Navigacija

13E024PAE - Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz analize elektroenergetskih sistema
Akronim 13E024PAE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmet: Analiza elektroenergetskih sistema
Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje problema u analizi stacionarnih i tranzijentnih stanja elektroenergetskih sistema velikih dimenzija. Sagledavanje problema modelovanja sistema na osnovu raspoloživih merenih i tipskih parametara i stanja sistema.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za konstrukciju algoritama za analizu normalnih i poremećenih radnih režima elektroenergetskog sistema. Osposobljavanje studenata za pripremu neophodnih ulaznih podataka. Osposobljavanje studenata za primenu savremenih algoritama za rešavanje različitih problema analize elektroenergetskih sistema. Osposobljavanje studenata za razumevanje i prezentaciju dobije
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave nema
Sadržaj praktične nastave Razvoj i primena programskih paketa za proračune tokova snaga. Direktni i iterativni postupci. Modifikacije usled primene regulacionih uređaja. Proračuni kratkih spojeva. Izbor kritičnih tačaka sistema i tipova kvara. Stabilnost elektroenergetskih sistema pri malim poremećajima. Analiza osetljivosti. Analiza tranzijentne stabilnosti elektroenergetskog sistema. Izbor scenarija.
Literatura
  1. N. Rajaković, Analiza elektroenergetskih sistema I, ETF i Akademska misao, Beograd, 2002.
  2. N. Rajaković, Analiza elektroenergetskih sistema II, Elektrotehnički fakultet Beograd, Akademska misao, Beograd, 2008.
  3. M. Ćalović, A. Sarić, Osnovi analize elektroenergetskih mreža i sistema, Akademska misao i Tehnički fakultet u Čačku, Beograd, 2004.
  4. N. Rajaković, M. Ćalović, P. Stefanov i A. Savić, 100 rešenih zadataka iz analize elektroenergetskih sistema, ETF i Akademska misao, Beograd, 2002.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
0 1 1
Metode izvođenja nastave Vežbe obuhvataju rad u računarskoj učionici, sa rešavanjem zadataka primenom različitih programskih paketa na računaru.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 70 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0