Navigacija

Telekomunikacije i informacione tehnologije

Smer: Sistemsko inženjerstvo

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 OT2M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
3.2 OT2TEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
3.3 OT2OE Osnovi elektronike O 3+2+1 6
3.4 OT2EJ3
OT2RJ3
OT2NJ3
OT2FJ3
Strani jezik 3 O 2+0+0 2
Biraju se dva od sledećih pet izbornih predmeta
3. 5-6 OT2OR Organizacija računara I 2+2+1 5
3. 5-6 OT2FE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
3. 5-6 OT2EM Električna merenja I 2+0+3 5
3. 5-6 OT2MUE Materijali u elektrotehnici I 3+2+1 5
3. 5-6 OT2OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
Ukupno 29-30 30
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 OT2E Elektromagnetika O 3+2+0 6
4.2 OT2SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
4.3 OT2T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6
4.4 OT2M4 Matematika 4 1 O 2+2+1 6
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta
4.4/2-3 OT2SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 2 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2DIF Diferencijalne jednačine 2 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2JMF Jednačine matematičke fizike 2 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2VIS Verovatnoća i statistika 2 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2NUM Numerička matematika 2 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 2 I 1+1+0,5 3
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se moraju iѕabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu tri predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
4.5-2 OT2EJ4
OT2RJ4
OT2NJ4
OT2FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
4.5-2 OT2PM4 Praktikum iz matematike 4 3 I 1+1+0,5 3
4.5-2 OT2PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3
Ukupno 25,5-26 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 OT3OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6
5.2 OT3T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6
5.3 OT3TM Telekomunikacione mreže O 3+1+1 6
5.4 OT3ROP Računarske osnove i primena Interneta O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledećih pet izbornih predmeta ili
dva izborna predmeta iz Grupe 5.5-2
5.5 OT3O Optoelektronika I 3+1+1 6
5.5 OT3OPE Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih sistema 4 I 3+1+1 6
5.5 OT3SAU Sistemi automatskog upravljanja I 3+1+1 6
5.5 OT3MUE Materijali u elektrotehnici 5 I 3+1+1 6
5.5 OT3OOP Objektno-orijentisano programiranje 5 I 2+2+1 6
5.5 OT3M5 Matematika 5 6 I 2+2+1 6
5.5 OT3TM1 Telekomunikaciona merenja 1 7 I 3+1+1 6
Ukoliko iz grupe 5.5 nije izabran predmet, biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta
5.5-2 OT3SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 8 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3DIF Diferencijalne jednačine 8 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3JMF Jednačine matematičke fizike 8 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3VIS Verovatnoća i statistika 8 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3NUM Numerička matematika 8 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 8 I 1+1+0,5 3
Ukupno 26 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 OT3T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6
6.2 OT3RK Radio komunikacije O 3+1+1 6
6.3 OT3TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6
6.4 OT3OT Optičke telekomunikacije O 3+1+1 6
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta
6.5 OT3ODE Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6
6.5 OT3BP Baze podataka I 3+1+1 6
6.5 OT3OS2 Obrada signala 2 I 3+1+1 6
6.5 OT3DTK Digitalna telekomunikaciona kola 9 I 3+1+1 6
6.5 OT3SP Senzori i pretvarači I 3+0+2 6
6.5 OT3POT Prostiranje optičkih talasa I 3+2+0 6
6.5 OT3OS Operativni sistemi I 2+2+1 6
6.5 OT3TM2 Telekomunikaciona merenja 2 7 I 3+1+1 6
Ukupno 25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
7.1 OT4RS Radio sistemi O 3+1+1 6
7.2 OT4ŠTM Širokopojasne telekomunikacione mreže O 3+2+0 6
7.3 OT4KS Komutacioni sistemi O 3+1+1 6
7.4 OT4TKM Telekomunikacione mreže za pristup O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledećih trinaest izbornih predmeta
7.5 OT4STS Simulacija telekomunikacionih sistema 10 I 3+1+1 6
7.5 OT4OE Osnovi ekonomije I 3+1+1 6
7.5 OT4AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6
7.5 OT4TV Televizija I 3+1+1 6
7.5 OT4OGK Osnovi govorne komunikacije I 3+1+1 6
7.5 OT4E Elektroakustika I 3+1+1 6
7.5 OT4MT Mikrotalasna tehnika I 3+1,5+0,5 6
7.5 OT4URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6
7.5 OT4OM Optičke mreže I 3+2+0 6
7.5 OT4SS Satelitski sistemi 10 I 3+1+1 6
7.5 OT4R Radiotehnika I 3+1+1 6
7.5 OT4SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6
7.5 OT4AI Arhitektura interneta I 3+1+1 6
7.5 OT4IPT IP telefonija I 3+1+1 6
7.5 OT4OT2 Optičke telekomunikacije 2 11 I 3+2+0 6
Ukupno 25 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
8.1 OT4TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih deset izbornih predmeta
8.2-3 OT4BM Bežične mreže 12 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4PTM Projektovanje telekomunikacionih mreža 12 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4PTK Protokoli u telekomunikacionim mrežama 12 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4IPR Implementacija programskih rešenja 9 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4TDM TDM sistemi prenosa 9 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6
8.2-3 OT4OAS Obrada audio signala 6 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4EK Elektromagnetska kompatibilnost I 3+1+1 6
8.2-3 OT4IP Internet programiranje I 3+1+1 6
8.2-3 OT4PKH Programiranje komunikacionog hardvera I 3+1+1 6
8.2-3 OT4MPK Mikrotalasna pasivna kola I 3+1+1 6
8.2-3 OT4AP Antene i prostiranje I 3+1+1 6
8.2-3 OT4MIS Modeliranje i simulacija u telekomunikacionim sistemima I 3+1+1 6
8.2-3 OT4PTS Pouzdanost u telekomunikacionim sistemima I 3+1+1 6
8.2-3 OT4RRS Radiolokacije i radarski sistemi 9 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4RUT Regulativa u telekomunikacijama 6 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6
8.2-3 OT4PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima 13 I 3+1+1 6
8.4 Stručna praksa O 2
8.5 Završni rad O 10
Ukupno 15 30

1 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

2 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.

3 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.

4 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

5 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.

6 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/2012. godine.

7 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/2012. godine.

8 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/2012. godine ukoliko nije izabran u 4.semestru.

9 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13 godine.

10 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14 godine.

11 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2009/10. godine.

12 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2009/10. godine.

13 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2010/11. godine, a ne može se izabrati u školskoj 2014/15. i 2015/16. godini.

 

 

Smer: Radio komunikacije

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 OT2M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
3.2 OT2TEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
3.3 OT2OE Osnovi elektronike O 3+2+1 6
3.4 OT2EJ3
OT2RJ3
OT2NJ3
OT2FJ3
Strani jezik 3 O 2+0+0 2
Biraju se dva od sledećih pet izbornih predmeta
3. 5-6 OT2OR Organizacija računara I 2+2+1 5
3. 5-6 OT2FE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
3. 5-6 OT2EM Električna merenja I 2+0+3 5
3. 5-6 OT2MUE Materijali u elektrotehnici I 3+2+1 5
3. 5-6 OT2OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
Ukupno 29-30 30
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 OT2E Elektromagnetika O 3+2+0 6
4.2 OT2SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
4.3 OT2T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6
4.4 OT2M4 Matematika 4 14 O 2+2+1 6
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta
4.4/2-3 OT2SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 15 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2DIF Diferencijalne jednačine 15 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2JMF Jednačine matematičke fizike 15 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2VIS Verovatnoća i statistika 15 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2NUM Numerička matematika 15 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 15 I 1+1+0,5 3
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se moraju iѕabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu tri predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
4.5-2 OT2EJ4
OT2RJ4
OT2NJ4
OT2FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
4.5-2 OT2PM4 Praktikum iz matematike 4 16 I 1+1+0,5 3
4.5-2 OT2PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3
Ukupno 25,5-26 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 OT3OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6
5.2 OT3T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6
5.3 OT3TM Telekomunikacione mreže O 3+1+1 6
5.4 OT3MT Mikrotalasna tehnika O 3+1,5+0,5 6
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta ili
dva izborna predmeta iz Grupe 5.5-2
5.5 OT3E Elektroakustika I 3+1+1 6
5.5 OT3AE Analogna elektronika I 3+1+1 6
5.5 OT3M5 Matematika 5 14 I 2+2+1 6
5.5 OT3OPE Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih sistema 17 I 3+1+1 6
5.5 OT3AOR Arhitektura i organizacija računara I 3+1+1 6
5.5 OT3OOP Objektno orijentisano programiranje 18 I 2+2+1 6
5.5 OT3ROP Računarske osnove i primena Interneta I 3+2+0 6
5.5 OT3MUE Materijali u elektrotehnici 18 I 3+1+1 6
5.5 OT3TM1 Telekomunikaciona merenja 1 15 I 3+1+1 6
Ukoliko iz grupe 5.5 nije izabran predmet, biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta
5.5-2 OT3SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 19 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3DIF Diferencijalne jednačine 19 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3JMF Jednačine matematičke fizike 19 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3VIS Verovatnoća i statistika 19 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3NUM Numerička matematika 19 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 19 I 1+1+0,5 3
Ukupno 26 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 OT3T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6
6.2 OT3RK Radio komunikacije O 3+1+1 6
6.3 OT3TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6
6.4 OT3OT Optičke telekomunikacije O 3+1+1 6
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta
6.5 OT3ODE Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6
6.5 OT3AP Antene i prostiranje I 3+1+1 6
6.5 OT3OS2 Obrada signala 2 I 3+1+1 6
6.5 OT3DTK Digitalna telekomunikaciona kola 20 I 3+1+1 6
6.5 OT3MK Mikrotalasna pasivna kola I 3+1+1 6
6.5 OT3NUT Napajanje u telekomunikacijama 20 I 3+1+1 6
6.5 OT3OS Operativni sistemi I 2+2+1 6
6.5 OT3POT Prostiranje optičkih talasa I 3+2+0 6
6.5 OT3TM2 Telekomunikaciona merenja 2 15 I 3+1+1 6
Ukupno 25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
7.1 OT4RS Radio sistemi O 3+1+1 6
7.2 OT4R Radiotehnika O 3+1+1 6
7.3 OT4KS Komutacioni sistemi O 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih trinaest izbornih predmeta
7.4-5 OT4TV Televizija I 3+1+1 6
7.4-5 OT4URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6
7.4-5 OT4ŠTM Širokopojasne telekomunikacione mreže I 3+1+1 6
7.4-5 OT4OE Osnovi ekonomije I 3+1+1 6
7.4-5 OT4STS Simulacija telekomunikacionih sistema 17 I 3+1+1 6
7.4-5 OT4OGK Osnovi govorne komunikacije I 3+1+1 6
7.4-5 OT4TKM Telekomunikacione mreže za pristup I 3+1+1 6
7.4-5 OT4E Elektroakustika 21 I 3+1+1 6
7.4-5 OT4SS Satelitski sistemi 17 I 3+1+1 6
7.4-5 OT4AI Arhitektura interneta I 3+1+1 6
7.4-5 OT4AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6
7.4-5 OT4IPT IP telefonija I 3+1+1 6
7.4-5 OT4SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6
7.4-5 OT4OM Optičke mreže I 3+2+0 6
7.4-5 OT4OT2 Optičke telekomunikacije 2 22 I 3+2+0 6
Ukupno 25 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
8.1 OT4TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih devet izbornih predmeta
8.2-3 OT4BM Bežične mreže 23 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4PTM Projektovanje telekomunikacionih mreža 23 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4TDM TDM sistemi prenosa 20 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4JMS Javni mobilni sistemi I 3+1+1 6
8.2-3 OT4EK Elektromagnetska kompatibilnost I 3+1+1 6
8.2-3 OT4IP Internet programiranje I 3+1+1 6
8.2-3 OT4MIS Modeliranje i simulacija u telekomunikacionim sistemima I 3+1+1 6
8.2-3 OT4PTS Pouzdanost u telekomunikacionim sistemima I 3+1+1 6
8.2-3 OT4RUT Regulativa u telekomunikacijama 14 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4SIZ Sigurnost i zaštita u telekomunikacionim mrežama I 3+1+1 6
8.2-3 OT4RRS Radiolokacije i radarski sistemi 20 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4MPK Mikrotalasna pasivna kola 24 I 3+1+1 6
8.2-3 OT4PPR Principi pozicioniranja u radio sistemima 25
8.2-3 OT4MMS Multimedijalni sistemi I 3+1+1 6
8.4 Stručna praksa O 2
8.5 Završni rad O 10
Ukupno 15 30

14 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

15 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.

16 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.

17 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

18 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.

19 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/2012. godine ukoliko nije izabran u 4.semestru.

20 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13.

21 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 5. semestru.

22 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2009/10. godine.

23 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2009/10. godine.

24 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 6. semestru.

25 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2010/11. godine, a ne može se izabrati u školskoj 2014/15. i 2015/16. godini.

 

 

Smer: Audio i video tehnologije

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 OT2M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
3.2 OT2TEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
3.3 OT2OE Osnovi elektronike O 3+2+1 6
3.4 OT2EJ3
OT2RJ3
OT2NJ3
OT2FJ3
Strani jezik 3 O 2+0+0 2
Biraju se dva od sledećih pet izbornih predmeta
3. 5-6 OT2OR Organizacija računara I 2+2+1 5
3. 5-6 OT2FE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
3. 5-6 OT2EM Električna merenja I 2+0+3 5
3. 5-6 OT2MUE Materijali u elektrotehnici I 3+2+1 5
3. 5-6 OT2OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
Ukupno 29-30 30
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 OT2E Elektromagnetika O 3+2+0 6
4.2 OT2SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
4.3 OT2T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6
4.4 OT2M4 Matematika 4 26 O 2+2+1 6
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta
4.4/2-3 OT2SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 27 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2DIF Diferencijalne jednačine 27 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2JMF Jednačine matematičke fizike 27 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2VIS Verovatnoća i statistika 27 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2NUM Numerička matematika 27 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 27 I 1+1+0,5 3
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se moraju iѕabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu tri predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
4.5-2 OT2EJ4
OT2RJ4
OT2NJ4
OT2FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
4.5-2 OT2PM4 Praktikum iz matematike 4 28 I 1+1+0,5 3
4.5-2 OT2PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3
Ukupno 25,5-26 30

3. godina

>
5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 OT3OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6
5.2 OT3T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6
5.3 OT3TM Telekomunikacione mreže O 3+1+1 6
5.4 OT3ROP Računarske osnove i primena Interneta O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledećih sedam izbornih predmeta ili
dva izborna predmeta iz Grupe 5.5-2
5.5 OT3O Optoelektronika I 3+1+1 6
5.5 OT3AE Analogna elektronika I 3+1+1 6
5.5 OT3M5 Matematika 5 26 I 2+2+1 6
5.5 OT3OPE Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih sistema 29 I 3+1+1 6
5.5 OT3SAU Sistemi automatskog upravljanja I 3+1+1 6
5.5 OT3MT Mikrotalasna tehnika I 3+1,5+0,5 6
5.5 OT3MUE Materijali u elektrotehnici 30 I 3+1+1 6
5.5 OT3OOP Objektno-orijentisano proramiranje 30 I 2+2+1 6
5.5 OT3TM1 Telekomunikaciona merenja 1 27
Ukoliko iz grupe 5.5 nije izabran predmet, biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta
5.5-2 OT3SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 31 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3DIF Diferencijalne jednačine 31 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3JMF Jednačine matematičke fizike 31 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3VIS Verovatnoća i statistika 31 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3NUM Numerička matematika 31 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 31 I 1+1+0,5 3
Ukupno 26 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 OT3T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6
6.2 OT3RK Radio komunikacije O 3+1+1 6
6.3 OT3TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6
6.4 OT3OT Optičke telekomunikacije O 3+1+1 6
6.5 OT3OS2 Obrada signala 2 O 3+1+1 6
Ukupno 25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Kred
7.1 OT4RS Radio sistemi O 3+1+1 6
7.2 OT4E Elektroakustika O 3+1+1 6
7.3 OT4TV Televizija O 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih četrnaest izbornih predmeta
7.4-5 OT4SOS Sistemi za obradu slike* I 3+1+1 6
7.4-5 OT4OGK Osnovi govorne komunikacije* I 3+1+1 6
7.4-5 OT4AOS Adaptivna obrada signala* I 3+1+1 6
7.4-5 OT4ŠTM Širokopojasne telekomunikacione mreže I 3+1+1 6
7.4-5 OT4TKM Telekomunikacione mreže za pristup I 3+1+1 6
7.4-5 OT4R Radiotehnika I 3+1+1 6
7.4-5 OT4SS Satelitski sistemi 29 I 3+1+1 6
7.4-5 OT4KS Komutacioni sistemi I 3+1+1 6
7.4-5 OT4STS Simulacija telekomunikacionih sistema 29 I 3+1+1 6
7.4-5 OT4URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6
7.4-5 OT4AI Arhitektura interneta I 3+1+1 6
7.4-5 OT4IPT IP telefonija I 3+1+1 6
7.4-5 OT4MT Mikrotalasna tehnika 32 I 3+1,5+0,5 6
7.4-5 OT4OE Osnovi ekonomije I 3+1+1 6
7.4-5 OT4OM Optičke mreže I 3+2+0 6
7.4-5 OT4OT2 Optičke telekomunikacije 2 33 I 3+2+0 6
Ukupno 25 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
8.1 OT4TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6
8.2 OT4AS Audio sistemi O 3+1+1 6
8.3 OT4VS Video sistemi O 3+1+1 6
8.4 Stručna praksa O 2
8.5 Završni rad O 10
Ukupno 15 30

*- Mora se izabrati bar jedan predmet iz ove grupe.


26 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

27 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.

28 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.

29 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

30 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.

31 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/2012. godine ukoliko nije izabran u 4.semestru.

32 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 5. semestru.

33 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2009/10. godine.

 

 

Smer: Mikrotalasna tehnika

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 OT2M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
3.2 OT2TEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
3.3 OT2OE Osnovi elektronike O 3+2+1 6
3.4 OT2EJ3
OT2RJ3
OT2NJ3
OT2FJ3
Strani jezik 3 O 2+0+0 2
Biraju se dva od sledećih pet izbornih predmeta
3. 5-6 OT2OR Organizacija računara I 2+2+1 5
3. 5-6 OT2FE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
3. 5-6 OT2EM Električna merenja I 2+0+3 5
3. 5-6 OT2MUE Materijali u elektrotehnici I 3+2+1 5
3. 5-6 OT2OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
Ukupno 29-30 30
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 OT2E Elektromagnetika O 3+2+0 6
4.2 OT2SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
4.3 OT2T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6
4.4 OT2M4 Matematika 4 34 O 2+2+1 6
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta
4.4/2-3 OT2SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 35 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2DIF Diferencijalne jednačine 35 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2JMF Jednačine matematičke fizike 35 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2VIS Verovatnoća i statistika 35 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2NUM Numerička matematika 35 I 1+1+0,5 3
4.4/2-3 OT2OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 35 I 1+1+0,5 3
Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se moraju iѕabrati dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu tri predmeta, onda se mora izabrati jedan praktikum iz sledeće grupe.
4.5-2 OT2EJ4
OT2RJ4
OT2NJ4
OT2FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
4.5-2 OT2PM4 Praktikum iz matematike 4 36 I 1+1+0,5 3
4.5-2 OT2PSA Praktikum softverski alati I 1+0+1,5 3
Ukupno 25,5-26 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 OT3OS1 Obrada signala 1 O 3+1+1 6
5.2 OT3T2 Telekomunikacije 2 O 3+2+1 6
5.3 OT3TM Telekomunikacione mreže O 3+1+1 6
5.4 OT3MT Mikrotalasna tehnika O 3+1,5+0,5 6
Bira se jedan od sledećih devet izbornih predmeta ili
dva izborna predmeta iz Grupe 5.5-2
5.5 OT3O Optoelektronika I 3+1+1 6
5.5 OT3AE Analogna elektronika I 3+1+1 6
5.5 OT3M5 Matematika 5 34 I 2+2+1 6
5.5 OT3OPE Odabrana poglavlja iz elektroenergetskih sistema I 3+1+1 6
5.5 OT3SAU Sistemi automatskog upravljanja 37 I 3+1+1 6
5.5 OT3E Elektroakustika I 3+1+1 6
5.5 OT3ROP Računarske osnove i primena Interneta I 3+2+0 6
5.5 OT3MUE Materijali u elektrotehnici 38 I 3+1+1 6
5.5 OT3OOP Objektno-orijentisano programiranje 38 I 2+2+1 6
5.5 OT3TM1 Telekomunikaciona merenja 1 39 I 3+1+1 6
Ukoliko iz grupe 5.5 nije izabran predmet, biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta
5.5-2 OT3SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 40 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3DIF Diferencijalne jednačine 40 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3JMF Jednačine matematičke fizike 40 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3VIS Verovatnoća i statistika 40 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3NUM Numerička matematika 40 I 1+1+0,5 3
5.5-2 OT3OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 40 I 1+1+0,5 3
Ukupno 26 30
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 OT3T3 Telekomunikacije 3 O 3+1+1 6
6.2 OT3RK Radio komunikacije O 3+1+1 6
6.3 OT3TS Telekomunikacioni sistemi O 3+1+1 6
6.4 OT3AP Antene i prostiranje O 3+1+1 6
Bira se jedan od sledećih devet izbornih predmeta
6.5 OT3ODE Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6
6.5 OT3SAM Softverski alati u mikrotalasnoj tehnici 41 I 3+1+1 6
6.5 OT3SAP Softverski alati za projektovanje antena I 3+1+1 6
6.5 OT3OT Optičke telekomunikacije I 3+1+1 6
6.5 OT3OS2 Obrada signala 2 I 3+1+1 6
6.5 OT3DTK Digitalna telekomunikaciona kola 41 I 3+1+1 6
6.5 OT3BP Baze podataka I 2+2+1 6
6.5 OT3NUT Napajanje u telekomunikacijama 41 I 3+1+1 6
6.5 OT3POT Prostiranje optičkih talasa I 3+2+0 6
6.5 OT3TM2 Telekomunikaciona merenja 2 39 I 3+1+1 6
Ukupno 25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
7.1 OT4RS Radio sistemi O 3+1+1 6
7.2 OT4MPK Mikrotalasna pasivna kola 42 O 3+1+1 6
7.3 OT4ME Mikrotalasna elektronika O 3+1+1 6
7.4 OT4MM Mikrotalasna merenja O 3+1+1 6
Bira se dva od sledećih petnaest izbornih predmeta
7.5 OT4ŠTM Širokopojasne telekomunikacione mreže I 3+1+1 6
7.5 OT4KS Komutacioni sistemi I 3+1+1 6
7.5 OT4TKM Telekomunikacione mreže za pristup I 3+1+1 6
7.5 OT4STS Simulacija telekomunikacionih sistema 37 I 3+1+1 6
7.5 OT4OE Osnovi ekonomije I 3+1+1 6
7.5 OT4TV Televizija I 3+1+1 6
7.5 OT4AOS Adaptivna obrada signala I 3+1+1 6
7.5 OT4URV Usmerene radio veze I 3+1+1 6
7.5 OT4E Elektroakustika 43 I 3+1+1 6
7.5 OT4SOS Sistemi za obradu slike I 3+1+1 6
7.5 OT4OGK Osnovi govorne komunikacije I 3+1+1 6
7.5 OT4SS Satelitski sistemi 37 I 3+1+1 6
7.5 OT4AI Arhitektura interneta I 3+1+1 6
7.5 OT4IPT IP telefonija I 3+1+1 6
7.5 OT4R Radiotehnika I 3+1+1 6
7.5 OT4OM Optičke mreže I 3+2+0 6
7.5 OT4OT2 Optičke telekomunikacije 2 44 I 3+2+0 6
Ukupno 25 30
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
8.1 OT4TIK Teorija informacija i kodovi u telekomunikacijama O 3+1+1 6
8.2 OT4EK Elektromagnetska kompatibilnost O 3+1+1 6
8.3 OT4MPK Mikrotalasna pasivna kola 42 O 3+1+1 6
Ne bira se nijedan predmet ***
8.3 OT4SAM Softverski alati u mikrotalasnoj tehnici 45 I 3+1+1 6
8.3 OT4SAP Softverski alati za projektovanje antena 45 I 3+1+1 6
8.3 OT4TDM TDM sistemi prenosa 41 I 3+1+1 6
8.3 OT4BM Bežične mreže 46 I 3+1+1 6
8.3 OT4PTM Projektovanje telekomunikacionih mreža 46 I 3+1+1 6
8.3 OT4PTK Protokoli u telekomunikacionim mrežama 46 I 3+1+1 6
8.3 OT4JMS Javni mobilni sistemi 47 I 3+1+1 6
8.3 OT4IP Internet programiranje 47 I 3+1+1 6
8.3 OT4MIS Modeliranje i simulacija u telekomunikacionim sistemima 47 I 3+1+1 6
8.3 OT4PTS Pouzdanost u telekomunikacionim sistemima 47 I 3+1+1 6
8.3 OT4RRS Radiolokacije i radarski sistemi 41 I 3+1+1 6
8.3 OT4RUT Regulativa u telekomunikacijama 34 I 3+1+1 6
8.4 Stručna praksa O 2
8.5 Završni rad O 10
Ukupno 15 30

34 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

35 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.

36 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.

37 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine.

38 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.

39 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.

40 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine ukoliko nije izabran u 4.semestru.

41 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.

42 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar kao obavezan predmet od školske 2013/14. godine.

43 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 5. semestru.

44 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2009/10. godine.

45 Ovaj predmet je mogao da se izabere ukoliko nije izabran u 6. semestru zaključno sa školskom 2012/13. godinom.

46 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2009/10. godine.

47 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2013/14. godine, jer su svi predmeti u 8. semestru obavezni.

*** Ovo pravilo važi od školske 2013/14. godine, jer su svi predmeti u 8. semestru obavezni, a do tada je važilo pravilo da se u 8. semestru bira jedan izborni predmet.