Navigacija

Fizička elektronika

Smer: Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 OF2M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
3.2 OF2TEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
3.3. OF2EE Elementi elektronike 1 O 3+2+1 6
Bira se jedan od dva izborna predmeta
3.3 OF2EE Elementi elektronike 1 I 3+2+1 6
3.3 OF2OE Osnovi elektronike 1 I 3+2+1 6
Bira se jedan od pet izbornih predmeta i dva od četiri praktikuma ili
dva od pet izbornih predmeta i nijedan praktikum iz sledeće grupe
3.4(-5) OF2OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 6
3.4(-5) OF2EM Električna merenja I 2+0+3 6
3.4(-5) OF2MUE Materijali u elektrotehnici I 3+2+1 6
3.4(-5) OF2OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6
3.4(-5) OF2OR Organizacija računara I 2+2+1 6
3.(5/2) OF2PRK Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3
3.(5/2) OF2PRM Praktikum iz računarskih alata u matematici I 1+0+1 3
3.(5/2) OF2EJ3
OF2RJ3
Of2NJ3
Of2FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3
3.(5/2) OF2POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3
Ukupno 26-28 30
 
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 OF2SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
4.2 OF2KM Kvantna mehanika O 3+2+0 6
4.3 OF2M4 Matematika 4 2 O 2+2+1 6
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta
4.3/2-3 OF2SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 3 O 1+1+0.5 3
4.3/2-3 OF2DIF Diferencijalne jednačine 3 O 1+1+0.5 3
4.3/2-3 OF2JMF Jednačine matematičke fizike 3 O 1+1+0.5 3
4.3/2-3 OF2VIS Verovatnoća i statistika 3 O 1+1+0.5 3
4.3/2-3 OF2NUM Numerička matematika 3 O 1+1+0.5 3
4.3/2-3 OF2OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 3 O 1+1+0.5 3

Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mogu iѕabrati dva predmeta i nijedan praktikum ili jedan predmet i dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu tri predmeta, onda se mora izabrati jedan predmet i jedan praktikum iz sledeće grupe.

4.4(-5) OF2ODE Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6
4.4(-5) OF2E Elektromagnetika I 3+2+0 6
4.4(-5) OF2SS Sistemski softver I 3+2+0 6
4.4(-5) OF2OO2 Objektno-orijentisano programiranje 2 I 3+2+0 6
4.(4/2) OF2PKE Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja I 1+0+1,5 3
4.(4/2) OF2EJ4
OF2RJ4
Of2NJ4
Of2FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
4.(4/2) OF2PM4 Praktikum iz matematike 4 4 I 1+1+0,5 3
4.(4/2) OF2PSA Praktikum iz softverskih alata I 1+0+1,5 3
4.(4/2) OF2PIS Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW 5 I 0+1+2 3
Ukupno 24.5-25 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 OF3SF Statistička fizika O 3+2+0 6
5.2 OF3FTM Fizičko tehnička merenja O 3+0+2 6
5.3 OF3FEČ Fizička elektronika čvrstog tela O 3+2+0 6
Biraju se dva od sledećih pet izbornih predmeta
5.4-5 OF3DOS Digitalna obrada signala I 3+1+1 6
5.4-5 OF3EEU Elementi elektronskih uređaja I 3+1+1 6
5.4-5 OF3OT Osnovi telekomunikacija 6 I 3+1+1 6
5.4-5 OF3KE Kvantna elektronika 7 I 3+2+0 6
5.4-5 Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita,
ili 5.4-6 Strani jezik 5
i 5.4-6 Strani jezik 6
I
I
I
3+1+1
2+0+0
2+0+0
6
3
3
5.4-5 Bilo koji izborni predmet 5.semestra sa smera BEI
sa minimum istim brojem kredita
I 3+1+1 6
Ukupno 24-25 30
 
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 OF3MIN Mikroelektronika i nanoelektronika O 3+2+0 6
6.2 OF3O Optoelektronika O 3+1+1 6
Biraju se tri od sledećih osam izbornih predmeta
6.3-5 OF3OT Osnovi telekomunikacija 6 I 3+1+1 6
6.3-5 OF3KE Kvantna elektronika 7 I 3+2+0 6
6.3-5 OF3SP Senzori i pretvarači I 3+0+2 6
6.3-5 OF3POT Prostiranje optičkih talasa I 3+2+0 6
6.3-5 OF3PMK Primena mikrokontrolera I 3+2+0 6
6.3-5 OF4OT Optičke telekomunikacije 8 I 3+2+0 6
6.3-5 OF4MK Mikroelektronska kola 9 I 3+2+0 6
6.3-5 Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
6.3-5 Bilo koji izborni predmet 6.semestra sa smera BEI
sa minimum istim brojem kredita
I 3+2+0 6
Ukupno 25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Bira se pet od sledećih deset izbornih predmeta
7.1-5 OF4OT Optičke telekomunikacije 10 I 3+2+0 6
7.1-5 OF4MK Mikroelektronska kola 11 I 3+2+0 6
7.1-5 OF4LT Laserska tehnika I 3+2+0 6
7.1-5 OF4ON Optoelektronske naprave I 3+2+0 6
7.1-5 OF4SDO Sistemi za digitalnu obradu slike I 3+1+1 6
7.1-5 OF4PKN Poluprovodničke kvantne nanostrukture I 3+2+0 6
7.1-5 OF4AMP Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava I 3+2+0 6
7.1-5 OF4SAU Sistemi automatskog upravljanja I 3+1+1 6
7.1-5 OF4FEG Fizička elektronika gasova i plazme I 3+2+0 6
7.1-5 OF4FS Fiberoptički senzori I 3+1+1 6
7.1-5 OF4OT2 Optičke telekomunikacije 2 12 I 3+2+0 6
7.1-5 OF4KLI Kliničko inženjerstvo 13 I 3+2+0 6
7.1-5 Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa
minimum istim brojem kredita
I 3+2+0 6
Ukupno 25 30
 
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Biraju se tri od sledećih devet izbornih predmeta
8.1-3 OF4KLI Kliničko inženjerstvo 13 I 3+2+0 6
8.1-3 OF4OM Optičke mreže I 3+2+0 6
8.1-3 OF4PS Pouzdanost sistema I 3+2+0 6
8.1-3 OF4NAN Nanoelektronske naprave 14 I 3+2+0 6
8.1-3 OF4KEP Kompatibilnost električnih pražnjenja I 3+2+0 6
8.1-3 OF4TP Tehnika plazme I 3+2+0 6
8.1-3 OF4OLS Optoelektronski i laserski merni sistemi I 3+0+2 6
8.1-3 OF4MES Mikroelektromehanički sistemi I 3+2+0 6
8.1-3 Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa
minimum istim brojem kredita
I 3+2+0 6
8.4 Stručna praksa O 2
8.5 Završni rad O 10
Ukupno 15 30

1 Od školske 2010/11. godine predmet Elementi elektronike nije više obavezan predmet i može se izabrati jedan od dva izborna predmeta: Elementi elektronike ili Osnovi elektronike.

2 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

3 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.

4 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.

5 Ovaj praktikum se može izabrati od školske 2010/11. godine.

6 Ovaj predmet je prebačen iz 5. u 6. semestar od školske 2008/09. godine.

7 Ovaj predmet je prebačen iz 6. u 5. semestar od školske 2008/09. godine.

8 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 6. semestar od školske 2008/09. godine.

9 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 6. semestar od školske 2008/09. godine i samo je ove školske godine mogao da se izabere i u 8. semestru.

10 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 6. semestar od školske 2008/09. godine.

11 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 6. semestar od školske 2008/09. godine i samo je ove školske godine mogao da se izabere i u 8. semestru.

12 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2009/10. godine.

13 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar od školske 2010/11. godine.

14 Od školske 2013/14. godine promenjen je naziv predmeta „Nanotehnologije i nanokomponente“ u „Nanoelektronske naprave“.

 

 

Smer: Biomedicinski i ekološki inženjering

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 OF2M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
3.2 OF2TEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
3.3 OF2EE Elementi elektronike 15 O 3+2+1 6
Bira se jedan od dva izborna predmeta
3.3 OF2EE Elementi elektronike 15 I 3+2+1 6
3.3 OF2OE Osnovi elektronike 15 I 3+2+1 6
Bira se jedan od pet izbornih predmeta i dva od četiri praktikuma ili
dva od pet izbornih predmeta i nijedan praktikum iz sledeće grupe
3.4(-5) OF2OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 6
3.4(-5) OF2EM Električna merenja I 2+0+3 6
3.4(-5) OF2MUE Materijali u elektrotehnici I 3+2+1 6
3.4(-5) OF2OO1 Objektno-orijentisano programiranje 1 I 2+2+1 6
3.4(-5) OF2OR Organizacija računara I 2+2+1 6
3.(5/2) OF2PRK Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 3
3.(5/2) OF2PRM Praktikum iz računarskih alata u matematici I 1+0+1 3
3.(5/2) OF2EJ3
OF2RJ3
Of2NJ3
Of2FJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 3
3.(5/2) OF2POR Praktikum iz organizacije računara I 0+0+2 3
Ukupno 26-28 30
 
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1 OF2SIS Signali i sistemi O 3+1+1 6
4.2 OF2KM Kvantna mehanika O 3+2+0 6
4.3 OF2M4 Matematika 4 16 O 2+2+1 6
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta
4.3/2-3 OF2SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 17 O 1+1+0.5 3
4.3/2-3 OF2DIF Diferencijalne jednačine 17 O 1+1+0.5 3
4.3/2-3 OF2JMF Jednačine matematičke fizike 17 O 1+1+0.5 3
4.3/2-3 OF2VIS Verovatnoća i statistika 17 O 1+1+0.5 3
4.3/2-3 OF2NUM Numerička matematika 17 O 1+1+0.5 3
4.3/2-3 OF2OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 17 O 1+1+0.5 3

Ako se iz prethodne grupe izaberu dva predmeta, onda se mogu iѕabrati dva predmeta i nijedan praktikum ili jedan predmet i dva praktikuma iz sledeće grupe.
Ako se iz prethodne grupe izaberu tri predmeta, onda se mora izabrati jedan predmet i jedan praktikum iz sledeće grupe.

4.4(-5) OF2ODE Osnovi digitalne elektronike I 3+1+1 6
4.4(-5) OF2E Elektromagnetika I 3+2+0 6
4.4(-5) OF2SS Sistemski softver I 3+2+0 6
4.4(-5) OF2OO2 Objektno-orijentisano programiranje 2 I 3+2+0 6
4.(4/2) OF2PKE Praktikum iz konstruisanja elektronskih uređaja I 1+0+1,5 3
4.(4/2) OF2EJ4
OF2RJ4
Of2NJ4
Of2FJ4
Strani jezik 4 I 2+0+0 3
4.(4/2) OF2PM4 Praktikum iz matematike 4 18 I 1+1+0,5 3
4.(4/2) OF2PSA Praktikum iz softverskih alata I 1+0+1,5 3
4.(4/2) OF2PIS Praktikum iz softverskog paketa Lab VIEW 19 I 0+1+2 3
Ukupno 24.5-25 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 OF3SF Statistička fizika O 3+2+0 6
5.2 OF3FTM Fizičko tehnička merenja O 3+0+2 6
5.3 OF3SSO Sistemi i signali u organizmu O 3+1+1 6
5.4 OF3OB Osnovi biofizike O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
5.5 OF3OT Osnovi telekomunikacija 20 I 3+1+1 6
5.5 Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita,
ili 5.5-6 Strani jezik 5 i 5.5-6 Strani jezik 6
I
I
I
3+1+1
2+0+0
2+0+0
6
3
3
5.5 Bilo koji izborni predmet 5.semestra sa smera NOL sa minimum istim brojem kredita I 3+1+1 6
Ukupno 24-25 30
 
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
6.1 OF3AES Akvizicija elektrofizioloških signala O 3+1+1 6
6.2 OF3MFM Metode formiranja medicinske slike O 3+2+0 6
Biraju se tri od sledećih sedam izbornih predmeta
6.3-5 OF3SP Senzori i pretvarači I 3+0+2 6
6.3-5 OF3OT Osnovi telekomunikacija 20 I 3+1+1 6
6.3-5 OF3SOM Sistemi odlučivanja u medicini I 3+1+1 6
6.3-5 OF3EOI Ekološki/obnovljivi izvori energije I 3+2+0 6
6.3-5 OF3EIM Ekonomija i menadžment I 3+2+0 6
6.3-5 Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
6.3-5 Bilo koji izborni predmet 6.semestra sa smera NOL
sa minimum istim brojem kredita
I 3+2+0 6
Ukupno 25 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
7.1 OF4NF Nuklearna fizika O 3+2+0 6
7.2 OF4NMT Nuklearna medicinska tehnika O 3+1.5+0.5 6
7.3 OF4SDO Sistemi za digitalnu obradu slike O 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih šest izbornih predmeta
7.4-5 OF4BM Biomaterijali I 3+1+1 6
7.4-5 OF4BMH Biomehanika I 3+1+1 6
7.4-5 OF4PLM Primena lasera u medicini I 3+2+0 6
7.4-5 OF4SAU Sistemi automatskog upravljanja I 3+1+1 6
7.4-5 OF4KLI Kliničko inženjerstvo 21 I 3+2+0 6
7.4-5 OF4MAS Metode analize elektrofizioloških signala 22 I 3+1+1 6
7.4-5 Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
Ukupno 25 30
 
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
8.1 OF4DZZ Dozimetrija i zaštita od zračenja O 3+1+1 6
8.2 OF4TM Telemedicina O 3+2+0 6
Bira se jedan od sledećih pet izbornih predmeta
8.3 OF4KLI Kliničko inženjerstvo 21 I 3+2+0 6
8.3 OF4MAS Metode analize elektrofizioloških signala 22 3+1+1 6
8.3 OF4KI Kvantna informatika I 3+2+0 6
8.3 OF4ZOB Zaštita od buke i vibracija 23 I 3+1+1 6
8.3 OF4NT Nuklearna tehnika I 3+1.5+0.5 6
8.3 Bilo koji predmet sa drugog smera/modula sa minimum istim brojem kredita I 3+2+0 6
8.4 Stručna praksa O   2
8.5 Završni rad O   10
Ukupno   15 30

15 Od školske 2010/11. godine predmet Elementi elektronike nije više obavezan predmet i može se izabrati jedan od dva izborna predmeta: Elementi elektronike ili Osnovi elektronike.

16 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

17 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.

18 Ovaj praktikum se ne nudi od školske 2011/12. godine.

19 Ovaj praktikum se može izabrati od školske 2010/11. godine.

20 Ovaj predmet je prebačen iz 5. u 6. semestar od školske 2008/09. godine.

21 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar od školske 2010/11. godine.

22 Ovaj predmet je prebačen iz 8. u 7. semestar od školske 2010/11. godine.

23 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2012/13. godine.