Navigacija

19E032PSA2 - Praktikum softverski alati 2

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum softverski alati 2
Akronim 19E032PSA2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa dva programska paketa korisna za studente telekomunikacija i informacionih tehnologija. 1. MATLAB (MATLAB klon) - rešavanje jednostavnih problema vezanih za telekomunikacije 2. LabVIEW - upoznavanje sa programskim paketom.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da: -korisite programski paket MATLAB (MATLAB klon) korisite programski paket LabVIEW -razviju programski kod u programskom paketu MATLAB (MATLAB klon) određene složenosti i prezentuju rezultate na pogodan način -razviju programski kod u programskom paketu LabVIEW određene složenosti i prezentuju rezultate na pogodan način
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave MATLAB (MATLAB klon): MATLAB funkcije. Rad sa audio fajlovima. Rad sa slikom. Kreiranje funkcija za rešavanje računskih problema u telekomunikacijama. Jednostavni simulacioni modeli, modelovanje kontinualnih signala i procesa. Implementacija diskretnih LTI sistema. LabVIEW: Uvod. G jezik. Virtuelni instrumenti. Dizajn i implementacija složenih testova i merenja, automatizacija mernih sistema.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracija programskih paketa. Laboratorijske vežbe - rešavanje jednostavnih problema.
  Literatura
  1. MATLAB Documentation, MathWorks. http://www.mathworks.com/help/
  2. LabVIEW Operational Manual, Natioanal Instruments. http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari 0