Navigacija

13E024PLV - Praktikum - Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum - Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema
Akronim 13E024PLV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim koncepcijama minijaturnog modelovanja elektroenergetskih sistema i merenjima na modelima. Testiranje performansi malih fizičkih modela komponenata elektroenergetskih sistema. Analiza događaja u elektroenergetskom sistemu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na ovim laboratorijskim vežbama student stiče znanja iz modelovanja elemenata EES-a kao i praktično iskustvo u radu sa minijaturnim modelima elektroenergetskih sistema i pojava u njima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Teorijski deo kursa se odvija u okviru praktičnog dela kursa pošto je reč o laboratorijskim vežbama.
  Sadržaj praktične nastave Određivanje raspodele napona na transformatoru. Redna ferorezonanca. Prostiranje talasa napona po vodu. Merenje stacionarnih režima na modelu voda. Toplotne karakteristike provodnika. Modelovanje uzemljivača u elektrolitskoj kadi. Ogledi na modelu trofaznog transformatora. Otočna kompenzacija reaktivne snage na modelu voda.
  Literatura
  1. Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema, ETF, skripta, Ivan Škokljev i grupa autora, Beograd 1992.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 0 2
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 70 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0