Navigacija

13M031ASM - Analiza i sinteza muzičkih signala

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza i sinteza muzičkih signala
Akronim 13M031ASM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj ovoga predmeta je da studente upozna sa karakteristikama i fizičkim mehanizmima generisanja muzičkih signala prirodnih izvora zvuka, kao i sa savremenim načinima generisanja i kontrole muzičkih signala. U okviru kursa definišu se modeli za analizu i sintezu muzičkih signala i algoritmi za njihovo procesiranje.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da razume specifičnu prirodu muzičkih signala i njihovu percepciju i da ovlada realizacijom jednostavnih sistema analize i sinteze muzičkih signala, bilo da oni potiču iz prirodnog ili virtuelnog domena.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi i fizički mehanizmi generisanja muzičkih signala prirodnih izvora zvuka. Principi modelovanja muzičkih signala. Analiza i sinteza muzičkih signala na bazi sinusnog, harmonijskog i stohastičkog modela. Morfing. Algoritmi za veštačku reverberaciju. Pretraživanje muzičkog sadržaja i muzičkih instrumenata. MIDI interfejs. Hromatogram. Generisanje muzičkih signala u diskretnom domenu.
Sadržaj praktične nastave Praktična realizacija primera analize i sinteze muzičkih signala na bazi sinusnog, harmonijskog i statističkog modela. Praktična relizacija sintetizatora zvuka na bazi kontrolera i upotrebe različitih senzora. Realizacija sistema za prepoznavanje različitih muzičkih sadržaja.
Literatura
  1. Meinard Müller (auth.)-Fundamentals of Music Processing_ Audio, Analysis, Algorithms, Applications-Springer International Publishing (2015)
  2. Alexander Lerch , An Introduction to Audio Content Analysis , IEEE PRESS
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, praktičan rad na projektu.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 20