Navigacija

19E024AE2 - Analiza elektroenergetskih sistema 2

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza elektroenergetskih sistema 2
Akronim 19E024AE2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa modelima i metodama za proračune stacionarnih i dinamičkih stanja u elektroenergetskim sistemima. Upoznati studente sa problemima stabilnosti sistema i merama za održavanje zadovoljavajućih performansi sistema.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobiti studente za primenu ovih proračuna na realnim mrežama, osposobiti ih za razvoj algoritama proračuna i za procenu adekvatnih mera za održavanje performansi rada sistema u normalnim i poremećenim uslovima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Algoritmi za proračune tokova snaga sistema. Algoritmi za proračune tokova snaga. Dimanički modeli elektroenergetskih sistema. Proračuni pokazatelja statičke stabilnosti.Tranzijentna stabilnost. Naponska stabilnost. Numeričke metode za proračunavanje dinamičkih stanja sistema. Direktne metode za procenu stabilnosti. Stabilnost učestanosti u sistemu. Mere za obezbeđenje stabilnosti.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe sa praktičnim realnim primerima analize EES.
  Literatura
  1. Nikola Rajaković: “Analiza elektroenergetskih sistema 2“, Beograd 2007.
  2. Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Aleksandar Savić: “100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema“, Beograd 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari