Navigacija

13E023OIE - Obnovljivi izvori energije

Specifikacija predmeta
Naziv Obnovljivi izvori energije
Akronim 13E023OIE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema uslova
  Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje principa i tehnologija dobijanja električne energije iz obnovljivih izvora energije (vetroelektrane, fotonaponske elektrane, solarne-termalne elektrane, elektrane na biomasu i gorivne ćelije). Sagledavanje uslova rada obnovljivih izvora energije u elektroenergetskom sistemu. Sagledavanje uslova rada obnovljivih izvora energije za napajanje izolovanih potrošača.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Upoznavanje studenata sa principima merenja i analizom resursa obnovljivih izvora energije. Osposobljavanje studenata za projektovanje fotonaponskih sistema i vetroelektrana. Osposobljavanje studenata za projektovanje hibridnih sistema za napajanja izolovanih potrošača iz obnovljivih izvora energije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Ekološki motivi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Analiza resursa energije sunca. Projektovanje fotonaponskih sistema povezanih na elektrodistributivnu mrežu. Projektovanje fotonaponskih sistema za napajanje izolovanih potrošača. Solarne termalne elektrane. Gorivne ćelije. Biomasa za proizvodnju električne energije. Analiza resursa energije vetra. Osnovi projektovanja vetroelektrana.
  Sadržaj praktične nastave Projektovanje fotonaponske elektrane integrisane u krov zgrade na mikrolokaciji sa raspoloživim podacima o potencijalu energije sunca. Projektovanje vetroelektrane na mikrolokaciji sa raspoloživim mernim podacima o potencijalu energije vetra.Laboratorijska merenje i analiza karakteristika fotonaponskih modula.
  Literatura
  1. Gilbert Masters, Renewable and Efficient Electric Power Systems, John Wiley & Sons, 2004.
  2. LIBER PERPETUM, Knjiga o obnovljivim izvorima energije u Srbiji i Crnoj gori, M. Benišek, D. Mikičić, ..., Beograd, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi (prezentacije). Vežbe obuhvataju rešavanje zadataka i simulacije na računaru.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 20