Navigacija

19E032PSA1 - Praktikum softverski alati 1

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum softverski alati 1
Akronim 19E032PSA1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Telekomunikacije i informacione tehnologije
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa dva programska paketa korisna za studente telekomunikacija i informacionih tehnologija. 1. 1. Python 2. MATLAB (MATLAB klon) - upoznavanje sa programskim paketom
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će moći da: -korisite programski paket Python -korisite programski paket MATLAB (MATLAB klon) -razviju programski kod u programskom paketu Python određene složenosti i prezentuju rezultate na pogodan način -razviju programski kod u prograskom paketu MATLAB (MATLAB klon) određene složenosti i prezentuju rezultate na pogodan način
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Python: instalacija; tipovi podataka, operatori, logičke operacije, zapisi brojeva, moduli, funkcije, liste, aliasi, matrice, strukture, stringovi, fajlovi; Python objektno orijentisano programiranje, Pylab, simboličko računanje – SymPy. MATLAB (MATLAB klon): Komandni prozor. Podaci, aritmetičke i logičke operacije. Indeksi. Skriptovi i funkcije. Grafika. Animacija. Simboličko računanje. Toolbox.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracija programskih paketa. Laboratorijske vežbe - rešavanje jednostavnih problema.
  Literatura
  1. MATLAB Documentation, MathWorks. http://www.mathworks.com/help/
  2. LabVIEW Operational Manual, Natioanal Instruments. http://www.ni.com/pdf/manuals/320999e.pdf
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1.5
  Metode izvođenja nastave Predavanja, laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 70
  Seminari 0