Navigacija

13E024AE2 - Analiza elektroenergetskih sistema 2

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza elektroenergetskih sistema 2
Akronim 13E024AE2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa modelima i metodama za proračune stacionarnih i prelaznih stanja u elektroenergetskim sistemima (proračuni tokova snaga i stabilnosti).
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobiti studente za primenu ovih proračuna na realnim mrežama, osposobiti ih za razvoj algoritama proračuna i za procenu uticaja rezultata proračuna na karakteristike sistema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Proračuni tokova snaga. Jednačine injektiranja i metode rešavanja (Gauss - Seidel, Newton, Stott, ubrzani postupci i jednosmerni model). Primene proračuna tokova snaga. Proračuni statičke, tranzijentne i naponske stabilnosti. Metode proračuna nelinearnih diferencijalnih jednačina kretanja rotora. Karakteristični scenariji nestabilnosti. Proračuni ekonomičnih i graničnih termičkih opterećenja vodova.
  Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe sa praktičnim realnim primerima analize EES.
  Literatura
  1. Nikola Rajaković: “Analiza elektroenergetskih sistema 2“, Beograd 2007.
  2. Nikola Rajaković, Milan Ćalović, Predrag Stefanov, Aleksandar Savić: “100 rešenih zadataka iz Analize elektroenergetskih sistema“, Beograd 2002.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0