Navigacija

as. ms Đorđe Lazović, dipl. inž. el. i rač.

Asistent
Katedra za elektroenergetske sisteme

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 76

011/3218-341
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Elektroenergetski sistemi
Datum izbora 1. mart 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

Stohastička analiza rada i razvoja elektroenergetskog sistema Srbije

K. Džodić, Đ. Lazović, A. Savić, M. Žarković, Stohastička analiza rada i razvoja elektroenergetskog sistema Srbije, ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA, pp. 110 - 120, Mar, 2020

Autori Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Aleksandar Savić i Mileta Žarković
Godina 2020
Časopis ENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
Strana od 110
Strana do 120

Radovi sa međunarodnih konferencija

Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support

Ž. Đurišić, K. Džodić, Đ. Lazović, N. Arsenijević, Free wind operation of wind turbine for permanent power system frequency support, WindEurope Summit 2019, Bilbao, Spain, 2019

Autori Željko Đurišić, Kristina Džodić, Đorđe Lazović i Nebojša Arsenijević
Godina 2019

Radovi sa domaćih konferencija

Dekarbonizacija transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila

Đ. Lazović, B. Škrbić, K. DŽodić, Ž. Đurišić, Dekarbonizacija transportnog sektora kroz integraciju fotonaponskih sistema i električnih vozila, XXXV Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2020, Zlatibor, Jun, 2020

Autori Đorđe Lazović, Bojana Škrbić, Kristina Džodić i Željko Đurišić
Godina 2020

Implementacija različitih regulacionih strategija vetroelektrana za njihovo učešće u primarnoj regulaciji frekvencije

Đ. Lazović, P. Stefanov, Implementacija različitih regulacionih strategija vetroelektrana za njihovo učešće u primarnoj regulaciji frekvencije, 19. simpozijum CIGRE Srbija, Bajina Bašta, Oct, 2020

Autori Đorđe Lazović i Predrag Stefanov
Godina 2020

Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama

Đ. Lazović, K. Džodić, Ž. Đurišić, Uticaj naponskog odziva potrošnje na naponske prilike i efikasnost potrošnje u aktivnim distributivnim mrežama, 18th International Symposium INFOTEH, Jahorina, BiH, 20-22 March, 2019

Autori Đorđe Lazović, Kristina Džodić i Željko Đurišić
Godina 2019

Analiza kapaciteta vetrpelektrana za ppdršku stabilnpsti EES-a

K. Džodić, Đ. Lazović, Ž. Đurišić, Analiza kapaciteta vetrpelektrana za ppdršku stabilnpsti EES-a, Savetovanje za velike električne mreže - CIGRE 2019, Vrnjačka Banja 2. – 6. jun, 2019

Autori Kristina Džodić, Đorđe Lazović i Željko Đurišić
Godina 2019

Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija

Đ. Lazović, K. DŽodić, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Određivanje skupa sinhronih fazorskih merenja za identifikaciju elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Autori Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Jelena Stojković, Milica Koprivica, Andrej Tasić i Predrag Stefanov
Godina 2018
Izdavač CIGRE Srbija

Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija

K. DŽodić, Đ. Lazović, J. Stojković, M. Koprivica, A. Tasić, P. Stefanov, Primena sinhronizovanih fazorskih merenja u identifikaciji elektromehaničkih oscilacija, 18. simpozijum: Upravljanje i telekomunikacije u elektroenergetskom sistemu, CIGRE Srbija, Zrenjanin, Srbija, Oct, 2018

Autori Kristina Džodić, Đorđe Lazović, Jelena Stojković, Milica Koprivica, Andrej Tasić i Predrag Stefanov
Godina 2018
Izdavač CIGRE Srbija

Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti

Đ. Lazović, A. Tasić, P. Stefanov, D. Šošić, Odabir optimalne lokacije i veličine vetrogeneratora u distributivnoj mreži uz uvažavanje neizvesnosti, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Kopaonik, Srbija, Sep, 2018

Autori Đorđe Lazović, Andrej Tasić, Predrag Stefanov i Darko Šošić
Godina 2018

Izbor agregata i ekonomski dispečing u prisustvu obnovljivih izvora energije

Đ. Lazović, Izbor agregata i ekonomski dispečing u prisustvu obnovljivih izvora energije, pp. 530 - 535, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2018

Autori Đorđe Lazović
Godina 2018
Strana od 530
Strana do 535

Ostali radovi

Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,

D. Šošić, P. Stefanov, Đ. Lazović, Optimalna rekonfiguracija distributivne mreže,, XI savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije sa regionalnim učešćem CIRED 2018, Kopaonik, Srbija, Sep, 2018

Autori Darko Šošić, Predrag Stefanov i Đorđe Lazović
Godina 2018
Strana od STK5-16

Projekti

Inteligentne energetske mreže

Tip projekta Nauka – interdisciplinarno istraživanje
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Početak realizacije 10.03.2011.

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Razvoj dijagnosticnog modula za efikasno upravljanje transformatorom

Tip projekta Ostali međunarodni komercijalni projekti
Rukovodilac doc. dr Mileta Žarković
Finansijer "COMEL" D.O.O. Beograd
Početak realizacije 16.10.2019.

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Inteligentne energetske mreže-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Ekspertski sistem za ekoloski prihvatljivu dijagnostiku stanja pritiska gasa u klima uredjajima tipa split sistem

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer "AVALON PARTNERS" D.O.O.
Početak realizacije 29.06.2018.

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

TEKO B3 : Konsultantske usluge iz elektroenergetike, telekomunikacija i sistema upravljanja

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Milan Bebić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 02.09.2020.

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Digitalizacija razvodnih postrojenja i uredjaja relejne zastite (DPRiRZ)

Tip projekta Projekti-Razvoj visokog obrazovanja
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 04.11.2020.

Preliminarna analiza mogućnosti korišćenja proizvodnih jedinica planiranih po NERP za Opt-Out, za pružanje pomoćne usluge regulacije napona

Preliminarna analiza mogućnosti korišćenja proizvodnih jedinica planiranih po NERP za Opt-Out, za pružanje pomoćne usluge regulacije napona

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Zoran Stojanović
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Početak realizacije 21.09.2020.

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Unapredjenje nacina optimizacije angazovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogucnosti unapredjenja postojeceg regulatornog okvira

Tip projekta Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Rukovodilac prof. dr Željko Đurišić
Finansijer JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" BEOGRAD
Početak realizacije 12.04.2021.