Navigacija

19M024AE2 - Analiza elektroenergetskih sistema sa uređajima energetske elektronike

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza elektroenergetskih sistema sa uređajima energetske elektronike
Akronim 19M024AE2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa modelima i metodama za proračune stacionarnih i dinamičkih stanja u savremenim elektroenergetskim sistemima. Upoznati studente sa problemima stabilnosti takvih sistema i merama za održavanje zadovoljavajućih performansi sistema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobiti studente za primenu ovih proračuna na realnim mrežama, osposobiti ih za razvoj algoritama proračuna i za procenu uticaja rezultata proračuna na karakteristike sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Algoritmi za proračune tokova snaga sistema. Problemi stabilnosti sistema. Metode za identifikaciju problema stabilnosti. Karakteristični scenariji nestabilnosti. Uticaj distribuiranih izvora i mreža jednosmernog prenosa na stabilnost elektroenergetskih sistema.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe sa praktičnim realnim primerima analize EES.
  Literatura
  1. Nikola Rajaković: “Analiza elektroenergetskih sistema 2“, Beograd 2007.
  2. Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Aleksandar Savić: “100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema“, Beograd 2002.
  3. E. Acha, P.R. Sanchez, A. de la Villa-Jean, L.M. Castro, B. Kazemtabrizi, "VSC-FACTS-HVDC, Analysis, Modelling and Simulation in Power Grids", John Wiley & Sons Ltd., 2019.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0