Navigacija

13E032PSA - Praktikum softverski alati

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum softverski alati
Akronim 13E032PSA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa dva osnovna programska paketa neophodna na odseku za Telekomunikacije i IT: 1. MATLAB 2. LabVIEW.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da nauči samostalno da korisiti tri prethodno navedena programska paketa. Praktično, student treba da nauči da pokrene svaki programski paket, definiše simulaciju, sprovede je i prezentuje rezultate.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave 1. MATLAB Razvojno okruženje. Desktop alati. Kontrolisanje ulazno-izlaznog komandnog prozora. Grafika. Animacija. Programiranje. Skriptovi i funkcije. Toolbox-ovi. 2. LabVIEW Uvod. G jezik. Virtuelni instrumenti. Dizajn i implementacija složenih testova i merenja, automatizacija mernih sistema.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracija programskih paketa. Laboratorijske vežbe na definisanim problemima.
  Literatura
  1. MATLAB Documentation, MathWorks. http://www.mathworks.com/help/
  2. LabVIEW Operational Manual, Natioanal Instruments. http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 0 1.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe se drže kroz PowerPoint prezentacije i rad na tabli. Praktična nastava se drži u laboratoriji i podrazumeva vežbe pokaznog tipa, kao i samostalan rad studenata.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari 0