Navigacija

Nanoelektronika i fotonika

Rukovodilac modula: prof. dr Jelena Radovanović

Studenti ovog modula moraju ostvariti najmanje 90 ESPB bodova kod nastavnika stalno zaposlenih na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pri tom ne smeju polagati više od tri predmeta kod honorarno angažovanih nastavnika (spoljnih saradnika).

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
13D061PIK Projektovanje integrisanih kola 3+3 9 LINK
13D061MN Modelovanje nanostruktura 3+3 9 LINK
13D061TPNF Transportni procesi u nanoelektronici i fotonici 3+3 9 LINK
13D061OOPH Optičke osobine poluprovodničkih heterostruktura 3+3 9 LINK
13D061FK Fotonske komunikacije 3+3 9 LINK
13D061MFKS Moderne fotonske komponente i sistemi  3+3 9 LINK
13D061FKOM Fotonski kristali i optički metamaterijali 3) 3+3 9 LINK
13D061SCM Spektroskopija čvrstih materijala 3+3 9 LINK
13D061KO Kvantna optika 3+3 9 LINK
13D061MPL Modelovanje poluprovodničkih lasera 3+3 9 LINK
13D061OMM Optoelektronske merne metode 3+3 9 LINK
13D061POTS Prostiranje optičkih talasa u kompleksnim sredinama 3+3 9 LINK
13D061MHMN Modelovanje heterostrukturnih mikroelektronskih naprava 3+3 9 LINK
13D061OINP Optimizacija i inženjering nanostrukturnih parametara 3+3 9 LINK
13D061EOKM Električne i optičke karakteristike materijala u nanoelektronici i fotonici 3+3 9 LINK
13D061SMNN Skenirajuća mikroskopija u nanonauci i nanotehnologiji 3+3 9 LINK
13D061PPST Primena plazme u savremenim tehnologijama u elektronici i nauci o materijalima 3+3 9 LINK
13D061UND Uvod u nelinearnu dinamiku 3+3 9 LINK
13D061FO Furijeova optika 3+3 9 LINK
13D061NO Nelinearna optika 3+3 9 LINK
13D061ITTZ Inovacije, transfer tehnologije i zaštita intelektualne svojine 1) 3+3 6 LINK
13D061KT Kvantni transport 2) 3+3 9 LINK
13D061ESP Elektronska struktura poluprovodnika 2) 3+3 9 LINK

1) Predmet je prebačen u Grupu opšteobrazovnih predmeta od školske 2013/14. godine.

2) Predmet se može izabrati od školske 2016/17. godine.

3) Predmet se ne nudi u školskoj 2018/19., 2019/20. godini.