Навигација

Сигнали и системи

2. година

3. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
3.1 ОС2М3 Математика 3 O 3+3+0 6
3.2 ОС2ТЕК Теорија електричних кола O 3+2+0 6
Бира се један од следећа два изборна предмета
3.3 ОС2ОЕ Основи електронике И 3+2+1 5
3.3 ОС2ЕЕ Елементи електронике И 3+2+1 5
Бирају се два од следећих шест изборних предмета
3.4-5 ОС2ОФЕ Основи физичке електронике И 3+2+0 5
3.4-5 ОС2ОО1 Објектно-оријентисано програмирање 1 И 2+2+1 5
3.4-5 ОС2ЕМ Електрична мерења И 2+0+3 5
3.4-5 ОС2М Механика И 3+2+0 5
3.4-5 ОС2ОР Организација рачунара И 2+2+1 5
3.4-5 ОС2НАД Нумеричка анализа и дискретна математика И 2+2+1 5
Бира се један од следећа четири практикума
3.6 ОС2ПРК Практикум из рачунарске анализе кола И 1+0+1 3
3.6 ОС2ПРМ Практикум из рачунарских алата у математици И 1+0+1 3
3.6 ОС2ПОР Практикум из организације рачунара И 0+0+2 3
3.6 ОС2ЕЈ3
ОС2РЈ3
ОС2НЈ3
ОС2ФЈ3
Страни језик 3 И 2+0+0 3
Укупно   29 30
 
4. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
4.1 ОС2СИС Сигнали и системи O 3+1+1 6
4.2 ОС2ОТ Основи телекомуникација O 3+2+1 6
4.3 ОС2ОДЕ Основи дигиталне електронике 1 O 3+1+1 6
4.4 ОС2М4 Математика 4 2 O 2+2+1 6
Бирају се два обавезна од следећих шест предмета
4.4/2-3 ОС2САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 3 И 1+1+0.5 3
4.4/2-3 ОС2ДИФ Диференцијалне једначине 3 И 1+1+0.5 3
4.4/2-3 ОС2ЈМФ Једначине математичке физике 3 И 1+1+0.5 3
4.4/2-3 ОС2ВИС Вероватноћа и статистика 3 И 1+1+0.5 3
4.4/2-3 ОС2НУМ Нумеричка математика 3 И 1+1+0.5 3
4.4/2-3 ОС2ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 3 И 1+1+0.5 3

Ако се из претходне групе изаберу два предмета, онда се може изабрати један предмет или два практикума из следеће групе.***)
Ако се из претходне групе изаберу три предмета, онда се мора изабрати један практикум из следеће групе.***)

4.5-1 ОС2ОДЕ Основи дигиталне електронике 1 И 3+1+1 6
4.5-1 ОС2Е Електромагнетика И 3+2+0 6
4.5-1 ОС2ВС Вероватноћа и статистика И 2+2+1 6
4.5-1 ОС2ОО2 Објектно-оријентисано програмирање 2 И 2+2+1 6
4.5-1 ОС2ДМС Динамика механичких система И 2+2+0 6
4.5-1 ОС2СС Системски софтвер И 2+2+1 6
4.5-1 ОС2ЕЛМ Електричне машине 4 И 3+1+0 6
4.5-(3/2) ОС2ЕЈ4
ОС2РЈ4
ОС2НЈ4
ОС2ФЈ4
Страни језик 4 И 2+0+0 3
4.5-(3/2) OС2ПМ4 Практикум из математике 4 5 И 1+1+0.5 3
4.5-(3/2) ОС2ПСА Практикум из софтверских алата И 1+0+1.5 3
4.5-(3/2) ОС2ПИС Практикум из софтверског пакета Lab VIEW 6 И 0+1+2 3
Укупно   24.5-25 30

***Ово правило бирања предмета важи од школске 2011/12. године, а до тада je важило правило да се у 4. семестру бирају два изборна предмета, при чему се један од њих могао заменити са два практикума.

3. година

5. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
5.1 ОС3СА1 Системи аутоматског управљања 1 O 3+2+1 6
5.2 ОС3ССЕ Стохастички системи и естимација O 3+2+0 6
5.3 ОС3ДОС Дигитална обрада сигнала O 3+1+1 6
Бира се максимално два изборна предмета од по 6 ЕСПБ бодова из следеће групе, при чему се један предмет може заменити са два практикума од по 3 ЕСПБ бода или два предмета од по 3 ЕСПБ бода, или са једним практикумом од 3 ЕСПБ бода и једним предметом од 3 ЕСПБ бода****
5.4-(1/2) ОС3СА Сензори и актуатори И 3+1+1 6
5.4-(1/2) ОС3ООП Објектно-оријентисано програмирање 7 И 3+1+1 6
5.4-(1/2) ОС3ХПС Хидраулични и пнеуматски системи И 3+1+1 6
5.4-(1/2) ОС3ССО Системи и сигнали у организму И 3+1+1 6
5.4-(1/2) ОС3ОБ Oснови биофизике И 3+2+0 6
5.4-(1/2) ОС3О Оптоелектроника И 3+1+1 6
5.4-(1/2) ОС3Е Електромагнетика 8 И 3+2+0 6
5.4-(1/2) ОС3М5 Математика 5 9 И 2+2+1 6
5.4-(1/2)   Предмет са листе других модула 3. или 5. семестра са минимум истим бројем кредита И 3+2+0 6
5.5-5/2 ОС3ПДС Практикум: Дигитални сигнал процесори И 0+0+2 3
5.5-5/2 ОС3ЕЈ5
ОС3РЈ5
ОС3НЈ5
ОС3ФЈ5
Страни језик 5 И 2+0+0 3
5.5-5/2 ОС3ПДО Практикум из дигиталне обраде сигнала И 0+1+1 3
Један предмет из Групе 5.4-(1-2) може се заменити са два од следећих шест предмета
5.6-2 ОС3САО Сложеност алгоритама и одабране методе оптимизације 10 И 1+1+0.5 3
5.6-2 ОС3ДИФ Диференцијалне једначине 10 И 1+1+0.5 3
5.6-2 ОС3ЈМФ Једначине математичке физике 10 И 1+1+0.5 3
5.6-2 ОС3ВИС Вероватноћа и статистика 10 И 1+1+0.5 3
5.6-2 ОС3НУМ Нумеричка математика 10 И 1+1+0.5 3
5.6-2 ОС3ОПА Одабрана поглавља из реалне и комплексне анализе 10 И 1+1+0.5 3
Укупно   25-26 30
 
6. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
6.1 ОС3СА2 Системи аутоматског управљања 2 О 3+2+1 6
6.2 ОЕ3ЕМ Електричне машине 11 О 3+1+1 6
6.3 ОС3УРВ Управљање у реалном времену 12 О 3+1+1 6
Бирају се три изборна предмета из следеће групе предмета при чему два практикума могу заменити један предмет
6.3-5 ОС3САС Спектрална анализа сигнала И 3+1+1 6
6.3-5 ОС3НСУ Нелинеарни системи управљања И 3+1+1 6
6.3-5 ОС3МИП Моделирање и идентификација процеса И 3+1+1 6
6.3-5 ОС3ЕЕ Енергетска електроника И 3+1+1 6
6.3-5 ОС3ЕМ1 Електричне машине 1 13 И 3+1+0 6
6.3-5 ОС3ОДЕ Основи дигиталне електронике 13 И 3+1+1 6
6.3-5 ОС3РА Роботика и аутоматизација И 3+1+1 6
6.3-5 ОС3АЕС Аквизиција електрофизиолошких сигнала 14 И 3+1+1 6
6.3-5 ОС3ЕСМ Експертски системи методе одлучивања 15 И 3+1+1 6
6.3-5 ОС3МФМ Методе формирања медицинске слике И 3+1+1 6
6.3-5 ОС3ОТК Оптичке телекомуникације И 3+1+1 6
6.3-5 ОС3РМ Рачунарске мреже И 3+1+1 6
6.3-5 ОС3ПОТ Простирање оптичких таласа И 3+2+0 6
6.3-5/2 ОС3ПСА Практикум: Софтверски алати 16 И 1+0+1.5 3
6.3-5/2 ОС3ПРП Практикум: Рачунарско пројектовање механичких система 16 И 0+1+1 3
6.3-5/2 ОС3ПИС Практикум из софтверског пакета Lab VIEW 17 И 0+1+2 3
6.3-5/2 ОС3ЕЈ6
ОС3РЈ6
ОС3НЈ6
ОС3ФЈ6
Страни језик 6 И 2+0+0 3
6.3-5   Предмет са листе других модула 4. или 6. семестра са минимум истим бројем кредита И 3+1+1 6
Укупно   24-26 30

4. година

7. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
7.1 ОС4УРВ Управљање у реалном времену 18 О 3+1+1 6
Бирају се четири од следећих седамнаест изборних предмета
7.2-4 ОС4ИМ Инжењерски менаџмент 19 И 3+2+0 6
7.2-4 ОС4НМ Неуралне мреже И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4РСУ Робусни системи управљања 20 И 3+2+0 6
7.2-4 ОС4УИП Управљање индустријским процесима 21 И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4ПО Препознавање облика И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4ДОС Дигитална обрада слике И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4АВО Аутоматско вођење објеката у простору И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4ЦНЦ ЦНЦ системи и флексибилна аутоматизација И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4СУР Сензори у роботици И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4МАМ Методе анализе медицинске слике И 3+2+0 6
7.2-4 ОС4БМХ Биомеханика И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4БМТ Биоматеријали И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4ФС Фибероптички сензори И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4ОЛС Оптоелектронски и ласерски мерни системи 22 И 3+0+2 6
7.2-4 ОС4НРС Наменски рачунарски системи И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4ИП Интернет програмирање И 3+1+1 6
7.2-4 ОС4МК Mикроелектронска кола И 3+2+0 6
7.2-4 ОС4НС2 Нелинеарни системи управљања 2 И 3+2+0 6
7.2-4 ОС4КЛИ Клиничко инжењерство 23   3+2+0 6
7.2-4 ОС4МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала 24 И 3+1+1 6
7.2-4   Предмет из 5. семестра Модула Сигнали и системи или предмет из 5. или 7. семестра 
са листе других модула са минимум истим бројем кредита или 
Страни језик 5 и 6 25
И 3+1+1
2+0+0 и 2+0+0

6
Укупно   24-25 30
 
8. семестар
  Шифра Предмет Статус Часови (П+В+Л) Кредити
Бирају се три од следећих деветнаест изборних предмета
8.1-3 ОС4КЛИ Клиничко инжењерство 26 И 3+2+0 6
8.1-3 ОС4МАС Методе анализе електрофизиолошких сигнала 27 И 3+1+1 6
8.1-3 ОС4МСУ Мултиваријабилни системи управљања И 3+2+0 6
8.1-3 ОС4ВИ Вештачка интелигенција И 3+1+1 6
8.1-3 ОС4ОПГ Обрада и препознавање говора И 3+1+1 6
8.1-3 ОС4АСС Адаптивни системи за управљање и обраду сигнала И 3+1+1 6
8.1-3 ОС4КВ Компјутерска визија 28 И 3+1+1 6
8.1-3 ОС4ТРС Теорија роботских система И 3+2+0 6
8.1-3 ОС4ДПП Дигитално управљање претварачима и погонима И 2+1+1 6
8.1-3 ОС4МЕС Микроелектромеханички системи И 3+1+1 6
8.1-3 ОС4ТИК Теорија информација и кодови у телекомуникацијама И 3+1+1 6
8.1-3 ОС4ММС Мултимедијални системи И 3+1+1 6
8.1-3 ОС4ПМТ Принципи модерних телекомуникација И 2+2+1 6
8.1-3 ОС4СЗН Системи за навигацију 29 И 3+1+1 6
8.1-3 ОС4ДЗЗ Дозиметрија и заштита од зрачења И 3+2+0 6
8.1-3 ОС4ПС Поузданост система И 3+2+0 6
8.1-3 ОС4ПРС Перформансе рачунарских система И 2+2+1 6
8.1-3 ОС4РГ Рачунарска графика И 2+2+1 6
8.1-3 ОС4ПРВ Програмирање у реалном времену И 2+2+1 6
8.1-3 ОС4УИП Управљање индустријским процесима 30 И 3+1+1 6
8.1-3 ОС4ОЛС Оптоелектронски и ласерски мерни системи 31 И 3+0+2 6
8.1-3   Предмет из 6. семестра Модула Сигнали и системи или предмет из 6. или 8. семестра 
са листе других модула са минимум истим бројем кредита или 
Страни језик 5 и 6 32
И 3+1+1
2+0+0 и 2+0+0
6
8.4   Стручна пракса О   2
8.5   Завршни рад О   10
Укупно   13-15 30

1 Од школске 2011/12. године овај предмет постаје обавезан.

2 Овај предмет се не нуди oд школске 2011/12. године.

3 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године.

4 Од школске 2011/12. године овај предмет је пребачен из 4. у 6. семестар и постаје обавезан предмет.

5 Овај практикум се не нуди од школске 2011/12. године.

6 Овај практикум се може изабрати од школске 2010/11. године.

7 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 3. семестру

8 Овај предмет се може изабрати уколико није изабран у 4. семестру.

9 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

10 Овај предмет се може изабрати од школске 2011/12. године, уколико није изабран у 4. семестру.

11 Од школске 2011/12. године овај предмет је пребачен из 4. у 6. семестар и постаје обавезан предмет.

12 Од школске 2011/12. године овај предмет је пребачен из 6. у 7. семестар као обавезан предмет.

13 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

14 Овај предмет се може изабрати само уколико је у 5. семестру изабран предмет Системи и сигнали у организму.

15 Овај предмет се не нуди од школске 2012/13. године.

16 Овај практикум се може изабрати уколико није изабран у 4. семестру

17 Овај практикум се може изабрати од школске 2010/11. године, уколико није изабран у 4. семестру.

18 Од школске 2011/12. године овај предмет је пребачен из 6. у 7. семестар као обавезан предмет.

19 Овај предмет се не нуди од школске 2007/08. године.

20 Овај предмет се не нуди школске 2011/12. године.

21 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар школске 2011/12. године.

22 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар школске 2012/13. године.

23 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар од школске 2010/11. године.

24 Овај предмет је пребачен из 8. у 7. семестар од школске 2010/11. године.

25 Страни језик 5 и 6 може се изабрати уколико није изабран у 5. и 6. семестру.

26 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар од школске 2010/11. године.

27 Овај предмет је пребачен из 8. у 7. семестар од школске 2010/11. године.

28 Овај предмет се не нуди од школске 2011/12. године.

29 Овај предмет се не нуди од школске 2012/13. године.

30 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар школске 2011/12. године.

31 Овај предмет је пребачен из 7. у 8. семестар од школске 2012/13. године.

32 Страни језик 5 и 6 може се изабрати уколико није изабран у 5.,6. или 7. семестру.

**** Ово правило важи од школске 2013/14. године, а до тада је важило правило да се бира максимално 2 предмета при чему се један предмет може заменити са 2 практикума од по 3 ЕСПБ бодова или са 2 предмета од по 3 ЕСПБ бодова.