Navigacija

19E034OS2 - Obrada signala 2

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada signala 2
Akronim 19E034OS2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče napredne tehnike obrade signala u telekomunikacijama i audio sistemima. Fokus je na spektralnoj analizi u realnom vremenu, analizi slučajnih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, sistemima sa više brzina, adaptivnim filtrima i nestandarnim filtarskim strukturama.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da:-primene napredne tehnike obrade signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, pogodne za rešavanje praktičnih problema -prijektuju jednostavnije sisteme sa više brzina i filtarske banke -koriste MATLAB (MATLAB klon) u rešavanju problema u oblasti telekomunikacija i audio sistema -primene teorijske koncepte u realizaciji praktičnih sistema.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Spektralna analiza u relanom vremenu; slučajni diskretni signali, analiza efekata konačne dužine reči; koncept namenske hardverske platofrme DSP procesori i FPGA; obrada signala s više brzina; digitalne banke filtara; varijabilni filtri; digitalni analitički signali i Hilbertovi transformatori; adaptivni filtri; analiza i obrada signala u MATLAB–u (MATLAB klonu) i na DSP razvojnom modulu.
Sadržaj praktične nastave Analiza i sinteza naprednih algoritama obrade signala u MATLAB (MATLAB klon) okruženju.
Literatura
  1. Lj. Milić: Multirate Filtering for Digital Signal Processing, IGI global, 2009
  2. S. Mitra: Digital Signal processing: A Computer Based Approach, Mc Graw Hill, 2006
  3. Jelena Ćertić, Ljiljana Milić, Odabrana poglavalja iz digitalne obrade signala - skripta
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
Praktična nastava Usmeni ispit 30
Projekti 30
Kolokvijumi 40
Seminari