Navigacija

13E024PLV - Praktikum - Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum - Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema
Akronim 13E024PLV
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim koncepcijama minijaturnog modelovanja elektroenergetskih sistema i merenjima na modelima. Testiranje performansi malih fizičkih modela komponenata elektroenergetskih sistema. Analiza događaja u elektroenergetskom sistemu.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Na ovim laboratorijskim vežbama student stiče znanja iz modelovanja elemenata EES-a kao i praktično iskustvo u radu sa minijaturnim modelima elektroenergetskih sistema i pojava u njima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Teorijski deo kursa se odvija u okviru praktičnog dela kursa pošto je reč o laboratorijskim vežbama.
  Sadržaj praktične nastave Određivanje raspodele napona na transformatoru. Redna ferorezonanca. Prostiranje talasa napona po vodu. Komutacioni prenaponi pri priključenju trofaznog voda. Merenje stacionarnih režima na modelu voda. Toplotne karakteristike provodnika. Modelovanje uzemljivača u elektrolitskoj kadi. Ogledi na modelu trofaznog transformatora. Otočna kompenzacija reaktivne snage na modelu voda.
  Literatura
  1. Laboratorijske vežbe iz elektroenergetskih sistema, ETF, skripta, Ivan Škokljev i grupa autora, Beograd 1992.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 0 2
  Metode izvođenja nastave Laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 70 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0