Navigacija

Nuklearna, medicinska i ekološka tehnika

Rukovodilac modula: doc. dr Miloš Vujisić

Studenti ovog modula moraju ostvariti najmanje 90 ESPB bodova kod nastavnika stalno zaposlenih na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i pri tom ne smeju polagati više od tri predmeta kod honorarno angažovanih nastavnika (spoljnih saradnika)

Šifra Uže stručni predmeti - Grupa A Časovi
(P+SIR)
Krediti Link za pristup predavanju
13D061OPNF Odabrana poglavlja iz nuklearne fizike 3+3 9 LINK
13D061TNR Teorija nuklearnih reaktora 3) 3+3 9 LINK
13D061NMAN Numeričke metode za analizu nuklearnih reaktora 3) 3+3 9 LINK
13D061NSRN Numerička simulacija radijacionih i nuklearnih procesa 3+3 9 LINK
13D061NMTP Nuklearne metode u tehnološkim procesima 3+3 9 LINK
13D061DZZO Dozimetrija, zaštita od zračenja i nuklearni otpad 3+3 9 LINK
13D061MJNZ Merenje jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja 3+3 9 LINK
13D061MNME Merne metode u nuklearnoj, medicinskoj i ekološkoj tehnici 3+3 9 LINK
13D061REKE Radijaciona i elektromagnetna kompatibilnost elektrotehničkih komponenti i uređaja 3+3 9 LINK
13D061BMNM Biofizičke metode u nanomedicini 3+3 9 LINK
13D061OTBM Optičko trapovanje i biomedicinska nanomanipulacija 3+3 9 LINK
13D061FTKB Fizika, tehnologija i karakterizacija biomaterijala 3+3 9 LINK
13D061KIB Kvantna informatika biomolekula 3+3 9 LINK
13D061BSP Biomedicinski senzori i pretvarači 3+3 9 LINK
13D061OIEO Obnovljivi izvori energije i okolina 1) 3+3 9 LINK
13D061KFFP Kompleksni fenomeni u fizici plazme 3+3 9 LINK
13D061IZNE Izvori i zaštita od niskofrekventnih elektromagnetnih polja 1) 3+3 9 LINK
13D061RPB Rezonantno prepoznavanje biomolekula 2) 3+3 9 LINK

1) Predmet se ne nudi od školske 2015/16. godine.

2) Od školske 2016/17. godine predmet je uveden u nastavni plan ali se ne nudi od školske 2016/17. godine.

3) Predmet se ne nudi u šk. 2018/19., 2019/20. godini.