Navigacija

19M021SOI - Softver za obnovljive izvore energije

Specifikacija predmeta
Naziv Softver za obnovljive izvore energije
Akronim 19M021SOI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje principa i matematičkih modela na kojima se baziraju profesionalni softveri u oblasti planiranja, projektovanja i ekspoloatacije različitih obnovljivih izvora energije
Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje studenata sa principima modelovanja u različitim softverima za proračun resursa, proizvodnje i integraciju obnovljivih izvora energije u mikromrežama i elektroenergetskim sistemima. Sticanje osnovnih veština za korišćenje profesionalnih softvera u oblasti planiranje, projektovanja i ekspoloatacije obnovljivih izvora energije.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Matematički modeli primenjeni u komercijalnom softveru za planiranje mikromreža sa obnovljivim izvorima energije. Matematički modeli primenjeni u komercijalnom softveru za planiranje i projektovanje vetroelektrana i fotonaponskih elektrana. Modelovanje i proračuni efekata priključenja obnovljivih izvora energije na distributivnu i prenosnu elektroenergetsku mrežu korišćenjem profesionalnih softvera
Sadržaj praktične nastave Priprema i obrada realnih mernih podataka o potencijalu obnovljivih izvora energije na određenoj lokaciji. Planiranje optimalne strukture obnovljivih izvora energije za realnu mikromrežu korišćenjem namenskog softvera.
Literatura
  1. Jovan Mikulović, Željko Đurišić, Solarna energetika, Akademska misao, Beograd, 2019. godine
  2. Željko Đurišić, Vjetroelektrane, Akademska misao, Beograd, 2019.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi (prezentacije). Vežbe obuhvataju demonstracionu primenu namenskih softvera na određenim primerima koji su značajni za razumevanje značaja praktične primene ovih alata i implementiranih modela obnovljivih izvora energije. Laboratorijske vežbe obuhvataju modelovanja i proračune na konkrenim primerima različitih obnovljivih izvora energije.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 40