Navigacija

19E024REZ - Relejna zaštita

Specifikacija predmeta
Naziv Relejna zaštita
Akronim 19E024REZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema.
Ciljevi izučavanja predmeta Predstavljanje osnovnih koncepata zaštite elemenata elektroenergetskih sistema. Upoznavanje studenata sa relejima i zaštitama vodova, sinhronih generatora, energetskih transformatora, sabirnica, motora, kondenzatorskih baterija. Upoznavanje sa principima rada elektromehaničkih, elektronskih i digitalnih releja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču sposobnosti za rad sa zaštitnim relejima i njihovom primenom u elektroenergetskom sistemu.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://ees.etf.bg.ac.rs/predmet.php?Id=39
Sadržaj teorijske nastave Zaštitni releji prve, druge i treće generacije. Zaštita vodova, generatora, transformatora, sabirnica, motora, kondenzatorskih baterija. Rezervne zaštite. Standardno označavanje zaštitnih funkcija.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe, vežbe na računaru i laboratorijske vežbe.
Literatura
  1. Milenko Đurić, Zoran Stojanović: Relejna zaštita, KIZ CENTAR, Beograd 2014.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, računarske vežbe i laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 5 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 0