Navigacija

13E033OS1 - Obrada signala 1

Specifikacija predmeta
Naziv Obrada signala 1
Akronim 13E033OS1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Signali i sistemi, telekomunikacije 1
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj je da se prikažu osnovne tehnike obrade signala. Fokus je na analizi signala u vremenskom i frekvencijskom domenu, idealnom i realnom sistemu za digitalnu obradu kontinualnih signala, spektralnoj analizi signala, projektovanju i realizaciji osnovnih tipova FIR i IIR filtara.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da razumeju osnovne koncepte vezane za digitalnu obradu signala. Naučiće osnovne tehnike za spektralnu analizu digitalnih signala. Biće obučeni da projektuju osnovne tipove FIR i IIR digitalnih filtara. Biće obučeni da koriste MATLAB (MATLAB klon) u rešavanju jednostavnih problema vezanih za spektralnu analizu i projektovanje i analizu digitalnih filtara.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Analiza diskretnih signala i sistema u vremenskom domenu, analiza diskternih sistema pomoću Z i Furijeove transformacije, idealan i realan sistem za digitalnu obradu kontinualnih signala, diskretna Furijeova transformacija, brza Furijeova transformacija, osobine linearnih vremenskih invarijantnih sistema, projektovanje i realizacija FIR i IIR filtara, osnove sistema sa više brzina.
Sadržaj praktične nastave Softverska implementacija u MATLAB-u
Literatura
  1. Lj. Milić, Z. Dobrosavljević:Uvod u obradu signala, Akademska misao, Beograd
  2. Digital Signal processing: A Computer Based Approach, S. Mitra, Mc Graw Hill, 2006.
  3. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, J. Proakis and D. Manolakis, Prentice Hall, 1996.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe, domaći zadatci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 0