Navigacija

13E022EM1 - Električna merenja 1

Specifikacija predmeta
Naziv Električna merenja 1
Akronim 13E022EM1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovama teorije električnih merenja i principima rada električnih mernih instrumenata. Upoznavanje studenata sa metodama merenja osnovnih parametara i veličina u kolima jednosmerne i naizmenične struje.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost studenata za obavljanje osnovnih merenja električnih parametara i veličina u kolima jednosmerne struje i jednofaznim i trofaznim kolima naizmenične struje niskog napona.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Značaj. Sistemi jedinica. Metode i tačnost. Merni instrumenti. Merenja u kolima jednosmene struje - napon, struja, snaga, otpor. Merenja u kolima naizmenične struje - napon, struja, frekvencija, induktivnost i kapacitivnost . Merenje snage i energije u jednofaznom i trofaznom sistemu niskog napona - aktivna, reaktivna i prividna snaga, faktor snage, aktivna i reaktivna energija.
  Sadržaj praktične nastave Samostalne vežbe u laboratoriji sa 12 do 15 laboratorijskih vežbi koje pokrivaju celo teorijsko gradivo, sa izradom elaborata o izvršenim merenjima za svaku vežbu.
  Literatura
  1. V. Bego, "Merenja u elektrotehnici", Graphis, Zagreb,2003.
  2. P. Duduković, M. Đekić, "Električna merenja", TF Čačak, Čačak, 1997.
  3. I. Bagarić, "Metrologija električnih veličina - Merenja i merni instrumenti", Nauka, Beograd, 1996.
  4. "Handbook of Measuring System Design", Vol. 1, 2 and 3, Wiley, New York, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 3
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava se održava na tabli, sa vizuelnim prezentacijama mernih sistema. Laboratorijske vežbe su sa po dva studenta u grupi, rade se samostalno, od izbora opreme i povezivanja merne šeme do izrade elaborata o izvršenim merenjima za svaku vežbu. Radi se 12 do 15 laboratorijskih vežbi koje pokrivaju celo teorijsko gradivo.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0