Navigacija

13E033OS1 - Obrada signala 1

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada signala 1
Akronim 13E033OS1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne tehnike obrade signala. Fokus je na analizi signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, idealnom i realnom sistemu za digitalnu obradu kontinualnih signala, spektralnoj analizi signala, projektovanju i realizaciji osnovnih tipova FIR i IIR filtara.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da: -razumeju osnovne koncepte vezane za digitalnu obradu signala -primene osnovne tehnike za spektralnu analizu digitalnih signala -projektuju osnovne tipove FIR i IIR digitalnih filtara -koriste MATLAB (MATLAB klon) u rešavanju jednostavnih problema vezanih za spektralnu analizu i projektovanje i analizu digitalnih filtara.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Analiza diskretnih signala i sistema u vremenskom domenu, analiza diskternih sistema pomoću Z i Furijeove transformacije, idealan i realan sistem za digitalnu obradu kontinualnih signala, diskretna Furijeova transformacija, brza Furijeova transformacija, osobine linearnih vremenskih invarijantnih sistema, projektovanje i realizacija FIR i IIR filtara, osnove sistema sa više brzina.
Sadržaj praktične nastave Softverska implementacija u MATLAB-u (MATLAB klonu)
Literatura
  1. Lj. Milić, Z. Dobrosavljević, J. Ćertić: Uvod u obradu signala, Akademska misao, Beograd, 2015
  2. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, J. Proakis and D. Manolakis, Prentice Hall, 1996.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadatci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 20
Seminari 0