Navigacija

13M021EM2 - Električna merenja 2

Specifikacija predmeta
Naziv Električna merenja 2
Akronim 13M021EM2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa specifičnim vrstama merenja značajnim za oblast elektroenergetike. Osposobljavanje studenata za obavljanje merenja magnetnih veličina i karakteristika magnetnih materijala, merenje električnih veličina u vremenskom domenu, merenje električnih veličina u trofaznim sistemima naizmenične struje visokog napona.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za merenja električnih veličina u vremenskom domenu, merenja impulsnih pojava i merenja na izolacionim i magnetnim materijalima. Osposobljavanje studenata za merenja električnih veličina u trofaznim sistemima naizmenične struje visokog napona. Osposobljavanje studenata za merenja pojedinih uticaja elektroenergetskih komponenata na okolinu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Katodni i digitalni osciloskop. Merenja u vremenskom domenu. Merni mostovi naizmenične struje. Magnetna merenja, magnetno polje, indukcija i fluks. Merenje karakteristika magnetnih materijala. Merni transformatori. Merenje napona, struje, snage i energije u trofaznim sistemima naizmenične struje visokog napona. Merenja na sistemima uzemljenja.
  Sadržaj praktične nastave Samostalne vežbe u laboratoriji sa 10 do 12 laboratorijskih vežbi koje pokrivaju celo teorijsko gradivo, sa izradom elaborata o izvršenim merenjima za svaku vežbu.
  Literatura
  1. V. Bego, "Merenja u elektrotehnici", Graphis, Zagreb, 2003.
  2. P. Duduković, M. Đekić, "Električna merenja", TF Čačak, Čačak, 1997.
  3. I. Bagarić, "Metrologija električnih veličina - Merenja i merni instrumenti", Nauka, Beograd, 1996.
  4. "Handbook of Measuring System Design", Vol. 1, 2 and 3, Wiley, New York, 2005.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 0 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava se održava na tabli, sa vizuelnim prezentacijama mernih sistema. Laboratorijske vežbe su sa po dva studenta u grupi, rade se samostalno, od izbora opreme i povezivanja merne šeme do izrade elaborata o izvršenim merenjima za svaku vežbu. Radi se 10 do 12 laboratorijskih vežbi koje pokrivaju celo teorijsko gradivo.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0