Navigacija

13E024EES - Eksploatacija elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Eksploatacija elektroenergetskih sistema
Akronim 13E024EES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Analiza elektroenergetskih sistema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa pojmovima i funkcijama eksploatacije elektroenergetskih sistema. Upoznavanje pojmova vezanih za tržište i deregulisane sisteme na slobodnom tržištu energije. Upoznavanje koncepta sigurnosti, pouzdanosti, kvaliteta i ekonomičnosti.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za konstrukciju optimizacionih algoritama, algoritama za analizu sigurnosti, kao i algoritama za rešavanje problema u tržišno orijentisanim sistemima i njihovu implementaciju u procesu eksploatacije elektroenergetskih sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Eksploatacione karakteristike elemenata sistema. Funkcije pojedinih subjekata u eksploataciji sistema. Ekonomski aspekti eksploatacije vertikalno integrisanih i deregulisanih sistema. Optimalno angažovanje agregata. Optimalni tokovi snaga. Koncept sigurnosti u savremenim elektroenergetskim sistemima. Pomoćne usluge i usluge prenosa. Rezerve proizvodnih i prenosnih kapaciteta.
  Sadržaj praktične nastave Modelovanje komponenti sistema. Primena optimizacionih algoritama za izbor agregata, ekonomski dispečing i optimalne tokove snaga. Razvoj algoritama za analizu i obezbeđenje sigurnosti vertikalno integrisanih i deregulisanih sistema. Određivanje troškova prenosa u deregulisanim sistemima.
  Literatura
  1. M. Ćalović, A. Sarić i P. Stefanov, Eksploatacija elektroenergetskih sistema u uslovima slobodnog tržišta, Tehnički fakultet, Čačak, 2005.
  2. M. Ćalović, A. Sarić i P. Stefanov, Zbirka rešenih zadataka iz eksploatacije elektroenergetskih sistema, Tehnički fakultet, Čačak, 2006.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi (prezentacije). Vežbe obuhvataju klasično rešavanje zadataka i rešavanje primenom računara.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 25
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 25
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari 0