Navigacija

13E033OGK - Osnovi govorne komunikacije

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi govorne komunikacije
Akronim 13E033OGK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim elementima govorne komunikacije kao što su produkcija i percepcija govora, analiza i obrada govornog signala i savremene govorne tehnologije.
Ishodi učenja (stečena znanja) Stvaranje predznanja za naredne kurseve iz oblasti govornih tehnologija na master i doktorskim studijama (Obrada govornog signala, Govorna komunikacija: čovek-računar, Robusna obrada govornog signala, Govorne tehnologije).
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Elementi akustičke fonetike, fiziologija govornog i auditornog sistema, akustička teorija generisanja govora, percepcija govora, percepcija maskiranog govora, modeli percepcije govora, razumljivost i kvalitet govora, digitalna obrada govornog signala, sinteza i prepoznavanje govora, prepoznavanje govornika, kvalitet govorne komunikacije, metode poboljšanja kvaliteta, govorne tehnologije.
Sadržaj praktične nastave Predavanja sa Power point prezentacijama, interaktivne demnostracije i eksperimenti, izrada seminarskog i/ili projekta.
Literatura
  1. S. Jovičić. Govorna komunikacija: fiziologija, psihoakustika i percepcija. Nauka, 1999, Beograd.
  2. Douglas O'Shaughnessy. Speech Communications: Human and Machine. IEEE Press, 2000, New York
  3. Skripta u elektronskom obliku (ppt)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, demonstracije, izrada seminarskog rada i/ili učešće u projektima.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 30