Navigacija

13M031ASM - Analiza i sinteza muzičkih signala

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza i sinteza muzičkih signala
Akronim 13M031ASM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Audio i video komunikacije
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa karakteristikama i fizičkim mehanizmima generisanja muzičkih signala kao i sa savremenim načinima generisanja i kontrole muzičkih signala. Definišu se modeli za analizu i sintezu muzičkih signala i algoritmi za njihovo procesiranje. Audio efekti, veštačka reverberacija kao i ekstrakcija različitih obeleža za pretraživanje i prepoznavanje bitnih atributa muzičkih signala.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da razume specifičnu prirodu muzičkih signala i njihovu percepciju i da ovlada realizacijom jednostavnih sistema analize i sinteze muzičkih signala, bilo da oni potiču iz prirodnog ili virtuelnog domena.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Principi modelovanja muzičkih signala. Analiza i sinteza muzičkih signala na bazi sinusnog, harmonijskog i stohastičkog modela. Morfing. Algoritmi za veštačku reverberaciju. Ekstrakcija obeležja i njihova hijerarhija. Pretraživanje muzičkog sadržaja i muzičkih instrumenata na bazi različitih struktura. MIDI interfejs. Hromatogram. Principi generisanja muzičkih signala u diskretnom domenu.
Sadržaj praktične nastave Praktična realizacija primera analize i sinteze muzičkih signala na bazi sinusnog, harmonijskog i statističkog modela. Praktična relizacija sintetizatora zvuka na bazi kontrolera i upotrebe različitih senzora. Realizacija sistema za prepoznavanje različitih muzičkih sadržaja.
Literatura
  1. Julius O. Smith: „Physical audio signal processing for virtual musical instruments and audio effects“ http://www.dsprelated.com/dspbooks/pasp/
  2. Alexander Lerch , An Introduction to Audio Content Analysis , IEEE PRESS
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, praktičan rad na projektu
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti 30
Kolokvijumi 0
Seminari 0