.2016. godine, u 17 časova, u sali 61.

19.2.2016. godine, u 11 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Zvonko Radosavljević, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Pridruživanje podataka Singerovim memorijskim filtrom za praćenje pokretnih ciljeva u gustom klateru“ pred komisijom u sastavu: dr Branko Kovačević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Miodrag Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Bojan Zrnić, redovni profesor, Univerzitet odbrane –Vojna akademija VS, dr Stevica Graovac, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Goran Dikić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Vojna akademija VS, u petak 19.2.2016. godine, u 11 časova, u sali 61.

18.2.2016. godine u 12 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Lazar Karbunar braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “ Uticaj dinamičke polarizacije na interakciju naelektrisanih čestica sa ugljeničnim nanocevima u dvofluidnom hidrodinamičkom modelu“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Tadić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Duško Borka, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu-Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Vladimir Arsoski, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ivan Radović, viši naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Milan Ponjavić, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 18.2.2016. godine, u 12 časova, u sali 61.

17.2.2016. godine, u 16 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Stanko Janković, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Algoritmi za unapređenje konvergencije u proračunu tokova snaga na velikim simulacionim modelima“ pred komisijom u sastavu: dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ivan Škokljev, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Andrija Sarić, redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu-Fakultet tehničkih nauka, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Predrag Stefanov, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u sredu 17.2.2016. godine, u 16 časova, u sali 61.

12.2.2016. godine, u 14 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Duška Kleut, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ramanska spektroskopija visokodefektnih ugljeničnih nanomaterijala“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Raković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Marković, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu-Institut za nuklearne nauke „Vinča“, dr Milan Tadić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Biljana Todorović Marković, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu-Institut za nuklearne nauke Vinčadr Miloš Vujisić, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u petak 12.2.2016. godine, u 14 časova, u sali 61.

14.1.2016. godine, u 17 časova u Sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nenad Krajnović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Procena maksimalne raspoloživosti složenih telekomunikacionih mreža metodom linearne segmentne aproksimacije“, pred komisijom u sastavu: dr Aleksandar Nešković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Budimir Đurađ, readerUniversity of Westminster, London, UK, dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 14.1.2016. godine, u 17 časova u Sali Računskog centra, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

25.12.2015. godine, u 10 časova, u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Radomir Jakovljević, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Paralelni memorijski podsistemi za primenu u obradi slike i videa u mobilnim uređajima“ pred komisijom u sastavu: dr Dragan Milićev, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Fakultet organizacionih nauka, dr Lazar Saranovac, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u petak 25.12.2015. godine, u 10 časova, u sali Računskog centra.

25.12.2015. godine, u 14 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Saša Stojanović, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Procena sličnosti procedura u binarnom kodu“ pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zaharije Radivojević, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Nenad Mitić, vanredni profesor, Matematički fakultet u Beogradu, dr Dragan Bojić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Miloš Cvetanović, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet u petak 25.12.2015. godine, u 14 časova, u sali 61.

24.12.2015. godine, u 14 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Draško Mašović, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Unapređenje metoda za proračun zvučne izolacije u zgradama“ pred komisijom u sastavu: dr Dragana Šumarac Pavlović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ana Radivojević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet u Beogradu, dr Jelena Ćertić, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 24.12.2015. godine, u 14 časova, u sali 61.

24.12.2015. godine, u 16 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Ana Radosavljević, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Prostiranje svetlosti kroz kompleksne sisteme spregnutih talasovoda“ pred komisijom u sastavu: dr Ljupčo Hadžievski, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Jelena Radovanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Goran Gligorić, naučni saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet u četvrtak 24.12.2015. godine, u 16 časova, u sali 61.

17.12.2015. godine, u 14.30 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nikola Popov, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje temperature i otpornosti namotaja rotora asinhrone mašine na osnovu analize statorskih napona i struja“ pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Darko Marčetić, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu-Fakultet tehničkih nauka, dr Željko Đurović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Miodrag Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 17.12.2015. godine, u 14.30 časova, u sali 61.

17.12.2015. godine, u 17 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Slobodan Savić, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Zakrivljeni kontinualno nehomogeni i neizotropni konačni elementi višeg reda za velikodomensko elektromagnetsko modelovanje“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Ilić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Antonije Đorđević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 17.12.2015. godine, u 17 časova, u sali 61.

10.12.2015. godine, u 16 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Miodrag Malović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Razvoj i analiza senzorskog sistema za merenje vibracija građevinskih objekata“ pred komisijom u sastavu: dr Tomislav Šekara, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Ljiljana Brajović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Građevinski fakultet, dr Slobodan Petričević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Marko Barjaktarović, docent, Univerzitet u Beogradu–Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 10.12.2015. godine, u 16 časova, u sali 61.

03.12.2015. godine, u 16 časova u Sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Vladimir Šiljkut, diplomirani inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Upravljanje potrošnjom u inteligentnim energetskim mrežama sa varijabilnom proizvodnjom“, pred komisijom u sastavu: dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ivan Škokljev, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Tasić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Predrag Stefanov, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Željko Đurišić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 03.12.2015. godine, u 16 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

02.11.2015. godine, u 19 časova, u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Marija Punt braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Interakcija čovek-računar u integrisanom okruženju digitalnih TV prijemnika, mobilnih uređaja i interneta “ pred komisijom u sastavu: dr Jovan Đorđević, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Boško Nikolić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Miroslav Dukić, redovni profesor, Univerzitet Singidunum, Beograd, dr Milo Tomašević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Nikola Teslić, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, u ponedeljak 02.11.2015. godine, u 19 časova, u sali Računskog centra.

29.10.2015. godine u 16 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Amela Zeković, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Fraktalna i multifraktalna karakterizacija 3D video formata“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Miomir Mijić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Andreja Samčović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, dr Marko Barjaktarović, docent, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Dragana Šumarac-Pavlović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 29.10.2015. godine u 16 časova, u sali 61.

28.09.2015. godine, u 13 časova, u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jelisaveta Krstivojević, dipl. inž. elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Digitalna zaštita energetskih transformatora od unutrašnjih kvarova“ pred komisijom u sastavu: dr Milenko Đurić, redovni profesor u penziji, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Jovan Mikulović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Dragan Tasić, redovni profesor, Univerzitet u Nišu– Elektronski fakultet, dr Zoran Stojanović, docent, Univerzitet u Beogradu –Elektrotehničku fakultet, dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 28.10.2015. godine, u 13 časova, u sali Računskog centra.

14.09.2015. godine, u 16 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Milka Jakovljević, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Proučavanje plazmonskih nanostruktura korišćenjem spektroskopske elipsometrije“ pred komisijom u sastavu: dr Radoš Gajić, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu-Institut za fiziku, dr Jelena Radovanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Milan Tadić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Goran Isić, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut za fiziku, dr Milka Potrebić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 14.09.2015. godine, u 16 časova, u sali 61.

11.9.2015. godine, u 16 časova u Sali 70

Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Darko Šošić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Metode određivanja raspoloživog prenosnog kapaciteta u visokonaponskim prenosnim mrežama elektroenergetskog sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Ivan Škokljev, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nikola Rajaković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Ninel Čukalevski, naučni savetnik, Institut Mihajlo Pupin u Beogradu, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Stefanov, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 11.9.2015. godine, u 16 časova u Sali 70, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

14.07.2015. godine, u 17 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Nenad Jevtić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Automatska konfiguracija distribuiranih mernih sistema korišćenjem elektronskih specifikacija senzora“ pred komisijom u sastavu: dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Milan Prokin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragutin Kostić, redovni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, dr Predrag Pejović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Ivaniš, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogardu, ponedeljak 14.7.2015. godine, u 17 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

13.07.2015. godine, u 17 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Marija Antić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizacija neblokirajućih paketskih mreža upotrebom praktičnog protokola za rutiranje sa balansiranjem saobraćaja“ pred komisijom u sastavu: dr Aleksandra Smiljanić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Irini Reljin, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragana Perić, naučni saradnik, Vlatakom d.o.o, Beograd, dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 13.7.2015. godine, u 17 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

9.7.2015. godine, u 16 časova, u Sali 59

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Mladen Terzić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Projektovanje asinhronih mašina sa malom inercijom i velikom brzinom obrtanja“ pred komisijom u sastavu: dr Slobodan Vukosavić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zoran Lazarević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Žarko Janda, naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički Institut Nikola Tesla, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Željko Despotović, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu – Institut Mihailo Pupin, u četvrtak 9.7.2015. godine, u 16 časova, u sali 59.

3.7.2015. godine, u 17 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Predrag Tadić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Statistička obrada signala za dijagnostiku grešaka i prediktivno održavanje sistema“ pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, drBranko Kovačević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Denić, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Vujo Drndarević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Goran Kvaščev, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 3.7.2015. godine, u 17 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

26.06.2015. godine, u 13 časova, u Sali 57

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nevena Raičević, master inž.elektrotehnike i računarstva braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optički senzori koncentracije fluida na bazi evanescentnog polja“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Jovana Petrović, viši naučni saradnik, Univerzitet u Beogradu –Institut za nuklearne nauke Vinča, dr Peđa Mihailović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Aleksandra Maluckov, naučni savetnik, Univerzitet u Beogradu–Institut za nuklearne nauke Vinča, u petak 26.06.2015. godine, u 13 časova, u sali 57.

18.06.2015. godine, u 19 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Dejan Miljanović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Mikrotalasni filtri sa kvazi-koncentrisanim elementima“, pred komisijom u sastavu: dr Milka Potrebić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Zlata Cvetković, redovni profesor, Univerzitet u Nišu - Elektronski fakultet, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 18.6.2015. godine, u 19 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

11.06.2015. godine, u 15 časova, u Sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Bojan Milanović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Određivanje karakteristika optičkih filtara sa mikro-prstenastim rezonatorom metodom konačnih elemenata“ pred komisijom u sastavu: dr Jovan Elazar, vanredni profesor, Državni Univerzitet u Novom Pazaru, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Branislav Rađenović, naučni savetnik, Institut za fiziku u Beogradu, dr Jasna Crnjanski, docent , Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 11.06.2015. godine, u 15 časova, u sali 61.

29.05.2015. godine, u 19 časova, u sali 57

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Snežana Stefanovski, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Mikrotalasni filtri u talasovodnoj tehnici sa štampanim diskontinuitetima“ pred komisijom u sastavu: dr Milka Potrebić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Tošić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zlata Cvetković, redovni profesor, Elektronski fakultet u Nišu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 29.05.2015. godine, u 19 časova, u sali 57.

28.05.2015. godine, u 15 časova, u sali 64

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Miloš Davidović, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “B-splajn heksaedarski elementi za 3D elektromagnetsko modelovanje“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Ilić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bratislav Milovanović, redovni profesor, Univerzitet Singidunum, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Nenad Cakić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu , u četvrtak 28.05.2015. godine, u 15 časova, u sali 64.

27.05.2015. godine, u 13 časova, u sali 64

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Milan Kostić, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Efikasno elektromagnetsko modelovanje zasnovano na ortogonalizaciji funkcija bazisa i jednačina metode momenata“ pred komisijom u sastavu: dr Branko Kolundžija, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dragan Olćan, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bratislav Milovanović, redovni profesor, Univerzitet Singidunum, dr Milan Ilić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Miodrag Tasić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u sredu 27.05.2015. godine, u 13 časova, u sali 64.

26.05.2015. godine, u 17 časova, u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marko Grujić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Ispoljavanje sopstvenih i indukovanih magnetskih svojstava grafenskih nanostruktura“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Francois Peeters, redovni profesor, Univerzitet u Antverpenu, dr Dejan Raković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bart Partoens, redovni profesor, Univerzitet u Antverpenu, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u utorak 26.05.2015. godine, u 17 časova, u sali Računskog centra.

25.05.2015. godine, u 18 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nemanja Čukarić, master inž.elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Modelovanje elektronskih i šupljinskih stanja u poluprovodničkim nanostrukturama pomoću višezonske k·p teorije“ pred komisijom u sastavu: dr Milan Tadić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Francois Peeters, redovni profesor, Univerzitet u Antverpenu, dr Dejan Gvozdić, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Bart Partoens, redovni profesor, Univerzitet u Antverpenu, dr Vladimir Arsoski, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u ponedeljak 25.05.2015. godine, u 18 časova, u sali 61.

21.05.2015. godine, u 17 časova, u Sali 141 na I spratu

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Marija Malnar, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizacija protokola i metrika rutiranja za višekanalne višeinterfejsne bežične mesh mreže“ pred komisijom u sastavu: dr Nataša Nešković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Goran Marković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, dr Aleksandar Nešković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, dr Aleksandra Smiljanić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 21.05.2015. godine, u 17 časova, u sali 141 na I spratu.

23.04.2015. godine, u 16 časova u sali 61

Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Goran Zajić, dipl.inž.elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Detekcija promena kadrova u video sekvenci primenom multifraktalne analize“ pred komisijom u sastavu: dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet, dr Miodrag Popović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Andreja Samčović, vanredni profesor, Saobraćajni fakultet u Beogradu, u četvrtak 23.4.2015. godine, u 16 časova u sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

22.04.2015. godine, u 18 časova u sali 104

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Zoran Latinović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizacija laserskih parametara za primene u interakciji sa materijalima biološkog porekla“ pred komisijom u sastavu: dr Jelena Radovanović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Vitomir Milanović, profesor emeritus, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ana Oros, vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu-Medicinski fakultet, dr Mirjana Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet i dr Milan Tadić, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u sredu 22.4.2015. godine, u 18 časova u sali 104, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

20.03.2015. godine, u 11 časova u sobi 15 Paviljona Rašović

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Vojislav Antić, dipl.inž.elektrotehnike braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Uticaj izbora scintilacionog kristala na odziv detektora kod PET uređaja“ pred komisijom u sastavu: dr Koviljka Stanković, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Vladimir Obradović, redovni profesor u penziji, Medicinski fakultet u Beogradu, dr Olivera Ciraj Bjelac, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dejan Popović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 20.3.2015. godine, u 11 časova, u sobi 15 Paviljona Rašović.

20.03.2015. godine, u 18.15 časova, u sali 61

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Milan Radulović, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Predlog podrške za spekulativno izvršavanje niti u SMR procesorima“ pred komisijom u sastavu: dr Milo Tomašević, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Veljko Milutinović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Jovan Đorđević, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u petak 20.3.2015. godine, u 18.15 časova, u sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

05.03.2015. godine, u 11 časova u sali Računskog centra

Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Žarko Stanisavljević, master inženjer elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Vizuelna reprezentacija kriptografskih algoritama“ pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Pavle Vuletić, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, dr Boško Nikolić, vanredni profesor, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, dr Slavko Gajin, docent, Elektrotehnički fakultet u Beogradu, u četvrtak 5.3.2015. godine, u 11 časova u sali Računskog centra, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

09.02.2015. godine, u 12 časova u Sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Dragoljub Gajić, dipl. inženjer elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Detekcija epileptiformnih aktivnosti u EEG signalima primenom statističkog prepoznavanja oblika“, pred komisijom u sastavu: dr Željko Đurović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Mirjana Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Ružica Maksimović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, dr Branko Kovačević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 9.2.2015. godine, u 12 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

03.02.2015. godine, u 18.15 časova u Sali 61

Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Goran Rakočević, dipl. inženjer elektrotehnike, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Mašinsko učenje u bežičnim senzorskim mrežama“, pred komisijom u sastavu: dr Veljko Milutinović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Miroslav Bojović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet, dr Miloš Kovačević, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu – Građevinski fakultet, dr Dragan Milićev, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet u utorak 3.2.2015. godine, u 18.15 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

26.12.2014. godine, u 15 časova, sala Računskog centra, ETF

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Milica Janković, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Računarski sistem za akviziciju, arhiviranje, pregledanje i obradu slika dobijenih gama kamerom“ pred komisijom u sastavu: dr Dejan Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Mirjana Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Mila Todorović-Tirnanić, docent, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet, dr Predrag Marinković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet i dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, u petak 26.12.2014. godine, u 15 časova, u sali Računskog centra, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

15.12.2014. godine, u 18 časova u Sali 309

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Nataša Maksić, master inženjer elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Optimizacija i implementacija naprednih protokola za rutiranje“ pred komisijom u sastavu: dr Aleksandra Smiljanić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Irini Reljin, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Branislav Todorović, viši naučni saradnik, RT-RK, Istraživačko razvojni institut i dr Zoran Čiča, docent, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 15.12.2014. godine, u 18 časova u Sali 309, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

8.12.2014. godine, u 16.15 časova u Sali 141

Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Yousef Abuadlla,braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Sistem za detekciju upada zasnovan na tokovima sa dve neuralne mreže pred komisijom u sastavu: dr Zoran Jovanović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Goran Kvaščev, docent, Univerzitet u Beogradu-Elektrotehnički fakultet, dr Dušan Starčević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu-Fakultet organizacionih nauka i dr Slavko Gajin, docent, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u ponedeljak 8.12.2014. godine, u 16.15 časova u Sali 141, Građevinskog fakulteta u Beogradu.

4.12.2014. godine, u 18 časova u Sali 61

Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Andrej Savić, master inženjer elektrotehnike i računarstva, braniti doktorsku disertaciju pod naslovom: “Elektroencefalografski signali za upravljanje računarskim interfejsom u neurorehabilitaciji“ pred komisijom u sastavu: dr Mirjana Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, dr Dejan Popović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu Elektrotehnički fakultet, dr Ljubica Konstantinović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu-Medicinski fakultet , dr Željko Đurović, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakulte i dr Branko Kovačević, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu- Elektrotehnički fakultet, u četvrtak 4.12.2014. godine, u 18 časova u Sali 61, Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.