Navigacija

Elektronika

2. godina

3. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
3.1 OE2M3 Matematika 3 O 3+3+0 6
3.2 OE2TEK Teorija električnih kola O 3+2+0 6
3.3 OE2OE Osnovi elektronike O 3+2+1 6
3.4 OE2EM Električna merenja O 2+0+3 5
Bira se jedan od sledeća dva izborna predmeta
3.5 OE2OFE Osnovi fizičke elektronike I 3+2+0 5
3.5 OE2OOP Objektno-orijentisano programiranje I 2+2+1 5
Bira se jedan od sledeća dva praktikuma
3.6 OE2PRK Praktikum iz računarske analize kola I 1+0+1 2
3.6 OE2EJ3
OE2RJ3
OE2FJ3
OE2NJ3
Strani jezik 3 I 2+0+0 2
Ukupno 29 30
 
4. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
4.1. OE2SIS Signali i sistemi O 3+2+1 6
4.2 OE2ODE Osnovi digitalne elektronike O 3+2+1 6
4.3 OE2OAE Osnovi analogne elektronike O 3+2+1 6
4.4 OE2T1 Telekomunikacije 1 O 3+2+1 6
4.5 OE2M4 Matematika 4 1 O 2+2+1 6
Biraju se dva obavezna od sledećih šest predmeta
4.5-2 OE2SAO Složenost algoritama i odabrane metode optimizacije 2 I 1+1+0.5 3
4.5-2 OE2DIF Diferencijalne jednačine 2 I 1+1+0.5 3
4.5-2 OE2JMF Jednačine matematičke fizike 2 I 1+1+0.5 3
4.5-2 OE2VIS Verovatnoća i statistika 2 I 1+1+0.5 3
4.5-2 OE2NUM Numerička matematika 2 I 1+1+0.5 3
4.5-2 OE2OPA Odabrana poglavlja iz realne i kompleksne analize 2 I 1+1+0.5 3
Ukupno 29 30

3. godina

5. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
5.1 OE3DE Digitalna elektronika O 3+2+1 6
5.2 OE3AE Analogna elektronika O 3+2+1 6
5.3 OE3AOR Arhitektura i organizacija računara O 3+2+1 6
Biraju se dva od sledeća tri izborna predmeta
5.4-5 OE3T2 Telekomunikacije 2 I 3+2+1 6
5.4-5 OE3SAU Sistemi automatskog upravljanja I 3+1+1 6
5.4-5 OE3E Elektromagnetika I 3+2+0 6
Ukupno 28-29 30
 
6. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Bira se pet od sledećih osam izbornih predmeta
6.1-5 OE3RE Računarska elektronika I 3+1+1 6
6.1-5 OE3UPK Uvod u projektovanje integrisanih kola I 3+1+2 6
6.1-5 OE3LE Linearna elektronika I 3+1+1 6
6.1-5 OE3DOS Digitalna obrada signala I 3+1+1 6
6.1-5 OE3EE Energetska elektronika I 3+1+1 6
6.1-5 OE3EM1 Električne mašine 1 I 3+1+1 6
6.1-5 OE3E Elektromagnetika 3 I 3+2+0 6
6.1-5 Predmet sa drugog modula iz 4. ili 6. semestra sa minimum istim brojem kredita I 3+1+1 6
Ukupno 25-26 30

4. godina

7. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Biraju se četiri od sledećih deset izbornih predmeta
7.1-4 OE4DOS Digitalna obrada slike I 3+1+1 6
7.1-4 OE4NRS Namenski računarski sistemi I 3+1+1 6
7.1-4 OE4UPV Uvod u projektovanje VLSI sistema 4 I 2+1+2 6
7.1-4 OE4RFE RF elektronika 5 I 3+1+1 6
7.1-4 OE4ME Mikrotalasna elektronika I 3+1+1 6
7.1-4 OE4MT Mikrotalasna tehnika I 3+1.5+0.5 6
7.1-4 OE4VLS Računarski VLSI sistemi I 2+2+1 6
7.1-4 OE4OOP Objektno-orijentisano programiranje 6 I 2+2+1 6
7.1-4 OE4O Optoelektronika I 3+1+1 6
7.1-4 OE4TV Televizija I 3+1+1 6
7.1-4 Izborni predmet iz 5. semestra Modula Elektronika ili predmet
sa drugog modula iz 5. ili 7. semestra sa minimum istim brojem kredita
I 3+1+1 6
Biraju se dva od sledećih šest praktikuma
7.5-6 OE4TD Tehnička dokumentacija I 0+2+0 2
7.5-6 OE4PKE Praktikum - Komponente i izrada elektronskih kola I 0+1+1 2
7.5-6 OE4PIR Praktikum iz računara I 0+1+1 2
7.5-6 OE4PSA Praktikum iz softverskih alata u elektronici 7 I 0+1+1 2
7.5-6 OE4PVI Praktikum iz virtuelne instrumentacije 8 I 1+1+0 2
7.5-6 OE5EJ5
OE5RJ5
OE5FJ5
OE5NJ5
Strani jezik 5 I 2+0+0 2
7.7 Projekat O 0+0+2 2
Ukupno 26 30
 
8. semestar
Šifra Predmet Status Časovi (P+V+L) Krediti
Biraju se tri od sledećih osam izbornih predmeta
8.1-3 OE4UPV Uvod u projektovanje VLSI sistema 4 I 2+1+2 6
8.1-3 OE4RFE RF elektronika 5 I 3+1+1 6
8.1-3 OE4IRS Integrisani računarski sistemi I 3+1+1 6
8.1-3 OE4EMS Elektronski merni sistemi I 2+1+2 6
8.1-3 OE4EK Elektromagnetska kompatibilnost I 3+1+1 6
8.1-3 OE4SRV Sistemi u realnom vremenu I 3+1+1 6
8.1-3 OE4AS Audio sistemi I 3+1+1 6
8.1-3 OE4DPP Digitalno upravljanje pretvaračima i pogonima I 2+1+1 6
8.1-3 Izborni predmet iz 6. semestra Modula Elektronika ili predmet
sa drugog modula iz 8. semestra sa minimum istim brojem kredita
I 3+1+1 6
8.4 Stručna praksa O 2
8.5 Završni rad O 10
Ukupno 14-15 30

Napomena:

Projekat se može raditi iz obaveznih i odabranih izbornih predmeta prema nastavnom planu i programu iz 5., 6. i 7. semestra, osim iz predmeta sa drugih modula.
Projekat se priznaje samo uz položen ispit (promena izbornog predmeta zahteva i promenu projekta).


1 Ovaj predmet se ne nudi od školske 2011/12. godine.

2 Ovaj predmet se može izabrati od školske 2011/12. godine.

3 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 5. semestru.

4 Ovaj predmet je samo školske 2009/10. godine bio prebačen iz 7. u 8. semestar.

5 Ovaj predmet je prebačen iz 7. u 8. semestar od školske 2010/11. godine.

6 Ovaj predmet se može izabrati ukoliko nije izabran u 3. semestru.

7 Ovaj praktikum se može izabrati od školske 2010/11. godine.

8 Ovaj praktikum se može izabrati od školske 2011/12. godine.