Navigacija

Pripremna nastava

Pripremna nastava iz matematike i fizike za upis na tehničke fakultete

Fond časova je 60 po predmetu (30x2) za grupe koje kreću u 2023. godini u grupama od najviše 20 polaznika. Nastava će se održavati vikendima na fakultetu. Nastava će se održavati u učionicama fakulteta, a ako epidemiološka situacija to ne  bude dozvoljavala, nastava će preći na online varijantu. U online varijanti nastava će se održavati u potpunosti putem platforme u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta.

Grupe za pripremnu nastavu će se formirati i posle zvaničnog početka pripremne nastave sve dokle postoji odgovarajući broj zainteresovanih za formiranje grupa. 

Predviđeno je da se kursevi završe do 16. juna 2023.

Nastavu drže PROFESORI I ASISTENTI ETF-a sa katedri za matematiku i fiziku.

U okviru svakog kursa predviđen je i ZAVRŠNI TEST, na kome će slušaoci moći da provere stečeno znanje koji će se držati po grupama.

U toku kurseva slušaoci dobijaju DOMAĆE ZADATKE i zadatke za samostalno prorađivanje i utvrđivanje gradiva.

Nastava iz matematike se realizuje prema materijalima koje će predavači obezbediti. Za dopunski samostalan rad može se koristiti knjiga Metodička zbirka zadataka za polaganje prijemnog ispita iz matematike sa rešenjima i pregledom teorija za upis na tehničke i prirodno-matematičke fakultete, autora Mr Mirka S. Jovanovića (knjiga se može nabaviti u skriptarnici Fakulteta),

Polaznici mogu koristiti i druge slične knjige.

Nastava iz fizike se realizuje prema zbirci Testovi iz fizike od autora prof dr Božidara Stanića i prof dr Jovana Cvetića.

Kandidati se mogu prijaviti za oba kursa (matematika, fizika) ili samo za jedan.

Nastava se održava isključivo subotom ili nedeljom i to u terminima od 9, 11, 13 i 15 časova u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta.

Cena kurseva

 • Cena po predmetu je 40.000,00 ako se plaća odjednom ili na rate 45.000,00 (tri rate po 15.000,00 dinara: prva rata do kraja oktobra, druga  rata do kraja novembra i treća do kraja decembra sukcesivnim uplatama na navedeni žiro račun Fakulteta, sa istim pozivom na broj).
 • Priznanica za uplatu na celokupan iznos ili prvu ratu na žiro račun ‎Fakulteta 840-1438666-48, broj modela se ne popunjava, poziv na broj 98-JMBG (JMBG predstavlja jedinstveni matični broj kandidata) se šalju skenirane putem mejla na adresu vesna@etf.bg.ac.rs ili se predaju u Računskom centru ETF-a (Bulevar kralja Aleksandra 73, iza Fakulteta, telefon 063/429-885, svakog radnog dana od 10 do 14 časova).

Prijave i uplata

 • Radi lakšeg i bržeg prijavljivanja potrebno je popuniti online prijavu za pripremnu nastavu na strani priprema.etf.bg.ac.rs .
 • U prijavi obavezno naznačiti da li učenici žele da prate nastavu u prvoj varijanti (online) ili drugoj varijanti (kombinovano)
 • Po upisu učenici dobijaju raspored časova svoje grupe.
 • Ugovor se može potpisati elektronski, ili lično u Računskom centru Elektrotehničkog fakulteta. Prilikom ličnog potpisivanja obavezno poneti ličnu kartu. Učenici koji nemaju ličnu kartu treba da dođu sa jednim od roditelja zbog potpisivanja Ugovora.

PRATITE OVAJ SAJT, zbog eventualnih izmena termina i dodatnih obaveštenja.

Broj mesta je ograničen brojem raspoloživih prostorija na Fakultetu.

Pripremna nastava - Često postavljana pitanja

Koliko će trajati pripremna nastava?

Pripremna nastava se završava do 16. juna 2023. Održaće se ukupno 60 časova (30x2). Odvija se jedanput nedeljno, subotom, ali nije isključeno da se časovi ponekad premeste i za nedelju zbog zauzetosti sala na ETF. Moguće je da se časovi održe iste sedmice i u subotu i u nedelju zbog eventualnih državnih ili verskih praznika koji slede iduće ili koji su bili prethodne nedelje. O tome će polaznici biti blagovremeno obavešteni.

Do kada će se formirati grupe za pripremnu nastavu?

Grupe za pripremnu nastavu će se formirati i posle zvaničnog početka pripremne nastave sve dokle postoji odgovarajući broj zainteresovanih za formiranje grupa. Napomenimo da je predviđeno da pripremna nastava traje do 16. juna 2023. sa adekvatnim brojem časova.

Da li se nastava održava za vreme praznika i đačkog raspusta?

Organizatori nastave će voditi računa o održavanju nastave za vreme državnih i verskih praznika (npr. Nova godina, Božić, Prvi maj i sl.). Za vreme đačkog raspusta nastava će se normalno odvijati.

Nastava može biti privremeno prekinuta (najviše jednu ili dve sedmice) samo u januarsko-februarskom ispitnom roku na ETF zbog zauzetosti sala. Zauzetost sala nije moguće unapred predvideti, jer ona zavisi od broja prijava za polaganje ispita. Zbog toga će se privremeno prekidanje nastave uraditi samo u krajnjoj nuždi, jer će se nastojati da se časovi nastave što redovnije održavaju.

Gde se održava nastava?

Ako nije online, nastava se održava u salama Elektrotehničkog fakulteta.

Gde se mogu dobiti ili pročitati dodatne informacije vezane za nastavu?

Dodatne informacije se mogu dobiti na sajtu ETF-a, na tabli za obaveštenja za pripremnu nastavu u prizemlju zgrade, putem telefona 0113218320, 063429885 ili putem e-pošte vesna@etf.bg.ac.rs odnosno mihailovicb@etf.rs ili malesevic@etf.rs.

Informacije u vezi pripremne nastave možete dobiti od 10 do 17 časova.

Pripremna nastava - program iz matematike

 1. Ulazni test (1 čas)
 2. Funkcije, osnovne osobine nejednakosti (1 čas)
 3. Izrazi i osnovne formule (1 čas)
 4. Kvadratne jednačine i nejednačine (4 časa)
 5. Iracionalne jednačine i nejednačine (3 časa)
 6. Eksponencijalna funkcija, jednačine i nejednačine (3 časa)
 7. Logaritamska funkcija, jednačine i nejednačine (3 časa)
 8. Trigonometrija (8 časova)
 9. Kompleksni brojevi (4 časa)
 10. Binomna formula (1 čas)
 11. Progresije (2 časa)
 12. Kombinatorika (3 časa)
 13. Planimetrija (5 časova)
 14. Stereometrija (3 časa)
 15. Analitička geometrija (4 časa)
 16. Izvodi i ekstremumi (2 časa)
 17. Završni test (2 časa)

Ulazni i završni test se rade u amfiteatru (sve grupe zajedno).

 

Pripremna nastava - program iz fizike

 1. Prostor, vreme i kretanje
  1. Referentni sistem. Vektor položaja. Ravnomerno i neravnomerno kretanje (pravolinijsko i krivolinijsko).
  2. Trenutna brzina. Klasičan princip sabiranja brzina (Galilejeve transformacije).
  3. Ubrzanje.
  4. Kružno kretanje.
 2. Sila i energija
  1. Impuls i sila. Osnovni zakon klasične dinamike. Slaganje sila.
  2. Zakon akcije i reakcije.
  3. Dinamika kružnog kretanja. Centripetalna sila. Ubrzanja kod kružnog kretanja.
  4. Rad kao skalarni proizvod. Energija (kinetička i potencijalna). Snaga.
  5. Spoljašnje i unutrašnje trenje.
 3. Pojam o relativističkoj mehanici
  1. Kontrakcija dužina, dilatacija vremenskih intervala.
  2. Relativistički zakon sabiranja brzina. Relativistička masa i impuls. Veza energije i mase (E=mc2)
 4. Sile i bezvrtložno polje
  1. Vrste i podela fizičkih polja. Konzervativne sile.
  2. Sila teže. Kretanje materijalne tačke pod dejstvom sile teže.
  3. Njutnov zakon gravitacije.
  4. Gravitaciono polje. Jačina polja, potencijal, potencijalna energija i rad u gravitacionom polju.
  5. Kulonov zakon. Jačina električnog polja, električni fluks, potencijal napon, potencijalna energija i rad u električnom polju.
  6. Električni kapacitet. Energija električnog polja u ravnom kondenzatoru.
 5. Zakoni održanja i energija
  1. Zakon održanja impulsa (reaktivno kretanje).
  2. Zakon održanja energije u klasičnoj fizici (II kosmička brzina).
  3. Ukupna i kinetička energija. Ukupna relativistička energija. Energija i impuls. Energija i rad.
  4. Kinetička energija i moment inercije. Moment sile. Moment impulsa.
  5. Zakon održanja momenta impulsa (piruete, II Keplerov zakon).
  6. Elastični i neelastični sudari. Potencijalne krive (potencijalna jama i barijera).
 6. Hidromehanika
  1. Hidrostatika. Pritisak u tečnostima.Paskalov zakon. Promena pritiska sa dubinom. Arhimedov zakon.
  2. Hidrodinamika. Jednačina kontinuiteta. Bernulijeva jednačina.
 7. Fizika velikog broja molekula
  1. Čvrsta tela. Kristali. Elastičnost čvrstih tela. Hukov zakon.
  2. Tečnosti. Osobine tečnosti. Kapilarne pojave. Površinski napon.
  3. Gasovi. Pritisak gasa. Osnovna jednačina kinetičke teorije gasova. Avogadrov zakon.
  4. Srednja vrednost kinetičke energije molekula i temperature idealnog gasa.
  5. Jednačina idealnog gasnog stanja.
  6. Bojl-Mariotov, Gej-Lisakov i Šarlov zakon.
  7. Toplota. Specifične toplote gasa. Rad pri širenju idealnog gasa.
  8. I i II princip termodinamike.
  9. Izobarska, izotermska i adijabatska promena stanja gasa.
  10. Karnoov ciklus. Toplotne mašine.
 8. Elektrokinetika
  1. Jačina i gustina struje.
  2. Elektromotorna sila. Električna otpornost.
  3. Omov zakon. Kirhofova pravila.
  4. Džulov zakon.
  5. Elektrolitička disocijacija. Faradejevi zakoni elektrolize.
 9. Sile i vrtložno polje.
  1. Definicija ampera. Interakcija naelektrisanja u pokretu.
  2. Magnetno polje. Vektor magnetne indukcije. Magnetni fluks.
  3. Magnetno polje strujnog provodnika.
  4. Delovanje magnetnog polja na provodnik sa strujom. Amperov zakon. Pravougaona strujna kontura u magnetnom polju.
  5. Lorenzova sila.
  6. Kretanje naelektrisanih čestica u električnom i magnetnom polju.
 10. Elektromagnetna indukcija
  1. Elektromagnetna indukcija. Faradejev zakon elektromagnetne indukcije.
  2. Samoindukcija. Lenzovo pravilo.
  3. Uzajamna indukcija. Transformator. Energija u kalemu.
 11. Oscilacije
  1. Harmonijske oscilacije.
  2. Oscilacije u mehanici. Slobodne, prinudne i prigušene oscilacije.
  3. Rezonancija. Matematičko i fizičko klatno.
  4. Naizmenične struje. Dobijanje naizmeničnih struja i napona. Efektivna vrednost naizmenične struje i napona.
  5. Električne otpornosti u kolima naizmenične struje. Impedansa.
  6. Prosto RLC zatvoreno oscilatorno kolo.
 12. Geometrijska optika
  1. Zakon odbijanja i prelamanja svetlosti. Indeks prelamanja.
  2. Disperzija svetlosti. Prizma. Totalna refleksija.
  3. Sferna ogledala.
  4. Sočiva. Optičarska jednačina sočiva.
  5. Kombinacije sočiva. Optički instrumenti.
  6. Fotometrijske veličine.
 13. Talasi
  1. Nastanak i kretanje talasa u raznim sredinama. Vrste talasa: transverzalni i longitudinalni.
  2. Karakteristike talasa: amplituda, frekvencija, brzina prostiranja, talasna dužina. Talasna jednačina.
  3. Princip superpozicije talasa. Progresivni i stojeći talasi.
  4. Interferencija, difrakcija i polarizacija talasa.
  5. Interferencija i difrakcija svetlosti. Difrakciona rešetka. Polarizacija svetlosti.
  6. Zvuk. Izvori zvuka.
  7. Doplerov efekat u akustici.
  8. Nastanak, vrste i spektar elektromagnetnih talasa.
 14. Fizika mikrosveta - kvantna svojstva zračenja
  1. Pojam kvanta energije.
  2. Fotoelektrični efekat. Ajnštajnova jednačina fotoefekta.
  3. De Broljeva relacija. Difrakcija elektrona.
  4. Borov model atoma.
 15. Fizika mikrosveta - struktura atomskog jezgra
  1. Defekt mase i stabilnost jezgra.
  2. Radioaktivni raspad jezgra.
  3. Nuklearne reakcije. Fisija i fuzija jezgra. Nuklearna energija.
  4. Elementarne čestice.