Navigacija

ms Tatjana Miljković, dipl. inž. el. i rač.

Istraživač pripravnik
Centar za naučnoistraživački rad
Stručni naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva
Naučna oblast Tehnička akustika
Datum izbora 15. januar 2019.

Predmeti

Predmeti iz nastavnog plana i programa 2013

Bibliografija

Radovi u časopisima van SCI liste

Software for Measuring Acoustic Parameters in open-Plane Offices

A. Stevanović, M. Bjelić, T. Miljković, M. Mijić, Software for Measuring Acoustic Parameters in open-Plane Offices, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 3, No. 2, pp. 45 - 53, Dec, 2019

Autori Aleksandar Stevanović, Miloš Bjelić, Tatjana Miljković i Miomir Mijić
Godina 2019
DOI 10.7251/IJEEC1902045S
Časopis International Journal of Electrical Engineering and Computing
Volumen 3
Broj 2
Strana od 45
Strana do 53

Radovi sa međunarodnih konferencija

Softver za merenje akustičkih parametara u prostorima open plane kancelarija

A. Stevanović, M. Bjelić, T. Miljković, M. Mijić, Softver za merenje akustičkih parametara u prostorima open plane kancelarija, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, pp. 178 - 183, Jahorina, 2019

Autori Aleksandar Stevanović, Miloš Bjelić, Tatjana Miljković i Miomir Mijić
Godina 2019
ISSN/ISBN 978-99976-710-2-8
Strana od 178
Strana do 183

Prepoznavanje duvačkih instrumenata pomoću hromaprofila i neuralne mreže

T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, G. Kvaščev, Prepoznavanje duvačkih instrumenata pomoću hromaprofila i neuralne mreže, 18th International Symposium INFOTEH-JAHORINA, pp. 362 - 367, Jahorina, 2019

Autori Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović i Goran Kvaščev
Godina 2019
ISSN/ISBN 978-99976-710-2-8
Strana od 362
Strana do 367

Microphone Array Method for Determining Noise Angular Energy Distribution on Building Envelopes

M. Stanojević, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, T. Miljković, Microphone Array Method for Determining Noise Angular Energy Distribution on Building Envelopes, Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019, pp. 134 - 141, DEGA, Aahen, Sep, 2019

Autori Miodrag Stanojević, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić i Tatjana Miljković
Godina 2019
Izdavač DEGA
ISSN/ISBN 978-3-939296-15-7
Strana od 134
Strana do 141

Speech privacy as a harmonizing factor in rating the sound insulation between dwellings

M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, M. Bjelić, T. Miljković, Speech privacy as a harmonizing factor in rating the sound insulation between dwellings, Proceedings of the 23rd International Congress on Acoustics, integrating 4th EAA Euroregio 2019, pp. 2946 - 2950, DEGA, Aahen, Sep, 2019

Autori Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Miloš Bjelić i Tatjana Miljković
Godina 2019
Izdavač DEGA
ISSN/ISBN 978-3-939296-15-7
Strana od 2946
Strana do 2950

Automatsko prepoznavanje akorda pomoću hromatograma

T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, Automatsko prepoznavanje akorda pomoću hromatograma, Infoteh, pp. 192 - 197, Jahorina, Mar, 2018

Autori Tatjana Miljković, Miloš Bjelić i Dragana Šumarac Pavlović
Godina 2018
ISSN/ISBN 978-99976-710-1-1
Strana od 192
Strana do 197

Radovi sa domaćih konferencija

Analiza algoritma za procenu koeficijenta inharmoničnosti različitih klavira

T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, J. Ćertić, Analiza algoritma za procenu koeficijenta inharmoničnosti različitih klavira, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK1.2.1 - AK1.2.6, Beograd, Sep, 2020

Autori Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović i Jelena Ćertić
Godina 2020
ISSN/ISBN 978-86-7466-852-8
Strana od AK1.2.1
Strana do AK1.2.6

Određivanje ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada na bazi izdvojenih karakterističnih događaja

M. Bjelić, M. Stanojević, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, T. Miljković, Određivanje ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada na bazi izdvojenih karakterističnih događaja, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK2.2.1 - AK2.2.6, Beograd, Sep, 2020

Autori Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić i Tatjana Miljković
Godina 2020
ISSN/ISBN 978-86-7466-852-8
Strana od AK2.2.1
Strana do AK2.2.6

Studija stanja ugroženosti Beograda bukom iz ugostiteljskih objekata

M. Mijić, A. Milenković, D. Boljević, D. Savković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, T. Miljković, Studija stanja ugroženosti Beograda bukom iz ugostiteljskih objekata, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK2.1.1 - AK2.1.6, Beograd, Sep, 2020

Autori Miomir Mijić, Aleksandar Milenković, Danica Boljević, Damir Savković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović i Tatjana Miljković
Godina 2020
ISSN/ISBN 978-86-7466-852-8
Strana od AK2.1.1
Strana do AK2.1.6

Mogućnosti poboljšanja zvučnog komfora u Open plan prostoru sa specifičnim ograničenjima

T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, Mogućnosti poboljšanja zvučnog komfora u Open plan prostoru sa specifičnim ograničenjima, Zbornik radova 64. Konferencije ETRAN, pp. AK1.4.1 - AK1.4.5, Beograd, Sep, 2020

Autori Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović i Miomir Mijić
Godina 2020
ISSN/ISBN 978-86-7466-852-8
Strana od AK1.4.1
Strana do AK1.4.5

Upotreba različitih obeležja za prepoznavanje drvenih duvačkih instrumenata korišćenjem neuralnih mreža

T. Miljković, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, G. Kvaščev, Upotreba različitih obeležja za prepoznavanje drvenih duvačkih instrumenata korišćenjem neuralnih mreža, ETRAN, pp. 69 - 74, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019

Autori Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović i Goran Kvaščev
Godina 2019
Izdavač Društvo za ETRAN
ISSN/ISBN 978-86-7466-785-9
Strana od 69
Strana do 74

Uticaj „tišine“ na zvučni komfor

M. Mijić, D. Šumarac Pavlović, M. Bjelić, T. Miljković, Uticaj „tišine“ na zvučni komfor, ETRAN, pp. 46 - 51, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019

Autori Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Miloš Bjelić i Tatjana Miljković
Godina 2019
Izdavač Društvo za ETRAN
ISSN/ISBN 978-86-7466-785-9
Strana od 46
Strana do 51

Akustička detekcija korone na modelu preskoka u vazduhu

M. Bjelić, M. Žarković, T. Miljković, D. Šumarac Pavlović, Akustička detekcija korone na modelu preskoka u vazduhu, 34. savetovanje CIGRE Srbija, CIGRE Srbija, Vrnjačka banja, Jun, 2019

Autori Miloš Bjelić, Mileta Žarković, Tatjana Miljković i Dragana Šumarac Pavlović
Godina 2019
Izdavač CIGRE Srbija
ISSN/ISBN 978-86-82317-77-7

Određivanje zavisnosti ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada od tipa izvora u urbanim sredinama

M. Stanojević, M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, T. Miljković, Određivanje zavisnosti ostvarene vrednosti izolacione moći fasadnih pregrada od tipa izvora u urbanim sredinama, ETRAN, pp. 40 - 45, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019

Autori Miodrag Stanojević, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić i Tatjana Miljković
Godina 2019
Izdavač Društvo za ETRAN
ISSN/ISBN 978-86-7466-785-9
Strana od 40
Strana do 45

Akustiĉki prenos podataka baziran na OFDM tehnici

T. Miljković, M. Bjelić, M. Erić, Akustiĉki prenos podataka baziran na OFDM tehnici, ETRAN, pp. 75 - 79, Društvo za ETRAN, Srebrno jezero, Jun, 2019

Autori Tatjana Miljković, Miloš Bjelić i Miljko Erić
Godina 2019
Izdavač Društvo za ETRAN
ISSN/ISBN 978-86-7466-785-9
Strana od 75
Strana do 79

Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi

T. Miljković, J. Protić, M. Bjelić, M. Mijić, Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi, ETRAN, pp. 61 - 66, Palić, Jun, 2018

Autori Tatjana Miljković, Jovana Protić, Miloš Bjelić i Miomir Mijić
Godina 2018
ISSN/ISBN 978-86-7466-752-1
Strana od 61
Strana do 66

Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke u urbanim uslovima

M. Bjelić, M. Stanojević, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, T. Miljković, Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke u urbanim uslovima, ETRAN, pp. 49 - 54, Palić, Jun, 2018

Autori Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić i Tatjana Miljković
Godina 2018
ISSN/ISBN 978-86-7466-752-1
Strana od 49
Strana do 54

Merenje i analiza pokrivenosti direktnim zvukom u salama sa ozvučenjem

J. Protić, M. Bjelić, M. Mijić, T. Miljković, Merenje i analiza pokrivenosti direktnim zvukom u salama sa ozvučenjem, ETRAN, pp. 67 - 72, Palić, Jun, 2018

Autori Jovana Protić, Miloš Bjelić, Miomir Mijić i Tatjana Miljković
Godina 2018
ISSN/ISBN 978-86-7466-752-1
Strana od 67
Strana do 72

Hromatogram tonova duvačkih instrumenata

M. Bjelić, D. Šumarac Pavlović, J. Protić, T. Miljković, Hromatogram tonova duvačkih instrumenata, ETRAN, pp. 88 - 93, Palić, Jun, 2018

Autori Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, Jovana Protić i Tatjana Miljković
Godina 2018
ISSN/ISBN 978-86-7466-752-1
Strana od 88
Strana do 93

Ostali radovi

Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi

M. Bjelić, T. Miljković, D. Šumarac Pavlović, M. Mijić, Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi, Beograd, Oct, 2018

Autori Miloš Bjelić, Tatjana Miljković, Dragana Šumarac Pavlović i Miomir Mijić
Godina 2018

Projekti

Elaborat prostorne akustike objekata 6, 9 i 10 i "Kulturne stanice Novo Naselje"

Elaborat prostorne akustike objekata 6, 9 i 10 i "Kulturne stanice Novo Naselje"

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Finansijer FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD
Početak realizacije 10.06.2020.

Studija uticaja vetroelektrane "Banat 2" i "Banat 3" na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Studija uticaja vetroelektrane "Banat 2" i "Banat 3" na zivotnu sredinu sa aspekta buke

Tip projekta Ostali domaći komercijalni projekti
Rukovodilac prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Finansijer ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO DRUŠTVO U MEŠOVITOJ SVOJINI
Početak realizacije 06.03.2020.

Studija izvodljivosti sa akustičkim uslovima za projektovanje objekta nove univerzitetske bolnice "Tiršova 2" u Beogradu

Studija izvodljivosti sa akustičkim uslovima za projektovanje objekta nove univerzitetske bolnice "Tiršova 2" u Beogradu

Tip projekta Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Rukovodilac doc. dr Miloš Bjelić
Finansijer KANCELARIJA ZA UPRAVLJANJE JAVNIM ULAGANJIMA
Početak realizacije 07.12.2020.

Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja-NASTAVAK

Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja-NASTAVAK

Tip projekta Nauka- Projekti NIO
Rukovodilac prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Finansijer MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Početak realizacije 24.02.2020.

Akusticko zoniranje Beograda

Akusticko zoniranje Beograda

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Finansijer GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Početak realizacije 09.12.2019.

Studija o uslovima koji moraju ispunjavati ugostiteljski objekti radi zastite od buke na teritoriji grada Beograd

Studija o uslovima koji moraju ispunjavati ugostiteljski objekti radi zastite od buke na teritoriji grada Beograd

Tip projekta Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Rukovodilac prof. dr Dragana Šumarac Pavlović
Finansijer GRAD BEOGRAD - GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
Početak realizacije 16.10.2019.