Navigacija

Signali i sistemi

2. godina

3. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 OS2M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
3.2 OS2TEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
3.3 OS2OE Osnovi elektronike I 3+2+1 5
3.3 OS2EE Elementi elektronike I 3+2+1 5
Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta
3.4-5 OS2OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
3.4-5 OS2OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 5
3.4-5 OS2EM Električna merenja I 2+0+3 5
3.4-5 OS2M Mehanika I 3+2+0 5
3.4-5 OS2OR Organizacija računara I 2+2+1 5
3.4-5 OS2NAD Numerička analiza i diskretna matematika I 2+2+1 5
Bira se jedan od sledeća četiri praktikuma
3.6 OS2PRK Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3
3.6 OS2PRM Praktikum iz računarskih alata u matematici I 1+0+1 3
3.6 OS2POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3
3.6 OS2EJ3
OS2RJ3
OS2NJ3
OS2FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3
Ukupno   29 30
 
4. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 OS2SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
4.2 OS2OT Osnovi telekomunikacija O 3+2+1 6
4.3 OS2ODE Osnovi digitalne elektronike 1 O 3+1+1 6
4.4 OS2M4 Matematika 4 2 O 2+2+1 6
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta
4.4/2-3 OS2SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 3 I 1+1+0.5 3
4.4/2-3 OS2DIF Diferencijalne jednačine 3 I 1+1+0.5 3
4.4/2-3 OS2JMF Jednačine matematičke fizike 3 I 1+1+0.5 3
4.4/2-3 OS2VIS Verovatnoća i statistika 3 I 1+1+0.5 3
4.4/2-3 OS2NUM Numerička matematika 3 I 1+1+0.5 3
4.4/2-3 OS2OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 3 I 1+1+0.5 3

Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se može izabrati jedan predmet ili dva praktikuma iz sledeće grupe.***)
Ako se iz prethodne grupe izaberu tri predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.***)

4.5-1 OS2ODE Osnovi digitalne elektronike 1 I 3+1+1 6
4.5-1 OS2E Elektromagnetika I 3+2+0 6
4.5-1 OS2VS Verovatnoća i statistika I 2+2+1 6
4.5-1 OS2OO2 Objektno-orijentisano programiranje 2 I 2+2+1 6
4.5-1 OS2DMS Dinamika mehaničkih sistema I 2+2+0 6
4.5-1 OS2SS Sistemski softver I 2+2+1 6
4.5-1 OS2ELM Električne mašine 4 I 3+1+0 6
4.5-(3/2) OS2EJ4
OS2RJ4
OS2NJ4
OS2FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
4.5-(3/2) OS2PM4 Praktikum iz matematike 4 5 I 1+1+0.5 3
4.5-(3/2) OS2PSA Praktikum iz softverskih alata I 1+0+1.5 3
4.5-(3/2) OS2PIS Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW 6 I 0+1+2 3
Ukupno   24.5-25 30

***Ovo pravilo biranja predmeta važi od školske 2011/12. godine, a do tada je važilo pravilo da se u 4. semestru biraju dva izborna predmeta, pri čemu se jedan od njih mogao zameniti sa dva praktikuma.

3. godina

5. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 OS3SA1 Sistemi automatskog upravljanja 1 O 3+2+1 6
5.2 OS3SSE Stohastički sistemi i estimacija O 3+2+0 6
5.3 OS3DOS Digitalna obrada signala O 3+1+1 6
Bira se maksimalno dva izborna predmeta od po 6 ESPB bodova iz sledeće grupe, pri čemu se jedan predmet može zameniti sa dva praktikuma od po 3 ESPB boda ili dva predmeta od po 3 ESPB boda, ili sa jednim praktikumom od 3 ESPB boda i jednim predmetom od 3 ESPB boda****
5.4-(1/2) OS3SA Senzori i aktuatori I 3+1+1 6
5.4-(1/2) OS3OOP Objektno-orijentisano programiranje 7 I 3+1+1 6
5.4-(1/2) OS3HPS Hidraulični i pneumatski sistemi I 3+1+1 6
5.4-(1/2) OS3SSO Sistemi i signali u organizmu I 3+1+1 6
5.4-(1/2) OS3OB Osnovi biofizike I 3+2+0 6
5.4-(1/2) OS3O Optoelektronika I 3+1+1 6
5.4-(1/2) OS3E Elektromagnetika 8 I 3+2+0 6
5.4-(1/2) OS3M5 Matematika 5 9 I 2+2+1 6
5.4-(1/2)   Predmet sa liste drugih modula 3. ili 5. semestra sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
5.5-5/2 OS3PDS Praktikum: Digitalni signal procesori I 0+0+2 3
5.5-5/2 OS3EJ5
OS3RJ5
OS3NJ5
OS3FJ5
Strani jezik 5 I 2+0+0 3
5.5-5/2 OS3PDO Praktikum iz digitalne obrade signala I 0+1+1 3
Jedan predmet iz Grupe 5.4-(1-2) može se zameniti sa dva od sledećih šest predmeta
5.6-2 OS3SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 10 I 1+1+0.5 3
5.6-2 OS3DIF Diferencijalne jednačine 10 I 1+1+0.5 3
5.6-2 OS3JMF Jednačine matematičke fizike 10 I 1+1+0.5 3
5.6-2 OS3VIS Verovatnoća i statistika 10 I 1+1+0.5 3
5.6-2 OS3NUM Numerička matematika 10 I 1+1+0.5 3
5.6-2 OS3OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 10 I 1+1+0.5 3
Ukupno   25-26 30
 
6. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 OS3SA2 Sistemi automatskog upravljanja 2 O 3+2+1 6
6.2 OE3EM Električne mašine 11 O 3+1+1 6
6.3 OS3URV Upravljanje u realnom vremenu 12 O 3+1+1 6
Biraju se tri izborna predmeta iz sledeće grupe predmeta pri čemu dva praktikuma mogu zameniti jedan predmet
6.3-5 OS3SAS Spektralna analiza signala I 3+1+1 6
6.3-5 OS3NSU Nelinearni sistemi upravljanja I 3+1+1 6
6.3-5 OS3MIP Modeliranje i identifikacija procesa I 3+1+1 6
6.3-5 OS3EE Energetska elektronika I 3+1+1 6
6.3-5 OS3EM1 Električne mašine 1 13 I 3+1+0 6
6.3-5 OS3ODE Osnovi digitalne elektronike 13 I 3+1+1 6
6.3-5 OS3RA Robotika i automatizacija I 3+1+1 6
6.3-5 OS3AES Akvizicija elektrofizioloških signala 14 I 3+1+1 6
6.3-5 OS3ESM Ekspertski sistemi metode odlučivanja 15 I 3+1+1 6
6.3-5 OS3MFM Metode formiranja medicinske slike I 3+1+1 6
6.3-5 OS3OTK Optičke telekomunikacije I 3+1+1 6
6.3-5 OS3RM Računarske mreže I 3+1+1 6
6.3-5 OS3POT Prostiranje optičkih talasa I 3+2+0 6
6.3-5/2 OS3PSA Praktikum: Softverski alati 16 I 1+0+1.5 3
6.3-5/2 OS3PRP Praktikum: Računarsko projektovanje mehaničkih sistema 16 I 0+1+1 3
6.3-5/2 OS3PIS Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW 17 I 0+1+2 3
6.3-5/2 OS3EJ6
OS3RJ6
OS3NJ6
OS3FJ6
Strani jezik 6 I 2+0+0 3
6.3-5   Predmet sa liste drugih modula 4. ili 6. semestra sa minimum istim brojem kredita I 3+1+1 6
Ukupno   24-26 30

4. godina

7. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
7.1 OS4URV Upravljanje u realnom vremenu 18 O 3+1+1 6
Biraju se četiri od sledećih sedamnaest izbornih predmeta
7.2-4 OS4IM Inženjerski menadžment 19 I 3+2+0 6
7.2-4 OS4NM Neuralne mreže I 3+1+1 6
7.2-4 OS4RSU Robusni sistemi upravljanja 20 I 3+2+0 6
7.2-4 OS4UIP Upravljanje industrijskim procesima 21 I 3+1+1 6
7.2-4 OS4PO Prepoznavanje oblika I 3+1+1 6
7.2-4 OS4DOS Digitalna obrada slike I 3+1+1 6
7.2-4 OS4AVO Automatsko vođenje objekata u prostoru I 3+1+1 6
7.2-4 OS4CNC CNC sistemi i fleksibilna automatizacija I 3+1+1 6
7.2-4 OS4SUR Senzori u robotici I 3+1+1 6
7.2-4 OS4MAM Metode analize medicinske slike I 3+2+0 6
7.2-4 OS4BMH Biomehanika I 3+1+1 6
7.2-4 OS4BMT Biomaterijali I 3+1+1 6
7.2-4 OS4FS Fiberoptički senzori I 3+1+1 6
7.2-4 OS4OLS Optoelektronski i laserski merni sistemi 22 I 3+0+2 6
7.2-4 OS4NRS Namenski računarski sistemi I 3+1+1 6
7.2-4 OS4IP Internet programiranje I 3+1+1 6
7.2-4 OS4MK Mikroelektronska kola I 3+2+0 6
7.2-4 OS4NS2 Nelinearni sistemi upravljanja 2 I 3+2+0 6
7.2-4 OS4KLI Kliničko inženjerstvo 23   3+2+0 6
7.2-4 OS4MAS Metode analize elektrofizioloških signala 24 I 3+1+1 6
7.2-4   Predmet iz 5. semestra Modula Signali i sistemi ili predmet iz 5. ili 7. semestra 
sa liste drugih modula sa minimum istim brojem kredita ili 
Strani jezik 5 i 6 25
I 3+1+1
2+0+0 i 2+0+0

6
Ukupno   24-25 30
 
8. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Biraju se tri od sledećih devetnaest izbornih predmeta
8.1-3 OS4KLI Kliničko inženjerstvo 26 I 3+2+0 6
8.1-3 OS4MAS Metode analize elektrofizioloških signala 27 I 3+1+1 6
8.1-3 OS4MSU Multivarijabilni sistemi upravljanja I 3+2+0 6
8.1-3 OS4VI Veštačka inteligencija I 3+1+1 6
8.1-3 OS4OPG Obrada i prepoznavanje govora I 3+1+1 6
8.1-3 OS4ASS Adaptivni sistemi za upravljanje i obradu signala I 3+1+1 6
8.1-3 OS4KV Kompjuterska vizija 28 I 3+1+1 6
8.1-3 OS4TRS Teorija robotskih sistema I 3+2+0 6
8.1-3 OS4DPP Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima I 2+1+1 6
8.1-3 OS4MES Mikroelektromehanički sistemi I 3+1+1 6
8.1-3 OS4TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama I 3+1+1 6
8.1-3 OS4MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6
8.1-3 OS4PMT Principi modernih telekomunikacija I 2+2+1 6
8.1-3 OS4SZN Sistemi za navigaciju 29 I 3+1+1 6
8.1-3 OS4DZZ Dozimetrija i zaštita od zračenja I 3+2+0 6
8.1-3 OS4PS Pouzdanost sistema I 3+2+0 6
8.1-3 OS4PRS Performanse računarskih sistema I 2+2+1 6
8.1-3 OS4RG Računarska grafika I 2+2+1 6
8.1-3 OS4PRV Programiranje u realnom vremenu I 2+2+1 6
8.1-3 OS4UIP Upravljanje industrijskim procesima 30 I 3+1+1 6
8.1-3 OS4OLS Optoelektronski i laserski merni sistemi 31 I 3+0+2 6
8.1-3   Predmet iz 6. semestra Modula Signali i sistemi ili predmet iz 6. ili 8. semestra 
sa liste drugih modula sa minimum istim brojem kredita ili 
Strani jezik 5 i 6 32
I 3+1+1
2+0+0 i 2+0+0
6
8.4   Stručna praksa O   2
8.5   Završni rad O   10
Ukupno   13-15 30

1 Od školske 2011/12. godine ovaj predmet postaje obavezan.

2 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

3 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.

4 Od školske 2011/12. godine ovaj predmet je prebačen iz 4. u 6. semestar i postaje obavezan predmet.

5 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.

6 Ovaj praktikum se može izabrati od školske 2010/11. godine.

7 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru

8 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru.

9 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

10 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine, ukoliko nije izabran u 4. semestru.

11 Od školske 2011/12. godine ovaj predmet je prebačen iz 4. u 6. semestar i postaje obavezan predmet.

12 Od školske 2011/12. godine ovaj predmet je prebačen iz 6. u 7. semestar kao obavezan predmet.

13 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

14 Ovaj predmet se može izabrati samo ukoliko je u 5. semestru izabran predmet Sistemi i signali u organizmu.

15 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.

16 Ovaj praktikum se može izabrati ukoliko nije izabran u 4. semestru

17 Ovaj praktikum se može izabrati od školske 2010/11. godine, ukoliko nije izabran u 4. semestru.

18 Od školske 2011/12. godine ovaj predmet je prebačen iz 6. u 7. semestar kao obavezan predmet.

19 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2007/08. godine.

20 Ovaj predmet se ne nudi školske 2011/12. godine.

21 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar školske 2011/12. godine.

22 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar školske 2012/13. godine.

23 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar od školske 2010/11. godine.

24 Ovaj predmet je prebačen iz 8. u 7. semestar od školske 2010/11. godine.

25 Strani jezik 5 i 6 može se izabrati ukoliko nije izabran u 5. i 6. semestru.

26 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar od školske 2010/11. godine.

27 Ovaj predmet je prebačen iz 8. u 7. semestar od školske 2010/11. godine.

28 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

29 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.

30 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar školske 2011/12. godine.

31 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar od školske 2012/13. godine.

32 Strani jezik 5 i 6 može se izabrati ukoliko nije izabran u 5.,6. ili 7. semestru.

**** Ovo pravilo važi od školske 2013/14. godine, a do tada je važilo pravilo da se bira maksimalno 2 predmeta pri čemu se jedan predmet može zameniti sa 2 praktikuma od po 3 ESPB bodova ili sa 2 predmeta od po 3 ESPB bodova.