Navigacija

Energetika(2006)

Smer: ELEKTROENERGETSKI SISTEMI (EES)

2. godina

3. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 OG2M3 Matematika 3 11 3+3+0 6
3.2 OG2E Elektromagnetika 11 3+2+0 5
3.3 OG2TEK Teorija električnih kola 11 3+2+0 5
3.4 OG2EM1 Električna merenja 1 78 2+0+3 5
3.5 OG2EE Elementi elektronike 11 3+2+1 6
3.6   Praktikum ili strani jezik 1L 0+2+0/2+0+0 3
Ukupno   29 30
 
4. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 OG2SIS Signali i sistemi 11 3+2+1 6
4.2 OG2EM2 Električna merenja 2 78 2+0+2 5
4.3 OG2EM Električne mašine 69 3+1+0 5
4.4 OG2M Mehanika 69 2+2+0 5
4.5   Praktikum ili strani jezik 1L 0+2+0/2+0+0 3
4.6 OG2M4 Matematika 4 1 11 3+3+0 6
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta: 2
4.6.2 OG2SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije I 1+1+0.5 3
4.6.2 OG2DIF Diferencijalne jednačine I 1+1+0.5 3
4.6.2 OG2JMF Jednačine matematičke fizike I 1+1+0.5 3
4.6.2 OG2VIS Verovatnoća i statistika I 1+1+0.5 3
4.6.2 OG2NUM Numerička matematika I 1+1+0.5 3
4.6.2 OG2OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize I 1+1+0.5 3
Ukupno   26 30

3. godina

5. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 OG3EIN Elektroenergetske instalacije niskog napona 69 2+2+0,5 5
5.2 OG3AM Asinhrone mašine 69 2+1+1 5
5.3 OG3ET Energetski transformatori 69 3+1+0,5 5
5.4 OG3SAU Sistemi automatskog upravljanja 11 3+1+0 5
5.5 OG3TUE Telekomunikacije u elektroenergetici 11 3+1+0 5
5.6 OG3EES Elementi EES 11 3+1+0 5
Ukupno   24,5 30
 
6. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 OG3TV1 Tehnika visokog napona 1 78 2+1+1 5
6.2 OG3EP1 Energetski pretvarači 1 69 2+2+0,5 5
6.3 OG3DIM Distributivne i industrijske mreže 78 3+1+0 5
6.4 OG3AE1 Analiza elektroenergetskih sistema 1 78 2+2+0 5
6.5 OG3SM Sinhrone mašine 69 2+1+1 5
6.6   Izborni predmet ili:
6.6.1 Praktikum ili strani jezik i
6.6.2 Projekat
1L
1L
19
2+2+0
0+2+0/2+0+0
0+0+2
5
3
2
Ukupno   24,5 30

4. godina

7. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
7.1 OG4RP Razvodna postrojenja 78 2+2+0 5
7.2 OG4TPE Termički procesi u elektroenergetici 69 2+1+1 5
7.3 OG4EP Elektromotorni pogoni 69 2+1,5+0,5 5
7.4   Izborni predmet 1L 2+2+0 5
7.5   Izborni predmet 1L 2+2+0 5
7.6.1
7.6.2
  Projekat i
Praktikum ili strani jezik
19
1L
0+0+2
0+2+0/2+0+0
2
3
Ukupno   24 30
 
8. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
8.1 OG4PPR Projektovanje pomoću računara u elektronergetici 78 2+1+1 5
8.2 OG4RZ Relejna zaštita 78 2+1+1 5
8.3   Izborni predmet 1L 2+2+0 5
8.4   Praktikum ili strani jezik 1L 0+2+0/2+0+0 3
8.5   Stručna praksa O   2
8.6   Završni rad O   10
Ukupno   14 30

1 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

2 Predmeti iz ove grupe mogu se izabrati od školske 2011/12. godine.


Status 69: Tri predmeta sa statusom 69 mogu se zameniti izbornim predmetima.
Status 78: Jedan predmet sa statusom 78 može se zameniti izbornim predmetom.
Status 11: Predmeti sa ovim statusom su obavezni.
Status 1L: Izborni predmeti i praktikumi sa lista 1, 2 ili 3.
Projekat: Student mora izabrati i položiti najmanje jedan projekat tokom studija.

 

 

Smer: ENERGETSKI PRETVARAČI I POGONI (EPP)

2. godina

3. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 OG2M3 Matematika 3 11 3+3+0 6
3.2 OG2E Elektromagnetika 11 3+2+0 5
3.3 OG2TEK Teorija električnih kola 11 3+2+0 5
3.4 OG2EM1 Električna merenja 1 69 2+0+3 5
3.5 OG2EE Elementi elektronike 11 3+2+1 6
3.6   Praktikum ili strani jezik 1L 0+2+0/2+0+0 3
Ukupno   29 30
 
4. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 OG2SIS Signali i sistemi 11 3+2+1 6
4.2 OG2EM2 Električna merenja 2 69 2+0+2 5
4.3 OG2EM Električne mašine 78 3+1+0 5
4.4 OG2M Mehanika 69 2+2+0 5
4.5   Praktikum ili strani jezik 1L 0+2+0/2+0+0 3
4.6 OG2M4 Matematika 4 1 11 3+3+0 6
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta: 2
4.6.2 OG2SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije I 1+1+0.5 3
4.6.2 OG2DIF Diferencijalne jednačine I 1+1+0.5 3
4.6.2 OG2JMF Jednačine matematičke fizike I 1+1+0.5 3
4.6.2 OG2VIS Verovatnoća i statistika I 1+1+0.5 3
4.6.2 OG2NUM Numerička matematika I 1+1+0.5 3
4.6.2 OG2OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize I 1+1+0.5 3
Ukupno   26 30

3. godina

5. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 OG3EIN Elektroenergetske instalacije niskog napona 78 2+2+0,5 5
5.2   Izborni predmet 1L 2+2+0 5
5.3 OG3AM Asinhrone mašine 78 2+1+1 5
5.4 OG3ET Energetski transformatori 78 3+1+0,5 5
5.5 OG3SAU Sistemi automatskog upravljanja 11 3+1+0 5
5.6 OG3TUE Telekomunikacije u elektroenergetici 11 3+1+0 5
Ukupno   24,5 30
 
6. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 OG3TV1 Tehnika visokog napona 1 69 2+1+1 5
6.2 OG3EP1 Energetski pretvarači 1 78 2+2+0,5 5
6.3 OG3DIM Distributivne i industrijske mreže 69 3+1+0 5
6.4 OG3AE1 Analiza elektroenergetskih sistema 1 69 2+2+0 5
6.5 OG3SM Sinhrone mašine 78 2+1+1 5
6.6   Izborni predmet ili:
6.6.1 Praktikum ili strani jezik i
6.6.2 Projekat
1L
1L
19
2+2+0
0+2+0/2+0+0
0+0+2
5
3
2
Ukupno   24,5 30

4. godina

7. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
7.1 OG4RP Razvodna postrojenja 69 2+2+0 5
7.2 OG4TPE Termički procesi u elektroenergetici 78 2+1+1 5
7.3 OG4EP Elektromotorni pogoni 78 2+1,5+0,5 5
7.4   Izborni predmet 1L 2+2+0 5
7.5   Izborni predmet 1L 2+2+0 5
7.6   Izborni predmet ili:
7.6.1 Praktikum ili strani jezik i
7.6.2 Projekat
1L
1L
19
2+2+0
0+2+0/2+0+0
0+0+2
5
3
2
Ukupno   24 30
 
8. semestar
  Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
8.1 OG4PPR Projektovanje pomoću računara u elektronergetici 69 2+1+1 5
8.2 OG4RZ Relejna zaštita 69 2+1+1 5
8.3   Izborni predmet 1L 2+2+0 5
8.4   Praktikum ili strani jezik 1L 0+2+0/2+0+0 3
8.5   Stručna praksa O   2
8.6   Završni rad O   10
Ukupno   14 30

1 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

2 Predmeti iz ove grupe mogu se izabrati od školske 2011/12. godine.


Status 69: Tri predmeta sa statusom 69 mogu se zameniti izbornim predmetima.
Status 78: Jedan predmet sa statusom 78 može se zameniti izbornim predmetom.
Status 11: Predmeti sa ovim statusom su obavezni.
Status 1L: Izborni predmeti i praktikumi sa liste 1, 2 ili 3.
Projekat: Student mora izabrati i položiti najmanje jedan projekat tokom studija.

 

LISTA 1: Izborni predmeti i praktikumi sa smera za EPP
Svi predmeti imaju 4 časa i 5 kredita. Svi praktikumi imaju 2 časa i 3 kredita
1. OG4EO Električno osvetljenje (7.s.) (2+2)
2. OG4REP Regulacija elektromotornih pogona (8.s.) (2+1,5+0,5)
3. OG4VP Višemotorni pogoni (7.s.) 3 (2+2)
4. OG4EI2 Električne instalacije niskog napona 2 (8.s.) (2+2+0,5)
5. OG4EP2 Energetski pretvarači 2 (7.s.) (2+2+0,5)
6. OG4UEP Upravljanje energetskim pretvaračima (8.s.) (2+1+1)
7. OG4DPP Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima (8.s.) (2+1+1)
8. OG4IEM Ispitivanje električnih mašina (8.s.) (2+0+2)
9. OG4EV Električna vozila (7.s.) (2,5+1+0,5)
10. OG4EMS Električne mašine jednosmerne struje (8.s.) (2+1+1)
11. OG4ZZE Zagrevanje i zaštita električnih mašina (7.s.) (3+1)
12. OG4SEI Specijalne električne instalacije (7.s.) (2+1+1)
13. OG4E Elektrotermija (8.s.) (2+1+1)
14. OG4PDS Praktikum - Digitalni signal procesori (7.s.) (0+0+2)
15. OG4PEP Praktikum iz elektromotornih pogona (7.s.) 4 (0+0+2)
16. OG4PKO Pretvaračka kola za obnovljive izvore energije (8.s.) 4 (2+2+0)
17. OG4PRP Praktikum iz regulacije elektromotornih pogona (8.s.) 4 (0+0+2)
LISTA 2: Izborni predmeti i praktikumi sa smera za EES
Svi predmeti imaju 4 časa i 5 kredita. Svi praktikumi imaju 2 časa i 3 kredita
1. OG2PRK Praktikum iz računarske analize kola (3.s.) (1+0+1)
2. OG4TED Tržište električne energije i deregulacija (8.s) (3+1)
3. OG3PES Praktikum iz elemenata EES (5.s.) (0+1+1)
4. OG4EMN Električna merenja neelektričnih veličina (8.s.) (2+2)
5. OG4TV2 Tehnika visokog napona 2 (7. s.) (2+1+1)
6. OG4TSU Tehnički sistemi upravljanja u EES (8.s.) (2+2)
7. OG4AE2 Analiza EES 2 (7.s.) (2+2)
8. OG4PSA Praktikum iz softverskih alata u energetici (8.s.) (0+0+2)
9. OG4RES Regulacija EES (8.s.) 4  
10. OG4PLV Praktikum-Laboratorijske vežbe iz EES (8.s.) (0+0+2)
11. OG4PAE Praktikum iz analize EES (7.s.) (0+1+1)
12. OG4KT Kablovska tehnika (8.s.) (2+2)
13. OG4EL Elektrane (7.s.) (2+2)
14. OG4OIE Obnovljivi izvori energije (8.s.) (2+2)
15. OG4HIM Hidraulika i mašinstvo (7.s.) 6 (3+1)
16. OG4PIE Praktikum iz eksploatacije EES (8.s.) 7 (0+2)
17. OG4MUE Materijali u elektrotehnici (7.s.) (3+1)
18. OG4PES Planiranje EES-a (7.s) 8  
19. OG4KEE Kvalitet električne energije (7.s.) (2+1+1)
20. OG4EES Eksploatacija EES-a (8.s.) 8  
21. OG4VO Visokonaponska oprema (8.s.) (2+2)
22. OG4EK Elektromagnetna kompatibilnost (7.s.) 8  
23. OG4OE Opšta energetika (7.s.) (3+1)
LISTA 3: Preporučeni izborni predmeti i praktikumi sa svih modula ETF-a

Napomene:
  • Predmeti sa liste 3 figurišu u planu nastave drugih modula ETF-a.
  • Predavač, semestar i raspored definisan je planom nastave modula u kome predmet figuriše kao obavezni ili izborni.
  • Predavanja na pojedinim predmetima mogu biti uslovljena minimalnim brojem prijavljenih
  • Pored preporučenih, mogu se birati i predmeti koji nisu na donjoj listi, u slučaju da željeni predmet nije raspoloživ, kao i u drugim slučajevima - uz konsultacije sa mentorom
  • Svi izborni predmeti planirani za 7. semestar mogu da se biraju u neparnim semestrima, a izborni predmeti planirani za 8. semestar mogu da se biraju u parnim semestrima
  Šifra Predmet ESPB
1. IR2NAD Numerička analiza i diskretna matematika 6
2. OE2OOP Objektno orijentisano programiranje 5
3. OF2PRM Praktikum iz računarskih alata u matematici 3
4. OF2PM4 Praktikum iz matematike 4 9  
5. OF2SS Sistemski softver 6
6. OT2OR Organizacija računara 5
7. OF2ODE Osnovi digitalne elektronike 6
8. OF3O Optoelektronika 6
9. OE3DE Digitalna elektronika 6
10.   Strani jezik 1-6  
11. OS3RA Robotika i automatizacija 6
12. OF2SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 10 3
13. OF2DIF Diferencijalne jednačine 10 3
14. OF2JMF Jednačine matematičke fizike 10 3
15. OF2VIS Verovatnoća i statistika 10 3
16. OF2NUM Numerička matematika 10 3
17. OF2OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 10 3
LISTA 4: Projekti
  Šifra Projekat
1. OG-P1 Projekat iz energetskih transformatora
2. OG-P2 Projekat iz električnih instalacija
3. OG-P3 Projekat iz elektromotornih pogona
4. OG-P4 Projekat iz sinhronih mašina
5. OG-P5 Projekat iz razvodnih postrojenja
6. OG-P6 Projekat iz relejne zaštite
7. OG-P7 Projekat iz energetskih pretvarača
8. OG-P8 Projekat iz projektovanja pomoću računara u elektroenergetici
9. OG-P9 Projekat iz digitalnog upravljanja pretvaračima i pogonima
10. OG-P10 Projekat iz tehnike visokog napona

3 Ovaj predmet je prebačen iz 8. u 7. semestar od školske 2010/11. godine.

4 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.

5 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2010/11. godine.

6 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

7 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.

8 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2008/09. godine.

9 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.

10 Ovaj predmet može se izabrati od školske 2011/12. godine, ukoliko nije izabran u 4. semestru.